Ceko - Yeni Kayýt Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yeni Kayýt Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Ýkinci Üniversite Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Yeni Kayýt Öðretim Gideri 185,00 180,00 1. Taksit Tutarý (YTL) 2. Taksit Tutarý (YTL) ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Ý k t i s a t F a k ü l t e s i 2008-2009 Öðretim Giderleri Ýletiþim Merkezi Öðrenciler, bilgi almak istedikleri konularda, Merkez Büro'ca kurulan Ýletiþim Merkezi'ne 0 (222) alan koduyla 330 81 77- 330 84 15 - 330 41 21- 320 69 06 veya 335 05 80 (10 hat) - dahili: 3985 - 3986 - 3987 - 3988 no.lu telefonlardan ve [email protected] adresine gönderecekleri e-posta aracýlýðýyla baþvurabilirler. Sýnav Merkezleri Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Programýnýn sýnavlarý her ilde ve Lefkoþa'da düzenlenmektedir. Yüzyüze Akademik Danýþmanlýk Hizmetleri Programdaki bazý dersler için Ocak-Mayýs dönemini kapsamak üzere 73 merkezde yüz yüze eðitim olanaðý sunulmaktadýr. Televizyon Eðitim Programlarý Derslere ait radyo ve televizyon programlarý, Aralýk ayý içerisinde yayýnlanmaya baþlamakta, Haziran ayýna kadar sürmektedir. Ders Yayýn Tarih ve Saatlerine http://tvyayin.anadolu.edu.tr adresinden eriþilebilir. Açýköðretim e-Öðrenme Portalý http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Açýköðretim e-Öðrenme Portalý kullanýlarak programda okutulan derslere ait e-Kitap, e-Televizyon, e-Alýþtýrma, e-Sýnav, e-Danýþmanlýk,...
View Full Document

This note was uploaded on 04/29/2010 for the course AOF 1 taught by Professor Aof during the Spring '10 term at Anadolu University.

Page1 / 2

Ceko - Yeni Kayýt Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online