NKLEER TIP FZ.son - 1 BLM 1 NKLEER TIP FZ Nkleer Tip...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÖLÜM 1. NÜKLEER TIP FİZİĞİ Nükleer Tıp Fiziğine Giriş 7 Radyoaktivite ve Çekirdek Azalımları 9 Elektromagnetik Radyasyon 10 Radyoaktif Bozunum Metodları 10 Alfa Bozunumu 11 Beta Bozunumu 11 Pozitron Bozunumu 12 Elektron Yakalama 12 İzomerik Dönüşüm 13 Gama Emission 13 Radyoaktivite Ve Yarı ömür 16 Radyasyon Ölçüm Birimleri 17 Yarı Değer Kalınlığı (Ydk) 19 Generatör Fiziği 21 99 Mo/ 99m Tc Generatörleri 21 99 Mo/ 99m Tc Generatörleri Kalite Kontrolü 23 82 Sr / 82 Rb Jeneratörü 23 81 Rb/ 81m Kr Jeneratörü 23 Radyoaktif Maddeyi Taşımanın Kuralları 24 BÖLÜM 2. RADYASYON DEDEKTÖRLERİ Nükleer Tıpta Kullanılan Radyasyon Dedektörleri 25 A- Gaz Odası Dedektörleri 25 B- Inorganik Kristal Kullanan Dedektörler 27 Nükleer Tıp’da Sayım ve Görüntüleme Sistemleri 31 1.a) Organdan Çıkan Gama Işınlarını Sayan Sistemler 32 1.b.) Bir Numuneden Çıkan Gama Işınlarını Sayan Sistemler 33 1.c.) Numuneden Çıkan Beta Işınlarını Sayan Sistemler 33 1. d) Aktivitemetreler (Doz Kalibratörleri) 33 2. Göruntüleme Sistemleri 36 2.A. Gama Kameralar 36 Nükleer Tip Cihazlarında Sayım Etkinliği 39 A- Geometrik Etkinlik 39 B- İntrinsik Etkinlik 39 Planar İmajlamada Kalite Kontrolü 40 A- Auto Gain Ayarı 40 B- Enerji Korrelasyonu 40 C- Flood Kalibrasyon 41 D- Uniformite Korrelasyonu 41 E- Sistemin Duyarlılığı 42 F- İntrinsik Uzaysal Rezolüsyon 43 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
G- Sistemin Uzaysal Rezolüsyonu (Linearite Kalibrasyonu) 44 SPECT İmajlamada Kalite Kontrolü 44 1-Center Of Rotation 44 2- SPECT’te Uniformitenin Değerlendirilmesi 46 3.Rekonstrükte Edilmiş Sistemin Uzaysal Rezolüsyonu 47 SPECT Kamara Kabul Kriterleri 48 BÖLÜM 3. İYONİZE RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ İyonize radyasyonun biyolojik etkileri 50 Radyasyonun absorbsiyonu 51 Doz eşdeğeri 51 Doku sensitivitesi, doku ağırlık faktörleri, effektif doz eşdeğeri 52 Kalite faktörü 54 Görece biyolojik etkinlik 54 İnsanda müsade edilebilir radyasyon alım sınırları 56 Radyasyonun biyolojik etkileri 57 Radyasyonun hücrede moleküler seviyedeki etkileri 57 Direkt etki 57 İndirekt etki 57 Radyasyona çeşitli hücre tiplerinin duyarlılıkları 59 Seçilmiş radyofarmasötiklerden embriyoya tahmini radyasyon dozu 59 İyonize radyasyon ile biyokimyasal reaksiyonlar 60 Kromozomlar 60 Hücre ve radyasyonun etkisi hücre kinetiği 61 Hücre zarlarına radyasyon etkisi 61 Radyasyon hasarının modifikasyonu 62 Radyasyon duyarlılığını artıran ajanlar 63 Radyoprotektif (radyasyon duyarlılığını azaltan) ajanlar 63 Radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkileri 64 Hematopoetik sistem 64 Reproduktif sistem 65 Gastrointestinal sistem 67 Psikolojik etkiler 67 Karsinojenezis 67 Cilt 68 Mukoz membranlar 69 Santral sinir sistemi 69 Fetus 70 Göz lensi 71 Diğer organlar 72 Doz-etki ilişkisi 72 2
Background image of page 2
Somatik etkiler 72 Somatik deterministik etkiler 73 Somatik sitokastik etkiler 73 Tüm vücut işinlanmasi: akut somatik sendrom 74 Akut radyasyon sendromu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/05/2010 for the course PHYSICS 1 taught by Professor Xxx during the Spring '10 term at Universidad de Playa Ancha.

Page1 / 164

NKLEER TIP FZ.son - 1 BLM 1 NKLEER TIP FZ Nkleer Tip...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online