C++ Ders Notları - 1 C NASIL B&amp R PROGRAMLAMA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 C++ NASIL B & R PROGRAMLAMA D & L & D & R? C++ nesne ynelimli programlama tekni " inin uygulanabilmesi iin C'nin geni letilmi bir biimidir. Nesne ynelimli programlama(object oriented programming) tekni " i ve C++ B.Stroustroup taraf ndan geli tirilmi tir. Tasar m 70'li y llar n ikinci yar s ndan ba lanm 0 olsa da btn dnyada yayg nla mas ve kabul grmesi 80'li y llar n sonlar na do " ru mmkm olmu tur. Nesne ynelimli programlama tekni " i(NYP) zellikle byk kodlar n stesinden gelebilmek amac yla tasarlanm 0 t r. Tasar m C++ zerinde yap lm 0 olmas na kar 0 n bugn pek ok yksek seviyeli programlama dilleri bu tekni " i desteklemektedir. C++ ve nesne ynelimli programlama tekni " inin en belirgin uygulama alanlar ndan birisi WINDOWS alt nda programlamad r. WINDOWS karma 0 k ve yksek yksek seviyeli bir i letim sistemidir. WINDOWS alt nda program geli tirebilmek iin uzun kodlar yazmak gerekir. Bu nedenle WINDOWS alt nda C ile de " il C++ ile ve NYP tekni " ini kullanarak program yazmak daha etkin bir zmdr. NYP tekni " inin uygulanabilmesi iin al 0 t 0"0 m z sistemin kaynaklar n n yeterince geni olmas gerekir. (Yani h zl bir mikro i lemci, byk RAM ve DISK ve iyi bir i letim sistemi) C++'IN C'DEN FARKLILIKLARI NYPT & LE DO > RUDAN SINIF YAPISI & L &@ K & S & OLMAYAN FARLILIKLARI VE FAZLALIKLARI & ki dzeyde de " erlendirilebilir. 1-)NYPT ile do " rudan ili kisi olayan fark l l klar ve fazlal klar 2-)S n f yap s S n f(class) C'deki yap (struct)'lara benzer bir veri yap s d r. NYPT s n flar kullan larak program yaz lmas tekni " idir. Kursun %80'i s n f yap s n n yap s ve kullan lmas zerine ayr lm 0 t r. C++'IN NYPT & LE DO > RUDAN & L &@ K & S & OLMAYAN FARLILIKLARI VE FAZLALIKLARI C++ derleyicileri C derleyicisini de iermek zorundad r. Yani C++ derleyicisi demek hem C hem de C++ derleyicisi demektir. Derleyici dosyan n uzant s na bakarak kodun C'de mi yoksa C++'ta m yaz lm 0 oldu " una karar verir. C'de ise uzant s c, C++'ta yaz lm 0 sa uzant s cpp'dir. 1-)C++'ta yerel de " i kenlerin bildirimleri bloklar n ba 0 nda yap lmak zorunda de " ildir. Standart C'de yerel de " i kenler bloklar n ba 0 nda bildirilmek zorundad r. Yani kme parantezi a ld ktan sonra daha hibir fonksiyon a "0 r lmadan ve i lem yap lmadan yap lmal d r. Bu tasar m n nedeni programc n n bildirimin yerini kolay bulabilmesini sa " lamaya yneliktir. Oysa C++'ta terel de " i klenler blo " un herhangi bir yerinde bildirilebilir. Bir de " i kenin kullan ma yak n bir blgede bildirilmesi C++ tasar mc lar na gre daha okunabilirdir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 94

C++ Ders Notları - 1 C NASIL B&amp R PROGRAMLAMA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online