{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Matlab 9-10 - MATLAB de Programlama IXX Hafta 9-10 Matlab...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama IX-X
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları M-Fonksiyon Yap s ı ı function cikis_ifadesi1, 2,…, n = fonksiyon_adi (giris_ifadesi1, 2, …n) M-Fonksiyonlar kullanılırken dikkat edilecek hususlar: 1- Kullanıcılar kendi fonksiyonlarını yazmak için m-fonksiyonlarını kullanabilirler. 2- Function alt programı ve ana program şeklinde iki program yazılarak bu iki program ayrı ayrı kaydedilir. 3- Alt programdaki fonksiyon_adı , m-dosyasına verilen isimle aynı olmalıdır. 4- Ana programdan alt program, function adı kullanılarak çağrılır. 5- Alt programdan da ana programa geçiş yapılabilir fakat genelde tercih edileni tersidir. 6- Parametre aktarımı olması durumunda alt ve ana programda eşit sayıda parametre ve giriş değişkeni olmalıdır.
Background image of page 2
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları Örnek: ki nokta arasndaki uzakl bulan program m İ ı ığı ı -fonksiyon (alt program) kullanarak yaz nz. ı ı x1=1.noktanın x koordinati; x2=2.noktanın x koordinati y1=1.noktanın y koordinati; y2=2.noktanın y koordinati function uzaklik = uzak (x1,y1,x2,y2) uzaklik =sqrt((x2-x1).^2+(y2-y1).^2); function cikis_ifadesi1, 2,…, n = fonksiyon_adi (giris_ifadesi1, 2, …n) Bu function alt programı uzak.m olarak kaydedilir. FUNCTION ALT PROGRAMI ( uzak.m): ANA PROGRAM: ax=3; ay=4; bx=1; by=2; sonuc = uzak (ax,ay,bx,by); % uzak.m alt programını çağırıyor fprintf(‘iki nokta arasindaki uzaklık=%f’,uzaklik);
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları Ana program herhangi bir isimle kaydedilir ve koşturulur.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}