{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MaTLaB DeRS-5 - MF102 2008(5.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal K...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MF-102   Bilgisayar Programlama Bahar  2008 (5. Hafta) (Yrd. Do ç . Dr. Deniz Dal)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İKİ MATLAB DEĞİŞKENİNİN DEĞERLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ (SWAPPİNG) geciciDegisken =A; A=B; B= geciciDegisken ; A B !!! GEÇİCİ BİR DEĞİŞKENE İHTİYAÇ VAR !!!
Background image of page 2
Sıralama yani Sorting Önemli Bir Problem 1 - Küçükten Büyüğe Sıralama ( Artan ) ( Ascending Sort ) 2 - Büyükten Küçüğe Sıralama ( Azalan ) ( Descending Sort ) A=[3 1 2] Artan Sıralı A=[1 2 3] >>sort(A) veya sort(A,’ascend’) Azalan Sıralı A=[3 2 1] >>sort(A,’descend’) (MATLAB’de tanımli bu sort fonksiyonunu kullanmayacağız bizler. Kendi sort programlarımızı yazacağız.)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“Selection Sort” (Sıralama Algoritması) Bu algoritma birinci elemandan başlayarak son elemana kadar, sıralanmamış DİZİYİ parça parça sıralar. Önce dizideki en küçük eleman bulunur ve dizinin ilk elemanı ile yer değiştirilir ( swap ). Sonraki aşamada dizinin sıralanmamış olan parçası içindeki en küçük eleman bulunur ve ikinci elemanla yer değiştirilir. Bu işlemi N defa tekrarladığımızda N elemanlı bir diziyi sıralamış oluruz.
Background image of page 4
"Selection Sort" ile Küçükten Büyüğe Sıralama clc;clear; A=round(1+49*rand(1,20)) %Siralanmamis Diziyi Yazdir tic %Siralamaya Baslamadan Once Kronometreyi Calistir for i=1:(length(A)-1) minimum=i; for j=(i+1):length(A) if A(j)<A(minimum) minimum=j; end end %yer degistir (swap) geciciDegisken =A(i); A(i)=A(minimum); A(minimum)= geciciDegisken ; end toc %Siralama Bittikten Sonra Kronometreyi Durdur A %Siralanmis Diziyi Yazdir
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

MaTLaB DeRS-5 - MF102 2008(5.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal K...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online