Tbao_1-_khoa_07_-_thuc_tap_tot_nghiep

Tbao_1-_khoa_07_-_thuc_tap_tot_nghiep - TRNG I HC QUC T...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG Đ I H C QU C T ƯỜ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA QU N TR KINH DOANH Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ Tp. H Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2010 V/v: Th c t p t t nghi p khóa 07 ự ậ ố THÔNG BÁO Khoa Qu n tr Kinh doanh thông báo đ n toàn th các em sinh viên khóa 06 v kì th c t p t t nghi p ế ự ậ ố nh sau: ư 1. M C TIÊU Đ T TH C T P a. Giúp sinh viên phát tri n kh năng áp d ng lí thuy t vào môi tr ng th c t . ế ườ ự ế b. Giúp sinh viên phát tri n các kĩ năng làm vi c cho ngh nghi p sau này. c. T o đi u ki n cho sinh viên có c h i nh n đ nh s yêu thích c a mình đ i v i m t ơ ộ ố ớ công vi c c th tr c khi b t đ u m t công vi c lâu dài sau này. ụ ể ướ ắ ầ d. T o c h i cho sinh viên có đi u ki n hi u rõ h n v c c u t ch c trong m t công ty ơ ộ ơ ề ơ ấ ổ cũng nh cách ng x trong công vi c. ư e. Giúp sinh viên nâng cao tính trách nhi m trong công vi c. f. Giúp sinh viên ti p c n v i các c h i ngh nghi p sau khi t t nghi p. ế ơ ộ g. Giúp sinh viên tìm ra các ý t ng đ phát tri n thành đ tài lu n văn t t nghi p. ưở 2. CÁC Đ T TH C T P a. Đ t 1: H c kì hè, năm h c 2009-2010, t ngày 8-6 đ n ngày 30-8 năm 2010. ế b. Đ t 2: H c kì I, năm h c 2010-2011. c. Đ t 3: H c kì II, năm h c 2010-2011. Sinh viên có th ch n 1 trong 3 kỳ th c t p trên và đáp ng đúng các yêu c u th c t p. ự ậ ự ậ 3. Đ I V I SINH VIÊN ĐĂNG KÍ TH C T P VÀO Đ T 1: a. Th i gian th c t p: ự ậ i. 2 tháng n u làm toàn th i gian, toàn th i gian đ c tính khi làm 4 ngày/tu n (t ng ế ượ c ng 32 ngày làm vi c). ii. 4 tháng n u làm bán th i gian, bán th i gian đ c tính khi làm 2 ngày/ tu n (t ng ế ượ c ng 32 ngày làm vi c).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b. Yêu c u th c t p ự ậ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tbao_1-_khoa_07_-_thuc_tap_tot_nghiep - TRNG I HC QUC T...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online