MaTLaB DeRS-2 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(2....

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(2. Hafta)(Yrd. Do. Dr. Deniz Dal)MATLAMATLABBDEDEDZLERDZLERDizi (array), en genel tanm ile nmerikveya metinseldeerler topluluudur.(veri yaps data structure) MATLABde herey bir dizi olarak ileme konur ve dizi en temel veri elemandr. Reel ile kompleks saylar ifade eden ift kat veya nmerik diziler(double veya numeric array)Metin ifade eden diziler, karakter dizileri(char array)MATLAMATLABBDEDEDZLERDZLER(devam)(devam)Bir nmerik dizi, skaler, vektrveya matrisolabilir ve tm nmerik diziler double arrayformatndadr.1x1dizisi, bir skaler(scalar) gsterir. (a=3, b=-6.5)mx1veya 1xndizisi, bir vektr(vector) gsterir. mxnveya nxmdizisi,bir matris(matrix) gsterir.Bu erevede 1x1dizisi sabit matris veya tek elemanl matris, nx1dizisi stun matrisive 1xndizisi ise satr matrisiolarak da dnlebilir.Bir dizinin eleman says, satr ile stun saysnn arpmdr.MATLABDE MATLABDE DZLERDZLER(devam)(devam)1 23 45 6A=3x2 matrix 6 elemanb=[1 2 3 4]1x4 array 4 eleman, satr vektrc=1353x1 array 3 eleman, stun vetrA(2,2)=4b(3)=3c(1)=1Satr #Stun #VEKTRLERVEKTRLER1xnveya mx1eklinde tek boyutlu dizi olan vektrleri oluturmann iki temel yolu vardr:i) Direkt olarak ( ile) Satr vektrleri:>> f = [f1 f2 f3 ... fn] veya>> f = [f1,f2,f3, ...,fn] Stun vektrleri:>> f = [f1; f2; f3; ...; fn] ii) Eit aralkl elemanlar kullanarak (:ile) f = lkDeer : DeiimMiktar : SonDeerDeiim miktar belirtilmezse lkDegerden sonra 1er artm olacan ifade eder. RNEK :a=1:10 veya b=1:5:25MATMATRSLERRSLERMatrisleri oluturmann en temel yolu kullanmaktr.mxn boyutundaki bir matrisin genel format:F = [F11 F12 ... F1n ;F21 F22 ... F2n ;..... ;Fm1 Fm2 ... Fmn]veyaF = [F11,F12, ... ,F1n ;F21,F22, ... ,F2n;..... ;Fm1, Fm2, ... , Fmn]mxn=mn2n1nm22212m12111F......FF...........F..FFF......FFFDDZ EDTRZ EDTR(ARRAY EDITOR)(ARRAY EDITOR)alma alannda (workspace) herhangi bir deikenin zerini ift tklarsanz Microsoft Exceltablosuna (spreadsheet) benzer bir pencere alr sizin iin. Buna dizi editrya da array editordenir. Deiskeninizin elemanlarn bu pencere yardmyla da modifiye edebilirsiniz.FONKSFONKSYONLARYONLARFonksiyonlar da bilgisayar programlardr. Bilgisayarlar yardmyla zlmeye allan problemler fonksiyonlar sayesinde ynetilmesi daha kolay, kk paracklara blnrler. Her fonksiyon:Kendine zg bir isme sahiptir....
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEERİ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 25

MaTLaB DeRS-2 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(2....

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online