{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MaTLaB DeRS-2 - MF102 2008(2.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MF-102   Bilgisayar Programlama Bahar  2008 (2. Hafta) (Yrd. Do ç . Dr. Deniz Dal)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLA MATLA B B ’DE ’DE DİZİLER DİZİLER Dizi ( array ), en genel tanımı ile nümerik veya metinsel değerler topluluğudur. ( veri yapısı – data structure ) MATLAB’de herşey bir dizi olarak işleme konur ve dizi en temel veri elemanıdır. Reel ile kompleks sayıları ifade eden çift kat veya nümerik diziler (double veya numeric array) Metin ifade eden diziler, karakter dizileri (char array)
Background image of page 2
MATLA MATLA B B ’DE ’DE DİZİLER DİZİLER (devam) (devam) Bir nümerik dizi, skaler , vektör veya matris olabilir ve tüm nümerik diziler double array formatındadır. 1x1 dizisi, bir skaler (scalar) gösterir. (a=3, b=-6.5) mx1 veya 1xn dizisi, bir vektör (vector) gösterir. mxn veya nxm dizisi,bir matris (matrix) gösterir. Bu çerçevede 1x1 dizisi sabit matris veya tek elemanlı matris , nx1 dizisi sütun matrisi ve 1xn dizisi ise satır matrisi olarak da düşünülebilir. Bir dizinin eleman sayısı, satır ile sütun sayısının çarpımıdır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB’DE MATLAB’DE DİZİLER DİZİLER (devam) (devam) 1 2 3 4 5 6 A= 3x2 matrix 6 eleman b=[1 2 3 4] 1x4 array 4 eleman, satır vektörü c= 1 3 5 3x1 array 3 eleman, sütun vetörü A(2,2)=4 b(3)=3 c(1)=1 Satır # Sütun #
Background image of page 4
VEKTÖRLER VEKTÖRLER 1xn veya mx1 şeklinde tek boyutlu dizi olan vektörleri oluşturmanın iki temel yolu vardır: i) Direkt olarak ( […] ile ) Satır vektörleri: >> f = [f1 f2 f3 ... fn] veya >> f = [f1,f2,f3, ...,fn] Sütun vektörleri: >> f = [f1; f2; f3; ...; fn] ii) Eşit aralıklı elemanlar kullanarak ( : ile) f = İlkDeğer : DeğişimMiktarı : SonDeğer Değişim miktarı belirtilmezse İlkDeger’den sonra 1’er artım olacağını ifade eder. ÖRNEK : a=1:10 veya b=1:5:25
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MAT MAT RİSLER RİSLER Matrisleri oluşturmanın en temel yolu […] kullanmaktır. mxn boyutundaki bir matrisin genel formatı: F = [F11 F12 ... F1n ; F21 F22 ... F2n ; ..... ; Fm1 Fm2 ... Fmn] veya F = [F11,F12, ... ,F1n ; F21,F22, ... ,F2n ; ..... ; Fm1, Fm2, ... , Fmn] mxn = mn 2n 1n m2 22 12 m1 21 11 F ... ... F F . . . .... .... F . . F F F ... ... F F F
Background image of page 6
D D İZİ EDİTÖRÜ İZİ EDİTÖRÜ (ARRAY EDITOR) (ARRAY EDITOR) Çalışma alanında ( workspace ) herhangi bir değişkenin üzerini çift tıklarsanız Microsoft Excel tablosuna (spreadsheet) benzer bir pencere açılır sizin için. Buna dizi editörü ya da array editor denir. Değiskeninizin elemanlarını bu pencere yardımıyla da modifiye edebilirsiniz.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
FONKS FONKS İ İ YONLAR YONLAR Fonksiyonlar da bilgisayar programlarıdır. Bilgisayarlar yardımıyla çözülmeye çalışılan problemler fonksiyonlar sayesinde yönetilmesi daha kolay, küçük parçacıklara bölünürler. Her fonksiyon: Kendine özgü bir isme sahiptir. Kendine, üzerinde işlem yapacağı bir argüman (parametre) ya da argümanlar (parametreler) alır.
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

MaTLaB DeRS-2 - MF102 2008(2.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online