thong_bao_soft_skills - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TT Nghiên cứu Cải tiến Phương pháp Dạy và Học Đại Học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG MỀM Kính gửi:- Các anh chị học viên cao học trường ĐH KHTN. - Các sinh viên trường ĐH KHTN. Kỹ năng mềm là một trong những yếu tố quan trọng bổ trợ cho chúng ta trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, mở ra những cánh cửa thành công trong công việc và cuộc sống. Nhằm mục đích tạo điều kiện cho học viên cao học và sinh viên có cơ hội tiếp cận với các Kỹ năng nói trên, cũng như chuẩn bị hành trang, kiến thức để bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi ra trường, Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Phương pháp Dạy và Học Đại Học (CEE) trường ĐH KHTN TP...
View Full Document

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Ask a homework question - tutors are online