{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NV655666 - TRNG AI HOC KINH TE TP HO CH MINH HOI THI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH HOÄI THI OLYMPIC CAÙC MOÂN KHOA HOÏC MAÙC-LEÂNIN, TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH LAÀN 7 – NAÊM HOÏC 2006 - 2007 -------------------------------------------------------------------------------- MAÕ SOÁ ÑEÀ THI 001 (MAÕ SOÁ NAØY PHAÛI TRUØNG VÔÙI MAÕ ÑEÀ THI TREÂN GIAÁY LAØM BAØI) – Thôøi gian laøm baøi: 60 phuùt. 1 / Giá tr c a hàng hóa đượ c quy ế t đị nh b i: a S hao phí s c lao độ ng c a con ng ườ i. b Công d ng c a hàng hóa c Lao độ ng tr u t ượ ng c a ng ườ i s n xu t hàng hóa k ế t tinh trong hàng hóa. d S khan hi ế m c a hàng hóa 2 / Ti n l ươ ng t ư b n ch ngh ĩ a là: a S tr công lao độ ng b Giá tr c a lao độ ng c Giá tr s c lao độ ng d Giá c c a s c lao độ ng 3 / L i nhu n: a Là t l ph n lãi trên t ng s t ư b n đầ u t ư b Hi u s gi a giá tr hàng hóa và chi phí s n xu t c Là kho n ti n công mà doanh nhân t tr cho mình d Hình th c bi ế n t ướ ng c a giá tr th ng d ư 4 / M c tiêu công nghi p hóa, hi n đạ i hóa n ướ c ta cho đế n n ă m 2020 là: a Đư a n ướ c ta tr thành m t n ướ c công nghi p hi n đạ i. b Đư a n ướ c ta v c ơ b n tr thành m t n ướ c công nghi p theo h ướ ng hi n đạ i. c Hoàn thành c ơ b n vi c xây d ng c ơ s v t ch t k thu t c a ch ngh ĩ a xã h i d a trên m t n n khoa h c và công ngh tiên ti ế n, c ơ c u kinh t ế h p lý, đờ i s ng v t ch t và tinh th n cao, qu c phòng an ninh v ng ch c. d Câu a, b, c đề u đ úng 5 / T ă ng tr ưở ng kinh t ế , phát tri n kinh t ế và ti ế n b xã h i là: a Đồ ng ngh ĩ a b Trái ng ượ c nhau c Không đồ ng ngh ĩ a d Có liên h v i nhau và làm đ i u ki n cho nhau. 6 / Phân ph i theo lao độ ng là: a Lao độ ng ngang nhau, tr công b ng nhau. b Tr công lao độ ng theo n ă ng su t lao độ ng. c Phân ph i theo s l ượ ng lao độ ng và ch t l ượ ng lao độ ng đ ã c ng hi ế n cho xã h i. d Phân ph i theo s c lao độ ng. 7 / Vi c s n xu t và trao đổ i hàng hóa ph i đượ c ti ế n hành d a trên c ơ s : a Hao phí th i gian lao độ ng c a ng ườ i s n xu t hàng hóa b Hao phí th i gian lao độ ng xã h i c n thi ế t c Hao phí th i gian lao độ ng c n thi ế t d Hao phí lao độ ng quá kh và lao độ ng s ng c a ng ườ i s n xu t.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

NV655666 - TRNG AI HOC KINH TE TP HO CH MINH HOI THI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online