{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MaTLaB DeRS-6 - MF102 2008(6.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MF-102   Bilgisayar Programlama Bahar  2008 (6. Hafta) (Yrd. Do ç . Dr. Deniz Dal)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
FONKSİYON M DOSYALARI İLE UYGULAMALAR
Background image of page 2
UYGULAMA 1 Kendisine argüman olarak aldığı x ve y adlarında 2 MATLAB değişkeninin değerlerini değiştiren (swapping) swap.m adında bir fonksiyon M dosyası yazınız. swap.m function [x y]= swap (x,y) geciciDegisken =x; x=y; y= geciciDegisken ; KOMUT PENCERESİ >> x=5;y=6; >> [x y]=swap(x,y) x= 6 y= 5
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
UYGULAMA 2 Kendisine argüman olarak aldığı pozitif bir n tamsayısının faktoriyelini hesaplayan ve geriye döndüren faktoriyel.m adında bir fonksiyon M dosyası yazınız. faktoriyel.m function sonuc= faktoriyel (n) sonuc=1; for i=1:n sonuc=sonuc*i; end KOMUT PENCERESİ >> faktoriyel(5) ans= 120 Giriş argümanı olan n sayısı negatif ise eğer bu fonksiyon geriye hangi değeri döndürür?
Background image of page 4
UYGULAMA 3 Kendisine arguman olarak aldığı pozitif bir n tamsayısının bir asal sayı olup olmadığını bulan asalMi.m adında bir fonksiyon M dosyası yazınız. Bu fonksiyon geriye hiçbir
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

MaTLaB DeRS-6 - MF102 2008(6.Hafta(Yrd.Do.Dr.DenizDal...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online