MaTLaB DeRS-6 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(6....

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(6. Hafta)(Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)FONKSİYON M DOSYALARI İLE UYGULAMALARUYGULAMA 1Kendisine argüman olarak aldığı xve yadlarında 2 MATLAB değişkeninin değerlerini değiştiren (swapping) swap.madında bir fonksiyon M dosyası yazınız.swap.mfunction[x y]=swap(x,y)geciciDegisken=x;x=y;y=geciciDegisken;KOMUT PENCERESİ>>x=5;y=6;>>[x y]=swap(x,y)x=6y=5UYGULAMA 2Kendisine argüman olarak aldığı pozitif bir ntamsayısının faktoriyelini hesaplayan ve geriye döndüren faktoriyel.madında bir fonksiyon M dosyası yazınız.faktoriyel.mfunctionsonuc=faktoriyel(n)sonuc=1;fori=1:nsonuc=sonuc*i;endKOMUT PENCERESİ>>faktoriyel(5)ans=120Giriş argümanı olan nsayısı negatif ise eğer bu fonksiyon geriye hangi değeri döndürür? UYGULAMA 3Kendisine arguman olarak aldığı pozitif bir ntamsayısının bir asal sayı olup olmadığınıbulan asalMi.madında bir fonksiyon M dosyası yazınız. Bu fonksiyon geriye hiçbirdeğer döndürmeyecek, ekrana...
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEERİ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 8

MaTLaB DeRS-6 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(6....

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online