MaTLaB DeRS-7 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(7....

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(7. Hafta)(Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)DOSYA YÖNETİMİŞu ana kadar bir programda hesaplanan veya elde edilen veriler RAM’de saklanacak şekilde tanımlanmıştı. Yani, bilgisayar kapatıldığında veya MATLAB programı sona erdirildiğinde verilerde kaybolmaktaydı. Oysa pek çok uygulamada, elde edilen verilerin daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekir. Bunun için bu verilerin bir dosyaya yazılması gerekmektedir. 3 ADIMDA DOSYA YÖNETİMİ1.İşleyeceğin dosyayı aç. (fopen)2.Açtığın dosyayı oku ya da açtığın dosyaya yaz. (fscanf, fprintf) 3.Açtığın dosyayı kapat. (fclose)MATLAB ’de VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARIDosya açma:fopenMATLAB’dekifopenkomutu, bilgi kaydetmek veya bilgi okumakiçin, varolan bir veri dosyasını yazmaya/okumaya açar veyavarolmayan bir dosyayı sıfırdan oluşturur. Yazım formatı:dosya_degiskeni = fopen(‘dosya adı’,’mod’)Burada:dosya_degiskeni-> Dosya kontrolünde kullanılan MATLAB değişkeni...
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course ENGINEERİ CS 111 taught by Professor - during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 11

MaTLaB DeRS-7 - MF-102 Bilgisayar Programlama Bahar 2008(7....

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online