{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KamuYonetimi - ANADOLU N

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yeni Kayýt Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Ýkinci Üniversite Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Yeni Kayýt Öðretim Gideri 185,00 180,00 1. Taksit Tutarý (YTL) 2. Taksit Tutarý (YTL) ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Ý k t i s a t F a k ü l t e s i 2008-2009 Programýn Amaçlarý Kamu Yönetimi Bölümü; kamu kesiminde yer alan kuruluþlarýn etkin ve verimli bir biçimde çalýþtýrýlmasýný saðlayacak yol ve yöntemleri göstererek kamunun yönetim yapýsýný ayrýntýlý olarak öðretmek ve kamu yönetimini uluslararasý standartlara ulaþtýracak bilimsel bilgi üretimini saðlayarak, kamunun gereksinim duyduðu evrensel düþünebilen, yüksek becerili elemanlar yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Kimler Kayýt Yaptýrabilir? ÖSS’de herhangi bir puan türünden 145 ve üzeri puan alan kiþiler bu programa yerleþtirilebilmektedirler. Programýn kontenjaný sýnýrsýzdýr. Örgün bir programda kayýtlý ya da mezun olanlar, alanlarý dýþýnda olmak üzere ÖSS’ye girmeden Ýkinci Üniversite uygulamasý kapsamýnda; daha önce bu programdan önlisans diplomasý alarak ayrýlmýþ olanlar, Lisans Tamamlama uygulamasý kapsamýnda ve daha önce farklý bir alanda önlisans diplomasýna sahip olanlar, Dikey Geçiþ uygulamasý kapsamýnda bu programa baþvurabilirler.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

KamuYonetimi - ANADOLU N

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online