{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Matlab 1-2 - MATLAB de Programlama Matlab Ders Notlar...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları KAYNAKLAR 1. * MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi, 2003. 2. * MATLAB ve Programlama, Dr. Aslan İnan, Papatya yayınları, 2004. 3. * MATLAB 6.5, A. Emre Çetin, Alfa Yayınları, 2003. 4. * MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü, İbrahim Yüksel, Vipaş, 2000. 1. Her yönü ile MATLAB, Mehmet Uzunoğlu, Ömer Çağlar Onar, Ali Kızıl, Türkmen Kitabevi, 2003. 2. MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi, Uğur Arifoğlu, Alfa Yayınları, 2003. * Erzurum’da bulunabilecek kaynaklar
Background image of page 2
MATLAB Ders Notları Dersin İçeriği 1. HAFTA MATLAB programlama ortamının tanıtımı Bilgi türleri, Sabitler, Değişkenler Değişken türlerinin programda tanıtılması Aritmetik işlemler, Aktarma deyimleri, 2. HAFTA Giriş- Çıkış deyimleri 3. HAFTA Çevrim yapıları 5. HAFTA Kontrol deyimleri 6. HAFTA Kontrol deyimleri 7. HAFTA Dizin kavramı 8. HAFTA Fonksiyonlar 9. HAFTA Dosya yönetimi 10. HAFTA Hazır fonksiyonlar ve kullanımı 11. HAFTA Hazır fonksiyonlar ve kullanımı 12. HAFTA Hazır fonksiyonlar ve kullanımı 13. HAFTA Hazır fonksiyonlar ve kullanımı 14. HAFTA Grafik çizme
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB Ders Notları K K onular: onular:           M M ATLAB ortamının tanıtımı ATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara y ü zey tanıtımı) Matlab sistemi (ara y ü zey tanıtımı) a) a) Geli ş tirme ortamı Geli ş tirme ortamı b) b) Komut penceresi Komut penceresi c) c) Ba ş latma penceresi (launch pad) Ba ş latma penceresi (launch pad) d) d) Workspace Workspace e) e) History History f) f) Current directory Current directory
Background image of page 4
MATLAB Ders Notları M ATLAB , bilim adamları ve mühendislere, Fortran ve C gibi gelenekselleşmiş dillerde program yazmaksızın, matrislere dayalı problemleri çözmede kullanılmak üzere bir sayısal hesaplama kütüphanesi sunmak amacıyla, MAT ris LAB oratuvarı (MATrix LABoratory) programı olarak tasarlanmıştır. Fakat daha sonra, Optimization Toolbox ve Control System Toolbox gibi bazı toolbox’lar eklenerek geliştirilmiştir. MATLAB bir yorumlayıcıdır (interpreter); yani sonuç, daha ziyade eltipi hesap makinelerine benzer tarzda ekranda yazılı bir metin olarak alınabilir. Neticede diğer dillerde olduğu gibi “derleme”ye (compiler) ihtiyaç yoktur; fakat programlamaya izin vermesinden dolayı da güçlü bir paket programdır.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

Matlab 1-2 - MATLAB de Programlama Matlab Ders Notlar...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online