Qui_dinh_C4W - CC QUI NH Mn hc Lp trnh Windows-oOo-1 Cch...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DH KHTN Tp.HCM 1/1 CÁC QUI ĐỊ NH - Môn h c: L p trình Windows ---oOo--- 1. Cách tính đ i m: - Môn h c ch thi trên máy vào cu i khóa, không thi vi ế t trên gi y - Đ i m thi cu i khoá: 40% - Đ i m bài project gi a khóa: 60% (t 4-6 bài project). - Có th có các đồ án môn h c c ng đ i m (option, không quá 30% t ng s đ i m) - Đượ c phép s d ng t t c tài li u và đĩ a (CD, USB,…) khi thi - T t c các bài làm gi ng nhau s b đ i m 0 2. Làm bài th c hành: - Ph i có ki ế n th c t t v l p trình h
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online