{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QuÄ°Z-3 - AD SOYAD NUMARA A GRUBU BLGSAYAR...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ - 3. QUİZ SINAVI 11.05.2007 SORU) Biri ANAPROGRAM diğeri de ALTPROGRAM olmak üzere iki adet program hazırlayacaksınız. Anaprogram şu işlemleri yerine getirecektir: veri.dat isimli dosya okumak için açılacak ve dosyadan ilk 200 adet veri tamsayı formatında okutularak dizi_veri isimli vektöre atanacak veri.dat dosyası kapatılacaktır, Okunan verilerden ilk 50 veri x1 değişkenine, ikinci 50 veri x2 değişkenine, üçüncü 50 veri x3 değişkenine ve dördüncü 50 veri de x4 değişkenine atanacaktır. Bu veriler x4,x3,x2,x1 sırasıyla altprograma gönderilecekler, ve Altprogramdan geri gönderilen vektör y-ekseni, x1 vektorü de x-eksenini oluşturmak üzere grafik ekrana çizdirilecekler. Altprogram şu işlemleri yerine getirecektir: Anaprogramdan hesap adı ile çağrılacaktır, Anaprogram tarafından yollanan dört vektör sırasıyla ax, ay, bx, by değişkenlerine atanacaktır log(ax)*sqrt(bx)*e (ay/by)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

QuÄ°Z-3 - AD SOYAD NUMARA A GRUBU BLGSAYAR...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online