ITRW 311 Studiegids - DATABASISSE STUDIEGIDS VIR ITRW 311 A...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DATABASISSE STUDIEGIDS VIR ITRW 311 A *ITRW311A* FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE Studiegids saamgestel deur: Dr E Taylor Taalsorg 2007. Bladuitleg deur Marijke Reyneke, g raphikos . Hantering van drukwerk en verspreiding deur Departement Logistiek (Verspreidingsentrum). Gedruk deur The Platinum Press (018) 299 4226. Kopiereg 2009-uitgawe. Hersieningsdatum 2010. Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Geen gedeelte van hierdie boek mag in enige vorm of op enige manier sonder skriftelike toestemming van die publiseerders weergegee word nie. ii INHOUDSOPGAWE Welkom.................................................................................................................................iv Dosent...................................................................................................................................iv Inligting oor module...............................................................................................................iv Voorvereistes.........................................................................................................................iv Studiemateriaal......................................................................................................................iv Hoe om te studeer..................................................................................................................v Evaluering..............................................................................................................................v Aksiewerkwoorde..................................................................................................................vi Doelstelling van module.........................................................................................................vi Module-uitkomste.................................................................................................................vii Tydskedule...........................................................................................................................vii Waarskuwing teen plagiaat..................................................................................................viii 1 Databasisstelsels en datamodelle: basiese begrippe..........................................................1 2 Die relasionele databasismodel............................................................................................5 3 Entiteitverwantskap (E-R) -modellering ...............................................................................9 4 Normalisasie van databasistabelle.....................................................................................13 5 Databasisontwerp..............................................................................................................15 6 Skryf van basiese sql.........................................................................................................19 7 Meer gevorderde SQL........................................................................................................237 Meer gevorderde SQL....
View Full Document

This note was uploaded on 05/03/2010 for the course NW ITRW311 taught by Professor H.foulds during the Spring '10 term at University of South Dakota.

Page1 / 46

ITRW 311 Studiegids - DATABASISSE STUDIEGIDS VIR ITRW 311 A...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online