{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NV442717 - 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH HOÄI THI OLYMPIC CAÙC MOÂN KHOA HOÏC MAÙC-LEÂNIN, TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH LAÀN 6 – NAÊM HOÏC 2005 - 2006 -------------------------------------------------------------------------------- ÑEÀ THI SOÁ 1 – Thôøi gian laøm baøi: 75 phuùt. 1. Trieát hoïc Maùc ra ñôøi moät phaàn laø keát quaû keá thöøa tröïc tieáp: a. Theá giôùi quan duy vaät cuûa Heâ-ghen vaø pheùp bieän chöùng cuûa Phô-baùch b. Theá giôùi quan duy vaät cuûa Phô-baùch vaø pheùp bieän chöùng cuûa Heâ-ghen c. Theá giôùi quan duy vaät vaø pheùp bieän chöùng cuûa caû Heâ-ghen vaø Phô-baùch d. Caû ba caâu treân ñeàu sai. 2. Trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph.AÊngghen thöïc hieän laø böôùc ngoaët caùch maïng trong söï phaùt trieån cuûa trieát hoïc. Bieåu hieän vó ñaïi nhaát cuûa böôùc ngoaët caùch maïng ñoù laø: a. Vieäc thay ñoåi caên baûn tính chaát cuûa trieát hoïc, thay ñoåi caên baûn ñoái töôïng cuûa noù vaø moái quan heä cuûa noù ñoái vôùi caùc khoa hoïc khaùc. b. Vieäc gaén boù chaët cheõ giöõa trieát hoïc vôùi phong traøo caùch maïng cuûa giai caáp voâ saûn vaø cuûa quaàn chuùng lao ñoäng. c. Vieäc saùng taïo ra chuû nghóa duy vaät lòch söû laøm thay ñoåi haún quan nieäm cuûa con ngöôøi veà xaõ hoäi. 3. Theo quan ñieåm cuûa Trieát hoïc Maùc-Leânin, vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc laø: a. Vaät chaát vaø yù thöùc b. Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc c. Moái quan heä giöõa vaät chaát vaø yù thöùc vaø khaû naêng nhaän thöùc cuûa con ngöôøi 4. Yeáu toá cô baûn nhaát, quan troïng nhaát cuûa yù thöùc laø: a. Tri thöùc b. Tình caûm c. YÙ chí 5. Noäi dung cuûa moái quan heä bieän chöùng giöõa vaät chaát vaø yù thöùc laø: a. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc b. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc nhöng trong nhöõng hoaøn caûnh cuï theå yù thöùc coù theå quyeát ñònh trôû laïi vaät chaát c. Vaät chaát coù tröôùc, yù thöùc coù sau, vaät chaát quyeát ñònh yù thöùc, yù thöùc coù theå taùc ñoäng trôû laïi vaät chaát thoâng qua hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi 6. Pheùp bieän chöùng duy vaät coù noäi dung heát söùc phong phuù, phaûn aùnh moät caùch khaùi quaùt nhaát noäi dung aáy laø: a. Nguyeân lyù veà moái quan heä phoå bieán vaø nguyeân lyù veà söï phaùt trieån b. Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán, nguyeân lyù veà söï phaùt trieån vaø 3 quy luaät cô baûn (Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp; Quy luaät töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi; Quy...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

NV442717 - 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online