{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGORÄ°TMA

BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGOR...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları MATLAB’ de Programlama Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Teşekkür: MATLAB ders notlarının hazırlanmasında emeklerinden dolayı Yrd. Doç. Dr İrfan KAYMAZ ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAMAN’a teşekkür ederim.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları KAYNAKLAR 1. * MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi, 2003. 2. * MATLAB ve Programlama, Dr. Aslan İnan, Papatya yayınları, 2004. 3. * MATLAB 6.5, A. Emre Çetin, Alfa Yayınları, 2003. 4. * MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, İbrahim Yüksel, Vipaş, 2000. 1. Her yönü ile MATLAB, Mehmet Uzunoğlu, Ömer Çağlar Onar, Ali Kızıl, Türkmen Kitabevi, 2003. 2. MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi, Uğur Arifoğlu, Alfa Yayınları, 2003. * Erzurum’da bulunabilecek kaynaklar
Background image of page 2
MATLAB Ders Notları Dersin İçeriği 1. HAFTA ( 8-14 Mart) Bilgisayar Programlama dilleri ve tarihi gelişimi, Algoritma hazırlama 2. HAFTA ( 15-21 Mart) Akış diyagramları hazırlama (1. QUIZ) 3. HAFTA ( 21-27 Mart) MATLAB programlama ortamının tanıtımı Bilgi türleri, Sabitler, Değişkenler Değişken türlerinin programda tanıtılması Aritmetik işlemler, Aktarma deyimleri, 5. HAFTA ( 28 Mart- 2 Nisan) Giriş- Çıkış deyimleri (2. QUIZ) 6. HAFTA ( 3- 9 Nisan) Çevrim yapıları 7. HAFTA ( 9-13 Nisan) Kontrol deyimleri 8. HAFTA ( 14-20 Nisan) Kontrol deyimleri (3. QUIZ) 9. HAFTA ( 21-27 Nisan) Dizin kavramı 10. HAFTA ( 28 Nisan-4 Mayıs) Fonksiyonlar 11. HAFTA ( 5-11 Mayıs) Dosya yönetimi 12. HAFTA ( 12-18 Mayıs) Hazır fonksiyonlar ve kullanımı 13. HAFTA ( 19-25 Mayıs) Hazır fonksiyonlar ve kullanımı (4. QUIZ) 14. HAFTA ( 26-31 Mayıs) Grafik çizme
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://lecture.eingang.org/toc.html
Background image of page 4
MATLAB Ders Notlari Bilgisayarın kısa tarihçesi Bilinen en eski hesaplama cihazlarından biri 4-5 bin yıl öncesine kadar giden ve binlerce yıl hesaplamada kullanıldığı bilinen “ABAKÜS” tür. İlk mekanik hesap makinesi ise 1642 yılında bir Fransız düşünürü ve matematikçisi olan Blaise PASCAL (Not: 1980’li yıllarda geliştirilen Pascal programlama dili onun adına ithaf edilmiştir) tarafından icat edilmiştir. Pascal’ın toplama ve çıkarma yapan bu tasarımı 1960’lı yıllara dek çoğu mekanik hesaplama kaninesinde kullanılmıştır. Bu tasarım, 1673’de Gottfried ve Leibnitz tarafından geliştirilerek hem dört işlem yapılabilir hem de karekök alınabilir düzeye ulaştırılmıştır. 1850’li yıllarda İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde bir matematik profesörü olan Charles BABBAGE, “difference engine (fark makinesi)” adını verdiği basit bir modelle bazı denklemlerin daha kolay ve doğru çözülebileceğini göstermiştir. Ülkemizde de 1970’li yılların sonlarına kadar kullanılan delinmiş kartların keşfi Fransız Jacguard tarafından yapılmış ve bunların veri işleme ortamı olarak kullanılmaya başlanması 1890’lı yıllarda
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGOR...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online