[thuvienso.info] Giáo trình bài gi&At

[thuvienso.info] Giáo trình bài gi&At

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giáo trình Minna No Nihongo 2007 Đào Văn Sáng- [email protected] http://chuyenhungyen.net (Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo) Bài 1 Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là: * Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ IN là viết bằng KATAKANA. Ví dụ: <anata> : (chữ thường) tức là chữ này viết bằng HIRAGANA <TEREBI> : (chữ IN) tức là chữ này viết bằng KATAKANA * các từ như <onamaewa>, <kochirawa>,<dewa> ..... th ì đây là do ngữ pháp nên đọc là wa, còn khi viết bằng HIRAGANA là viết chữ 0o <ha> tức là <onamaeha>, <kochiraha>, <deha> ..... I. TỪ VỰNG 0 0_0W <watashi> : tôi 0 0_0W0_0a <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi 0B0j0_ <anata> : bạn 0B0n0r0h <anohito> : người kia 0B0n0K0_ <anokata> : vị kia 0 0j0U0 <minasan> : các bạn, các anh, các chị, mọi người ÿ^0U0 < ÿ^ san> : anh ÿ^ , chị ÿ^ ÿ^0a0 0 < ÿ^ chan> : bé ( dùng cho nữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ) ÿ^0O0 < ÿ^ kun> : bé (dùng cho nam) hoặc gọi thân mật ÿ^0X0 < ÿ^ jin> : người nước ÿ^ 0[0 0[0D <sensei> : giáo viên 0M0 0F0W <kyoushi> : giáo viên ( dùng để nói đến nghề nghiệp) 0L0O0[0D <gakusei> : học sinh, sinh viên 0K0D0W0 0D0 <kaishain> : nhân viên công ty ÿ^0W0 0D0 < ÿ^ shain> : nhân viên công ty ÿ^ 0N0 0S0F0D0 <ginkouin> : nhân viên ngân hàng 0D0W0 <isha> : bác sĩ 0Q0 0M0 0F0W0 <kenkyuusha> : nghiên cứu sinh 0¨0ó0¸0Ë0¢ <ENJINIA> : kỹ sư 0`0D0L0O <daigaku> : trường đại học 0s0 0F0D0 <byouin> : bệnh viện 0g0 0M <denki> : điện 0`0 <dare> : ai (hỏi người nào đó) 0i0j0_ <donata> : ngài nào, vị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn) ÿ^0U0D : < ÿ^ sai> : ÿ^ tuổi 0j0 0U0D <nansai> : mấy tuổi 0J0D0O0d <oikutsu> : mấy tuổi (Dùng lịch sự hơn) 0o0D <hai> : vâng 0D0D0H <iie> : không 0W0d0 0D0g0Y0L <shitsurei desu ga> : xin lỗi ( khi muốn nhờ ai việc gì đó) 0J0j0~0H0o ÿ± <onamaewa> : bạn tên gì? 0o0X0 0~0W0f <hajimemashite> : chào lần đầu gặp nhau
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giáo trình Minna No Nihongo 2007 Đào Văn Sáng- [email protected] http://chuyenhungyen.net 0i0F0^ 0 0 0W0O 0J0m0L0D0W0~0Y : rất hân hạnh được làm quen 0S0a0 0o ÿ^ 0U0 0g0Y <kochirawa ÿ^ san desu> : đây là ngài ÿ^ ÿ^0K0 0M0~0W0_ < ÿ^ kara kimashita> : đến từ ÿ^ 0¢0á0ê0« <AMERIKA> : Mỹ 0¤0®0ê0¹ <IGIRISU> : Anh 0¤0ó0É <INDO> : Ấn Độ 0¤0ó0É0Í0·0¢ <INDONESHIA> : Indonesia 0K0 0S0O <kankoku> : Hàn quốc 0¿0¤ <TAI> : Thái Lan 0a0 0F0T0O <chuugoku> : Trung Quốc 0É0¤0Ä <DOICHI> : Đức 0k0{0 <nihon> : Nhật 0Õ0é0ó0¹ <FURANSU> : Pháp 0Ö0é0¸0ë <BURAJIRU> : Brazil 0U0O0 0`0D0L0O <sakura daigaku> : Trường ĐH Sakura 0u0X0`0D0L0O <fuji daigaku> : Trường ĐH Phú Sĩ IMC: tên công ty 0Ñ0ï0ü 0g0 0M <BAWA-denki> : tên công ty điện khí Power 0Ö0é0¸0ë0¨0¢ <BURAJIRUEA> : hàng không Brazil AKC: tên công ty II. NGỮ PHÁP Mẫu câu 1 : _____ 0o <ha>_____ 0g0Y <desu> * Với mẫu câu này ta dùng trợ từ 0o <ha> (đọc là <wa>, chứ không phải là <ha> trong bảng chữ - đây là cấu trúc câu-.) Từ chỗ này về sau sẽ viết là <wa> luôn, các bạn cứ hiểu
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern