QuÄ°Z-2

QuÄ°Z-2 - AD SOYAD NUMARA A Grubu BLGSAYAR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ - 2. QUİZ SINAVI 20.04.2007 Hazırlayacağınız programın I. kısmı: Bir A matrisinin önce satır ve sütün sayılarını, sonrasında da bu A matrisinin tüm değerlerini fprintf komutu ile A matrisinin . . . satırında ve . . . sütünundaki değer = formatında kullanıcıdan alacaktır. II. kısmı: Bu A matrisinin tüm satır vektörlerinin normunu hesaplayacak ve hesapladığı bu değerler matrisin kaçıncı satırı ise normdegeri isimli bir dizinin de aynı sırasına atayacaktır. III. kısmı: normdegeri adlı dizinin en büyük elemanı while döngüsü kullanılarak hesaplanacaktır. NOT: x = [x(1) x(2) … x(n)] vektörünün normu x2(n) x2(2) x2(1) + + + ifadesi ile hesaplanabilir. CEVAP AD SOYAD: NUMARA: A Grubu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ - 2. QUİZ SINAVI 20.04.2007 Hazırlayacağınız programın I. kısmı: Bir B matrisinin önce satır ve sütün sayılarını sonrasında da bu B matrisinin tüm değerlerini fprintf komutu ile
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

QuÄ°Z-2 - AD SOYAD NUMARA A Grubu BLGSAYAR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online