hw2-answers - ÓÑ eÛ Ó Ök C G iÚ eaD FA fÓ ÖØh e...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÑ eÛ Ó Ök C G iÚ eaD FA fÓ ÖØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒgÔ ÖÓb ÐeÑ ×A ××ÙÑ eØh ea ÐÔhab e Ø i× f a ;b g a A ÐÐ×ØÖ iÒg ×ÓÚ eÖÛ iØha Ø Ðea ×ØÓÒ e a aÒd eÜaØ ÐÝ ØÛ Ó b × q1 q2 a q5 b a q3 b a q4 b a qd b a q7 b a b a,b b = f Û : Ò a Û Ò b Û Ñ Ód < g Õ Ü ÖeÔ Öe×eÒ Ø×Øh e×Øa ØeÛ h eÖe Ò a Û Ò b Û Ñ Ód = Ü q0 q1 a q2 b b a a b A ÐÐ×ØÖ iÒg ×Ó fÐeÒg Øh4Ó Ög Öea ØeÖ iÒÛ h ih Øh e Ðe fØÑ Ó ×Ø×ÝÑ bÓ Ð×a ÖeØh e×aÑ ebÙ Ø d i« eÖeÒ ØfÖÓÑ Øh eÖ igh ØÑ Ó ×Ø×ÝÑ bÓ Ð q1 q2 a q5 b q3 a qd b b q4 a a q8 b b q9 a b a a q6 b b q7 a b q 1 0 a a q 1 1 b a b e Øb eØh e ÐaÒgÙageaeÔ ØedbÝ Øh eaÙ ØÓÑ a ØÓÒÓ fF igÙ ÖeF iÒdaD FA Øha ØaeÔ Ø× ¾ q1 a q2 b a q3 b q4 a,b a,b D e× igÒaÒFAÛ iØhÒÓÑ Ó ÖeØhaÒ5 ×Øa Øe×fÓ ÖØh e×e Ø f a ba b Ò : Ò gf a ba Ò : Ò g q0 q1 a q2 b q3 a q4 a a b 4×eD e¬Ò iØ iÓÒ5 ØÓ×hÓÛ Øha ØfÓ ÖaÒÝFA Æ £ Õ ;Û Ú = [ Ô ¾ Æ £ ´ Õ ;Û µ Æ £ Ô ;Ú ; fÓ Öa ÐÐ Õ aÒda ÐÐ Û ;Ú ¦ £ ehaÚ eØÓ×hÓÛ Øha Ø Æ £ Õ ;Û Ú = [ Ô ¾ Æ £ ´ Õ ;Û µ Æ £ Ô ;Ú F ÖÓÑ h iÒ Ø :Y ÓÙhaÚ eØÓa ÖgÙ eØha ØaÒÝ ×Øa Øe Ö ÝÓÙaÒ ÖeahbÝ Öead iÒg Û Ú fÖÓÑ Õ Û iÐÐhaÚ e a×Øa Øe Ô ×Ùh Øha Ø a ÝÓÙaÒ Öeah Ô fÖÓÑ Õ bÝ Öead iÒg Û aÒd b ÝÓÙaÒ Öeah Ö fÖÓÑ Ô bÝ Öead iÒg Ú eÛ iÐÐÙ ×e iÒdÙ Ø iÓÒÓÒ Øh e ÐeÒg ØhÓ f Ú eÛ iÐÐ×hÓÛ bÓ Øh × id e×Ó fØh ea ÖgÙÑ eÒ Øa ØØh e ×aÑ eØ iÑ e B a ×ea ×e :ÙÔÔÓ ×e...
View Full Document

This note was uploaded on 05/07/2010 for the course COMPUTER S 138 taught by Professor Icamarra during the Spring '10 term at UCLA.

Page1 / 3

hw2-answers - ÓÑ eÛ Ó Ök C G iÚ eaD FA fÓ ÖØh e...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online