{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cac_dang_bai_tap_chia_dong_tu - This document is created...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I - Bμi thø nhÊt: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc 1 . (come). What may, we will go ahead. >>> Come. -§©y lμ c©u mÖnh lÖnh thøc , ®éng tõ ®-îc chia ë d¹ng nguyªn thÓ. 2 . We suggest that this application (apply) next year. >>> apply - Ta cã mét sè cÊu tróc cña suggest: 1 _ Suggest that S + do (Nguyªn thÓ kh«ng chia) (®©y lμ cÊu tróc gi¶ ®Þnh ng-êi nãi nãi vËy, cßn ng-êi nghe cã thùchiÖn hay kh«ng kh«ng quan t©m, kh¸c c©u d-íi) 2_ suggest to sbody that S + should do 3. If you (teach) me, I would learn quickly. >>> taught - ®©y lμ c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 2 4. Is it not time we (set) our house on order ? >>>> set §©y lμ mét c©u hái sö dông cÊu tróc ë d-íi, do set cã d¹ng chia ph©n tõ qu¸ khø vμ ph©n tõ hai lμ cïng d¹ng set_set_set nªn ta s- dông "set" víi vai trß lμ ®éng tõ thêi qu¸ khø. - CÊu tróc: It's (not) time to do : ®· ®Õn giê lμm g× (®óng thêi ®iÓm) It's (not) time S did something. (§· ®Õn giê ®Ó lμm g× _ h¬i trÔ mét chót) It's (not) time S have done. (§· trÔ giê ®Ó lμm g×) - Cã thÓ sö dông mét sè tr¹ng tõ trong cÊu tróc c©u nμy: Highly : it's highly time ....... ®Ó nhÊn m¹nh... 5 . The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3. >>> be - Committee : uû ban - Annual subcription: tiÒn ®ãng gãp hμng n¨m - cÊu tróc: S + recommend + that + S + do (Vinf) S + suggest that S do ... Gäi ®©y lμ cÊu tróc gi¶ ®Þnh, cho nªn ®éng tõ ph¶i chia ë d¹ng nguyªn thÓ, do ®ã trong c©u ta chia ®éng tõ to be ë d¹ng "be" * *** TiÕng anh _ Anh, ng-êi ta cã sö dông should tr-íc ®éng tõ nguyªn thÓ, nh-ng anh _ mü ng-êi ta bá should ®i... 6. (Be) that as it may, our expenditure is bound to increase >>> Be - Expenditure: Sù tiªu dïng, phÝ tæn... - be bound (adj) to : cã h-íng nh- thÕ nμo ®ã... " h·y nh- vËy ®i, chi phÝ cña chóng ta cã xu h-íng gia t¨ng" - C©u nμy chia ®Ó be ë d¹ng nguyªn thÓ v× This document is created with the unregistered version of Document2PDF Pilot.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
+ §©y kh«ng ph¶i lμ c©u rót gän do cã cïng chñ ng÷, nÕu xÐt t×nh huèng lμ c©u rót gän th× be ph¶i chia lμ Being + Trong tiÕng anh, mét c©u cã thÓ l-îc chñ ng÷ ®i, vμ ®éng tõ ë d¹ng nguyªn thÓ kh«ng to, ®©y lμ mét tr-êng hîp.. 7. "Hello Anna". The part last night was great. You should (come) >>> have come. - ®©y lμ mét h×nh thøc c©u gi¶ ®Þnh trong qu¸ khø, thùc tÕ Ann kh«ng ®Õn b÷a tiÖc tèi qua, nªn ng-êi b¹n nãi r»ng c« Êy nªn ®Õn. 8. The speed limit is 30 miles an hour but Tom is driving at 50. He shouldn't (be ) driving so fast... >>> have been driving ... §©y lμ c©u gi¶ ®Þnh, ng-êi nãi nãi r»ng, Tom kh«ng nªn vÉn l¸i xe nhanh nh- thÕ... Hμnh ®éng nμy ®ang x¶y ra, ng-êi nãi nãi trong lóc Tom vÉn ®ang l¸i xe, do ®ã, ®éng tõ ph¶i ë thêi tiÕp diÔn, ë thêi hoμn thμnh tiÕp diÔn do trong cÊu tróc gi¶ ®Þnh nμy, hμnh ®éng ®· b¾t ®Çu x¶y ra tõ trong qu¸ khø kÐo dμi ®Õn hiÖn t¹i, cho nªn ta dïng HTHTTD.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}