{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ÅžARTLI DEYÄ°MLER

ÅžARTLI DEYÄ°MLER - MATLAB de...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 4 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 4 MATLAB Ders Notları IF IF art n n Üç ekli vard r Ş ı ı ş ı art n n Üç ekli vard r Ş ı ı ş ı IF ... END Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur. if artl deyimi Ş ı IF ELSE END IF ELSEIF … ELSE END
Background image of page 2
Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek1: clear N = input(‘payı giriniz: '); D = input(‘paydayı giriniz: '); if D==0 Disp(‘üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var‘) else oran = N/D end payda pay oran =
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek2: clear ay=input('Kacinci ayin gun sayisini ogrenmek istiyorsunuz(1-12)='); if ay==1|ay==3|ay==5|ay==7|ay==10|ay==12 disp('Bu ay 31 gunden olusmaktadir') else if ay==4|ay==6|ay==8|ay==9|ay==11 disp('Bu ay 30 gunden olusmaktadir') else if ay==2 disp('Bu ay 28 gunden olusmaktadir') else disp('Boyle bir ayin varligi mumkun degildir') end
Background image of page 4
Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek3: clear ay=input('Kacinci ayin gun sayisini ogrenmek istiyorsunuz(1-12)='); if ay==1|ay==3|ay==5|ay==7|ay==10|ay==12 disp('Bu ay 31 gunden olusmaktadir') else if ay==4|ay==6|ay==8|ay==9|ay==11 disp('Bu ay 30 gunden olusmaktadir') else if ay==2 disp('Bu ay 28 gunden olusmaktadir') else disp('Boyle bir ayin varligi mumkun degildir') end
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}