Isletme - ANADOLU N

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yeni Kayýt Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Ýkinci Üniversite Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Yeni Kayýt Öðretim Gideri 185,00 180,00 1. Taksit Tutarý (YTL) 2. Taksit Tutarý (YTL) ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Ýþletme Fakültesi 2008-2009 Programýn Amaçlarý Ýþletme bölümünün amacý, iþletmeciliðe iliþkin genel bir bakýþ açýsý ile finansman, muhasebe, üretim, pazarlama ve yönetim gibi temel iþletme fonksiyonlarýný ayrýntýlý bir biçimde iþlemek ve öðrencilerine uzmanlýk kazandýrmaktýr. Kimler Kayýt Yaptýrabilir? ÖSS’de herhangi bir puan türünden 145 ve üzeri puan alan kiþiler bu programa yerleþtirilebilmektedirler. Programýn kontenjaný sýnýrsýzdýr. Örgün bir programda kayýtlý ya da mezun olanlar, alanlarý dýþýnda olmak üzere ÖSS’ye girmeden Ýkinci Üniversite uygulamasý kapsamýnda; daha önce bu programdan önlisans diplomasý alarak ayrýlmýþ olanlar, Lisans Tamamlama uygulamasý kapsamýnda ve daha önce farklý bir alanda önlisans diplomasýna sahip olanlar, Dikey Geçiþ uygulamasý kapsamýnda bu programa baþvurabilirler. Kayýtlar hakkýnda bilgi almak için http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Mezuniyet Sonrasý
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/29/2010 for the course AOF 1 taught by Professor Aof during the Spring '10 term at Anadolu University.

Page1 / 2

Isletme - ANADOLU N

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online