{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

the-art-of-seeing - Photography and the Art of Seeing Tc gi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Photography and the Art of Seeing Tác gi : Freeman Patterson Ng ườ i d ch: Đặ ng Quang Hi ế u http://www.fridaycafe.com/ L i gi i thi u c a ng ườ i d ch: Đ ây là m t cu n sách khá đặ c bi t v nhi ế p nh. Đặ c bi t ch nó không d y nh ng k ĩ thu t ch p nh thông th ườ ng, c ũ ng không gi i thi u nh ng m o (ti u x o) ch p nh hay nh ng “chiêu” Photoshop mà có th r t nhi u ng ườ i luôn háo h c tìm ki ế m. Cu n sách này nói v kh n ă ng “th y” nh ư m t k n ă ng đầ u tiên và quan tr ng nh t trong nhi ế p nh nói riêng, và t t c nh ng th “visual arts” nói chung, và v nh ng ph ươ ng pháp, nh ng bài th c hành c th nh t nh m phát tri n kh n ă ng này. Vi c phát tri n và hoàn thi n kh n ă ng “th y” s giúp các nhi ế p nh gia luôn có th t làm m i b n thân, luôn “th y” các ch th nhi ế p nh c a mình m t cách toàn di n, s c s o và m i m nh t, và trên h ế t, luôn s ng tr n v n trong t nh th c v i m i kho nh kh c, m i th xunh quanh mình, dù là trong cu c s ng quen thu c hàng ngày c a chính h . N ế u b n đ ã t ng t p thi n thì, theo quan đ i m c a ng ườ i d ch, b n s th y r t nhi u nét t ươ ng đồ ng gi a vi c th c hành thi n và th c hành “th y” trong nhi ế p nh, m c dù đ i u này không đượ c tr c ti ế p nêu ra trong cu n sách. V i kh n ă ng di n d ch và t ư duy th c hành, tác gi không ch d ng l i nh ng khái ni m, nh ng nguyên lý tr u t ượ ng đậ m ch t “thi n” mà còn đư a r t nhi u l i khuyên và nh ng bài t p c th giúp cho b n đọ c có th ngay l p t c tham gia và s m có đượ c nh ng k ế t qu trông th y.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.viahe.org/ Nh ng tr ng i trong s th y* Nh ng bu i sáng m s ươ ng, c m máy và tripod đ i t i bãi c sau nhà, tôi nhanh chóng quên mình đ i. Tôi không ngh ĩ xem tôi s ch p nh ư th ế nào, không ngh ĩ v vi c th a mãn b n thân, và quên mình đ i trong s kì di u c a nh ng chi ế c c u v ng hi n ra trên c ; trong nh ng l ă ng kính r c r c a nh ng gi t n ướ c ng ượ c sáng. Tôi đ ánh m t mình trong m t th ế gi i c a nh ng tia sáng l p lánh và c a màu s c lung linh. Tôi đắ m chìm trong nh ng gì tôi nhìn th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}