{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DEĞİŞKENLER&DİZİLER

DEĞİŞKENLER&DİZİLER

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB Ders Notları K K onular: onular:           M M ATLAB ortamının tanıtımı ATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara y ü zey tanıtımı) Matlab sistemi (ara y ü zey tanıtımı) a) a) Geli ş tirme ortamı Geli ş tirme ortamı b) b) Komut penceresi Komut penceresi c) c) Ba ş latma penceresi (launch pad) Ba ş latma penceresi (launch pad) d) d) Workspace Workspace e) e) History History f) f) Current directory Current directory
Background image of page 2
MATLAB Ders Notları M ATLAB , bilim adamları ve mühendislere, Fortran ve C gibi gelenekselleşmiş dillerde program yazmaksızın, matrislere dayalı problemleri çözmede kullanılmak üzere bir sayısal hesaplama kütüphanesi sunmak amacıyla, MAT ris LAB oratuvarı (MATrix LABoratory) programı olarak tasarlanmıştır. Fakat daha sonra, Optimization Toolbox ve Control System Toolbox gibi bazı toolbox’lar eklenerek geliştirilmiştir. MATLAB bir yorumlayıcıdır (interpreter); yani sonuç, daha ziyade el tipi hesap makinelerine benzer tarzda ekranda yazılı bir metin olarak alınabilir. Neticede diğer dillerde olduğu gibi “derleme”ye (compilation) ihtiyaç yoktur; fakat programlamaya izin vermesinden dolayı da güçlü bir paket programdır. M M ATLAB ATLAB
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB Ders Notları z(x,y) = x exp( - x^2 - y^2): >> [x,y] = mesh(-2:.2:2, -2:.2:2); >> z = x .* exp(-x.^2 - y.^2); >> mesh(z) 0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 -0.5 0 0.5
Background image of page 4
MATLAB Ders Notları 1. Temel Bilgiler Komut Penceresi: MATLAB ile iletişim kurulan ana penceredir. MATLAB yorumlayıcısı kullanıcıdan gelecek komutları kabul etmeye hazır olduğunu gösteren “ >> ” biçiminde bir ileti görüntüler. Örneğin, 4*25+6*52+2*99 gibi basit matematiksel işlemi yapmak için >> 4*25+6*52+2*99 ifadesini yazıp Enter tuşuna basılınca, ans= 610 Komut satırında yanlışların düzeltilmesi: Klavyede yer alan ok tuşları komut satırında yapılan yanlışlıkları düzeltilmesine olanak tanır. Bunlar yukarı “↑” aşağı “↓” sol “←” sağ →” . Yukarı tuşu kullanılarak bir önceki satır tekrar görüntülenerek sağ ve sol tuşları ile yanlış yazılı yere kursör taşınarak düzenleme gerçekleştirilir. Sonucun Ekranda Görüntülenmesini Gizleme: bir deyim yazıp, Enter tuşuna basılınca sonuçlar ekranda otomatik olarak görüntülenir. Buna karşılık, deyimin sonuna “ ; ” ilave edilecek olursa, bu deyim ile yapılan hesaplamalar ekranda görüntülenmez.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB Ders Notları 2. MATLAB DEĞİŞKENLERİ VE KURALLAR
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

DEĞİŞKENLER&DİZİLER

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online