Samf A HO3.docx - Frederikke Lund Hold 4...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Frederikke LundSamfundsbeskrivelse A4/12 - 2019Hold 4HO 3Samfundsbeskrivelse A Hjemmeopgave 3Opgave 1:I denne opgave skal prisudviklingen på 3 varer i en økonomi fra 2009-2014 findes. Dette gøres ved brug af Laspeyres-, Paasche-, Fischer- og Jovens prisindeks ud fra det konstruerede data. Prisindeksberegnes for at finde et udtryk for den samlede eller gennemsnitlige (vejede) prisudvikling for flere varer og tjenester1. Dette kan være interessant at se på, hvis man gerne vil analysere konkurrenceevnen og arbejdsmarkeds udvikling, i real lønnen. Prisindeks giver et indblik i, hvor meget udviklingen af et varebundt skyldes udviklingen i prisen alene. Det gøres ved at sammenligne prisen i en periode tnmed prisen i perioden t0. En af fordelene ved at bruge prisindeks til at analysere udviklingen på et givent varebundt er, at man samler udviklingen i prisen for mange varer til et tal. Der udover vægter det varer/tjenester i forhold til deres mængde. Der er dog forskel på, hvilket prisindeks man bruger, i forhold til, hvad det pågældende prisindeks vægter, hvilket jeg kommer ind på senere. Den fælles ulempe ved prisindekserne er at de alle har et fast basisår. Det gør at jo længere væk fra basisåret man kommer, des større fejl kommer der i vækstraterne, da man antager at forbrugersammensætningen vil ændre sig løbende. Denne fejl kan dog løses, ved at bruge kædet prisindeks. I forhold til de udleveret data, ses det at det er rationelle brugere, da mængden af en vare stiger hvis prisen falder og omvendt. Laspeyres-prisindeks er et aritmetisk gennemsnit af de enkelte vares prisstigningstakter2. PLAhar faste vægte i år 0, hvor det er mængderne der holdes fast. Det giver at udgangspunktet er Hvad vil årets forbrug under forudsætning af, at priserne faktisk er som i året, mens de forbrugte mængder af hver vare er som i år 02. Dette beregnes på følgende måde: PLA=i=1nptiq0ii=1np0iq0i·100Det ses her, ud fra formelen at det eneste der varierer, er prisen i det pågældende år, hvor alt andet holdes fast i basisåret. Det giver at den procentvise stigning i det samlede prisindeks i forhold til år 0 er lig med et vejet aritmetisk gennemsnit af de procentvise stigninger for de enkelte varer i 1Praktisk statistiske metode for økonomer, s. 982Praktisk statistiske metode for økonomer s. 99Side 1af 7
Frederikke LundSamfundsbeskrivelse A4/12 - 2019Hold 4HO 3forhold til år 0. vægtende er de enkelte vares andele af den samlede forbrugsudgift i år 0 - budgetandele i år 03. Et eksempel på PLAses i år 2009-2010PL A2010=68·50+60·100+110·2070·50+50·100+100·20·100=110,5Inflationen i økonomien bliver 10,5 pct. fra 2009-2010Ulempen ved at bruge PLA er, at denne overvurderer prisstigningen, da den ikke tager højde for substitution, eftersom mængden holdes fast i år 0. Fordelen er at PPAkan laves så snart man kender udviklingen i priserne.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture