Maliye - ANADOLU N

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yeni Kayýt Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Ýkinci Üniversite Cari Hizmet Maliyetlerine Öðrenci Katkýsý Yeni Kayýt Öðretim Gideri 185,00 180,00 1. Taksit Tutarý (YTL) 2. Taksit Tutarý (YTL) 40,00 80,00 78,00 39,00 Programýn Amaçlarý Maliye Bölümünün amacý; maliye biliminin temellerini öðreterek, bütçe, mali planlama ve vergi konularýnda nitelikli ve yaratýcý elemanlar yetiþtirmektir. Genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluþturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olaylarý, bunlarýn etki ve sonuçlarýný yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini deðiþik yönleri ile ele alýp, deðerlendirebilecek kiþiler yetiþtirmek temel hedeftir. Kimler Kayýt Yaptýrabilir? ÖSS’de herhangi bir puan türünden 145 ve üzeri puan alan kiþiler bu programa yerleþtirilebilmektedirler. Programýn kontenjaný sýnýrsýzdýr. Örgün bir programda kayýtlý ya da mezun olanlar, alanlarý dýþýnda olmak üzere ÖSS’ye girmeden Ýkinci Üniversite uygulamasý kapsamýnda; daha önce bu programdan önlisans diplomasý alarak ayrýlmýþ olanlar, Lisans Tamamlama uygulamasý kapsamýnda ve daha önce farklý bir alanda önlisans diplomasýna sahip olanlar, Dikey Geçiþ uygulamasý kapsamýnda bu programa baþvurabilirler. Kayýtlar hakkýnda bilgi almak için http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Mezuniyet Sonrasý
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Maliye - ANADOLU N

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online