Matlab 11 - Hafta 11 Matlab Ders Notlar M ATLAB de P...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hafta 11 Matlab Ders Notlar M ATLAB de P rogramlama XI Yr d. Do. Dr . r fan KAYMAZ Yr d. Do. Dr . Blent AKMAK Yr d. Do. Dr . A.Samet H A I LO LU Yr d. Do. Dr . Tevhit KARACALI Hafta 11 Matlab Ders Notlar MATLABde GRAF K LEMLER MATLAB dier programlama dillerine nazaran olduka gl bir grafik arakutusuna (toolbox)a sahip olmasdr. MATLABde grafik izebilmenin en kolay yollarndan biri plot komutunu kullanmaktr. rnek 20 9 2-- = x x y Fonksiyonun herhangi bir aralktaki grafii aada verilen MATLAB komutlarn icras ile elde edilebilir x=1:20; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y) Hafta 11 Matlab Ders Notlar GRAF K DZEN LEYEN KOMUTLAR Bir grafikte aada verilen tanmlamalar mevcut olmaldr: Grafiin bal Eksen takmlarnn isimleri Grafie bir isim, balk vermek iin title komutu kullanlr X eksenine bir eksen ismi verilmesi iin xlabel Y eksenine bir eksen ismi verilmesi iin ylabel komutu kullanlr...
View Full Document

This note was uploaded on 04/23/2010 for the course -- -- taught by Professor -- during the Spring '10 term at Bilkent University.

Page1 / 12

Matlab 11 - Hafta 11 Matlab Ders Notlar M ATLAB de P...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online