{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Matlab 11 - MATLAB de Programlama XI Yr d D o D r r fa n...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama XI Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. A.Samet HA ILO LU Ş Ğ Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları MATLAB’de GRAF K LEMLER İ İŞ İ MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna (toolbox)’a sahip olmasıdır. MATLAB’de grafik çizebilmenin en kolay yollarından biri plot komutunu kullanmaktır. Örnek 20 9 2 - - = x x y Fonksiyonun herhangi bir aralıktaki grafiği aşağıda verilen MATLAB komutlarını icrası ile elde edilebilir x=1:20; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y)
Background image of page 2
Hafta 11 Matlab Ders Notları GRAF K DÜZENLEYEN KOMUTLAR İ Bir grafikte aşağıda verilen tanımlamalar mevcut olmalıdır: Grafiğin başlığı Eksen takımlarının isimleri Grafiğe bir isim, başlık vermek için title komutu kullanılır X eksenine bir eksen ismi verilmesi için xlabel Y eksenine bir eksen ismi verilmesi için ylabel komutu kullanılır Örnek x=[1:1:20]; y=x.^2-9*x-20;
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Matlab 11 - MATLAB de Programlama XI Yr d D o D r r fa n...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online