Matlab 4-5 - MATLAB de Programlama IVV Hafta 4 Matlab Ders...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 4 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama IV-V
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen iki sayn n orann bulan ve ı ı ı ı payda sf r girildi inde ekrana ı ı ğ “üzgünüm sf ra bölüm ı ı hatas var” ı mesaj yazdran program ı ı clear N = input(‘payı giriniz: '); D = input(‘paydayı giriniz: '); if D==0 Disp(‘üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var‘) else oran = N/D end payda pay oran = Disp: Ekrana mesaj veya de er ğ yazdrmak için kullanlan komuttur. ı ı Disp(‘yazdr lacak mesaj’); ı ı Disp(de i ken ad ğş ı );
Background image of page 2
Hafta 4 MATLAB Ders Notları Örnek: Girilen ay’a göre gün saysn hesaplayan program ı ı ı clear ay = input( ' Kaçınçı ayın gün sayısını öğrenmek istiyorsunuz (1-12)= ' ); if ay==1 | ay==3 | ay ==5 | ay==7 | ay==8 | ay==10 | ay==12 disp(‘Bu Ay 31 günden oluşur‘) elseif ay==2 disp(' Bu Ay 28 günden oluşur ') else disp(' Bu Ay 30 günden oluşur ') end
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hafta 4 MATLAB Ders Notları Not: Not: Şart Harfli Not --------- ------------ Ortalama >= 90 A 75 <= Ortalama < 90 B 60 <= Ortalama < 75 C 45 <= Ortalama < 60 D Diğer F Uygulama: Uygulama: Dışardan girilen bir derse ait ödev , quiz ve 1.vize notlarını alıp ortalamasını hesaplayan ve harfli sisteme göre GENEL VİZE notunu bulan bir program yazınız.
Background image of page 4
MATLAB Ders Notları Switch Switch Şartlı Deyimi Switch (durum) case (durum1) işlemler case (durum2) işlemler . . otherwise
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course -- -- taught by Professor -- during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 20

Matlab 4-5 - MATLAB de Programlama IVV Hafta 4 Matlab Ders...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online