NV192346 - C©u hái triÕt häc M¸c Lªnin C©u 1 H·y...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C©u hái triÕt häc M¸c - Lªnin C©u 1: H·y s¾p xÕp theo tr×nh tù xuÊt hiÖn tõ sím nhÊt ®Õn muén nhÊt c¸c h×nh thøc thÕ giíi quan sau: TriÕt häc, t«n gi¸o, thÇn tho¹i: a. T«n gi¸o - thÇn tho¹i - triÕt häc b. ThÇn tho¹i - t«n gi¸o - triÕt häc c. TriÕt häc - t«n gi¸o - thÇn tho¹i d. ThÇn tho¹i - triÕt häc - t«n gi¸o C©u 2: TriÕt häc ra ®êi vμo thêi gian nμo? a. Thiªn niªn kû II. TCN b. ThÕ kû VIII – thÕ kû VI tr−íc CN c. ThÕ kû II sau CN C©u 3: TriÕt häc ra ®êi sím nhÊt ë ®©u? a. Ên §é, Ch©u Phi , Nga b. Ên §é, Trung Quèc , Hy L¹p c. Ai CËp, Ên §é , Trung Quèc C©u 4: TriÕt häc nghiªn cøu thÕ giíi nh− thÕ nμo? a. Nh− mét ®èi t−îng vËt chÊt cô thÓ b. Nh− mét hÖ ®èi t−îng vËt chÊt nhÊt ®Þnh c. Nh− mét chØnh thÓ thèng nhÊt C©u 5: TriÕt häc lμ g×? a. TriÕt häc lμ tri thøc vÒ thÕ giíi tù nhiªn b. TriÕt häc lμ tri thøc vÒ tù nhiªn vμ x· héi c. TriÕt häc lμ tri thøc lý luËn cña con ng−êi vÒ thÕ giíi d. TriÕt häc lμ hÖ thèng tri thøc lý luËn chung nhÊt cña con ng−êi vÒ thÕ giíi vμ vÞ trÝ cña con ng−êi trong thÕ giíi C©u 6: TriÕt häc ra ®êi trong ®iÒu kiÖn nμo? a. X· héi ph©n chia thμnh giai cÊp b. XuÊt hiÖn tÇng líp lao ®éng trÝ ãc c. T− duy cña con ng−êi ®¹t tr×nh ®é t− duy kh¸i qu¸t cao vμ xuÊt hiÖn tÇng líp lao ®éng trÝ ãc cã kh¶ n¨ng hÖ thèng tri thøc cña con ng−êi C©u 7: TriÕt häc ra ®êi tõ ®©u? a. Tõ thùc tiÔn, do nhu cÇu cña thùc tiÔn b. Tõ sù suy t− cña con ng−êi vÒ b¶n th©n m×nh c. Tõ sù s¸ng t¹o cña nhμ t− t−ëng d. Tõ sù vËn ®éng cña ý muèn chñ quan cña con ng−êi C©u 8: Nguån gèc nhËn thøc cña triÕt häc lμ thÕ nμo? (tr¶ lêi ng¾n trong 3 – 5 dßng) §¸p ¸n: Con ng−êi ®· cã mét vèn hiÓu biÕt phong phó nhÊt ®Þnh vμ t− duy con ng−êi ®· ®¹t tíi tr×nh ®é trõu t−îng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸, hÖ thèng ho¸ ®Ó x©y dùng nªn c¸c häc thuyÕt, c¸c lý luËn. C©u 9: Nguån gèc x· héi cña triÕt häc lμ thÕ nμo? (tr¶ lêi ng¾n trong 5 dßng). 1 §¸p ¸n: X· héi ph¸t triÓn ®Õn møc cã sù ph©n chia thμnh lao ®éng trÝ ãc vμ lao ®éng ch©n tay, nghÜa lμ chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû ®· ®−îc thay b»ng chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ - chÕ ®é x· héi cã giai cÊp ®Çu tiªn trong lÞch sö. C©u 10: §èi t−îng cña triÕt häc cã thay ®æi trong lÞch sö kh«ng? a. Kh«ng b. Cã C©u 11: Thêi kú Phôc H−ng ë T©y ¢u lμ vμo thÕ kû nμo a. ThÕ kû XIV - XV b. ThÕ kû XV - XVI c. ThÕ kû XVI - XVII d. ThÕ kû XVII - XVIII C©u 12: Tªn gäi thêi kú Phôc H−ng ë T©y ¢u cã nghÜa lμ g×? a. Kh«i phôc chñ nghÜa duy vËt thêi kú cæ ®¹i b. Kh«i phôc triÕt häc thêi kú cæ ®¹i. c. Kh«i phôc nÒn v¨n ho¸ cæ ®¹i. d. Kh«i phôc phÐp biÖn chøng tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i C©u 13: Thêi kú Phôc H−ng lμ thêi kú qu¸ ®é tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nμo sang h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nμo? a. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi chiÕm h÷u n« lÖ sang h×nh th¸i kinh tÕ x· héi phong kiÕn. b. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi phong kiÕn sang k×nh th¸i kinh tÕ - x· héi t− b¶n chñ nghÜa. c. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi TBCN sang h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi XHCN. d. Tõ h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n nguyªn thuû sang h×nh th¸i kinh tÕ x· héi chiÕm h÷u n« lÖ C©u 14: Khoa häc tù nhiªn b¾t ®Çu cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vμo thêi kú nμo? a. Thêi kú Phôc H−ng b. Thêi kú trung cæ c. Thêi kú cæ ®¹i d. Thêi kú cËn ®¹i C©u15: Quan hÖ gi÷a khoa häc tù nhiªn víi thÇn häc ë thêi kú Phôc H−ng nh− thÕ nμo? a. Khoa häc tù nhiªn hoμn toμn phô thuéc vμo thÇn häc vμ t«n gi¸o b. Khoa häc tù nhiªn hoμn toμn ®éc lËp víi thÇn häc vμ t«n gi¸o. c. Khoa häc tù nhiªn dÇn dÇn ®éc lËp víi thÇn häc vμ t«n gi¸o C©u 16: VÒ kh¸ch quan, sù ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn vμ thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o quan hÖ víi nhau nh− thÕ nμo? a. Sù ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn cñng cè thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o. b. Sù ph¸t triÓn KHTN kh«ng ¶nh h−ëng g× ®Õn thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o. c. Sù ph¸t triÓn KHTN trë thμnh vò khÝ chèng l¹i thÕ giíi quan duy t©m t«n gi¸o 2 C©u 17: Trong thêi kú Phôc H−ng giai cÊp t− s¶n cã vÞ trÝ nh− thÕ nμo ®èi víi sù ph¸t triÓn x· héi? a. Lμ giai cÊp tiÕn bé, c¸ch m¹ng b. Lμ giai cÊp thèng trÞ x· héi. c. Lμ giai cÊp b¶o thñ l¹c hËu. C©u 18: Nh÷ng nhμ khoa häc vμ triÕt häc: C«pÐcnÝch, Brun«, thuéc thêi kú nμo? a. Thêi kú cæ ®¹i. b. Thêi kú trung cæ c Thêi kú Phôc H−ng d. Thêi kú cËn ®¹i. C©u 19: Nic«lai C«pÐcnÝch lμ nhμ khoa häc cña n−íc nμo? a. Italia b. §øc c. Balan d. Ph¸p C©u 20: Nic«lai C«pÐcnÝch ®· ®−a ra häc thuyÕt nμo? a. ThuyÕt tr¸i ®Êt lμ trung t©m cña vò trô. b. ThuyÕt cÊu t¹o nguyªn tö cña vËt chÊt. c. ThuyÕt ý niÖm lμ nguån gèc cña thÕ giíi. d. ThuyÕt mÆt trêi lμ trung t©m cña vò trô. C©u 21: Häc thuyÕt vÒ vò trô cña Nic«lai C«pÐcnÝch cã ý nghÜa nh− thÕ nμo ®èi víi sù ph¸t triÓn khoa häc tù nhiªn? a. §¸nh dÊu sù ra ®êi cña khoa häc tù nhiªn b. §¸nh dÊu b−íc chuyÓn tõ khoa häc tù nhiªn thùc nghiÖm sang khoa häc tù nhiªn lý luËn. c. §¸nh dÊu sù gi¶i phãng khoa häc tù nhiªn khái thÇn häc vμ t«n gi¸o C©u 22: §èi víi thÕ giíi quan t«n gi¸o, ph¸t minh cña C«pÐcnÝch cã ý nghÜa g×? a. Cñng cè thÕ giíi quan t«n gi¸o b. Kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®èi víi thÕ giíi quan t«n gi¸o c. B¸c bá nÒn t¶ng cña thÕ giíi quan t«n gi¸o d. Chøng minh tÝnh hîp lý cña kinh th¸nh C©u 23: Brun« lμ nhμ khoa häc vμ triÕt häc cña n−íc nμo? a) §øc; b) Ph¸p; c) Balan; d) Italia C©u 24: Brun« ®ång ý víi quan niÖm cña ai vÒ vò trô? a. Pt«lªmª b. Plat«n c. Nic«lai C«pÐcnÝch d. Hªraclit C©u 25: Brun« ®· chøng minh vÒ tÝnh chÊt g× cña thÕ giíi (cña vò trô) a. TÝnh tån t¹i thuÇn tuý cña thÕ giíi vËt chÊt b. TÝnh thèng nhÊt trªn c¬ së tinh thÇn cña vËt chÊt. c. TÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi (cña vò trô) C©u 26: Khi x©y dùng ph−¬ng ph¸p míi cña khoa häc, Brun« ®ßi hái khoa häc tù nhiªn ph¶i dùa trªn c¸i g×? a. Dù trªn nh÷ng gi¸o ®iÒu t«n gi¸o b. Dùa trªn ý muèn chñ quan 3 c. Dùa trªn t×nh c¶m, kh¸t väng d. Dùa trªn thùc nghiÖm C©u 27: Brun« bÞ toμ ¸n t«n gi¸o xö téi nh− thÕ nμo? a. Tï trung th©n c. Tö h×nh (thiªu sèng) b. Giam láng d. Tha bæng C©u 28: TriÕt häc cña c¸c nhμ t− t−ëng thêi kú Phôc H−ng cã ®Æc ®iÓm g×? a. Cã tÝnh chÊt duy vËt tù ph¸t b. Cã tÝnh duy t©m kh¸ch quan c. Cã tÝnh duy t©m chñ quan d. Cßn pha trén gi÷a c¸c yÕu tè duy vËt vμ duy t©m, cã tÝnh chÊt phiÕm thÇn luËn C©u 29: Quan ®iÓm triÕt häc cho r»ng th−îng ®Õ vμ tù nhiªn chØ lμ mét gäi lμ quan ®iÓm cã tÝnh chÊt g×? a. Cã tÝnh duy vËt biÖn chøng b. Cã tÝnh duy t©m, siªu h×nh c. Cã tÝnh chÊt phiÕm thÇn luËn C©u 30: Quan ®iÓm triÕt häc tù nhiªn cã tÝnh chÊt phiÕm thÇn luËn lμ ®Æc tr−ng cña triÕt häc thêi kú nμo? a. Thêi kú cæ ®¹i c. Thêi kú trung cæ b. Thêi kú Phôc H−ng d. Thêi kú cËn ®¹i C©u 31: Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng næ ra ë Hμ Lan, Anh, Ph¸p... thêi kú cËn ®¹i gäi lμ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng nμo? a. C¸ch m¹ng v« s¶n b. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc c. Khëi nghÜa cña n«ng d©n d. C¸ch m¹ng t− s¶n. C©u 32: Nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng thêi kú cËn ®¹i ë T©y ¢u do m©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt nμo? a. Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn b. Quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa c. Quan hÖ s¶n xuÊt chiÕm h÷u n« lÖ d. Quan hÖ s¶n xuÊt céng s¶n nguyªn thuû C©u 33: C¸c cuéc c¸ch m¹ng ë T©y ¢u thêi kú cËn ®¹i næ ra do m©u thuÉn nμo? a. M©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt míi víi QHSX phong kiÕn ®· trë nªn lçi thêi b. M©u thuÉn gi÷a n«ng d©n vμ ®Þa chñ phong kiÕn c. M©u thuÉn gi÷a n« lÖ vμ chñ n« d. M©u thuÉn gi÷a t− s¶n vμ v« s¶n C©u 34: Giai cÊp nμo l·nh ®¹o cuéc c¸ch m¹ng thêi kú cËn ®¹i ? a. Giai cÊp v« s¶n b. Giai cÊp n«ng d©n c. Giai cÊp t− s¶n d. Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn 4 C©u 35: Cuéc c¸ch m¹ng nμo ë T©y ¢u thêi kú cËn ®¹i ®−îc C. M¸c gäi lμ cuéc c¸ch m¹ng cã quy m« toμn Ch©u ¢u vμ cã ý nghÜa lín ®èi víi sù ra ®êi trËt tù x· héi míi. a. Cuéc c¸ch m¹ng ë Hμ Lan vμ ý b. Cuéc c¸ch m¹ng ë ý vμ ë ¸o c. Cuéc c¸ch m¹ng ë Anh gi÷a thÕ kû XVII vμ c¸ch m¹ng Ph¸p cuèi thÕ kû XVIII. C©u 26: Cuéc c¸ch m¹ng ë Anh gi÷a thÕ kû XVII vμ cuéc c¸ch m¹ng ë Ph¸p cuèi TK XVIII ®¸nh dÊu sù thay thÕ cña trËt tù x· héi nμo cho x· héi nμo? a. TrËt tù x· héi chiÕm h÷u n« lÖ thay cho trËt tù x· héi céng s¶n nguyªn thuû b. TrËt tù x· héi phong kiÕn thay cho trËt tù x· héi chiÕm h÷u n« lÖ c. TrËt tù x· héi t− s¶n thay cho trËt tù x· héi phong kiÕn. d. TrËt tù x· héi x· héi chñ nghÜa thay cho trËt tù x· héi t− s¶n C©u 37: Ngμnh khoa häc nμo ph¸t triÓn rùc rì nhÊt vμ cã ¶nh h−ëng lín nhÊt ®Õn ph−¬ng ph¸p t− duy cña thêi kú cËn ®¹i? a. To¸n häc c. Sinh häc b. Ho¸ häc d. C¬ häc C©u 38: Ph.Bªc¬n lμ nhμ triÕt häc cña n−íc nμo? a. N−íc Anh c. N−íc §øc b. N−íc Ph¸p d. N−íc Ba lan C©u 39: VÒ lËp tr−êng chÝnh trÞ, Ph.Bªc¬n lμ nhμ t− t−ëng cña giai cÊp nμo? a. Giai cÊp chñ n« b. Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn c. Giai cÊp n«ng d©n d. Giai cÊp t− s¶n vμ tÇng líp quý téc míi. C©u 40: Theo Ph. Bªc¬n con ng−êi muèn chiÕm ®−îc cña c¶i cña giíi tù nhiªn th× cÇn ph¶i cã c¸i g×? a. Cã niÒm tin vμo th−îng ®Õ b. Cã nhiÖt t×nh lμm viÖc c. Cã tri thøc vÒ tù nhiªn d. Cã kinh nghiÖm sèng C©u 41: VÒ ph−¬ng ph¸p nhËn thøc Ph.Bªc¬n phª ph¸n ph−¬ng ph¸p nμo? a. Ph−¬ng ph¸p kinh nghiÖm (ph−¬ng ph¸p con kiÕn) b. Ph−¬ng ph¸p kinh viÖn (ph−¬ng ph¸p con nhÖn) c. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch thùc nghiÖm (ph−¬ng ph¸p con ong) d. Ph−¬ng ph¸p a vμ b C©u 42: Theo Ph. Bªc¬n ph−¬ng ph¸p nhËn thøc tèt nhÊt lμ ph−¬ng ph¸p nμo a. Ph−¬ng ph¸p diÔn dÞch b. Ph−¬ng ph¸p quy n¹p c. Ph−¬ng ph¸p trõu t−îng ho¸ d. Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ 5 C©u 43: Ph.Bªc¬n gäi ph−¬ng ph¸p con nhÖn lμ ph−¬ng ph¸p triÕt häc cña c¸c nhμ t− t−ëng thêi kú nμo? a. Thêi kú trung cæ b. Thêi kú cæ ®¹i c. Thêi kú cËn ®¹i d. Thêi kú Phôc h−ng C©u 44: Ph−¬ng ph¸p "con nhÖn" theo Ph.Bªc¬n lμ ph−¬ng ph¸p cña nh÷ng nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Chñ nghÜa kinh nghiÖm b. Chñ nghÜa kinh viÖn c. ThuyÕt bÊt kh¶ tri d. Chñ nghÜa duy vËt C©u 45: Ph−¬ng ph¸p rót ra kÕt qu¶ riªng tõ nh÷ng kÕt luËn chung, kh«ng tÝnh ®Õn sù tån t¹i thùc tÕ cña sù vËt, ®−îc gäi lμ ph−¬ng ph¸p g×? a. Ph−¬ng ph¸p quy n¹p b. Ph−¬ng ph¸p diÔn dÞch c. Ph−¬ng ph¸p kinh nghiÖm d. Ph−¬ng ph¸p kinh viÖn C©u 46: Ph−¬ng ph¸p "con kiÕn" theo Ph.Bªc¬n lμ ph−¬ng ph¸p cña c¸c nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Chñ nghÜa chiÕt trung b. Chñ nghÜa kinh viÖn c. Chñ nghÜa bÊt kh¶ tri d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm C©u 47: Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chØ dùa vμo kinh nghiÖm thùc tÕ, kh«ng cã kh¸i qu¸t, theo Ph.Bªc¬n ®−îc gäi lμ ph−¬ng ph¸p g×? a. Ph−¬ng ph¸p “con nhÖn” b. Ph−¬ng ph¸p “con kiÕn” c. Ph−¬ng ph¸p “con ong” d. Ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm C©u 48: Theo Ph.Bªc¬n ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc ch©n chÝnh ph¶i lμ ph−¬ng ph¸p nμo? a. Ph−¬ng ph¸p “con nhÖn” b. Ph−¬ng ph¸p “con kiÕn” c. Ph−¬ng ph¸p “con ong” d. Ph−¬ng ph¸p suy diÔn C©u 49: Ph.Bªc¬n lμ nhμ triÕt häc thuéc tr−êng ph¸i nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 50: Nh÷ng tr−êng ph¸i triÕt häc nμo xem th−êng lý luËn? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa kinh viÖn 6 c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm C©u 51: Nh÷ng nhμ triÕt häc nμo xem th−êng kinh nghiÖm, xa rêi cuéc sèng? a. Chñ nghÜa kinh nghiÖm b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa kinh viÖn d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 52: NhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. C¸c nhμ triÕt häc duy vËt ®Òu thuéc chñ nghÜa kinh nghiÖm vμ ng−îc l¹i b. C¸c nhμ triÕt häc duy t©m ®Òu thuéc chñ nghÜa kinh viÖn vμ ng−îc l¹i c. C¶ hai ®Òu kh«ng ®óng C©u 53: Ph. Bªc¬n sinh vμo n¨m bao nhiªu vμ mÊt n¨m bao nhiªu? a. 1560 – 1625 b. 1561 - 1626 c. 1562 – 1627 d. 1563 – 1628 C©u 54: T«mat Hèpx¬ sinh n¨m bao nhiªu vμ mÊt n¨m bao nhiªu? a. 1500 – 1570 b. 1550 – 1629 c. 1588 – 1679 d. 1587 – 1678 C©u 55: Ai lμ ng−êi s¸ng t¹o ra hÖ thèng ®Çu tiªn cña chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh trong lÞch sö triÕt häc? a. Ph. Bªc¬n b. T« m¸t Hèp X¬ c. Gi«n Lèc C¬ d. Xpin«da C©u 56: Quan ®iÓm cña T«m¸t H«px¬ vÒ tù nhiªn ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 57: Chñ nghÜa duy vËt cña T«m¸t Hèp-x¬ thÓ hiÖn ë quan ®iÓm nμo sau ®©y? a. Giíi tù nhiªn lμ tæng c¸c vËt tån t¹i kh¸ch quan cã qu¶ng tÝnh (®é dμi) ph©n biÖt nhau bëi ®¹i l−îng, h×nh khèi, vÞ trÝ vμ vËn ®éng ®æi vÞ trÝ trong kh«ng gian b. TÝnh phong phó vÒ chÊt kh«ng ph¶i lμ thuéc tÝnh kh¸ch quan cña giíi tù nhiªn c. ChÊt l−îng cña sù vËt lμ h×nh thøc tri gi¸c chung C©u 58: T«m¸t H«px¬ quan niÖm vÒ vËn ®éng nh− thÕ nμo? 7 a. VËn ®éng chØ lμ vËn ®éng c¬ giíi b. VËn ®éng bao gåm c¶ vËn ®éng ho¸ häc vμ sinh häc c. VËn ®éng lμ sù biÕn ®æi chung d. VËn ®éng lμ ph−¬ng thøc tån t¹i cña sinh vËt C©u 59: TÝnh chÊt siªu h×nh trong quan niÖm cña T«m¸t Hèpx¬ vÒ tù nhiªn thÓ hiÖn ë chç nμo? a. Giíi tù nhiªn tån t¹i kh¸ch quan b. Giíi tù nhiªn lμ tæng sè c¸c vËt cã qu¶ng tÝnh (®é dμi) c. VËn ®éng c¬ giíi lμ thuéc tÝnh cña giíi tù nhiªn d. VËn ®éng cña giíi tù nhiªn lμ vËn ®éng c¬ giíi C©u 60: TÝnh chÊt siªu h×nh trong quan niÖm cña T«m¸t Hèpx¬ vÒ con ng−êi thÓ hiÖn nh− thÕ nμo? a. Con ng−êi lμ mét c¬ thÓ sèng phøc t¹p nh− ®éng vËt b. Con ng−êi lμ mét bé phËn cña tù nhiªn c. Con ng−êi lμ mét kÕt cÊu vËt chÊt d. Con ng−êi nh− mét chiÕc xe, mμ tim lμ lß xo, khíp x−¬ng lμ c¸i b¸nh xe C©u 61: VÒ ph−¬ng ph¸p nhËn thøc, T«mat Hèp-x¬ hiÓu theo quan ®iÓm nμo? a. Chñ nghÜa duy lý b. Chñ nghÜa duy danh c. NghÖ thuËt kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa duy lý vμ chñ nghÜa duy danh C©u 62: T« m¸t Hèp-x¬ hiÓu b−íc chuyÓn tõ c¸i riªng sang c¸i chung tõ tri gi¸c c¶m tÝnh ®Õn kh¸i niÖm theo quan ®iÓm nμo? a. Duy lý luËn b. Duy danh luËn c. Kinh nghiÖm luËn C©u 63: Quan niÖm vÒ b¶n chÊt kh¸i niÖm cña T«m¸t Hèp-x¬ thuéc khuynh h−íng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy thùc b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy danh d. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t C©u 64: Theo quan ®iÓm duy Danh, T«m¸t Hèp x¬ coi kh¸i niÖm lμ g×? a. Lμ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c sù vËt cña giíi tù nhiªn b. ChØ lμ tªn cña nh÷ng c¸i tªn. c. Kh¸i niÖm lμ thùc thÓ tinh thÇn tån t¹i tr−íc & ®éc lËp víi sù vËt d. Kh¸i niÖm lμ b¶n chÊt cña sù vËt C©u 65: MÆt tiÕn bé trong quan ®iÓm vÒ x· héi cña T«m¸t Hèpx¬ lμ ë chç nμo? a. Cho nguån gèc cña nhμ n−íc kh«ng ph¶i tõ thÇn th¸nh mμ lμ sù qui −íc vμ tho¶ thuËn gi÷a con ng−êi. b. Cho h×nh thøc qu©n chñ lμ h×nh thøc chÝnh quyÒn lý t−ëng. c. T«n gi¸o vμ gi¸o héi vÉn cã Ých cho nhμ n−íc. d. Coi quyÒn lùc cña giai cÊp ®¹i t− s¶n lμ v« h¹n. 8 C©u 66: T«m¸t Hèp x¬ cho nguån gèc cña nhμ n−íc lμ g×? a. Do thÇn th¸nh s¸ng t¹o ra. b. Do ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ c. Do sù quy −íc, tho¶ thuËn gi÷a con ng−êi nh»m tr¸nh nh÷ng cuéc chiÕn tranh tμn khèc. d. Do ý muèn chñ quan cña c¸ nh©n nhμ t− t−ëng. C©u 67: H·y ®¸nh gi¸ quan niÖm cña T«m¸t Hèp x¬ vÒ nhμ n−íc cho r»ng: nhμ n−íc ra ®êi lμ do sù quy −íc, tho¶ thuËn gi÷a con ng−êi? a. Kh«ng cã g× tiÕn bé, chØ lμ quan ®iÓm duy t©m t«n gi¸o b. Cã gi¸ trÞ, v× ®· ph¸t triÓn quan ®iÓm duy vËt, vÒ x· héi. c. Cã gi¸ trÞ b¸c bá nguån gèc thÇn th¸nh cña nhμ n−íc, ®ång thêi vÉn chøa ®ùng yÕu tè duy t©m chñ nghÜa C©u 68: §Ò-c¸c-t¬ lμ nhμ triÕt häc vμ khoa häc cña n−íc nμo ? a. Anh b. Bå §μo Nha c. Mü d. Ph¸p C©u 69: §Ò-c¸c-t¬ sinh vμo n¨m nμo vμ mÊt vμo n¨m nμo? a. 1590 – 1650 b. 1596 – 1654 c. 1594 – 1654 d. 1596 – 1650 C©u 70: Khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc, §Òc¸ct¬ ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. ThuyÕt nhÞ nguyªn C©u71: §Òc¸ct¬ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc nh− thÕ nμo? a. Thùc thÓ vËt chÊt ®éc lËp vμ quyÕt ®Þnh thùc thÓ ý thøc. b. Thùc thÓ vËt chÊt kh«ng tån t¹i ®éc lËp mμ phô thuéc vμo thùc thÓ ý thøc c. Thùc thÓ vËt chÊt vμ thùc thÓ ý thøc ®éc lËp nhau, song song cïng tån t¹i. d. Thùc thÓ ý thøc phô thuéc vμo thùc thÓ vËt chÊt, nh−ng cã tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi. C©u 72: Quan ®iÓm cña §Òc¸ct¬ vÒ quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc cuèi cïng l¹i r¬i vμo quan ®iÓm nμo? V× sao? a. Duy vËt; v× coi vËt chÊt ®éc lËp víi ý thøc b. Duy vËt kh«ng triÖt ®Ó; v× kh«ng thõa nhËn vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc c. NhÞ nguyªn v× thõa nhËn hai thùc thÓ t¹o thμnh hai thÕ giíi d. Duy t©m; v× thõa nhËn thùc thÓ vËt chÊt vμ tinh thÇn tuy ®éc lËp nh−ng ®Òu phô thuéc vμo thùc thÓ thø ba ®ã lμ th−îng ®Õ. C©u 73: §Òc¸ct¬ ®øng trªn quan ®iÓm nμo trong lÜnh vùc vËt lý? 9 a. Quan ®iÓm duy t©m kh¸ch quan b. Quan ®iÓm duy t©m chñ quan c. Quan ®iÓm nhÞ nguyªn d. Quan ®iÓm duy vËt C©u 74: Trong lÜnh vùc vËt lý §Òc¸ct¬ quan niÖm vÒ tù nhiªn nh− thÕ nμo? a. Tù nhiªn lμ tæng c¸c vËt cã qu¸n tÝnh b. Tù nhiªn vμ th−îng ®Õ lμ mét. c. Tù nhiªn lμ hiÖn th©n cña th−îng ®Õ d. Tù nhiªn lμ mét khèi thèng nhÊt gåm nh÷ng h¹t nhá vËt chÊt cã qu¸n tÝnh vμ vËn ®éng vÜnh viÔn theo nh÷ng quy luËt c¬ häc C©u 75: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §Òc¸ct¬ lμ nhμ duy vËt biÖn chøng v× coi vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan. b. §Òc¸ct¬ lμ nhμ duy vËt v× phñ nhËn uy quyÒn cña nhμ thê vμ t«n gi¸o c. §Òc¸ct¬ lμ nhμ triÕt häc duy t©m v× ®Ò cao søc m¹nh cña lý t−ëng con ng−êi d. §Òc¸ct¬ ®em tÝnh khoa häc thay cho niÒm tin t«n gi¸o mï qu¸ng chèng l¹i uy quyÒn cña t«n gi¸o. C©u76: §iÒu nhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §Òc¸ct¬ nghi ngê kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ng−êi. b. V× coi nghi ngê lμ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nhn thøc khoa häc, nªn §Òc¸ct¬ phñ nhËn kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ng−êi. c. Quan ®iÓm cña §Òc¸ct¬ vμ Hium lμ nh− nhau v× ®Òu nghi ngê nhËn thøc cña con ng−êi d. §Òc¸ct¬ coi nghi ngê lμ ®iÓm xuÊt ph¸t cña nghiªn cøu khoa häc ®Ó phñ nhËn sù mª tÝn, phñ nhËn niÒm tin t«n gi¸o C©u 77: LuËn ®iÓm §Òc¸ct¬ "t«i t− duy vËy t«i tån t¹i" cã ý nghÜa g×? a. NhÊn m¹nh vai trß cña t− duy, duy lý b. NhÊn m¹nh vai trß cña c¶m gi¸c c. Phñ nhËn vai trß cña chñ thÓ d. §Ò cao kinh nghiÖm. C©u 78: Theo §Òc¸ct¬ tiªu chuÈn cña ch©n lý lμ g×? a.Lμ thùc tiÔn b. Lμ t− duy râ rμng, m¹ch l¹c c. Lμ c¶m gi¸c, kinh nghiÖm vÒ sù vËt d. Lμ ®−îc nhiÒu ng−êi thõa nhËn . C©u 79: LuËn ®iÓm cña §Òc¸ct¬ "T«i t− duy vËy t«i tån t¹i" thÓ hiÖn khuynh h−íng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng c. ThuyÕt hoμi nghi d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan C©u 80: Xpin«da lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Hμ Lan c. §øc b. ¸o d. Ph¸p 10 C©u 81: Xpin«da lμ nhμ triÕt häc thuéc tr−êng ph¸i nμo? a. Duy t©m chñ quan b. Duy vËt biÖn chøng c. Duy t©m kh¸ch quan d. Duy vËt vμ v« thÇn C©u 82: NhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÞ nguyªn b. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc duy t©m kh¸ch quan c. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc duy vËt biÖn chøng d. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÊt nguyªn. C©u 83: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y vÒ Xpin«da lμ sai? a. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc duy vËt vμ v« thÇn b. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÊt nguyªn coi qu¶ng tÝnh vμ t− duy lμ thuéc tÝnh cña mét thùc thÓ c. Xpin«da chèng l¹i quan ®iÓm nhÞ nguyªn cña §Òc¸ct¬. d. Xpin«da lμ nhμ triÕt häc nhÞ nguyªn C©u 84: Quan ®iÓm duy vËt cña Xpin«da vÒ thÕ giíi lμ ë chç nμo? a. ThÕ giíi lμ thÕ giíi cña c¸c sù vËt riªng lÎ b. ThÕ giíi lμ phøc hîp c¶m gi¸c c. ThÕ giíi lμ sù tha ho¸ cña ý niÖm d. ThÕ giíi lμ c¸i bãng cña thÕ giíi ý niÖm C©u 85: T¹i sao quan ®iÓm cña Xpin«da l¹i r¬i vμo quan ®iÓm cña thuyÕt ®Þnh mÖnh m¸y mãc? a. Coi thÕ gíi gåm c¸c sù vËt riªng lÎ b. Coi c¸c sù vËt trong thÕ giíi ®Òu cã nguyªn nh©n c. §ång nhÊt nguyªn nh©n víi tÝnh tÊt yÕu coi ngÉu nhiªn chØ lμ ph¹m trï chñ quan d. Kh¼ng ®Þnh cã thÓ nhËn thøc thÕ giíi b»ng ph−¬ng ph¸p to¸n häc. C©u 86: Quan niÖm vÒ ý thøc cña Xpin«da chÞu ¶nh h−ëng cña ai, vμ quan niÖm ®ã nh− thÕ nμo? a. ChÞu ¶nh h−ëng cña thuyÕt bÊt kh¶ tri, kh«ng thõa nhËn con ng−êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc thÕ giíi. b. ChÞu ¶nh h−ëng cña nh÷ng ng−êi theo vËt ho¹t luËn, thõa nhËn mäi vËt ®Òu cã ý thøc. c. ChÞu ¶nh h−ëng cña chñ nghÜa duy lý cho chØ cã con ng−êi míi cã ý thøc. d. ChÞu ¶nh h−ëng cña t«n gi¸o, cho ý thøc cã nguån gãc tõ thÇn th¸nh. C©u 87: Quan niÖm vÒ ý thøc cña Xpin«da thuéc lo¹i nμo? a. Duy vËt biÖn chøng b. Duy t©m chñ quan c. Duy t©m kh¸ch quan d. VËt ho¹t luËn C©u 88: Quan niÖm vÒ con ng−êi cña Xpin«da ®øng trªn lËp tr−êng nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan 11 b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. ThuyÕt nhÞ nguyªn d. Chñ nghÜa tù nhiªn C©u 89:VÒ nhËn thøc luËn, Xpin«da theo chñ nghÜa nμo? a. Chñ nghÜa duy c¶m b. Chñ nghÜa duy lý. c. Chñ nghÜa kinh nghiÖm. d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 90: Theo Xpin«da ch©n lý ®¸ng tin cËy ®¹t ®−îc ë giai ®o¹n nhËn thøc nμo? a. Giai ®o¹n nhËn thøc lý tÝnh b. Giai ®o¹n nhËn thøc c¶m tÝnh c. C¶ hai giai ®o¹n d. Kh«ng ®¹t ®−îc ë giai ®o¹n nμo C©u 91: Xpin«da quan niÖm vÒ nhËn thøc trùc gi¸c nh− thÕ nμo? a. Lμ “¸nh s¸ng néi t©m” gióp con ng−êi liªn hÖ trùc tiÕp víi th−îng ®Õ b. Lμ trÝ tuÖ anh minh nh− nÒn t¶ng cña mäi tri thøc c. Mét n¨ng lùc trÝ tuÖ cña phÐp nhËn thøc sù vËt d. C¶ ba néi dung trªn C©u 92: Kh¸i niÖm ®¹o ®øc cña Xpin«da g¾n víi kh¸i niÖm "con ng−êi tù do" kh«ng? nÕu cã th× nh− thÕ nμo? a. Kh«ng b. Cã, con ng−êi tù do hμnh ®éng theo ý muèn cña m×nh c. Cã, con ng−êi chØ cã thÓ trë thμnh tù do khi ®−îc chØ ®¹o bëi lý tÝnh d. Kh«ng. V× trong tù nhiªn chØ cã c¸i tÊt yÕu C©u 93: Quan niÖm cña Xpin«da vÒ ph¸p quyÒn vμ x· héi ®−îc x©y dùng trªn lËp tr−êng nμo? a. Chñ nghÜa tù nhiªn b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan d. Chñ nghÜa tù do t− s¶n C©u 94: Xpin«da quan niÖm vÒ nguån gèc t«n gi¸o tõ ®©u? a. Sù tin t−ëng vμo ¸nh s¸ng néi t©m b. Sù bÊt lùc tr−íc c¸c lùc l−îng x· héi c. Sù sî h·i d. Sù kh«ng hiÓu biÕt vÒ tù nhiªn C©u 95: Trong nhËn thøc luËn cña m×nh, Gi«n Lècc¬ phª ph¸n §Òc¸ct¬ vÒ c¸i g×? a. VÒ thuyÕt nhÞ nguyªn b. VÒ quan niÖm m¸y mãc ®èi víi con ng−êi c. VÒ thuyÕt thõa nhËn tån t¹i t− t−ëng bÈm sinh d. VÒ quan niÖm duy vËt trong lÜnh vùc vËt lý C©u 96: Theo quan niÖm cña G.Lècc¬ tri thøc, ch©n lý do ®©u mμ cã? a. Do ý niÖm bÈm sinh 12 b. Do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nhËn thøc c. Do th−îng ®Õ ban tÆng d. Do ho¹t ®éng thùc tiÔn C©u 97: Gi«n Lècc¬ lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Ph¸p c. ý b. Anh d. Mü C©u 98: VÒ nhËn thøc luËn ai lμ ng−êi nªu ra nguyªn lý tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) a. Xpin«da c. §Òc¸ct¬ b. Plat«n d. Gi«n Lècc¬ C©u 99: Nguyªn lý tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) theo c¸ch hiÓu cña ng−êi ®Ò xuÊt kh¼ng ®Þnh nh÷ng néi dung g×? a. Mäi tri thøc kh«ng ph¶i lμ bÈm sinh, mμ lμ kÕt qu¶ nhËn thøc b. Mäi qu¸ tr×nh nhËn thøc ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¬ quan c¶m gi¸c c. Linh hån con ng−êi cã vai trß tÝch cùc nhÊt ®Þnh d. C¶ ba néi dung trªn C©u 100: Néi dung thuyÕt tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt d. ThuyÕt bÊt kh¶ tri C©u 101: H¹n chÕ cña thuyÕt tabula rasa (tÊm b¶ng s¹ch) lμ ë chç nμo? a. §Ò cao vai trß nhËn thøc lý tÝnh b. Phñ nhËn nhËn thøc c¶m tÝnh c. §Ò cao nhËn thøc c¶m tÝnh mét c¸ch tuyÖt ®èi d. Ch−a thÊy vai trß cña kinh nghiÖm C©u 102: Trong quan niÖm vÒ kinh nghiÖm. Gi«n Lècc¬ ®øng trªn lËp tr−êng nμo? a. LËp tr−êng cña chñ nghÜa duy lý b. LËp tr−êng cña chñ nghÜa duy c¶m c. LËp tr−êng cña thuyÕt nhÞ nguyªn d. LËp tr−êng cña thuyÕt bÊt kh¶ tri C©u 103: Gi«n Lècc¬ coi lý tÝnh lμ g×? a. Lμ ý niÖm bÈm sinh b. Lμ ho¹t ®éng cña linh hån c. Lμ kinh nghiÖm bªn trong d. Lμ giai ®o¹n ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t sù vËt C©u 104: LuËn ®iÓm nμo thÓ hiÖn lËp tr−êng duy c¶m cña Gi«n Lècc¬? a. T«i t− duy vËy t«i tån t¹i b. Mäi nhËn thøc ®Òu xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm c. Kinh nghiÖm lμ nguån gèc cña nhËn thøc d. Kh«ng cã c¸i g× trong lý tÝnh mμ tr−íc ®ã l¹i kh«ng cã trong c¶m tÝnh. 13 C©u 105: Gi«n Lècc¬ quan niÖm vÒ "ý niÖm phøc t¹p" nh− thÕ nμo? a. ý niÖm phøc t¹p lμ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh trùc tiÕp nhiÒu ®Æc tÝnh cña sù vËt b. ý niÖm phøc t¹p lμ kÕt qu¶ cña ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t ®Æc tÝnh nμo ®ã cña sù vËt c. ý niÖm phøc t¹p lμ tæng hîp “ý niÖm ®¬n gi¶n” d. “ý niÖm phøc t¹p” lμ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng cña riªng lý tÝnh hoμn toμn chñ quan cña con ng−êi C©u 96: Quan niÖm vÒ "ý niÖm phøc t¹p" cña Gi«n Lècc¬ cã quan hÖ víi lËp tr−êng nμo vÒ thÕ giíi? a. LËp tr−êng duy Thùc vÒ thÕ giíi b. LËp tr−êng duy Danh vÒ thÕ giíi c. LËp tr−êng nhÞ nguyªn vÒ thÕ giíi d. LËp tr−êng duy vËt biÖn chøng vÒ thÕ giíi C©u 107: Ai lμ ng−êi ®· ph©n chia tÝnh chÊt cña sù vËt ra thμnh "chÊt cã tr−íc" vμ "chÊt cã sau" a. Xpin«dza c. Ph. Bªc¬n b. §Òc¸ct¬ d. Gi«n Lècc¬ C©u 108: Quan niÖm vÒ "chÊt cã sau" cña t¸c gi¶ lμ thÕ nμo? a. “ ChÊt cã sau” cã ®−îc nhê sù t¸c ®éng cña c¸c sù vËt kh¸ch quan vμo gi¸c quan con ng−êi. b. “ ChÊt cã sau” hoμn toμn lμ s¶n phÈm cña con ng−êi c. “ ChÊt cã sau” khi th× lμ khi th× lμ , kh«ng nhÊt qu¸n d. “ ChÊt cã sau” lμ ¶o gi¸c kh«ng cã thËt C©u 109: Gioãcgi¬ BÐcc¬li lμ nhμ triÕt häc cña n−íc nμo? a. Anh c. Ph¸p b. Hμ Lan d. §øc C©u 110: Gioãcgi¬ BÐcc¬li lμ nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 111 Theo quan niÖm cña BÐcc¬li sù tån t¹i c¸c sù vËt cô thÓ trong thÕ giíi do c¸i g× quyÕt ®Þnh? a. Mäi vËt do nguyªn tö t¹o nªn b. VËt tån t¹i kh«ng phô thuéc vμo c¶m gi¸c c. VËt do th−îng ®Õ t¹o ra d. VËt do phøc hîp c¸c c¶m gi¸c C©u 112: TriÕt häc cña BÐcc¬li cuèi cïng chuyÓn sang triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. ThuyÕt bÊt kh¶ tri 14 C©u 113: VÒ b¶n chÊt triÕt häc cña BÐcc¬li ph¶n ¸nh hÖ t− t−ëng cña giai cÊp nμo? a. Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn b. Giai cÊp chñ n« c. Giai cÊp t− s¶n ®· giμnh ®−îc chÝnh quyÒn d. Giai cÊp t− s¶n ch−a giμnh ®−îc chÝnh quyÒn C©u 114: DavÝt Hium lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Ph¸p c. ¸o b. Anh d. Hμ Lan C©u 115: DavÝt Hium sèng vμo thêi gian nμo? a. 1700 - 1760 b. 1710 – 1765 c. 1711 – 1766 d. 1712 - 1767 C©u 116: VÒ lý luËn nhËn thøc, §avÝt Hium ®øng trªn lËp tr−êng nμo? a. ThuyÕt kh¶ tri duy vËt siªu h×nh b. ThuyÕt kh¶ tri duy t©m c. ThuyÕt bÊt kh¶ tri vμ hiÖn t−îng luËn d. ThuyÕt kh¶ tri duy vËt biÖn chøng C©u 117: Quan niÖm cña §avÝt Hium vÒ tÝnh nh©n qu¶ nh− thÕ nμo? a. KÕt qu¶ chøa ®ùng trong nguyªn nh©n b. Nguyªn nh©n cã tr−íc vμ sinh ra kÕt qu¶ c. KÕt qu¶ ®−îc rót ra tõ nguyªn nh©n d. Kh«ng thÓ chøng minh kÕt qu¶ ®−îc rót ra tõ nguyªn nh©n trong khoa häc tù nhiªn C©u 118: Hium quan niÖm vÒ sù tån t¹i cña quan hÖ nh©n qu¶ nh− thÕ nμo? a. Tån t¹i kh¸ch quan vμ lμ quy luËt cña tù nhiªn b. TÝnh nh©n qu¶ kh«ng tån t¹i ë ®©u c¶ chØ lμ sù bÞa ®Æt cña con ng−êi c. TÝnh nh©n qu¶ kh«ng ph¶i lμ quy luËt, mμ do thãi quen cña con ng−êi quy ®Þnh. C©u 119: Theo §avÝt Hium cÇn gi¸o dôc cho con ng−êi c¸i g×? a. Thãi quen b. C¸c tri thøc khoa häc tù nhiªn c. KiÕn thøc triÕt häc d. ThÈm mü häc C©u 120: TriÕt häc ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn trong thêi gian nμo vμ ë ®©u? a. ThÕ kû XVI – XVII, ë Italia b. ThÕ kû XVII – XVIII, ë Anh c. Nöa cuèi thÕ kû XVIII, ë §øc d. Nöa cuèi thÕ kû XVIII ë Ph¸p C©u 121: Nh÷ng nhμ triÕt häc khai s¸ng Ph¸p chuÈn bÞ vÒ mÆt t− t−ëng cho cuéc c¸ch m¹ng nμo? a. C¸ch m¹ng v« s¶n 15 b. C¸ch m¹ng t− s¶n c. C¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ d. C¸ch m¹ng n«ng d©n chèng phong kiÕn C©u 122: La Mettri (1709 - 1751) lμ nhμ triÕt häc n−íc nμo? a. Nga c. Ph¸p b. Italia d. §øc C©u 123: Quan niÖm cho thùc thÓ vËt chÊt lμ thèng nhÊt ba h×nh thøc cña nã trong giíi tù nhiªn, giíi v« c¬, thùc vËt, ®éng vËt (bao gåm con ng−êi) lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Xpin«da c. Ph. Bªc¬n b. La Mettri d. §i®r« C©u 124: La Mettri coi ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña vËt chÊt lμ g×? a. Qu¶ng tÝnh, vËn ®éng vμ c¶m thô b. Qu¶ng tÝnh, khèi l−îng vμ vËn ®éng c. Qu¶ng tÝnh, vËn ®éng C©u 125: VÒ thÕ giíi quan La Mettri lμ nhμ triÕt häc thuéc trμo l−u nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n C©u 126: Trong vÊn ®Ò nhËn thøc luËn, khi La Mettri nãi: nhê c¬ quan c¶m gi¸c mμ ng−êi ta suy nghÜ, gi¸c quan lμ kÎ ®¸ng tin cËy trong ®êi sèng hμng ngμy, La Mettri ®øng trªn quan ®iÓm nμo? a. Duy lý b. Duy vËt biÖn chøng c. Duy gi¸c luËn d. BÊt kh¶ tri C©u 127: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai: a. La Mettri b¸c bá thuyÕt nhÞ nguyªn cña §Òc¸ct¬ b. La Mettri b¶o vÖ thuyÕt nhÞ nguyªn cña §Òc¸ct¬ c. La Mettri xem con ng−êi nh− mét c¸i m¸y d. La Mettri gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng sinh lý theo quy luËt c¬ häc C©u 128: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. §i®r« thõa nhËn vËt chÊt tån t¹i vÜnh viÔn b. §i®r« thõa nhËn vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan ngoμi ý thøc cña con ng−êi c. §i®r« cho vËt chÊt lμ mét thùc thÓ duy nhÊt, nguyªn nh©n tån t¹i cña nã n»m ngay trong b¶n th©n nã. d. §i®r« kh«ng thõa nhËn nguyªn nh©n tån t¹i cña vËt chÊt n»m ngay trong b¶n th©n nã. C©u 129: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §i®r« cho vËn ®éng vμ vËt chÊt lμ thèng nhÊt chÆt chÏ b. §i®r« kh«ng thõa nhËn vËn ®éng vμ vËt chÊt lμ thèng nhÊt c. §i®r« thõa nhËn cã tr¹ng th¸i ®øng im tuyÖt ®èi 16 d. §i®r« phñ nhËn vËn ®éng cña vËt thÓ lμ qóa tr×nh ph¸t triÓn, biÕn ®æi kh«ng ngõng. C©u 130: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. §i®r« thÓ hiÖn quan niÖm v« thÇn th«ng qua t− t−ëng biÖn chøng vÒ vËn ®éng b. §i®r« ch−a tiÕp cËn t− t−ëng vÒ tù th©n vËn ®éng cña vËt chÊt c. §i®r« cho r»ng mçi ph©n tö cã mét nguån vËn ®éng bªn trong, mμ «ng gäi lμ lùc néi t©m. d. §i®r« chèng l¹i sù tån t¹i cña th−îng ®Õ C©u 131: Khi kh¼ng ®Þnh vËt chÊt lμ nguyªn nh©n cña c¶m gi¸c, §i®r« ®· ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m b. ThuyÕt nhÞ nguyªn c. Chñ nghÜa duy vËt d. Chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n C©u 132: T− t−ëng biÖn chøng cña §i®r« vÒ vËn ®éng thÓ hiÖn ë chç nμo? a. Gi¶i thÝch vËn ®éng lμ sù thay ®æi vÞ trÝ trong kh«ng gian b. Cho nguyªn nh©n vËn ®éng lμ do lùc t¸c ®éng c. Gi¶i thÝch tù th©n vËn ®éng cña vËt chÊt b»ng m©u thuÉn néi t¹i cña sù vËt vμ tÝnh ®a d¹ng cña nã. C©u 133: Quan niÖm cña §i®r« vÒ nguån gèc cña ý thøc con ng−êi nh− thÕ nμo? a. ý thøc cã nguån gèc tõ thÇn th¸nh b. ý thøc lμ thuéc tÝnh cña mäi d¹ng vËt chÊt c. ý thøc lμ thuéc tÝnh cña vËt chÊt cã tæ chøc cao xuÊt hiÖn do sù phøc t¹p ho¸ cña vËt chÊt h÷u c¬. d. ý thøc con ng−êi vèn cã trong bé n·o. C©u 134: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. §i®r« cho r»ng vËt chÊt lμ nguyªn nh©n cña c¶m gi¸c b. §i®r« cho r»ng vËt chÊt lμ phøc hîp cña c¶m gi¸c c. §i®r« cho r»ng sù vËt lμ ph¶n ¸nh cña thÕ giíi ý niÖm d. §i®r« phñ nhËn kh¶ n¨ng nhËn thøc thÕ giíi cña con ng−êi. C©u 135: Trong lÜnh vùc x· héi §i®r« ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Duy vËt siªu h×nh b. Duy vËt biÖn chøng c. Duy t©m C©u 136: Nh÷ng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §i®r« kh¼ng ®Þnh nguån gèc thÇn th¸nh cña vua chóa. b. §i®r« phñ nhËn nguån gèc thÇn th¸nh cña vua chóa. c. §i®r« t¸n thμnh chÕ ®é chuyªn chÕ. d. §i®r« chèng l¹i chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn. C©u 137: TriÕt häc cæ ®iÓn §øc b¶o vÖ vÒ mÆt t− t−ëng chÕ ®é nhμ n−íc nμo? a. Nhμ n−íc d©n chñ chñ n« 17 b. Nhμ n−íc d©n chñ t− s¶n c. Nhμ n−íc chuyªn chÕ Phæ. d. Nhμ n−íc chuyªn chÕ chñ n« C©u 138: S¾p xÕp theo thø tù n¨m sinh tr−íc - sau cña c¸c nhμ triÕt häc sau a. Cant¬ - Phoi-¬-b¾c - Hªghen b. Cant¬ - Hªghen - Phoi-¬-b¾c c. Hªghen - Cant¬ - Phoi-¬-b¾c d. Phoi-¬-b¾c - Cant¬ - Hªghen C©u 139: Khi ®−a ra quan niÖm vÒ "vËt tù nã" ë ngoμi con ng−êi, Cant¬ lμ nhμ triÕt häc thuéc khuynh h−íng nμo? a. Duy t©m chñ quan b. Duy t©m kh¸ch quan c. Duy vËt d. NhÞ nguyªn C©u 140: Khi cho r»ng c¸c vËt thÓ quanh ta kh«ng liªn quan ®Õn thÕ giíi "vËt tù nã", mμ chØ lμ "c¸c hiÖn t−îng phï hîp víi c¶m gi¸c vμ tri thøc do lý tÝnh chóng ta t¹o ra", Cant¬ lμ nhμ triÕt häc thuéc khuynh h−íng nμo? a. Duy vËt biÖn chøng. b. Duy vËt siªu h×nh c. Duy t©m chñ quan d. Duy t©m kh¸ch quan C©u 141: Khi cho kh«ng gian, thêi gian, tÝnh nh©n qu¶ kh«ng thuéc b¶n th©n thÕ giíi tù nhiªn, Cant¬ ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Duy vËt biÖn chøng. b. Duy t©m. c. Duy vËt siªu h×nh C©u 142: Trong lÜnh vùc nhËn thøc luËn, Cant¬ lμ nhμ triÕt häc theo khuynh h−íng nμo? a. Kh¶ tri luËn cã tÝnh chÊt duy vËt. b. Kh¶ tri luËn cã tÝnh chÊt duy t©m kh¸ch quan. c. BÊt kh¶ tri luËn cã tÝnh chÊt duy t©m chñ quan. C©u 143: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. PhÐp biÖn chøng cña Hªghen lμ phÐp biÖn chøng duy vËt b. PhÐp biÖn chøng cña Hªghen lμ phÐp biÖn chøng tù ph¸t. c. PhÐp biÖn chøng cña Hªghen lμ phÐp biÖn chøng duy t©m kh¸ch quan d. PhÐp biÖn chøng cña Hªghen lμ phÐp biÖn chøng tiªn nghiÖm chñ quan. C©u 144: Theo Hªghen khëi nguyªn cña thÕ giíi lμ g×? a. Nguyªn tö. b. Kh«ng khÝ. c. ý niÖm tuyÖt ®èi d. VËt chÊt kh«ng x¸c ®Þnh C©u 145: Trong triÕt häc cña Hªghen gi÷a tinh thÇn vμ tù nhiªn quan hÖ víi nhau nh− thÕ nμo? 18 a. Tinh thÇn lμ kÕt qu¶ ph¸t triÓn cña tù nhiªn. b. Tinh thÇn lμ thuéc tÝnh cña tù nhiªn c. Tù nhiªn lμ s¶n phÈm cña tinh thÇn, lμ mét tån t¹i kh¸c cña tinh thÇn. d. Tù nhiªn lμ nguån gèc cña tinh thÇn. C©u 146: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. Hªghen cho r»ng "ý niÖm tuyÖt ®èi" tån t¹i vÜnh viÔn. b. Hªghen cho r»ng "ý niÖm tuyÖt ®èi" vËn ®éng trong sù phô thuéc vμo giíi tù nhiªn vμ x· héi. c. Hªghen cho r»ng "ý niÖm tuyÖt ®èi" lμ tÝnh thø nhÊt, tù nhiªn lμ tÝnh thø hai. C©u 147: Trong sè nh÷ng nhμ triÕt häc sau ®©y, ai lμ ng−êi tr×nh bÇy toμn bé giíi tù nhiªn, lÞch sö, vμ t− duy trong sù vËn ®éng, biÕn ®æi vμ ph¸t triÓn? a. §Òc¸ct¬ c. Cant¬ b. Hªghen d. Phoi-¬-b¾c. C©u 148: H·y chØ ra ®©u lμ quan ®iÓm cña Hªghen? a. Quy luËt cña phÐp biÖn chøng ®−îc rót ra tõ tù nhiªn. b. Quy luËt cña phÐp biÖn chøng ®−îc hoμn thμnh trong t− duy vμ ®−îc øng dông vμo tù nhiªn vμ x· h«Þ. c. Quy luËt cña phÐp biÖn chøng do ý thøc chñ quan con ng−êi t¹o ra. C©u 149: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ cña ai: C¸i g× tån t¹i th× hîp lý, c¸i g× hîp lý th× tån t¹i. a. Arixtèt c. Hªghen b. Cant¬ d. Phoi-¬-b¾c C©u 150: H·y chØ ra ®©u lμ quan ®iÓm cña Hªghen? a. Nhμ n−íc hiÖn thùc chØ lμ tån t¹i kh¸c cña kh¸i niÖm nhμ n−íc. b. Kh¸i niÖm nhμ n−íc lμ sù ph¶n ¸nh nhμ n−íc hiÖn thùc. c. Kh¸i niÖm nhμ n−íc vμ nhμ n−íc hiÖn thùc lμ hai thùc thÓ ®éc lËp víi nhau. C©u 151: HÖ thèng triÕt häc cña Hªghen gåm nh÷ng bé phËn chÝnh nμo? a. L«gic häc; triÕt häc vÒ tù nhiªn; triÕt häc vÒ lÞch sö; triÕt häc vÒ tinh thÇn. b. TriÕt häc vÒ tù nhiªn; triÕt häc vÒ tinh thÇn. c. TriÕt häc vÒ tù nhiªn; triÕt häc vÒ x· héi; triÕt häc vÒ tinh thÇn d. L«gic häc; triÕt häc vÒ tù nhiªn; triÕt häc vÒ tinh thÇn C©u 152: M©u thuÉn sau ®©y lμ m©u thuÉn trong hÖ thèng triÕt häc cña nhμ triÕt häc nμo: "M©u thuÉn gi÷a ph−¬ng ph¸p c¸ch m¹ng víi hÖ thèng b¶o thñ" a. Plat«n c. Hªghen b. Arixtèt d. Cant¬ C©u 153: Thªm côm tõ vμo c©u sau cho thÝch hîp: M©u thuÉn gi÷a ..(1).. cña phÐp biÖn chøng víi .....(2).....cña hÖ thèng triÕt häc cña Hªghen. a. 1- TÝnh vËn ®éng; 2- tÝnh ®øng im b. 1- TÝnh b¶o thñ; 2- tÝnh c¸ch m¹ng. c. 1- TÝnh c¸ch m¹ng; 2- tÝnh b¶o thñ d. 1-TÝnh biÖn chøng; 2- tÝnh siªu h×nh 19 C©u 154: M¸c chØ ra ®©u lμ h¹t nh©n hîp lý trong triÕt häc cña Hªghen a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m c. PhÐp biÖn chøng nh− lý luËn vÒ sù ph¸t triÓn d. T− t−ëng vÒ vËn ®éng C©u 155: Phoi-¬-b¾c lμ nhμ triÕt häc theo tr−êng ph¸i nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 156: XÐt vÒ néi dung t− t−ëng cña häc thuyÕt, Phoi-¬-b¾c lμ nhμ t− t−ëng cña giai cÊp nμo? a. Giai cÊp ®Þa chñ quý téc §øc. b. Giai cÊp v« s¶n §øc. c. Giai cÊp t− s¶n d©n chñ §øc C©u 157: TriÕt häc cña nhμ triÕt häc nμo mang tÝnh chÊt nh©n b¶n a. §i®r«. c. Phoi-¬-b¾c b. Cant¬ d. Hªghen C©u 158: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng cña Phoi-¬-b¾c. a. Phoi-¬-b¾c cho tù nhiªn lμ "tån t¹i kh¸c" cña tinh thÇn. b. Phoi-¬-b¾c cho tù nhiªn tån t¹i ®éc lËp víi ý thøc cña con ng−êi, vËn ®éng nhê nh÷ng c¬ së bªn trong nã c. Phoi-¬-b¾c cho tinh thÇn vμ thÓ x¸c tån t¹i t¸ch rêi nhau. C©u 159: TriÕt häc nh©n b¶n cña Phoi-¬-b¾c cã −u ®iÓm g×? a. Chèng l¹i quan niÖm nhÞ nguyªn luËn vÒ sù t¸ch rêi tinh thÇn khái thÓ x¸c. b. Chèng l¹i chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng cho ý thøc do ãc tiÕt ra c. Chèng l¹i quan niÖm cña ®¹o Thiªn chóa vÒ th−îng ®Õ d. C¶ 3 ®iÓm a,b,c e. Hai ®iÓm a & b. C©u 160: TriÕt häc nh©n b¶n cña Phoi-¬-b¾c cã h¹n chÕ g×? a. §ång nhÊt ý thøc víi mét d¹ng vËt chÊt. b. Cho con ng−êi s¸ng t¹o ra th−îng ®Õ c. Cho con ng−êi chØ mang nh÷ng thuéc tÝnh sinh häc bÈm sinh d. C¶ 3 ®iÓm a, b, c. C©u 161: ¤ng cho r»ng: con ng−êi s¸ng t¹o ra th−îng ®Õ, b¶n tÝnh con ng−êi lμ t×nh yªu, t«n gi¸o còng lμ mét t×nh yªu. ¤ng lμ ai? a. Cant¬ c. Phoi-¬-b¾c. b. Hªghen d. §i®r« C©u 162: Phoi-¬-b¾c cã nãi ®Õn sù "tha ho¸" kh«ng. NÕu cã th× quan niÖm cña «ng thÕ nμo? a. Kh«ng. b. Cã, ®ã lμ tha ho¸ cña ý niÖm c. Cã, ®ã lμ tha ho¸ cña lao ®éng. 20 d. Cã, ®ã lμ tha ho¸ b¶n chÊt con ng−êi vÒ th−îng ®Õ. C©u 163: ¦u ®iÓm lín nhÊt cña triÕt häc cæ ®iÓn §øc lμ g×? a. Ph¸t triÓn t− t−ëng duy vËt vÒ thÕ giíi cña thÕ kû XVII - XVIII. b. Kh¾c phôc triÖt ®Ó quan ®iÓm siªu h×nh cña chñ nghÜa duy vËt cò. c. Ph¸t triÓn t− t−ëng biÖn chøng ®¹t tr×nh ®é mét hÖ thèng lý luËn. d. Phª ph¸n quan ®iÓm t«n gi¸o vÒ thÕ giíi. C©u 164: H¹n chÕ lín nhÊt cña triÕt häc cæ ®iÓn §øc lμ ë chç nμo? a. Ch−a kh¾c phôc ®−îc quan ®iÓm siªu h×nh trong triÕt häc duy vËt cò. b. Ch−a cã quan ®iÓm duy vËt vÒ lÞch sö x· héi. c. Cã tÝnh chÊt duy t©m kh¸ch quan (®Æc biÖt triÕt häc cña Hªghen). C©u 165: XÐt vÒ b¶n chÊt chñ nghÜa duy vËt cña Phoi-¬-b¾c lμ: a. Cao h¬n chñ nghÜa duy vËt thÕ kû XVII - XVIII ë T©y ¢u b. ThÊp h¬n chñ nghÜa duy vËt thÕ kû XVII - XVII ë T©y ¢u c. Kh«ng v−ît qu¸ tr×nh ®é chñ nghÜa duy vËt thÕ kû XVII - XVIII ë T©y ¢u. C©u 166: TriÕt häc M¸c ra ®êi vμo thêi gian nμo? a. Nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XIX b. Nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kû XIX. c. Nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kû XIX. d. Nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XIX. C©u 167: TriÕt häc M¸c - Lªnin do ai s¸ng lËp vμ ph¸t triÓn? a. C. M¸c, Ph. ¡ngghen; V.I. Lªnin. b. C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen. c. V.I. Lªnin d. Ph. ¡ngghen. C©u 168: §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cho sù ra ®êi cña triÕt häc M¸c - Lªnin? a. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa ®−îc cñng cè vμ ph¸t triÓn. b. Giai cÊp v« s¶n ra ®êi vμ trë thμnh lùc l−îng chÝnh trÞ - x· héi ®éc lËp c. Giai cÊp t− s¶n ®· trë nªn b¶o thñ. d. c¶ a, b, c. g. §iÓm a vμ b. C©u 169: TriÕt häc M¸c ra ®êi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi nμo? a. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa ®· trë thμnh ph−¬ng thøc s¶n xuÊt thèng trÞ. b. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa míi xuÊt hiÖn. c. Chñ nghÜa t− b¶n ®· trë thμnh chñ nghÜa ®Õ quèc. d. C¶ a, b, c C©u 170: Nguån gèc lý luËn cña chñ nghÜa M¸c lμ g×? a. TriÕt häc khai s¸ng Ph¸p thÕ kû XVIII. b. TriÕt häc cæ ®iÓn §øc. c. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc cæ ®iÓn Anh d. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng Ph¸p vμ Anh. g. C¶ a, b, c vμ d. e. Gåm b, c vμ d. 21 C©u 171: Nguån gèc lý luËn trùc tiÕp cña triÕt häc M¸c lμ g×? a. Chñ nghÜa duy vËt Khai s¸ng Ph¸p b. TriÕt häc cæ ®iÓn §øc c. Kinh tÕ chÝnh trÞ cæ ®iÓn Anh d. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng Ph¸p vμ Anh C©u 172: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. TriÕt häc M¸c lμ sù kÕt hîp phÐp biÖn chøng cña Hªghen vμ chñ nghÜa duy vËt cña Phoi-¬-b¾c b. TriÕt häc M¸c cã sù thèng nhÊt gi÷a ph−¬ng ph¸p biÖn chøng vμ thÕ giíi quan duy vËt. c. TriÕt häc M¸c kÕ thõa vμ c¶i t¹o phÐp biÖn chøng cña Hªghen trªn c¬ së duy vËt. C©u 173: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Trong triÕt häc M¸c, phÐp biÖn chøng vμ chñ nghÜa duy vËt thèng nhÊt víi nhau. b. TriÕt häc M¸c lμ sù kÕt hîp phÐp biÖn chøng cña Hªghen víi chñ nghÜa duy vËt cña Phoi-¬-b¾c c. Trong triÕt häc M¸c, phÐp biÖn chøng t¸ch rêi víi chñ nghÜa duy vËt. C©u 174: §©u lμ nguån gèc lý luËn cña chñ nghÜa M¸c? a. Kinh tÕ chÝnh trÞ cæ ®iÓn Anh b. Kinh tÕ chÝnh trÞ cæ ®iÓn §øc c. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i d. Khoa häc tù nhiªn thÕ kû XVII - XVIII. C©u 175: §©u lμ nguån gèc lý luËn cña chñ nghÜa M¸c? a. T− t−ëng x· héi ph−¬ng §«ng cæ ®¹i b. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng Ph¸p vμ Anh c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII ë T©y ¢u. d. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t trong triÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i. C©u 176: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ t¸c ®éng cña khoa häc tù nhiªn nöa ®Çu thÕ kû XIX ®èi víi ph−¬ng ph¸p t− duy siªu h×nh, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng. a. Khoa häc tù nhiªn nöa ®Çu thÕ kû XIX phï hîp víi ph−¬ng ph¸p t− duy siªu h×nh. b. Khoa häc tù nhiªn nöa ®Çu thÕ kû XIX lμm béc lé tÝnh h¹n chÕ vμ sù bÊt lùc cña ph−¬ng ph¸p t− duy siªu h×nh trong viÖc nhËn thøc thÕ giíi c. KHTN kh¼ng ®Þnh vai trß tÝch cùc cña ph−¬ng ph¸p t− duy siªu h×nh C©u 177: Nh÷ng ph¸t minh cña khoa häc tù nhiªn nöa ®Çu thÕ kû XIX ®· cung cÊp c¬ së tri thøc khoa häc cho sù ph¸t triÓn c¸i g×? a. Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p t− duy siªu h×nh b. Ph¸t triÓn phÐp biÖn chøng tù ph¸t c. Ph¸t triÓn tÝnh thÇn bÝ cña phÐp biÖn chøng duy t©m d. Ph¸t triÓn t− duy biÖn chøng tho¸t khái tÝnh tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i vμ tho¸t khái c¸i vá thÇn bÝ cña phÐp biÖn chøng duy t©m. 22 C©u 178: Ba ph¸t minh lín nhÊt cña khoa häc tù nhiªn lμm c¬ së khoa häc tù nhiªn cho sù ra ®êi t− duy biÖn chøng duy vËt ®Çu thÕ kû XIX lμ nh÷ng ph¸t minh nμo? a. 1) ThuyÕt mÆt trêi lμm trung t©m vò trô cña C«pÐcnÝch, 2) ®Þnh luËt b¶o toμn khèi l−îng cña L«m«n«xèp, 3) häc thuyÕt tÕ bμo. b. 1) §Þnh luËt b¶o toμn vμ chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng, 2) häc thuyÕt tÕ bμo, 3) häc thuyÕt tiÕn ho¸ cña §¸cuyn. c. 1) Ph¸t hiÖn ra nguyªn tö, 2) ph¸t hiÖn ra ®iÖn tö, 3) ®Þnh luËt b¶o toμn vμ chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng. C©u 179: VÒ mÆt triÕt häc, ®Þnh luËt b¶o toμn vμ chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng chøng minh cho quan ®iÓm nμo? a. Quan ®iÓm siªu h×nh phñ nhËn sù vËn ®éng. b. Quan ®iÓm duy t©m phñ nhËn sù vËn éng lμ kh¸ch quan. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt thõa nhËn sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau cña giíi tù nhiªn v« c¬. C©u 180: Ba ph¸t minh trong khoa häc tù nhiªn: ®Þnh luËt b¶o toμn vμ chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng, häc thuyÕt tÕ bμo, häc thuyÕt tiÕn ho¸ chøng minh thÕ giíi vËt chÊt cã tÝnh chÊt g×? a. TÝnh chÊt t¸ch rêi tÜnh t¹i cña thÕ giíi vËt chÊt. b. TÝnh chÊt biÖn chøng cña sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña thÕ giíi vËt chÊt. c. TÝnh chÊt kh«ng tån t¹i thùc cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 181: Ph¸t minh nμo trong khoa häc tù nhiªn nöa ®Çu thÕ kû XIX v¹ch ra nguån gèc tù nhiªn cña con ng−¬×, chèng l¹i quan ®iÓm t«n gi¸o? a. Häc thuyÕt tÕ bμo. b. Häc thuyÕt tiÕn hãa. c. §Þnh luËt b¶o toμn vμ chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng. C©u 182: Ph¸t minh nμo trong khoa häc tù nhiªn nöa ®Çu thÕ kû XIX v¹ch ra sù thèng nhÊt gi÷a thÕ giíi ®éng vËt vμ thùc vËt? a. Häc thuyÕt tÕ bμo. b. Häc thuyÕt tiÕn ho¸. c. §Þnh luËt b¶o toμn vμ chuyÓn ho¸ n¨ng l−îng. C©u 183: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. TriÕt häc M¸c ra ®êi vμo gi÷a thÕ kû XIX lμ mét tÊt yÕu lÞch sö. b. TriÕt häc M¸c ra ®êi do thiªn tμi cña M¸c vμ ¡ngghen. c. TriÕt häc M¸c ra ®êi hoμn toμn ngÉu nhiªn. d. TriÕt häc M¸c ra ®êi thùc hiÖn môc ®Ých ®· ®−îc ®Þnh tr−íc. C©u 184: Cho biÕt n¨m sinh, n¨m mÊt vμ n¬i sinh cña M¸c a. 1818 - 1883, ë BÐc-linh b. 1818 - 1884, ë thμnh phè T¬-re-v¬ tØnh Ranh c. 1817 - 1883, ë thμnh phè T¬-re-v¬, tØnh Ranh d. 1818 - 1883, ë thμnh phè T¬-re-v¬, tØnh Ranh C©u 185: Khi häc ë BÐc-linh vÒ triÕt häc, M¸c ®ømg trªn quan ®iÓm nμo? a. TriÕt häc duy vËt biÖn chøng 23 b. TriÕt häc duy vËt siªu h×nh c. TriÕt häc duy t©m cña Hªghen d. TriÕt häc kinh viÖn cña t«n gi¸o. C©u 186: Khi häc ë BÐc-linh, M¸c tham gia ho¹t ®éng trong trμo l−u triÕt häc nμo? a. Ph¸i Hªghen giμ (ph¸i b¶o thñ) b. Ph¸i Hªghen trÎ (ph¸i cÊp tiÕn) c. Kh«ng tham gia vμo ph¸i nμo. C©u 187: Vμo n¨m 1841, M¸c coi nhiÖm vô cña triÕt häc ph¶i phôc vô c¸i g×? a. Phôc vô cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp v« s¶n. b. Phôc vô chÕ ®é x· héi hiÖn t¹i c. Phôc vô cuéc ®Êu tranh cho sù nghiÖp gi¶i phãng con ng−êi. C©u 188: Vμo n¨m 1841, trong t− t−ëng cña M¸c cã m©u thuÉn g×? a. M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa duy t©m triÕt häc víi tinh thÇn d©n chñ c¸ch m¹ng vμ v« thÇn. b. M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa duy t©m triÕt häc víi tinh thÇn c¸ch m¹ng v« s¶n c. C¶ a vμ b. C©u 189: Ph. ¡ngghen sinh n¨m nμo, ë ®©u vμ mÊt n¨m nμo? a. 1819 - 1895, ë thμnh phè B¸c-men b. 1820 - 1895, ë thμnh BÐc-linh c. 1820 - 1895, ë thμnh phè B¸c-men. d. 1821 - 1895, ë thμnh phè B¸c-men. C©u 190: Vμo nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kû XIX Ph. ¡ngghen ®· tham gia vμo nhãm triÕt häc nμo, ë ®©u? a. Ph¸i Hªghen giμ, ë BÐc-linh. b. Ph¸i Hªghen trÎ, ë BÐc-linh. c. Hªghen giμ, ë B¸c-men. d. Hªghen trÎ, ë B¸c-men. C©u 191: Vμo n¨m 1841 - 1842, vÒ mÆt triÕt häc Ph. ¡ngghen ®øng trªn lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 192: Vμo n¨m 1841 - 1842, Ph. ¡ngghen ®· nhËn thÊy m©u thuÉn g× trong triÕt häc cña Hªghen? a. M©u thuÉn gi÷a ph−¬ng ph¸p biÖn chøng vμ hÖ thèng duy t©m. b. M©u thuÉn gi÷a tÝnh c¸ch m¹ng vμ tÝnh b¶o thñ trong triÕt häc Hªghen. c. M©u thuÉn gi÷a ph−¬ng ph¸p siªu h×nh vμ hÖ thèng duy t©m. C©u 193: T¸c phÈm nμo ®¸nh dÊu viÖc hoμn thμnh b−íc chuyÓn tõ lËp tr−êng triÕt häc duy t©m sang lËp tr−êng triÕt häc duy vËt cña M¸c? a. NhËn xÐt b¶n chØ thÞ míi nhÊt vÒ chÕ ®é kiÓm duyÖt cña Phæ. b. Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen. 24 c. Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen. Lêi nãi ®Çu. C©u 194: T¸c phÈm nμo cña M¸c vμ ¡ngghen ®¸nh dÊu sù hoμn thμnh vÒ c¬ b¶n triÕt häc M¸c nãi riªng vμ chñ nghÜa M¸c nãi chung? a. HÖ t− t−ëng §øc b. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. c. Sù khèn cïng cña triÕt häc d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi-¬-b¾c. C©u 195: T¸c phÈm "T− b¶n" do ai viÕt? a. C. M¸c. b. Ph. ¡ngghen c. C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen C©u 196: T¸c phÈm "Chèng §uyrinh" lμ cña t¸c gi¶ nμo vμ viÕt vμo n¨m nμo? a. C. M¸c, vμo 1876 - 1878 b. Ph. ¡ngghen, vμo 1876 - 1878. c. C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen, vμo 1877 - 1878. d. Ph. ¡ngghen, vμo 1877 - 1878 C©u 197: LuËn ®iÓm sau lμ cña ai vμ trong t¸c phÈm nμo: "C¸c nhμ triÕt häc ®· chØ gi¶i thÝch thÕ giíi b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, song vÊn ®Ò lμ c¶i t¹o thÕ giíi" a. Cña Ph. ¡ngghen, trong t¸c phÈm "BiÖn chøng cña tù nhiªn". b. Cña C. M¸c, trong t¸c phÈm "LuËn c−¬ng vÒ Phoi-¬-b¾c". c. Cña Lªnin, trong t¸c phÈm "Bót ký triÕt häc". C©u 198: Thùc chÊt b−íc chuyÓn c¸ch m¹ng trong triÕt häc do M¸c vμ ¡ngghen thùc hiÖn lμ néi dung nμo sau ®©y? a. Thèng nhÊt gi÷a thÕ giíi quan duy vËt vμ phÐp biÖn chøng trong mét hÖ thèng triÕt häc. b. Thèng nhÊt gi÷a triÕt häc cña Hªghen vμ triÕt häc cña Phoi-¬-b¾c. c. Phª ph¸n chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh cña Phoi-¬-b¾c d. Phª ph¸n triÕt häc duy t©m cña Hªghen. C©u 199: Thùc chÊt b−íc chuyÓn c¸ch m¹ng trong triÕt häc do M¸c vμ ¡ngghen thùc hiÖn lμ néi dung nμo sau ®©y? a. X©y dùng ®−îc quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng vÒ lÞch sö x· héi. b. X©y dùng ®−îc quan ®iÓm duy vËt vÒ tù nhiªn. c. X©y dùng ®−îc quan ®iÓm biÖn chøng vÒ tù nhiªn. C©u 200: Thùc chÊt b−íc chuyÓn c¸ch m¹ng trong triÕt häc do M¸c vμ ¡ngghen thùc hiÖn lμ néi dung nμo sau ®©y? a. Thèng nhÊt phÐp biÖn chøng vμ thÕ giíi quan duy vËt trong mét hÖ thèng triÕt häc b. X©y dùng ®−îc chñ nghÜa duy vËt lÞch sö c. X¸c ®Þnh ®èi t−îng triÕt häc vμ khoa häc tù nhiªn, chÊm døt quan niÖm sai lÇm cho triÕt häc lμ khoa häc cña mäi khoa häc. d. Gåm c¶ a, b vμ c. C©u 201: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai a. TriÕt häc M¸c cho triÕt häc lμ khoa häc cña mäi khoa häc. 25 b. Theo quan ®iÓm cña triÕt häc M¸c triÕt häc kh«ng thay thÕ ®−îc c¸c khoa häc cô thÓ. c. Theo quan ®iÓm cña triÕt häc M¸c sù ph¸t triÓn cña triÕt häc quan hÖ chÆt chÏ víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc tù nhiªn. C©u 202: V.I. Lªnin bæ sung vμ ph¸t triÓn triÕt häc M¸c trong hoμn c¶nh nμo a. Chñ nghÜa t− b¶n thÕ giíi ch−a ra ®êi. b. Chñ nghÜa t− b¶n ®éc quyÒn ra ®êi. c. Chñ nghÜa t− b¶n ë giai ®o¹n tù do c¹nh tranh. C©u 203: T¸c phÈm "Chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n" lμ cña t¸c gi¶ nμo vμ ®−îc xuÊt b¶n n¨m nμo? a. T¸c gi¶ Plª-kha-nèp, xuÊt b¶n 1909 b. T¸c gi¶ V.I. Lªnin, xuÊt b¶n 1909. c. T¸c gi¶ Ph. ¡ngghen, xuÊt b¶n 1910. d. T¸c gi¶ V.I. Lªnin, xuÊt b¶n 1908 C©u 204: T¸c phÈm "Bót ký triÕt häc" lμ cña t¸c gi¶ nμo? a. C. M¸c. c. V.I. Lªnin b. Ph. ¡ngghen. d. Hªghen C©u 205: Lªnin phª ph¸n chñ nghÜa d©n tuý trong t¸c phÈm nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n b. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ ra sao. c. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng d. Bót ký triÕt häc C©u 206: §©u lμ lËp tr−êng triÕt häc cña chñ nghÜa d©n tuý? a. Duy t©m chñ quan vÒ lÞch sö. b. Duy t©m kh¸ch quan vÒ lÞch sö. c. Duy vËt siªu h×nh vÒ lÞch sö. C©u 207: VÒ triÕt häc quan ®iÓm cña chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n theo lËp tr−êng nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 208: LuËn ®iÓm vÒ kh¶ n¨ng th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng v« s¶n ë kh©u yÕu nhÊt cña hÖ thèng t− b¶n chñ nghÜa thÕ giíi lμ cña ai? a. C. M¸c. c. V.I. Lªnin. b. Ph. ¡ngghen. d. Hå ChÝ Minh C©u 209: ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi ë Nga ®Çu thÕ kû XX do ai ®Ò xuÊt? a. Plª-kha-nèp c. SÝt-ta-lin. b. V.I. Lªnin. C©u 210: Mét häc thuyÕt triÕt häc chØ mang tÝnh nhÊt nguyªn khi nμo? a. Khi thõa nhËn tÝnh thèng nhÊt cña thÕ giíi. b. Khi kh«ng thõa nhËn sù thèng nhÊt cña thÕ giíi. c. Khi thõa nhËn ý thøc vμ vËt chÊt ®éc lËp víi nhau 26 C©u 211: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho r»ng sù thèng nhÊt cña thÕ giíi kh«ng ph¶i ë tÝnh tån t¹i cña nã mμ ë tÝnh vËt chÊt cña nã? a. Chñ nghÜa duy t©m b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 212: Sù kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa duy t©m vÒ sù thèng nhÊt cña thÕ giíi lμ ë c¸i g×? a. Thõa nhËn tÝnh tån t¹i cña thÕ giíi. b. Thõa nhËn tÝnh vËt chÊt cña thÕ giíi. c. Kh«ng thõa nhËn tÝnh tån t¹i cña thÕ giíi. C©u 213: Chñ nghÜa duy t©m t×m nguån gèc cña sù thèng nhÊt cña thÕ giíi ë c¸i g×? a. ë tÝnh vËt chÊt cña thÕ giíi. b. ë ý niÖm tuyÖt ®èi hoÆc ë ý thøc cña con ng−êi. c. ë sù vËn ®éng vμ chuyÓn ho¸ lÉn nhau cña thÕ giíi. C©u 214: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho r»ng thÕ giíi thèng nhÊt v× ®−îc con ng−êi nghÜ vÒ nã nh− mét c¸i thèng nhÊt a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 215: Quan ®iÓm triÕt häc nμo t×m nguån gèc cña sù thèng nhÊt cña thÕ giíi ë b¶n nguyªn ®Çu tiªn (ë thùc thÓ ®Çu tiªn duy nhÊt)? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh tr−íc M¸c. c. Chñ nghÜa duy t©m C©u 216: §©u kh«ng ph¶i lμ c©u tr¶ lêi cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi a. ChØ cã mét thÕ giíi duy nhÊt lμ thÕ giíi vËt chÊt. b. Mäi bé phËn cña thÕ giíi vËt chÊt ®Òu liªn hÖ chuyÓn ho¸ lÉn nhau. c. ThÕ giíi vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan, vÜnh viÔn, v« h¹n, v« tËn, kh«ng do ai sinh ra vμ kh«ng mÊt ®i. d. ThÕ giíi vËt chÊt bao gåm nh÷ng bé phËn riªng biÖt nhau. C©u 217: Tr−êng ph¸i triÕt häc phñ nhËn sù tån t¹i mét thÕ giíi duy nhÊt lμ thÕ giíi vËt chÊt? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. c. Chñ nghÜa duy t©m. C©u 218: §iÒu kh¼ng ®Þnh sau ®©y lμ ®óng hay sai: ChØ cã chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng míi cho r»ng mäi bé phËn cña thÕ giíi vËt chÊt ®Òu cã mèi liªn hÖ chuyÓn ho¸ lÉn nhau mét c¸ch kh¸ch quan. a. §óng b. Sai 27 c. Kh«ng x¸c ®Þnh C©u 219: Kh«ng thõa nhËn tÝnh v« h¹n vμ v« tËn cña thÕ giíi vËt chÊt cã chøng minh ®−îc tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi kh«ng? a. Cã thÓ b. Kh«ng thÓ C©u 220: Cho r»ng cã thÕ giíi tinh thÇn tån t¹i ®éc lËp bªn c¹nh thÕ giíi vËt chÊt sÏ r¬i vμo quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng . c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. d. cã thÓ a hoÆc b. C©u 221: Nhμ triÕt häc nμo coi sù vËt c¶m tÝnh lμ c¸i bãng cña ý niÖm? a. §ª-m«-crÝt c. Pla-t«n. b. A-ri-xtèt. d. Hªghen. C©u 222: Coi sù vËt c¶m tÝnh lμ c¸i bãng cña ý niÖm. §ã lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 223: Coi thÕ giíi vËt chÊt lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ý niÖm tuyÖt ®èi lμ quan ®iÓm cu¶ tr−êng ph¸i triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 224: LuËn ®iÓm cho: "tån t¹i tøc lμ ®−îc c¶m gi¸c" lμ cña ai vμ thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Cña Hªghen, thuéc lËp tr−êng cña chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Cña BÐc-c¬-li, thuéc lËp tr−êng chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Cña Pla-t«n, thuéc lËp tr−êng chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Cña A-ri-xtèt, thuéc lËp tr−êng chñ nghÜa duy vËt. C©u 225: Nhμ triÕt häc nμo cho n−íc lμ thùc thÓ ®Çu tiªn cña thÕ giíi vμ quan ®iÓm ®ã thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. TalÐt - chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. b. §i®r« - Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. BÐc-c¬-li, - chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. Pla-t«n, - chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 226: Nhμ triÕt häc nμo coi löa lμ thùc thÓ ®Çu tiªn cña thÕ giíi vμ ®ã lμ lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. §ª-m«-crÝt, - chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t b. Hª-ra-clÝt, - chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. c. Hª-ra-clÝt, - chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Ana-ximen, - chñ ngi· duy vËt tù ph¸t. 28 C©u 227: Nhμ triÕt häc nμo cho nguyªn tö vμ kho¶ng kh«ng lμ thùc thÓ ®Çu tiªn cña thÕ giíi vμ ®ã lμ lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. §ª-m«-rÝt, chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. b. Hª-ra-clÝt, - chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t c. §ª-m«-crÝt, chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. A-ri-xtèt, - chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. C©u 228: §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét vËt thÓ h÷u h×nh c¶m tÝnh ®ang tån t¹i trong thÕ giíi bªn ngoμi lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 229: §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi nguyªn tö - mét phÇn tö vËt chÊt nhá nhÊt, ®ã lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. b. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 230: §Æc ®iÓm chung cña quan niÖm duy vËt vÒ vËt chÊt ë thêi kú cæ ®¹i lμ g×? a. §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi nguyªn tö. b. §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÓ h÷u h×nh, c¶m tÝnh cña vËt chÊt. c. §ång nhÊt vËt chÊt víi khèi l−îng. d. §ång nhÊt vËt chÊt víi ý thøc. C©u 131: H¹n chÕ chung cña quan niÖm duy vËt vÒ vËt chÊt ë thêi kú cæ ®¹i. a. Cã tÝnh chÊt duy t©m chñ quan. b. Cã tÝnh chÊt duy vËt tù ph¸t, lμ nh÷ng pháng ®o¸n dùa trªn nh÷ng tμi liÖu c¶m tÝnh lμ chñ yÕu, ch−a cã c¬ së khoa häc. c. Cã tÝnh chÊt duy vËt m¸y mãc siªu h×nh. C©u 232: §©u lμ mÆt tÝch cùc trong quan niÖm duy vËt vÒ vËt chÊt ë thêi kú cæ ®¹i? a. Chèng quan niÖm m¸y mãc siªu h×nh. b. Chèng quan niÖm duy t©m t«n gi¸o c. Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn t− t−ëng khoa häc vÒ thÕ giíi. d. Gåm b vμ c. g. Gåm c¶ a,b vμ c C©u 233: §Ønh cao nhÊt cña t− t−ëng duy vËt cæ ®¹i vÒ vËt chÊt lμ ë chç nμo? a. ë quan niÖm vÒ löa lμ b¶n nguyªn cña thÕ giíi b. ë thuyÕt nguyªn tö cña L¬-xÝp vμ §ª-m«-crÝt. c. ë quan niÖm vÒ con sè lμ b¶n nguyªn cña thÕ giíi. C©u 234: Quan niÖm duy vËt vÒ vËt chÊt ë thÕ kû XVII - XVIII cã tiÕn bé h¬n so víi thêi kú cæ ®¹i kh«ng? nÕu cã th× tiÕn bé ë chç nμo? 29 a. Kh«ng tiÕn bé h¬n. b. Cã tiÕn bé h¬n ë chç kh«ng ®ång nhÊt vËt chÊt víi d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt. c. Cã tiÕn bé ë chç coi vËt chÊt vμ vËn ®éng kh«ng t¸ch rêi nhau, vËt chÊt vμ vËn ®éng cã nguyªn nh©n tù th©n. C©u 235: §©u lμ quan niÖm vÒ vËt chÊt cña chñ nghÜa duy vËt thÕ kû XVII XVIII. a. §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÓ h÷u h×nh cã tÝnh chÊt c¶m tÝnh cña vËt chÊt. b. §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÓ, ®ång thêi trong quan niÖm vÒ vËt chÊt cã nhiÒu yÕu tè biÖn chøng. c. Kh«ng ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt C©u 236: Ph−¬ng ph¸p t− duy nμo chi phèi nh÷ng hiÓu biÕt triÕt häc duy vËt vÒ vËt chÊt ë thÕ kû XVII - XVIII? a. Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng duy t©m b. Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng duy vËt. c. Ph−¬ng ph¸p siªu h×nh m¸y mãc. C©u 237: Thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo khi gi¶i thÝch mäi hiÖn t−îng cña tù nhiªn b»ng sù t¸c ®éng qua l¹i cña lùc ®Èy vμ lùc hót cña vËt thÓ? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy t©m. C©u 238: Quan niÖm vÒ vËt chÊt cña chñ nghÜa duy vËt thêi kú nμo ®· quy gi¶n sù kh¸c nhau vÒ chÊt gi÷a c¸c vËt vÒ sù kh¸c nhau vÒ l−îng? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng thêi kú hiÖn ®¹i b. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII C©u 239: §ång nhÊt vËt chÊt víi khèi l−îng ®ã lμ quan niÖm vÒ vËt chÊt cña ai vμ ë thêi kú nμo? a. C¸c nhμ triÕt häc duy vËt thêi kú cæ ®¹i. b. C¸c nhμ triÕt häc thêi kú Phôc h−ng. c. C¸c nhμ khoa häc tù nhiªn thÕ kû XVII - XVIII. d. C¸c nhμ triÕt häc duy vËt biÖn chøng thêi kú cæ ®¹i. C©u 240: Coi vËn ®éng cña vËt chÊt chØ lμ biÓu hiÖn cña vËn ®éng c¬ häc, ®ã lμ quan ®iÓm vÒ vËn ®éng vμ vËt chÊt cña ai? a. C¸c nhμ triÕt häc duy vËt thêi kú cæ ®¹i. b. C¸c nhμ khoa häc tù nhiªn vμ triÕt häc thÕ kû XVII - XVIII. c. C¸c nhμ triÕt häc duy vËt biÖn chøng hiÖn ®¹i. d. C¸c nhμ triÕt häc duy t©m thÕ kû XVII - XVIII. C©u 241: Nh÷ng tμi liÖu nμo ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn quan niÖm triÕt häc vÒ vËt chÊt ë thÕ kû XVII - XVIII? a. Quan s¸t trùc tiÕp b. Khoa häc tù nhiªn ë tr×nh ®é lý luËn. 30 c. Khoa häc tù nhiªn thùc nghiÖm nhÊt lμ c¬ häc. d. Khoa häc x· héi . C©u 242: §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÓ hoÆc mét thuéc tÝnh cô thÓ cña vËt chÊt, coi vËt chÊt cã giíi h¹n tét cïng, ®ã lμ ®Æc ®iÓm chung cña hÖ thèng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. c. Chñ nghÜa duy vËt tr−íc M¸c. d. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i. C©u 243: Quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo coi khèi l−îng chØ lμ thuéc tÝnh cña vËt chÊt, g¾n liÒn víi vËt chÊt? a. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 244: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t cæ ®¹i ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi khèi l−îng. b. Chñ nghÜa duy vËt nãi chung ®ång nhÊt vËt chÊt víi khèi l−îng. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi khèi l−îng. C©u 245: HiÖn t−îng phãng x¹ mμ khoa häc tù nhiªn ph¸t hiÖn ra chøng minh ®iÒu g×? a. VËt chÊt nãi chung lμ bÊt biÕn. b. Nguyªn tö lμ bÊt biÕn. c. Nguyªn tö lμ kh«ng bÊt biÕn. C©u 246: Ph¸t minh ra hiÖn t−îng phãng x¹ vμ ®iÖn tö b¸c bá quan niÖm triÕt häc nμo vÒ vËt chÊt a. Quan niÖm duy vËt siªu h×nh vÒ vËt chÊt. b. Quan niÖm duy t©m vÒ vËt chÊt cho nguyªn tö kh«ng tån t¹i. c. Quan niÖm duy vËt biÖn chøng vÒ vËt chÊt. C©u 247: Chñ nghÜa duy t©m ®· lîi dông nh÷ng ph¸t minh cña khoa häc tù nhiªn vÒ hiÖn t−îng phãng x¹ vμ ®iÖn tö ®Ó chøng minh c¸i g×? a. Chøng minh nguyªn tö kh«ng ph¶i lμ bÊt biÕn. b. Chøng minh nguyªn tö biÕn ®æi ®ång nhÊt víi vËt chÊt mÊt ®i. c. Chøng minh nguyªn tö biÕn ®æi nh−ng vËt chÊt nãi chung kh«ng mÊt ®i. C©u 248: Quan niÖm coi ®iÖn tö lμ phi vËt chÊt thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy t©m. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 249: §ång nhÊt sù biÕn ®æi cña nguyªn tö vμ khèi l−îng víi sù biÕn mÊt cña vËt chÊt sÏ r¬i vμo quan ®iÓm triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. 31 c. Chñ nghÜa duy t©m. C©u 250: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ hiÖn t−îng phãng x¹ nh− thÕ nμo? a. Chøng minh nguyªn tö kh«ng bÊt biÕn, nh−ng kh«ng chøng minh vËt chÊt biÕn mÊt. b. Chøng minh nguyªn tö biÕn mÊt vμ vËt chÊt còng biÕn mÊt. c. Chøng minh c¬ së vËt chÊt cña chñ nghÜa duy vËt kh«ng cßn. C©u 251: Theo Lªnin nh÷ng ph¸t minh cña khoa häc tù nhiªn cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX ®· lμm tiªu tan c¸i g×? a. Tiªu tan vËt chÊt nãi chung. b. Tiªu tan d¹ng tån t¹i cô thÓ cña vËt chÊt. c. Tiªu tan giíi h¹n hiÓu biÕt tr−íc ®©y vÒ vËt chÊt, quan ®iÓm siªu h×nh vÒ vËt chÊt. C©u 252: LuËn ®iÓm cho r»ng: "§iÖn tö còng v« cïng v« tËn, tù nhiªn lμ v« tËn" do ai nªu ra vμ trong t¸c phÈm nμo? a. ¡ngghen nªu, trong t¸c phÈm "Chèng §uyrinh". b. M¸c nªu trong t¸c phÈm "T− b¶n" c. Lªnin nªu trong t¸c phÈm "Chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n". d. Lªnin nªu trong t¸c phÈm "Bót ký triÕt häc". C©u 253: Quan ®iÓm cho r»ng: nhËn thøc míi vÒ nguyªn tö - ph¸t hiÖn ra ®iÖn tö - lμm cho nguyªn tö kh«ng tån t¹i, thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 254: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho r»ng, nhËn thøc míi vÒ nguyªn tö chØ b¸c bá quan niÖm cò vÒ vËt chÊt, kh«ng b¸c bá sù tån t¹i vËt chÊt nãi chung? a. Chñ nghÜa duy vËt tr−íc M¸c. b. Chñ nghÜa duy t©m. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 255: §Þnh nghÜa vÒ vËt chÊt cña Lªnin ®−îc nªu trong t¸c phÈm nμo? a. BiÖn chøng cña tù nhiªn b. Chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n. c. Bót ký triÕt häc d. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng. C©u 256: §©u lμ quan niÖm vÒ vËt chÊt cña triÕt häc M¸c - Lªnin? a. §ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÎ cña vËt chÊt. b. Kh«ng ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt. c. Coi cã vËt chÊt chung tån t¹i t¸ch rêi c¸c d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt. C©u 257: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa vÒ vËt chÊt cña Lªnin: VËt chÊt lμ ......(1) dïng ®Ó chØ .......(2).. ®−îc ®em l¹i cho con ng−êi trong c¶m gi¸c, ®−îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, chôp l¹i, ph¶n ¶nh vμ tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vμo c¶m gi¸c. 32 a. 1- VËt thÓ, 2- ho¹t ®éng b. 1- Ph¹m trï triÕt häc, 2- Thùc t¹i kh¸ch quan. c. 1- Ph¹m trï triÕt häc, 2- Mét vËt thÓ C©u 258: §Þnh nghÜa vÒ vËt chÊt cña Lªnin bao qu¸t ®Æc tÝnh quan träng nhÊt cña mäi d¹ng vËt chÊt ®Ó ph©n biÖt víi ý thøc, ®ã lμ ®Æc tÝnh g×? a. Thùc t¹i kh¸ch quan ®éc lËp víi ý thøc cña con ng−êi. b. VËn ®éng vμ biÕn ®æi. c. Cã khèi l−îng vμ qu¶ng tÝnh. C©u 259: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, vËt chÊt víi t− c¸ch lμ ph¹m trï triÕt häc cã ®Æc tÝnh g×? a. V« h¹n, v« tËn, vÜnh viÔn tån t¹i, ®éc lËp víi ý thøc. b. Cã giíi h¹n, cã sinh ra vμ cã mÊt ®i. c. V« h¹n, v« tËn, vÜnh viÔn tån t¹i. C©u 260: Theo quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ vËt chÊt, ch©n kh«ng cã vËt chÊt tån t¹i kh«ng? a. Cã. b. Kh«ng cã c. Võa cã, võa kh«ng cã. C©u 261: Kh¼ng ®Þnh sau ®©y lμ ®óng hay sai: chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh«ng thõa nhËn c¸i g× con ng−êi biÕt ®−îc míi lμ vËt chÊt. a. §óng c. Võa ®óng, võa sai b. Sai. C©u 262: §©u lμ quan niÖm vÒ vËt chÊt cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng a. VËt chÊt lμ c¸i g©y nªn c¶m gi¸c cho chóng ta. b. C¸i g× kh«ng g©y nªn c¶m gi¸c ë chóng ta th× kh«ng ph¶i lμ vËt chÊt c. C¸i kh«ng c¶m gi¸c ®−îc th× kh«ng ph¶i lμ vËt chÊt. C©u 263: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: c¸i g× c¶m gi¸c ®−îc lμ vËt chÊt. a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 264: Kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §Þnh nghÜa vÒ vËt chÊt cña Lªnin thõa nhËn vËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan ngoμi ý thøc con ng−êi, th«ng qua c¸c d¹ng cô thÓ. b. §Þnh nghÜa vÒ vËt chÊt cña Lªnin thõa nhËn vËt chÊt nãi chung tån t¹i vÜnh viÔn, t¸ch rêi c¸c d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt c. §Þnh nghÜa vÒ vËt chÊt cña Lªnin ®ång nhÊt vËt chÊt nãi chung víi mét d¹ng cô thÓ cña vËt chÊt. d. C¶ a, b, c, ®Òu ®óng C©u 265: Khi nãi vËt chÊt lμ c¸i ®−îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, ph¶n ¸nh l¹i, vÒ mÆt nhËn thøc luËn Lªnin muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? a. C¶m gi¸c, ý thøc cña chóng ta cã kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh ®óng thÕ giíi kh¸ch quan. 33 b. C¸m gi¸c ý thøc cña chóng ta kh«ng thÓ ph¶n ¸nh ®óng thÕ giíi vËt chÊt. c. C¶m gi¸c, ý thøc phô thuéc thô ®éng vμo thÕ giíi vËt chÊt. C©u 266: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ vËt chÊt? a. VËt chÊt lμ vËt thÓ b. VËt chÊt kh«ng lo¹i trõ c¸i kh«ng lμ vËt thÓ. c. Kh«ng lμ vËt thÓ th× kh«ng ph¶i lμ vËt chÊt. C©u 267: Quan ®iÓm triÕt häc nμo t¸ch rêi vËt chÊt víi vËn ®éng a. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 268: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho vËn ®éng bao gåm mäi sù biÕn ®æi cña vËt chÊt, lμ ph−¬ng thøc tån t¹i cña vËt chÊt. a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. d. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 269: NÕu cho r»ng cã vËt chÊt kh«ng vËn ®éng vμ cã vËn ®éng thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt sÏ r¬i vμo lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 270: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho kh«ng thÓ cã vËt chÊt kh«ng vËn ®éng vμ kh«ng thÓ cã vËn ®éng ngoμi vËt chÊt. a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t thêi kú cæ ®¹i. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 271: §©u lμ quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ vËn ®éng. a. Cã vËt chÊt kh«ng vËn ®éng. b. Cã vËn ®éng thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt. c. Kh«ng cã vËn ®éng thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt. C©u 272: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ vËn ®éng? a. VËn ®éng lμ sù tù th©n vËn ®éng cña vËt chÊt, kh«ng ®−îc s¸ng t¹o ra vμ kh«ng mÊt ®i. b. VËn ®éng lμ sù ®Èy vμ hót cña vËt thÓ. c. VËn ®éng ®−îc s¸ng t¹o ra vμ cã thÓ mÊt ®i. C©u 273: Ph. ¡ngghen ®· chia vËn ®éng lμm mÊy h×nh thøc c¬ b¶n: a. 4 h×nh thøc c. 5 h×nh thøc c¬ b¶n. b. 3 h×nh thøc C©u 274: Theo c¸ch ph©n chia c¸c h×nh thøc vËn ®éng cña ¡ngghen, h×nh thøc nμo lμ thÊp nhÊt? a. C¬ häc c. Ho¸ häc b. VËt lý 34 C©u 275: Theo c¸ch ph©n chia c¸c h×nh thøc vËn ®éng cña ¡ngghen, h×nh thøc nμo lμ cao nhÊt vμ phøc t¹p nhÊt? a. Sinh häc. c. VËn ®éng x· héi. b. Ho¸ häc. C©u 276: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho vËn ®éng vμ ®øng im kh«ng t¸ch rêi nhau? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. C©u 277: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho vËn ®éng lμ tuyÖt ®èi, ®øng im lμ t−¬ng ®èi? a. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. C©u 278: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Kh«ng gian vμ thêi gian lμ h×nh thøc tån t¹i cña vËt chÊt, kh«ng t¸ch rêi vËt chÊt. b. Kh«ng gian vμ thêi gian phô thuéc vμo c¶m gi¸c cña con ng−êi c. Tån t¹i kh«ng gian vμ thêi gian thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt. C©u 279: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho kh«ng gian vμ thêi gian lμ do thãi quen cña con ng−êi quy ®Þnh a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 280: Kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai: Quan ®iÓm siªu h×nh cho cã kh«ng gian thuÇn tuý tån ngoμi vËt chÊt. a. Sai b. §óng. C©u 281: Kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai: Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho kh«ng cã kh«ng gian vμ thêi gian thuÇn tuý ngoμi vËt chÊt. a. §óng b. Sai. C©u 282: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Chñ nghÜa duy t©m thõa nhËn tÝnh kh¸ch quan, v« tËn vμ vÜnh cöu cña kh«ng gian vμ thêi gian b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thõa nhËn tÝnh kh¸ch quan, v« tËn, g¾n liÒn víi vËt chÊt cña kh«ng gian vμ thêi gian. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng thõa nhËn kh«ng gian, thêi gian lμ h×nh thøc tån t¹i cña vËt chÊt, cã tÝnh kh¸ch quan, v« tËn vμ vÜnh cöu. C©u 283: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m vÒ nguån gèc cña ý thøc? a. Lμ sù ph¶n ¸nh cña hiÖn thùc kh¸ch quan. b. Lμ thuéc tÝnh cña bé n·o ng−êi, do n·o ng−êi tiÕt ra. c. Phñ nhËn nguån gèc vËt chÊt cña ý thøc. 35 C©u 284: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ ph¶n ¸nh? a. Ph¶n ¸nh lμ thuéc tÝnh cña mäi d¹ng vËt chÊt lμ c¸i vèn cã cña mäi d¹ng vËt chÊt. b. Ph¶n ¸nh chØ lμ ®Æc tÝnh cña mét sè vËt thÓ. c. Ph¶n ¸nh kh«ng ph¶i lμ c¸i vèn cã cña thÕ giíi vËt chÊt, chØ lμ ý thøc con ng−êi t−ëng t−îng ra. C©u 285: §ång nhÊt ý thøc víi ph¶n ¸nh vËt lý, ®ã lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh tr−íc M¸c. d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 286: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo ®ång nhÊt ý thøc víi mét d¹ng vËt chÊt? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng. c. Chñ nghÜa duy t©m. C©u 287: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho ý thøc kh«ng ph¶i lμ chøc n¨ng cña n·o a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. C©u 288: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho qu¸ tr×nh ý thøc kh«ng t¸ch rêi ®ång thêi kh«ng ®ång nhÊt víi qu¸ tr×nh sinh lý thÇn kinh cña n·o ng−êi? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 289: §©u lμ quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc? a. ý thøc tån t¹i trªn c¬ së qu¸ tr×nh sinh lý cña n·o ng−êi. b. ý thøc kh«ng ®ång nhÊt víi qu¸ tr×nh sinh lý cña n·o ng−êi. c. ý thøc ®ång nhÊt víi qu¸ tr×nh sinh lý cña n·o ng−êi. d. Gåm a vμ b. C©u 290: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng thiÕu sù t¸c ®éng cña thÕ giíi kh¸ch quan vμo n·o ng−êi, cã h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ®−îc ý thøc kh«ng? a. Kh«ng b. cã thÓ h×nh thμnh ®−îc c. Võa cã thÓ, võa kh«ng thÓ C©u 291: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc cña ý thøc a. Cã n·o ng−êi, cã sù t¸c ®éng cña thÕ giíi vμo n·o ng−êi lμ cã sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ý thøc. 36 b. Kh«ng cÇn sù t¸c ®éng cña thÕ giíi vËt chÊt vμo n·o ng−êi vÉn h×nh thμnh ®−îc ý thøc. c. Cã n·o ng−êi, cã sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoμi vÉn ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ý thøc. C©u 292: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ë ®éng vËt bËc cao cã thÓ ®¹t ®Õn h×nh thøc ph¶n ¸nh nμo? a. Ph¶n ¸nh ý thøc. b. Ph¶n ¸nh t©m lý ®éng vËt. c. TÝnh kÝch thÝch. C©u 293: §iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ sai? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng ®éng vËt bËc cao ch−a cã ý thøc. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng ®éng vËt bËc cao còng cã ý thøc. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng chØ cã con ng−êi míi cã ý thøc d. Chñ nghÜa duy vËt ®Òu cho ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμo ãc con ng−êi. C©u 294: H×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng cña cña thÕ giíi v« c¬ lμ g×? a. Ph¶n ¸nh vËt lý ho¸ häc. b. Ph¶n ¸nh sinh häc. c. Ph¶n ¸nh ý thøc. C©u 295: H×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng cña thÕ giíi thùc vËt vμ ®éng vËt ch−a cã hÖ thÇn kinh lμ g×? a. Ph¶n ¸nh vËt lý, ho¸ häc. b. TÝnh kÝch thÝch. c. TÝnh c¶m øng d. T©m lý ®éng vËt. C©u 296: H×nh thøc ph¶n ¸nh ®Æc tr−ng cña ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh lμ g×? a. TÝnh kÝch thÝch. b. T©m lý ®éng vËt. c. TÝnh c¶m øng. d. c¸c ph¶n x¹. C©u 297: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vª nguån gèc cña ý thøc? a. ý thøc ra ®êi lμ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dμi thuéc tÝnh ph¶n ¸nh cña thÕ giíi vËt chÊt. b. ý thøc ra ®êi lμ kÕt qu¶ sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c sù vËt vËt chÊt. c. ý thøc ra ®êi lμ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ cña hÖ thÇn kinh. C©u 298: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng nguån gèc tù nhiªn cña ý thøc gåm nh÷ng yÕu tè nμo? a. Bé ãc con ng−êi. d. Gåm a vμ b. b. ThÕ giíi bªn ngoμi t¸c ®éng vμo bé ãc. g. Gåm c¶ a, b, vμ c. 37 c. Lao ®éng cña con ng−êi C©u 299: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®iÒu kiÖn cÇn vμ ®ñ cho sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn ý thøc lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn nμo? a. Bé ãc con ng−êi vμ thÕ giíi bªn ngoμi t¸c ®éng vμo bé ãc ng−êi b. Lao ®éng cña con ng−êi vμ ng«n ng÷. c. Gåm c¶ a, vμ b. C©u 300: Nguån gèc x· héi cña ý thøc lμ yÕu tè nμo? a. Bé ãc con ng−êi. b. Sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoμi vμo bé ãc con ng−êi. c. Lao ®éng vμ ng«n ng÷ cña con ng−êi. C©u 3001: Nguån gèc x· héi cho sù ra ®êi cña ý thøc lμ yÕu tè nμo? a. Bé n·o ng−êi. b. ThÕ giíi vËt chÊt bªn ngoμi t¸c ®éng vμo bé n·o. c. Lao ®éng vμ ng«n ng÷. C©u 3002: YÕu tè ®Çu tiªn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i cña con ng−êi lμ g×? a. Lμm khoa häc. c. Lao ®éng. b. s¸ng t¹o nghÖ thuËt. d. Lμm chÝnh trÞ. C©u 303: Nh©n tè nμo lμm con ng−êi t¸ch khái thÕ giíi ®éng vËt? a. Ho¹t ®éng sinh s¶n duy tr× nßi gièng. b. Lao ®éng. c. Ho¹t ®éng t− duy phª ph¸n. C©u 304: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, qu¸ tr×nh h×nh thμnh ý thøc lμ qu¸ tr×nh nμo? a. TiÕp thu sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoμi. b. S¸ng t¹o thuÇn tuý trong t− duy con ng−êi. c. Ho¹t ®éng chñ ®éng c¶i t¹o thÕ giíi vμ ph¶n ¸nh s¸ng t¹o thÕ giíi. C©u 305: §Ó ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t hiÖn thùc kh¸ch quan vμ trao ®æi t− t−ëng con ng−êi cÇn cã c¸i g×? a. Céng cô lao ®éng. c. Ng«n ng÷. b. C¬ qian c¶m gi¸c. C©u 306: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, nguån gèc trùc tiÕp vμ quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña ý thøc lμ g×? a. Sù t¸c ®éng cña tù nhiªn vμo bé ãc con ng−êi. b. Lao ®éng, thùc tiÔn x· héi. c. Bé n·o ng−êi vμ ho¹t ®éng cña nã. C©u 307: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: ý thøc lμ thùc thÓ ®éc lËp, lμ thùc t¹i duy nhÊt. a. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 308: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ b¶n chÊt cña ý thøc? a. ý thøc lμ thùc thÓ ®éc lËp. 38 b. ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμo bé ãc con ng−êi. c. ý thøc lμ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o hiÖn thùc kh¸ch quan vμo bé ãc con ng−êi. d. ý thøc lμ n¨ng lùc cña mäi d¹ng vËt chÊt. C©u 309: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ b¶n chÊt cña ý thøc? a. ý thøc lμ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan. b. ý thøc lμ h×nh ¶nh ph¶n chiÕu vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. c. ý thøc lμ t−îng tr−ng cña sù vËt. C©u 310: Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ph¶n ¸nh ý thøc vμ c¸c h×nh thøc ph¶n ¸nh kh¸c cña thÕ giíi vËt chÊt lμ ë chç nμo? a. TÝnh ®óng ®¾n trung thùc víi vËt ph¶n ¸nh. b. TÝnh s¸ng t¹o n¨ng ®éng. c. TÝnh bÞ quy ®Þnh bëi vËt ph¶n ¸nh. C©u 31: Quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tÝnh s¸ng t¹o cña ý thøc lμ thÕ nμo? a. ý thøc t¹o ra vËt chÊt. b. ý thøc t¹o ra sù vËt trong hiÖn thùc. c. ý thøc t¹o ra h×nh ¶nh míi vÒ sù vËt trong t− duy. C©u 312: Theo quan niÖm cña chñ nghi· duy vËt biÖn chøng, trong kÕt cÊu cña ý thøc yÕu tè nμo lμ c¬ b¶n vμ cèt lâi nhÊt? a. Tri thøc. c. NiÒm tin, ý chÝ. b. T×nh c¶m. C©u 313: KÕt cÊu theo chiÒu däc (chiÒu s©u) cña ý thøc gåm nh÷ng yÕu tè nμo? a. Tù ý thøc; tiÒm thøc; v« thøc. b. Tri thøc; niÒm tin; ý chÝ. c. C¶m gi¸c, kh¸i niÖm; ph¸n ®o¸n C©u 314: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc? a. ý thøc do vËt chÊt quyÕt ®Þnh. b. ý thøc t¸c ®éng ®Õn vËt chÊt. c. ý thøc do vËt chÊt quyÕt ®Þnh, nh−ng cã tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi vμ t¸c ®éng ®Õn vËt chÊt th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. C©u 315: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ý thøc t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng hiÖn thùc nh− thÕ nμo? a. ý thøc tù nã cã thÓ lμm thay ®æi ®−îc hiÖn thùc. b. ý thøc t¸c ®éng ®Õn hiÖn thùc th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. c. ý thøc t¸c ®éng ®Õn hiÖn thùc th«ng qua ho¹t ®éng lý luËn. 39 C©u 316: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: NhËn thøc sù vËt vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn chØ dùa vμo nh÷ng nguyªn lý chung, kh«ng xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n sù vËt,? a. Chñ nghÜa kinh nghiÖm. b. Chñ nghÜa duy t©m kinh viÖn. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 317: Ho¹t ®éng chØ dùa theo ý muèn chñ quan kh«ng dùa vμo thùc tiÔn lμ lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy t©m. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 318: Quan ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Trong nhËn thøc vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i lÊy hiÖn thùc kh¸ch quan lμm c¨n cø, kh«ng ®−îc lÊy mong muèn chñ quan lμm c¨n cø. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 319: PhÐp biÖn chøng duy vËt cã mÊy nguyªn lý c¬ b¶n? a. Mét nguyªn lý c¬ b¶n b. Hai nguyªn lý c¬ b¶n. c. Ba nguyªn lý c¬ b¶n. C©u 320: Nguyªn lý c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt lμ nguyªn lý nμo? a. Nguyªn lý vÒ sù tån t¹i kh¸ch quan cña vËt chÊt. b. Nguyªn lý vÒ sù vËn ®éng vμ ®øng im cña c¸c sù vËt. c. Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vμ vÒ sù ph¸t triÓn. d. Nguyªn lý vÒ tÝnh liªn tôc vμ tÝnh gi¸n ®o¹n cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 321: Quan ®iÓm siªu h×nh tr¶ lêi c©u hái sau ®©y nh− thÕ nμo: C¸c sù vËt trong thÕ giíi cã liªn hÖ víi nhau kh«ng? a. C¸c sù vËt tån t¹i biÖt lËp víi nhau, kh«ng liªn hÖ, phô thuéc nhau. b. C¸c sù vËt cã thÓ cã liªn hÖ víi nhau, nh−ng chØ mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn, bÒ ngoμi. c. C¸c sù vËt tån t¹i trong sù liªn hÖ nhau. d. Gåm a vμ b. C©u 322: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng tr¶ lêi c©u hái sau ®©y nh− thÕ nμo: C¸c sù vËt trong thÕ giíi cã liªn hÖ víi nhau kh«ng? a. C¸c sù vËt hoμn toμn biÖt lËp nhau. b. C¸c sù vËt liªn hÖ nhau chØ mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn. c. C¸c sù vËt võa kh¸c nhau, võa liªn hÖ, rμng buéc nhau mét c¸ch kh¸ch quan vμ tÊt yÕu. C©u 323: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m chñ quan mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt do c¸i g× quyÕt ®Þnh? a. Do lùc l−îng siªu tù nhiªn (th−îng ®Õ) quyÕt ®Þnh. b. Do b¶n tÝnh cña thÕ giíi vËt chÊt. c. Do c¶m gi¸c cña con ng−êi quyÕt ®Þnh. 40 C©u 324: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan, mèi quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt do c¸i g× quyÕt ®Þnh? a. Do lùc l−îng siªu nhiªn (th−îng ®Õ, ý niÖm tuyÖt ®èi) quyÕt ®Þnh. b. Do c¶m gi¸c, thãi quen con ng−êi quyÕt ®Þnh. c. Do b¶n tÝnh cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 325: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng trong c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm vÒ "liªn hÖ": Liªn hÖ lμ ph¹m trï triÕt häc chØ ..... gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t−îng hay gi÷a c¸c mÆt cña mét hiÖn t−îng trong thÕ giíi a. Sù di chuyÓn. b. Nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng ®Æc ®iÓm c. Sù quy ®Þnh, sù t¸c ®éng qua l¹i, sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau. C©u 326: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ nguån gèc mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt vμ hiÖn t−îng lμ tõ ®©u? a. Do lùc l−îng siªu nhiªn (th−îng ®Õ, ý niÖm) sinh ra. b. Do tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi. . c. Do c¶m gi¸c thãi quen cña con ng−êi t¹o ra. d. Do t− duy con ng−êi t¹o ra råi ®−a vμo tù nhiªn vμ x· héi. C©u 327: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt cã tÝnh chÊt g×? a. TÝnh ngÉu nhiªn, chñ quan. b. TÝnh kh¸ch quan, tÝnh phæ biÕn, tÝnh ®a d¹ng. c. TÝnh kh¸ch quan, nh−ng kh«ng cã tÝnh phæ biÕn vμ ®a d¹ng. C©u 328: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng mét sù vËt trong qu¸ tr×nh tån t¹i vμ ph¸t triÓn cã mét hay nhiÒu mèi liªn hÖ. a. Cã mét mèi liªn hÖ b. Cã mét sè h÷u h¹n mèi liªn hÖ c. Cã v« vμn c¸c mèi liªn hÖ. . C©u 329: Theo quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c¸c mèi liªn hÖ cã vai trß nh− thÕ nμo ®èi víi sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña sù vËt? a. Cã vai trß ngang b»ng nhau. b. Cã vai trß kh¸c nhau, nªn chØ cÇn biÕt mét sè mèi liªn hÖ. c. Cã vai trß kh¸c nhau, cÇn ph¶i xem xÐt mäi mèi liªn hÖ. . C©u 330: Quan ®iÓm nμo cho r»ng thÕ giíi v« c¬, thÕ giíi sinh vËt vμ x· héi loμi ng−êi lμ 3 lÜnh vùc hoμn toμn kh¸c biÖt nhau, kh«ng quan hÖ g× víi nhau? a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm duy t©m biÖn chøng. C©u 331: Quan ®iÓm nμo cho r»ng mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt, hiÖn t−îng trong thÕ giíi lμ biÓu hiÖn cña mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ý niÖm? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. C©u 332: §ßi hái cña quan ®iÓm toμn diÖn nh− thÕ nμo? 41 a. ChØ xem xÐt mét mèi liªn hÖ. b. Ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ cña sù vËt. c. Ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ ®ång thêi ph©n lo¹i ®−îc vÞ trÝ, vai trß cña c¸c mèi liªn hÖ. C©u 333: C¬ së lý luËn cña quan ®iÓm toμn diÖn lμ nguyªn lý nμo? a. Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn. b. Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. c. Nguyªn lý vÒ sù tån t¹i kh¸ch quan cña thÕ giíi vËt chÊt. C©u 334: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña quan ®iÓm siªu h×nh vÒ sù ph¸t triÓn? a. Xem xÐt sù ph¸t triÓn chØ lμ sù t¨ng, hay gi¶m ®¬n thuÇn vÒ l−îng. b. Xem sù ph¸t triÓn bao hμm c¶ sù thay ®æi dÇn vÒ l−îng vμ sù nh¶y vät vÒ chÊt. c. Xem sù ph¸t triÓn ®i lªn bao hμm c¶ sù thôt lïi t¹m thêi. C©u 335: Trong c¸c quan ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ quan ®iÓm siªu h×nh vÒ sù ph¸t triÓn? a. Xem xÐt sù ph¸t triÓn nh− mét qu¸ tr×nh tiÕn lªn liªn tôc, kh«ng cã b−íc quanh co, thôt lïi, ®øt ®o¹n. b. Xem xÐt sù ph¸t triÓn lμ mét qu¸ tr×nh tiÕn tõ thÊp lªn cao. tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. bao hμm c¶ sù tôt lïi, ®øt ®o¹n. c. Xem xÐt sù ph¸t triÓn nh− lμ qu¸ tr×nh ®i lªn bao hμm c¶ sù lÆp l¹i c¸i cò trªn c¬ së míi. C©u 336: Trong c¸c quan ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ quan ®iÓm siªu h×nh vÒ sù ph¸t triÓn? a. ChÊt cña sù vËt kh«ng thay ®æi g× trong qu¸ tr×nh tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña chóng. b. Ph¸t triÓn lμ sù chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng thay ®æi vÒ l−îng thμnh sù thay ®æi vÒ chÊt. c. Ph¸t triÓn bao hμm sù n¶y sinh chÊt míi vμ sù ph¸ vì chÊt cò. C©u 337: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn diÔn ra theo con ®−êng trßn khÐp kÝn, lμ sù lÆp l¹i ®¬n thuÇn c¸i cò". a. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. b. Quan ®iÓm siªu h×nh. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 338: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn chØ lμ nh÷ng b−íc nh¶y vÒ chÊt, kh«ng cã sù thay ®æi vÒ l−îng". a. TriÕt häc duy vËt biÖn chøng. b. TriÕt häc duy vËt siªu h×nh. c. TriÕt häc biÖn chøng duy t©m. C©u 339: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng thay ®æi vÒ l−îng thμnh sù thay ®æi vÒ chÊt vμ ng−îc l¹i" a. Quan ®iÓm biÖn chøng. 42 b. Quan ®iÓm siªu h×nh. c. Quan ®iÓm chiÕt trung vμ nguþ biÖn. C©u 340: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn lμ qu¸ tr×nh vËn ®éng tiÕn lªn theo con ®−êng xo¸y èc". a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm chiÕt trung vμ nguþ biÖn. c. Quan ®iÓm biÖn chøng. C©u 341: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn lμ do sù s¾p ®Æt cña th−îng ®Õ vμ thÇn th¸nh". a. Chñ nghÜa duy t©m cã tÝnh chÊt t«n gi¸o. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy vËt tù ph¸t. C©u 342: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "ph¸t triÓn trong hiÖn thùc lμ tån t¹i kh¸c, lμ biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn cña ý niÖm tuyÖt ®èi". a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 343: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt lμ do c¶m gi¸c, ý thøc con ng−êi quyÕt ®Þnh". a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 344: LuËn ®iÓm sau ®©y vÒ nguån gèc cña sù ph¸t triÓn thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong chÝnh sù vËt quy ®Þnh sù ph¸t triÓn cña sù vËt". a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 345: Trong c¸c luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt lμ biÓu hiÖn cña sù vËn ®éng cña ý niÖm tuyÖt ®èi. b. Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt do c¶m gi¸c, ý thøc con ng−êi quyÕt ®Þnh. c. Ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt do sù t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c mÆt ®èi lËp cña b¶n th©n sù vËt quyÕt ®Þnh. C©u 346: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau, ®©u lμ ®Þnh nghÜa vÒ sù ph¸t triÓn theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Ph¸t triÓn lμ ph¹m trï chØ sù vËn ®éng cña c¸c sù vËt. b. Ph¸t triÓn lμ ph¹m trï chØ sù liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt. 43 c. Ph¸t triÓn lμ ph¹m trï chØ qu¸ tr×nh vËn ®éng tiÕn lªn tõ thÊp ®Õn cao, tõ ®¬n gian ®Õn phøc t¹p, tõ kÐm hoμn thiÖn ®Õn hoμn thiÖn h¬n cña c¸c sù vËt. C©u 347: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, nhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng? a. Ph¸t triÓn bao qu¸t toμn bé sù vËn ®éng nãi chung. b. Ph¸t triÓn chØ kh¸i qu¸t xu h−íng vËn ®éng ®i lªn cña c¸c sù vËt. c. Ph¸t triÓn chØ lμ mét tr−êng hîp c¸ biÖt cña sù vËn ®éng. C©u 348: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Ph¸t triÓn lμ xu h−íng chung cña sù vËn ®éng cña thÕ giíi vËt chÊt. b. Ph¸t triÓn lμ xu h−íng chung nh−ng kh«ng b¶n chÊt cña sù vËn ®éng cña sù vËt. c. Ph¸t triÓn lμ xu h−íng c¸ biÖt cña sù vËn ®éng cña c¸c sù vËt. C©u 349: Trong thÕ giíi v« c¬ sù ph¸t triÓn biÓu hiÖn nh− thÕ nμo? a. Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c kÕt cÊu vËt chÊt trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh lμm n¶y sinh c¸c hîp chÊt míi. b. Sù hoμn thiÖn cña c¬ thÓ thÝch øng tèt h¬n víi sù biÕn ®æi cña m«i tr−êng. c. §iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c¬ thÓ cho phï hîp víi m«i tr−êng sèng. C©u 450: Trong x· héi sù ph¸t triÓn biÓu hiÖn ra nh− thÕ nμo? a. Sù xuÊt hiÖn c¸c hîp chÊt míi. b. Sù xuÊt hiÖn c¸c gièng loμi ®éng vËt, thùc vËt míi thÝch øng tèt h¬n víi m«i tr−êng. c. Sù thay thÕ chÕ ®é x· héi nμy b»ng mét chÕ ®é x· héi kh¸c d©n chñ, v¨n minh h¬n. . C©u 351: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, nh÷ng tÝnh chÊt nμo sau ®©y lμ tÝnh chÊt cña sù ph¸t triÓn? a. TÝnh kh¸ch quan. b. TÝnh phæ biÕn. c. TÝnh chÊt ®a d¹ng, phong phó trong néi dung vμ h×nh thøc ph¸t triÓn. d. C¶ a, b, vμ c. C©u 352: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®iÒu kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Mong muèn cña con ng−êi quy ®Þnh sù ph¸t triÓn. b. Mong muèn cña con ng−êi tù nã kh«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt. c. Mong muèn cña con ng−êi hoμn toμn kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt. C©u 353: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. NguyÖn väng, ý chÝ cña con ng−êi tù nã t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn. b. NguyÖn väng, ý chÝ cña con ng−êi kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn. 44 c. NguyÖn väng, ý chÝ cña con ng−êi cã ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. C©u 354: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Sù ph¸t triÓn trong tù nhiªn, x· héi vμ t− duy lμ hoμn toμn ®ång nhÊt víi nhau". a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 355: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc quan ®iÓm triÕt häc nμo: "Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi sù vËt lμ hoμn toμn kh¸c biÖt nhau, kh«ng cã ®iÓm chung nμo". a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 356: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc quan ®iÓm triÕt häc nμo: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c sù vËt võa kh¸c nhau, võa cã sù thèng nhÊt víi nhau. a. Quan ®iÓm biÖn chøng. b. Quan ®iÓm siªu h×nh. c. Quan ®iÓm chiÕt trung vμ nguþ biÖn. C©u 357: Trong nhËn thøc cÇn qu¸n triÖt quan ®iÓm ph¸t triÓn. §iÒu ®ã dùa trªn c¬ së lý luËn cña nguyªn lý nμo? a. Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. b. Nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn. c. Nguyªn lý vÒ tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi. C©u 358: Quan ®iÓm ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i xem xÐt sù vËt nh− thÕ nμo? a. Xem xÐt trong tr¹ng th¸i ®ang tån t¹i cña sù vËt. b. Xem xÐt sù chuyÓn ho¸ tõ tr¹ng th¸i nμy sang tr¹ng th¸i kia. c. Xem xÐt c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña sù vËt. d. Gåm c¶ a, b, c. C©u 359: Trong nhËn thøc sù vËt chØ xem xÐt ë mét tr¹ng th¸i tån t¹i cña nã th× thuéc vμo lËp tr−êng triÕt häc nμo? a. Quan ®iÓm siªu h×nh phiÕn diÖn. b. Quan ®iÓm chiÕt trung. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. C©u 360: Thªm c¸c tËp hîp tõ thÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: Trªn thùc tÕ c¸c quan ®iÓm toμn diÖn, quan ®iÓm ph¸t triÓn, quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ ph¶i.... a. T¸ch rêi nhau hoμn toμn. b. Kh«ng t¸ch rêi nhau. c. Cã lóc t¸ch rêi nhau, cã lóc kh«ng. C©u 361: Thªm côm tõ nμo vμo c©u sau ®Ó ®−îc luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vË biÖn chøng: Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vμ nguyªn lý vÒ sù ph¸t triÓn ph¶i ........ a. §ång nhÊt víi nhau mét c¸ch hoμn toμn. b. §éc lËp víi nhau mét c¸ch hoμn toμn. c. Quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, nh−ng kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. 45 C©u 362: C¸c ph¹m trï sè, hμm sè, ®iÓm, ®−êng, mÆt lμ ph¹m trï cña khoa häc nμo? a. VËt lý c. To¸n häc. b. Ho¸ häc d. TriÕt häc. C©u 363: C¸c ph¹m trï: thùc vËt, ®éng vËt, tÕ bμo, ®ång ho¸, dÞ ho¸ lμ nh÷ng ph¹m trï cña khoa häc nμo a. To¸n häc c. Sinh vËt häc. b. VËt lý häc d. TriÕt häc. C©u 364: C¸ ph¹m trï: vËt chÊt, ý thøc, vËn ®éng, m©u thuÉn, b¶n chÊt, hiÖn t−îng lμ nh÷ng ph¹m trï cña khoa häc nμo? a. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc c. Ho¸ häc. b. LuËt häc. d. TriÕt häc. C©u 365: Thªm côm tõ nμo vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa vÒ ph¹m trï: "ph¹m trï lμ nh÷ng ........... ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ chung, c¬ b¶n nhÊt cña c¸c sù vËt vμ hiÖn t−îng thuéc mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh". a. Kh¸i niÖm. b. Kh¸i niÖm réng nhÊt. c. Kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt. d. Gåm b vμ c. C©u 366: Thªm côm tõ nμo vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï triÕt häc: "Ph¹m trï triÕt häc lμ nh÷ng ......(1).... ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n vμ phæ biÕn nhÊt cña .....(2).... hiÖn thùc". a. 1- kh¸i niÖm, 2- c¸c sù vËt cña. b. 1- Kh¸i niÖm réng nhÊt, 2- mét lÜnh vùc cña. c. 1- Kh¸i niÖm chung nhÊt, 2- toμn bé thÕ giíi. C©u 367: Thªm côm tõ nμo vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc mét luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng: Quan hÖ gi÷a ph¹m trï triÕt häc vμ ph¹m trï cña c¸c khoa häc cô thÓ lμ quan hÖ gi÷a ....(1)....vμ ....(2).... a. 1- c¸i riªng, 2- c¸i riªng. b. 1- c¸i riªng, 2- c¸i chung. c. 1- c¸i chung , 2- c¸i riªng. d. 1- c¸i chung, 2- c¸i chung. C©u 368: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho r»ng ph¹m trï lμ nh÷ng thùc thÓ ý niÖm tån t¹i ®éc lËp víi ý thøc con ng−êi vμ thÕ giíi vËt chÊt? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 369: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho r»ng ph¹m trï ®−îc h×nh thμnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn vμ ho¹t ®éng nhËn thøc cña con ng−êi? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh thÕ kû XVII - XVIII. 46 C©u 370: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ph¹m trï cã tÝnh chÊt chñ quan hay kh¸ch quan? a. Kh¸ch quan c. Võa kh¸ch quan, võa chñ quan. b. Chñ quan C©u 371: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ph¹m trï: Néi dung cña ph¹m trï cã tÝnh ..(1) ..., h×nh thøc cña ph¹m trï cã tÝnh...(2).. a. 1- chñ quan, 2- kh¸ch quan b. 1- chñ quan, 2- chñ quan. c. 1- kh¸ch quan, 2- chñ quan. C©u 372: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho c¸c ph¹m trï hoμn toμn t¸ch rêi nhau, kh«ng vËn ®éng, ph¸t triÓn? a. Quan ®iÓm siªu h×nh. b. Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng. c. Quan ®iÓm duy t©m biÖn chøng. C©u 373: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm c¸i riªng: "c¸i riªng lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ ......" a. Mét sù vËt, mét qu¸ tr×nh riªng lÎ nhÊt ®Þnh. b. Mét ®Æc ®iÓm chung cña c¸c sù vËt c. NÐt ®Æc thï cña mét sè c¸c sù vËt. C©u 374: Chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm c¸i chung: "c¸i chung lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ ......., ®−îc lÆp l¹i trong nhiÒu sù vËt hay qu¸ tr×nh riªng lÎ". a. Mét sù vËt, mét qu¸ tr×nh. b. Nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh. c. Nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh kh«ng C©u 375: Thªm côm tõ vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm c¸i ®¬n nhÊt: "C¸i ®¬n nhÊt lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ........." a. Nh÷ng mÆt lÆp l¹i trong nhiÒu sù vËt b. Mét sù vËt riªng lÎ. c. Nh÷ng nÐt, nh÷ng mÆt chØ ë mét sù vËt C©u 376: Ph¸i triÕt häc nμo cho chØ cã c¸i chung tån t¹i thùc, cßn c¸i riªng kh«ng tån t¹i thùc? a. Ph¸i Duy Thùc. c. Ph¸i nguþ biÖn b. Ph¸i Duy Danh d. Ph¸i chiÕt trung C©u 377: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo thõa nhËn chØ cã c¸i riªng tån t¹i thùc, c¸i chung chØ lμ tªn gäi trèng rçng? a. Ph¸i Duy Thùc c. Ph¸i chiÕt trung b. Ph¸i Duy Danh d. Ph¸i nguþ biÖn. C©u 378: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, ph¸i duy Thùc hay ph¸i Duy Danh gi¶i quyÕt ®óng mèi quan hÖ gi÷a c¸i riªng vμ c¸i chung? a. Ph¸i Duy Danh ®óng c. C¶ hai ®Òu ®óng b. Ph¸i Duy Thùc ®óng d. C¶ hai ®Òu sai. 47 C©u 379: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vμ c¸i riªng a. ChØ cã c¸i chung tån t¹i kh¸ch quan vμ vÜnh viÔn. b. ChØ cã c¸i riªng tån t¹i kh¸ch quan vμ thùc sù c. C¸i riªng vμ c¸i chung ®Òu tån t¹i kh¸ch quan vμ kh«ng t¸ch rêi nhau. C©u 380: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vμ c¸i riªng? a. C¸i chung tån t¹i kh¸ch quan, bªn ngoμi c¸i riªng. b. C¸i riªng tån t¹i kh¸ch quan kh«ng bao chøa c¸i chung c. Kh«ng cã c¸i chung thuÇn tuý tån t¹i ngoμi c¸i riªng, c¸i chung tån t¹i th«ng qua c¸i riªng. C©u 381: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vμ c¸i riªng? a. C¸i riªng chØ tån t¹i trong mèi liªn hÖ víi c¸i chung. b. C¸i riªng kh«ng bao chøa c¸i chung nμo. c. C¸i riªng vμ c¸i chung hoμn toμn t¸ch rêi nhau C©u 382: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Mçi con ng−êi lμ mét c¸i riªng, kh«ng cã g× chung víi ng−êi kh¸c, b. Mçi con ng−êi võa lμ c¸i riªng, ®ång thêi cã nhiÒu c¸i chung víi ng−êi kh¸c. c. Mçi ng−êi chØ lμ sù thÓ hiÖn cña c¸i chung, kh«ng cã c¸i ®¬n nhÊt cña nã. C©u 383: LuËn ®iÓm nμo s©u ®©y lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Mçi kh¸i niÖm lμ mét c¸i riªng b. Mçi kh¸i niÖm lμ mét c¸i chung. c. Mçi kh¸i niÖm võa lμ c¸i riªng võa lμ c¸i chung. C©u 384: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "ChØ cã c¸i c©y cô thÓ tån t¹i, kh«ng cã c¸i c©y nãi chung tån t¹i, nªn kh¸i niÖm c¸i c©y lμ gi¶ dèi" a. Ph¸i Duy Thùc c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Ph¸i Duy Danh. d. Ph¸i nguþ biÖn. C©u 385: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Ph¹m trï vËt chÊt kh«ng cã sù tån t¹i h÷u h×nh nh− mét vËt cô thÓ. Ph¹m trï vËt chÊt bao qu¸t ®Æc ®iÓm chung tån t¹i trong c¸c vËt cô thÓ". a. Ph¸i Duy Thùc c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Ph¸i Duy Danh d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 386: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Kh«ng cã c¸i chung tån t¹i thuÇn tuý bªn ngoμi c¸i riªng. Kh«ng cã c¸i riªng tån t¹i kh«ng liªn hÖ víi c¸i chung" a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng 48 c. Chñ nghÜa duy t©m siªu h×nh. C©u 387: Cã ng−êi nãi tam gi¸c vu«ng lμ c¸i riªng, tam giac th−êng lμ c¸i chung. Theo anh (chÞ) nh− vËy ®óng hay sai? a. §óng c. Võa ®óng, võa sai b. Sai C©u 388: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm sau ®©y ®óng hay sai: "Muèn nhËn thøc ®−îc c¸i chung ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¸i riªng". a. §óng c. Kh«ng x¸c ®Þnh b. Sai C©u 389*: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n lμ ph¹m trï chØ ....(1).. gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt, hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra ...(2).. a. 1- sù liªn hÖ lÉn nhau, 2- mét sù vËt míi b. 1- sù thèng nhÊt, 2- mét sù vËt míi c. 1- sù t¸c ®éng lÉn nhau, 2- mét biÕn ®æi nhÊt ®Þnh nμo ®ã. C©u 390: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm kÕt qu¶: "KÕt qu¶ lμ ...(1).. do ...(2).. lÉn nhau gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau g©y ra" a. 1- mèi liªn hÖ, 2- kÕt hîp b. 1- sù t¸c ®éng, 2- nh÷ng biÕn ®æi c. 1- nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn, 2- sù t¸c ®éng. C©u 391: X¸c ®Þnh nguyªn nh©n cña sù ph¸t s¸ng cña d©y tãc bãng ®Ìn. a. Nguån ®iÖn b. D©y tãc bãng ®Ìn c. Sù t¸c ®éng gi÷a dßng ®iÖn vμ d©y tãc bãng ®Ìn C©u 392: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®©u lμ nguyªn nh©n cña c¸ch m¹ng v« s¶n. a. Sù xuÊt hiÖn giai cÊp t− s¶n. b. Sù xuÊt hiÖn nhμ n−íc t− s¶n c. Sù xuÊt hiÖn giai cÊp v« s¶n vμ §¶ng cña nã d. M©u thuÉn gi÷a giai cÊp t− s¶n vμ giai cÊp v« s¶n. C©u 393: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng nguyªn nh©n ®Ó h¹t thãc nÈy mÇm lμ g×? a. §é Èm cña m«i tr−êng b. NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ c. Sù t¸c ®éng gi÷a h¹t thãc víi nhiÖt ®é kh«ng khÝ vμ n−íc. C©u 394: Theo quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng nguyªn nh©n cña n−íc s«i lμ g× a. NhiÖt ®é cña bÕp lß b. C¸c ph©n tö n−íc c. Sù t¸c ®éng gi÷a c¸c ph©n tö n−íc víi nhiÖt ®é cña bÕp lß C©u 395: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng a. Cã thÓ coi nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ n»m ë hai sù vËt kh¸c nhau. 49 b. Kh«ng thÓ coi nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ n»m ë hai sù vËt kh¸c nhau. c. Nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ kh«ng cïng mét kÕt cÊu vËt chÊt. C©u 396: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ lμ do c¶m gi¸c con ng−êi quy ®Þnh" a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 397: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ lμ do ý niÖm tuyÖt ®èi quyÕt ®Þnh. a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 398: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ cña tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ tån t¹i kh¸ch quan phæ biÕn vμ tÊt yÕu trong thÕ giíi vËt chÊt. a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng . C©u 399: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Mäi hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh ®Òu cã nguyªn nh©n tån t¹i kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vμo viÖc chóng ta cã nhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã hay kh«ng. a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 400: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh mét hiÖn t−îng nμo ®ã cã nguyªn nh©n hay kh«ng khi ch−a nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n cña nã. a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 401: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. ý thøc con ng−êi kh«ng s¸ng t¹o ra mèi liªn hÖ nh©n qu¶ cña hiÖn thùc. b. Mèi liªn hÖ nh©n qu¶ chØ tån t¹i khi chóng ta nhËn thøc ®−îc nã. c. Kh«ng ph¶i mäi hiÖn t−îng ®Òu cã nguyªn nh©n. C©u 402: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng nhËn ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Nguyªn nh©n lu«n lu«n xuÊt hiÖn tr−íc kÕt qu¶. b. C¸i xuÊt hiÖn tr−íc ®Òu lμ nguyªn nh©n cña c¸i xuÊt hiÖn sau. c. Mäi sù kÕ tiÕp nhau vÒ mÆt thêi gian ®Òu lμ quan hÖ nh©n qu¶. 50 C©u 403: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®©u lμ luËn ®iÓm sai? a. Mäi c¸i xuÊt hiÖn tr−íc ®Òu lμ nguyªn nh©n cña c¸i xuÊt hiÖn sau. b. Nguyªn nh©n lμ c¸i s¶n sinh ra kÕt qu¶. c. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn tr−íc kÕt qu¶. C©u 404: Cã thÓ ®ång nhÊt quan hÖ hμm sè víi quan hÖ nh©n qu¶ kh«ng? a. Kh«ng b. cã C©u 405: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Nguyªn nh©n gièng nhau trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cã thÓ ®−a ®Õn nhøng kÕt qu¶ kh¸c nhau. b. Nguyªn nh©n kh¸c nhau còng cã thÓ ®−a ®Õn kÕt qu¶ nh− nhau. c. Nguyªn nh©n gièng nhau trong ®iÒu kiÖn gièng nhau lu«n lu«n ®−a ®Õn kÕt qu¶ nh− nhau. C©u 406: Trong nh÷ng luËn ®iÓm sau, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. KÕt qu¶ do nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh, nh−ng kÕt qu¶ l¹i t¸c ®éng trë l¹i nguyªn nh©n. b. KÕt qu¶ kh«ng t¸c ®éng g× ®èi víi nguyªn nh©n. c. KÕt qu¶ vμ nguyªn nh©n kh«ng thÓ thay ®æi vÞ trÝ cho nhau. C©u 407: H·y x¸c ®Þnh ®©u lμ c¸i tÊt yÕu khi gieo mét con xóc x¾c a. Cã mét trong 6 mÆt xÊp vμ mét trong 6 mÆt ngöa b. MÆt mét chÊm xÊp trong lÇn gieo thø nhÊt. c. MÆt n¨m chÊm xÊp trong lÇn gieo thø hai. C©u 408: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï tÊt nhiªn: tÊt nhiªn lμ c¸i do ..(1).. cña kÕt cÊu vËt chÊt quyÕt ®Þnh vμ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nã ph¶i ...(2).. .. chø kh«ng thÓ kh¸c ®−îc a. 1- nguyªn nh©n bªn ngoμi, 2- x¶y ra nh− thÕ. b. 1- nh÷ng nguyªn nh©n bªn trong, 2- x¶y ra nh− thÕ. c. 1- nh÷ng nguyªn nh©n bªn trong, 2- kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc C©u 409: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm ngÉu nhiªn: "NgÉu nhiªn lμ c¸i kh«ng do ...(1)... kÕt cÊu vËt chÊt quyÕt ®Þnh, mμ do ...(2)... quyÕt ®Þnh" a. 1- nguyªn nh©n, 2- hoμn c¶nh bªn ngoμi. b. 1- Mèi liªn hÖ b¶n chÊt bªn trong, 2- nh©n tè bªn ngoμi. c. 1- mèi liªn hÖ bªn ngoμi, 2- mèi liªn hÖ bªn trong. C©u 410: Trong nhøng luËn ®iÓm sau ®©y, ®©u lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. Mäi c¸i chung ®Òu lμ c¸i tÊt yÕu. b. Mäi c¸i chung ®Òu kh«ng ph¶i lμ c¸i tÊt yÕu. c. ChØ cã c¸i chung ®−îc quyÕt ®Þnh bëi b¶n chÊt néi t¹i cña sù vËt míi lμ c¸i tÊt yÕu. C©u 411: Nhu cÇu ¨n, mÆc, ë, häc tËp cña con ng−êi lμ c¸i chung hay lμ c¸i tÊt yÕu? 51 a. Lμ c¸i chung b. Lμ c¸i tÊt yÕu c. Võa lμ c¸i chung võa lμ c¸i tÊt yÕu. C©u 412: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Mäi c¸i tÊt yÕu ®Òu lμ c¸i chung. b. Mäi c¸i chung ®Òu lμ c¸i tÊt yÕu. c. Kh«ng ph¶i c¸i chung nμo còng lμ c¸i tÊt yÕu. C©u 413: Sù gièng nhau vÒ së thÝch ¨n, mÆc, ë, häc nghÖ g× lμ c¸i chung tÊt yÕu hay lμ c¸i chung cã tÝnh chÊt ngÉu nhiªn a. C¸i chung tÊt yÕu b. C¸i chung ngÉu nhiªn C©u 414: theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. NgÉu nhiªn vμ tÊt nhiªn ®Òu cã nguyªn nh©n b. Nh÷ng hiÖn t−îng ch−a nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n lμ c¸i ngÉu nhiªn. c. Nh÷ng hiÖn t−îng nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n ®Òu trë thμnh c¸i tÊt yÕu. C©u 415: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh nμo sau ®©y lμ ®óng a. C¸i ngÉu nhiªn kh«ng cã nguyªn nh©n. b. ChØ cã c¸i tÊt yÕu míi cã nguyªn nh©n. c. Kh«ng ph¶i c¸i g× con ng−êi ch−a nhËn thøc ®−îc nguyªn nh©n lμ c¸i ngÉu nhiªn. C©u 416: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: TÊt nhiªn lμ c¸i chóng ta biÕt ®−îc nguyªn nh©n vμ chi phèi ®−îc nã. a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 417: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §èi víi sù ph¸t triÓn cña sù vËt chØ cã c¸i tÊt nhiªn míi cã vai trß quan träng. b. C¸i ngÉu nhiªn kh«ng cã vai trß g× ®èi víi sù ph¸t triÓn cña sù vËt c. C¶ c¸i tÊt yÕu vμ c¸i ngÉu nhiªn ®Òu cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña sù vËt. C©u 418: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Cã tÊt nhiªn thuÇn tuý tån t¹i kh¸ch quan b. Cã ngÉu nhiªn thuÇn tuý tån t¹i kh¸ch quan c. Kh«ng cã c¸i tÊt nhiªn vμ ngÉu nhiªn thuÇn tuý tån t¹i bªn ngoμi nhau. 52 C©u 419: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. TÊt nhiªn biÓu hiÖn sù tån t¹i cña m×nh th«ng qua v« vμn c¸i ngÉu nhiªn. b. NgÉu nhiªn lμ h×nh thøc biÓu hiÖn cña c¸i tÊt nhiªn. c. Cã c¸i ngÉu nhiªn thuÇn tuý kh«ng thÓ hiÖn c¸i tÊt nhiªn. C©u 420: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: TÊt nhiªn vμ ngÉu nhiªn tån t¹i kh¸ch quan nh−ng t¸ch rêi nhau, kh«ng cã liªn quan g× víi nhau. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 421: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo c¸i ngÉu nhiªn hay tÊt nhiªn lμ chÝnh? a. Dùa vμo ngÉu nhiªn b. Dùa vμo tÊt yÕu c. Dùa vμo c¶ hai C©u 422: §iÒn tËp hîp tõ vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm néi dung: néi dung lμ .... nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè, nh÷ng qu¸ tr×nh t¹o nªn sù vËt a. Sù t¸c ®éng b. Sù kÕt hîp c. Tæng hîp tÊt c¶ C©u 423: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï h×nh thøc: H×nh thøc lμ ...(1)... cña sù vËt,lμ hÖ thèng c¸c ...(2)... gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt. a. 1- c¸c mÆt c¸c yÕu tè, 2- mèi liªn hÖ b. 1- ph−¬ng thøc tån t¹i vμ ph¸t triÓn, 2- c¸c mèi liªn hÖ t−¬ng ®èi bÒn v÷ng. c. 1- tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, 2- mèi liªn hÖ bÒn v÷ng. C©u 424: §iÒn côm tõ tÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc kh¸i niÖm vÒ h×nh thøc: H×nh thøc lμ hÖ thèng ............. gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt. a. Mèi liªn hÖ t−¬ng ®èi bÒn v÷ng. b. HÖ thèng c¸c b−íc chuyÓn ho¸ c. MÆt ®èi lËp d. M©u thuÉn ®−îc thiÕt lËp C©u 425: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Kh«ng cã h×nh thøc tån t¹i thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung. b. Néi dung nμo còng tån t¹i trong mét h×nh thøc nhÊt ®Þnh. c. Néi dung vμ h×nh thøc hoμn toμn t¸ch rêi nhau. C©u 426: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Néi dung vμ h×nh thøc kh«ng t¸ch rêi nhau. b. Néi dung vμ h×nh thøc lu«n lu«n phï hîp víi nhau. 53 c. Kh«ng ph¶i lóc nμo néi dung vμ h×nh thøc còng phï hîp víi nhau. C©u 427: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Kh¸i niÖm h×nh thøc ®−îc t¹o ra trong t− duy cña con ng−êi råi ®−a vμo hiÖn thùc ®Ó s¾p xÕp c¸c sù vËt cho cã trËt tù. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 428: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: H×nh thøc thuÇn tuý cña sù vËt tån t¹i tr−íc sù vËt, quyÕt ®Þnh néi dung cña sù vËt a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 429: Trong c¸c luËn ®iÓm sau, ®©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ quan hÖ gi÷a néi dung vμ h×nh thøc? a. Néi dung quyÕt ®Þnh h×nh thøc trong sù ph¸t triÓn cña sù vËt. b. H×nh thøc quyÕt ®Þnh néi dung. c. Tån t¹i h×nh thøc thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung. C©u 430: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, trong c¸c luËn ®iÓm sau, ®©u lμ luËn ®iÓm sai? a. H×nh thøc thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn nÕu nã phï hîp víi néi dung. b. H×nh thøc k×m h·m néi dung ph¸t triÓn nÕu nã kh«ng phï hîp víi néi dung. c. H×nh thøc hoμn toμn kh«ng phô thuéc vμo néi dung C©u 431: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm b¶n chÊt: B¶n chÊt lμ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ ...(1)...bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù ...(2)... cña sù vËt. a. 1- chung, 2- vËn ®éng vμ ph¸t triÓn. b. 1- ngÉu nhiªn, 2- tån t¹i vμ biÕn ®æi. c. 1- tÊt nhiªn, t−¬ng ®èi æn ®Þnh, 2- vËn ®éng vμ ph¸t triÓn. . C©u 432: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm hiÖn t−îng: HiÖn t−îng lμ ........ cña b¶n chÊt. a. C¬ së. b. Nguyªn nh©n c. BiÓu hiÖn ra bªn ngoμi . C©u 433: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. B¶n chÊt ®ång nhÊt víi c¸i chung. b. C¸i chung vμ b¶n chÊt hoμn toμn kh¸c nhau, kh«ng cã g× chung c. Cã c¸i chung lμ b¶n chÊt, cã c¸i chung kh«ng ph¶i lμ b¶n chÊt. C©u 434: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: B¶n chÊt lμ nh÷ng thùc thÓ tinh thÇn tån t¹i kh¸ch quan, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña sù vËt a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. 54 C©u 435: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "B¶n chÊt chØ lμ tªn gäi trèng rçng, do con ng−êi ®Æt ra, kh«ng tån t¹i thùc" a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 436: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "HiÖn t−îng tån t¹i, nh−ng ®ã lμ tæng hîp nh÷ng c¶m gi¸c cña con ng−êi". a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan C©u 437: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ luËn ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng? a. B¶n chÊt tån t¹i kh¸ch quan bªn ngoμi sù vËt b. HiÖn t−îng lμ tæng hîp c¸c c¶m gi¸c cña con ng−êi c. B¶n chÊt vμ hiÖn t−îng ®Òu tån t¹i kh¸ch quan, lμ c¸i vèn cã cña sù vËt. C©u 438: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. HiÖn t−îng kh«ng béc lé b¶n chÊt b. Cã hiÖn t−îng hoμn toμn kh«ng biÓu hiÖn b¶n chÊt. c. HiÖn t−îng nμo còng biÓu hiÖn b¶n chÊt ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. C©u 439: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. B¶n chÊt kh«ng ®−îc biÓu hiÖn ë hiÖn t−îng b. B¶n chÊt nμo hiÖn t−îng Êy, b¶n chÊt hoμn toμn ®ång nhÊt víi hiÖn t−îng. c. B¶n chÊt nμo hiÖn t−îng Êy, b¶n chÊt thay ®æi hiÖn t−îng biÓu hiÖn nã còng thay ®æi. C©u 440: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. B¶n chÊt vμ hiÖn t−îng kh«ng hoμn toμn phï hîp nhau. b. Cïng mét b¶n chÊt cã thÓ biÓu hiÖn ë nhiÒu hiÖn t−îng kh¸c nhau c. Mét b¶n chÊt kh«ng thÓ biÓu hiÖn ë nhiÒu hiÖn t−îng kh¸c nhau. C©u 441: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, luËn ®iÓm nμo sau ®©y nãi vÒ b¶n chÊt cña giai cÊp t− s¶n? a. Giai cÊp t− s¶n bãc lét gi¸ trÞ thÆng d− b. Giai cÊp t− s¶n tÝch cùc ®æi míi c«ng nghÖ c. Giai cÊp t− s¶n th−êng ¸p dông khoa häc kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng d. Giai cÊp t− s¶n tÝch cùc ®æi míi ph−¬ng ph¸p qu¶n lý. C©u 442: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm hiÖn thùc: "HiÖn thùc lμ ph¹m trï triÕt häc chØ c¸i ........." a. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt. b. Ch−a cã, ch−a tån t¹i 55 c. HiÖn cã ®ang tån t¹i C©u 443: §iÒn côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm kh¶ n¨ng: "Kh¶ n¨ng lμ ph¹m trï triÕt häc chØ .......... khi cã c¸c ®iÒu kiÖn thÝch hîp". a. C¸i ®ang cã, ®ang tån t¹i b. C¸i ch−a cã, nh−ng sÏ cã c. C¸i kh«ng thÓ cã d. C¸i tiÒn ®Ò ®Ó t¹o nªn sù vËt míi. C©u 444: DÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt kh¶ n¨ng víi hiÖn thùc lμ g×? a. Sù cã mÆt vμ kh«ng cã mÆt trªn thùc tÕ b. Sù nhËn biÕt ®−îc hay kh«ng nhËn biÕt ®−îc. c. Sù x¸c ®Þnh hay kh«ng x¸c ®Þnh. C©u 445: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. C¸i hiÖn ch−a cã nh−ng sÏ cã lμ kh¶ n¨ng. b. C¸i hiÖn ®ang cã lμ hiÖn thùc. c. C¸i ch−a c¶m nhËn ®−îc lμ kh¶ n¨ng. C©u 446: Thªm côm tõ nμo vμo c©u sau ®Ó ®−îc mét kh¼ng ®Þnh cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ c¸c lo¹i kh¶ n¨ng: "Kh¶ n¨ng h×nh thμnh do c¸c ....... quy ®Þnh ®−îc gäi lμ kh¶ n¨ng ngÉu nhiªn". a. Mèi liªn hÖ chung b. Mèi liªn hÖ tÊt nhiªn, æn ®Þnh c. T−¬ng t¸c ngÉu nhiªn d. Nguyªn nh©n bªn trong C©u 447: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc ®Òu tån t¹i kh¸ch quan. b. Kh¶ n¨ng vμ hiÖn thùc kh«ng t¸ch rêi nhau c. ChØ cã hiÖn thùc tån t¹i kh¸ch quan, kh¶ n¨ng chØ lμ c¶m gi¸c cña con ng−êi. C©u 448: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. HiÖn thùc nμo còng chøa ®ùng kh¶ n¨ng. b. Kh¶ n¨ng lu«n tån t¹i trong hiÖn thùc. c. Kh¶ n¨ng chØ tån t¹i trong ý niÖm, kh«ng tån t¹i trong hiÖn thùc. C©u 449: Theo quan niÖm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Cïng mét sù vËt, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh tån t¹i nhiÒu kh¶ n¨ng. b. Mét sù vËt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh chØ tån t¹i mét kh¶ n¨ng. c. HiÖn thùc thay ®æi kh¶ n¨ng còng thay ®æi. C©u 450: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo kh¶ n¨ng. 56 b. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo hiÖn thùc, kh«ng cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng. c. Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ph¶i dùa vμo hiÖn thùc, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng. C©u 451: LuËn ®iÓm sau thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: Quy luËt trong c¸c khoa häc lμ sù s¸ng t¹o chñ quan cña con ng−êi vμ ®−îc ¸p dông vμo tù nhiªn vμ x· héi. a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 452: §iÒn tËp hîp tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm "chÊt": "ChÊt lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ ... (1) ... kh¸ch quan ... (2) ... lμ sù thèng nhÊt h÷u c¬ nh÷ng thuéc tÝnh lμm cho sù vËt lμ nã chø kh«ng lμ c¸i kh¸c" a. 1- TÝnh quy ®Þnh, 2- Vèn cã cña sù vËt. b. 1- Mèi liªn hÖ, 2- Cña c¸c sù vËt. c. 1- C¸c nguyªn nh©n, 2- Cña c¸c sù vËt. C©u 453: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt lμ tÝnh quy ®Þnh vèn cã cña sù vËt. b. ChÊt lμ tæng hîp h÷u c¬ c¸c thuéc tÝnh cña sù vËt nãi lªn sù vËt lμ c¸i g×. c. ChÊt ®ång nhÊt víi thuéc tÝnh. C©u 454: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai a. Thuéc tÝnh cña sù vËt lμ nh÷ng ®Æc tÝnh vèn cã cña sù vËt. b. Thuéc tÝnh cña sù vËt béc lé th«ng qua sù t¸c ®éng gi÷a c¸c sù vËt c. Thuéc tÝnh cña sù vËt kh«ng ph¶i lμ c¸i vèn cã cña sù vËt C©u 455: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt tån t¹i kh¸ch quan bªn ngoμi sù vËt. b. ChÊt tån t¹i kh¸ch quan g¾n liÒn víi sù vËt. c. Kh«ng cã chÊt thuÇn tuý bªn ngoμi sù vËt. C©u 456: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Mçi sù vËt cã nhiÒu thuéc tÝnh. b. Mçi thuéc tÝnh biÓu hiÖn mét mÆt chÊt cña sù vËt. c. Mçi thuéc tÝnh cã thÓ ®ãng vai trß lμ tÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt trong mét quan hÖ nhÊt ®Þnh. d. Mçi sù vËt chØ cã mét tÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt. C©u 457: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Kh«ng cã chÊt thuÇn tuý tån t¹i bªn ngoμi sù vËt. 57 b. ChØ cã sù vËt cã chÊt míi tån t¹i. c. ChØ cã sù vËt cã v« vμn chÊt míi tån t¹i d. Sù vËt vμ chÊt hoμn toμn ®ång nhÊt víi nhau. C©u 458: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. ChÊt cña sù vËt ®−îc biÓu hiÖn th«ng qua thuéc tÝnh cña sù vËt. b. Mäi thuéc tÝnh ®Òu biÓu hiÖn chÊt cña sù vËt. c. Thuéc tÝnh thay ®æi, lu«n lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. C©u 459: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "ChÊt cña sù vËt tån t¹i do ph−¬ng ph¸p quan s¸t sù vËt cña con ng−êi quyÕt ®Þnh". a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. C©u 460: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt cña sù vËt phô thuéc vμo sè l−îng c¸c yÕu tè t¹o thμnh sù vËt. b. ChÊt cña sù vËt phô thuéc vμo ph−¬ng thøc kÕt hîp c¸c yÕu tè cña sù vËt. c. Mäi sù thay ®æi ph−¬ng thøc kÕt hîp c¸c yÕu tè cña sù vËt, ®Òu kh«ng lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. C©u 561: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: ChÊt tån t¹i kh¸ch quan tr−íc khi sù vËt tån t¹i, quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña sù vËt. a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 462: §iÒn tËp hîp tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm "l−îng": L−îng lμ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ...(1) ... cña sù vËt vÒ mÆt ...(2) ... cña sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn còng nh− c¸c thuéc tÝnh cña sù vËt. a. 1- tÝnh quy ®Þnh vèn cã, 2- sè l−îng, quy m«, tr×nh ®é, nhÞp ®iÖu b. 1- mèi liªn hÖ vμ phô thuéc, 2- b¶n chÊt bªn trong. c. 1- møc ®é quy m«, 2- chÊt l−îng, phÈm chÊt. C©u 463: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. L−îng lμ tÝnh quy ®Þnh vèn cã cña sù vËt. b. L−îng nãi lªn quy m«, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña sù vËt c. L−îng phô thuéc vμo ý chÝ cña con ng−êi. d. L−îng tån t¹i kh¸ch quan g¾n liÒn víi sù vËt. C©u 464: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. ChÊt vμ l−îng cña sù vËt ®Òu tån t¹i kh¸ch quan. b. Kh«ng cã chÊt l−îng thuÇn tuý tån t¹i bªn ngoμi sù vËt. c. Sù ph©n biÖt gi÷a chÊt vμ l−îng phô thuéc vμo ý chÝ cña con ng−êi 58 d. Sù ph©n biÖt gi÷a chÊt vμ l−îng cña sù vËt cã tÝnh chÊt t−¬ng ®èi. C©u 465: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Sù vËt nμo còng lμ sù thèng nhÊt gi÷a mÆt chÊt vμ l−îng. b. TÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt nμo cña sù vËt còng cã tÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng t−¬ng øng. c. TÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh. d. TÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng nãi lªn mÆt th−êng xuyªn biÕn ®æi cña sù vËt. C©u 466: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. §é lμ ph¹m trï chØ sù biÕn ®æi cña l−îng. b. §é lμ ph¹m trï chØ sù biÕn ®æi cña chÊt. c. §é lμ ph¹m trï triÕt häc chØ giíi h¹n biÕn ®æi cña l−îng, trong ®ã ch−a lμm thay ®æi chÊt cña sù vËt. C©u 467: Giíi h¹n tõ 0oC ®Õn 100oC ®−îc gäi lμ g× trong quy luËt l−îng chÊt? a. §é c. L−îng b. ChÊt d. B−íc nh¶y C©u 468: Khi n−íc chuyÓn tõ tr¹ng th¸i láng sang tr¹ng th¸i khÝ t¹i 100oC ®−îc gäi lμ g× trong quy luËt l−îng - chÊt? a. §é c. ChuyÓn ho¸ b. B−íc nh¶y d. TiÖm tiÕn C©u 469: Trong mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh c¸i g× x¸c ®Þnh sù vËt? a. TÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng b. TÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt c. Thuéc tÝnh cña sù vËt. C©u 470: TÝnh quy ®Þnh nãi lªn sù vËt trong mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh ®ã, gäi lμ g×? a. ChÊt c. §é b. L−îng d. B−íc nh¶y C©u 471: TÝnh quy ®Þnh nãi lªn quy m« tr×nh ®é ph¸t triÓn cña sù vËt ®−îc gäi lμ g×? a. ChÊt c. §é b. L−îng d. §iÓm nót C©u 472: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai a. Trong giíi h¹n cña ®é sù thay ®æi cña l−îng ch−a lμm cho chÊt cña sù vËt biÕn ®æi. b. Trong giíi h¹n cña ®é sù thay ®æi cña l−îng ®Òu ®−a ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt cña sù vËt. c. ChØ khi l−îng ®¹t ®Õn giíi h¹n cña ®é míi lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. C©u 473: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? 59 a. Kh«ng ph¶i mäi sù biÕn ®æi cña l−îng ®Òu ®−a ®Õn sù biÕn ®æi cña chÊt. b. Sù thay ®æi cña l−îng ph¶i ®¹t ®Õn mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh míi lμm cho chÊt cña sù vËt thay ®æi. c. Mäi sù thay ®æi cña l−îng ®Òu ®−a ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt cña sù vËt C©u 474: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Sù biÕn ®æi vÒ chÊt lμ kÕt qu¶ sù biÕn ®æi vÒ l−îng cña sù vËt. b. Kh«ng ph¶i sù biÕn ®æi vÒ chÊt nμo còng lμ kÕt qu¶ cña sù biÕn ®æi vÒ l−îng. c. ChÊt kh«ng cã t¸c ®éng g× ®Õn sù thay ®æi cña l−îng. C©u 475: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ ®óng? a. Ph¸t triÓn cña sù vËt chØ bao hμm sù thay ®æi vÒ l−îng. b. Ph¸t triÓn cña sù vËt chØ bao hμm sù thay ®æi vÒ chÊt. c. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña sù vËt lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ sù thay ®æi dÇn dÇn vÒ l−îng sang sù thay ®æi vÒ chÊt vμ ng−îc l¹i. C©u 476: C©u ca dao: Mét c©y lμm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao, ThÓ hiÖn néi dung quy luËt nμo cña phÐp biÖn chøng duy vËt a. Quy luËt m©u thuÉn b. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh c. Quy luËt chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng sù thay ®æi vÒ l−îng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vμ ng−îc l¹i. C©u 477: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn sai lÇm cña sù chñ quan, nãng véi lμ do kh«ng t«n träng quy luËt nμo? a. Quy luËt m©u thuÉn b. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh c. Quy luËt l−îng - chÊt C©u 478: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn sai lÇm cña tr× trÖ b¶o thñ lμ do kh«ng t«n träng quy luËt nμo cña phÐp biÖn chøng duy vËt? a. Quy luËt l−îng - chÊt. b. Quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh. c. Quy luËt m©u thuÉn. C©u 479: Lªnin nãi quy luËt m©u thÉn cã vÞ trÝ nh− thÕ nμo trong phÐp biÖn chøng duy vËt? a. Lμ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng duy vËt, v¹ch ra nguån gèc bªn trong cña sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn. b. V¹ch ra xu h−íng cña sù ph¸t triÓn. c. V¹ch ra c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn. C©u 480: Trong lý luËn vÒ m©u thuÉn ng−êi ta gäi hai cùc d−¬ng vμ ©m cña thanh nam ch©m lμ g×? a. Hai mÆt c. Hai mÆt ®èi lËp b. Hai thuéc tÝnh d. Hai yÕu tè. 60 C©u 481: Trong lý luËn vÒ m©u thuÉn ng−êi ta gäi qu¸ tr×nh ®ång ho¸ vμ dÞ ho¸ trong c¬ thÓ sèng lμ g×? a. Nh÷ng thuéc tÝnh c. Hai yÕu tè b. Nh÷ng sù vËt d. Hai mÆt ®èi lËp. C©u 482: Trong quy luËt m©u thuÉn tÝnh quy ®Þnh vÒ chÊt vμ tÝnh quy ®Þnh vÒ l−îng ®−îc gäi lμ g× a. Hai sù vËt c. Hai thuéc tÝnh b. Hai qu¸ tr×nh d. Hai mÆt ®èi lËp C©u 483: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. MÆt ®èi lËp lμ nh÷ng mÆt cã ®Æc ®iÓm tr¸i ng−îc nhau. b. MÆt ®èi lËp tån t¹i kh¸ch quan trong c¸c sù vËt c. MÆt ®èi lËp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi sù vËt d. MÆt ®èi lËp lμ vèn cã cña c¸c sù vËt, hiÖn t−îng C©u 484: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC c¸c mÆt ®èi lËp do ®©u mμ cã? a. Do ý thøc c¶m gi¸c cña con ng−êi t¹o ra. b. Do ý niÖm tuyÖt ®èi sinh ra c. Vèn cã cña thÕ giíi vËt chÊt, kh«ng do ai sinh ra. C©u 485: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. C¸c mÆt ®èi lËp n»m trong sù liªn hÖ víi nhau, kh«ng cã mÆt ®èi lËp nμo tån t¹i biÖt lËp. b. Kh«ng ph¶i lóc nμo c¸c mÆt ®èi lËp còng liªn hÖ víi nhau. c. C¸c mÆt ®èi lËp liªn hÖ, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau mét c¸ch kh¸ch quan. C©u 486: LuËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ kh«ng ®óng a. Hai mÆt ®èi lËp biÖn chøng cña sù vËt liªn hÖ víi nhau t¹o thμnh m©u thuÉn biÖn chøng b. GhÐp hai mÆt ®èi lËp l¹i víi nhau lμ ®−îc m©u thuÉn biÖn chøng c. Kh«ng ph¶i ghÐp bÊt kú hai mÆt ®èi lËp l¹i víi nhau lμ ®−îc m©u thuÉn biÖn chøng. C©u 487: Hai mÆt ®èi lËp rμng buéc nhau, t¹o tiÒn ®Ò tån t¹i cho nhau triÕt häc gäi lμ g×? a. Sù ®Êu tranh cña hai mÆt ®èi lËp b. Sù thèng nhÊt cña hai mÆt ®èi lËp. c. Sù chuyÓn ho¸ cña hai mÆt ®èi lËp. C©u 488: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp cã nh÷ng biÓu hiÖn g×? a. Sù cïng tån t¹i, n−¬ng tùa nhau. b. Sù ®ång nhÊt, cã nh÷ng ®iÓm chung gi÷a hai mÆt ®èi lËp c. Sù t¸c ®éng ngang b»ng nhau. d. Sù bμi trõ phñ ®Þnh nhau. g. Gåm a, b vμ c. 61 C©u 489: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp lo¹i trõ sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp". a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh b. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng c. Chñ nghÜa duy t©m biÖn chøng. C©u 490: Sù t¸c ®éng theo xu h−íng nμo th× ®−îc gäi lμ sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp? a. Rμng buéc nhau. b. N−¬ng tùa nhau c. Phñ ®Þnh, bμi trõ nhau. C©u 491: LËp tr−êng triÕt häc nμo cho r»ng m©u thuÉn tån t¹i lμ do t− duy, ý thøc cña con ng−êi quyÕt ®Þnh? a. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. C©u 492: Quan ®iÓm triÕt häc nμo cho r»ng m©u thuÉn vμ quy luËt m©u thuÉn lμ sù vËn ®éng cña ý niÖm tuyÖt ®èi? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 493: Quan ®iÓm nμo sau ®©y lμ cña CNDVBC? a. M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong mäi sù vËt, hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh cña tù nhiªn, x· héi vμ t− duy. b. M©u thuÉn chØ tån t¹i trong t− duy. c. M©u thuÉn chØ tån t¹i trong mét sè hiÖn t−îng. C©u 494: Trong m©u thuÉn biÖn chøng c¸c mÆt ®èi lËp quan hÖ víi nhau nh− thÕ nμo? a. ChØ thèng nhÊt víi nhau. b. ChØ cã mÆt ®Êu tranh víi nhau c. Võa thèng nhÊt võa ®Êu tranh víi nhau. C©u 495: Trong hai xu h−íng t¸c ®éng cña cña c¸c mÆt ®èi lËp xu h−íng nμo quy ®Þnh sù æn ®Þnh t−¬ng ®èi cña sù vËt? a. Thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp b. §Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp c. C¶ a vμ b. C©u 496: Trong hai xu h−íng t¸c ®éng cña c¸c mÆt ®èi lËp xu h−¬ng nμo quy ®Þnh sù biÕn ®æi th−êng xuyªn cña sù vËt? a. Thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp. b. §Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp. c. C¶ a vμ b. C©u 497: theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Trong m©u thuÉn biÖn chøng thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp lμ kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau. 62 b. Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt chØ do mét m×nh sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp quyÕt ®Þnh. c. Sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt lμ do sù thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp quyÕt ®Þnh C©u 498: M©u thuÉn quy ®Þnh b¶n chÊt cña sù vËt, thay ®æi cïng víi sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt cña sù vËt, ®−îc gäi lμ m©u thuÉn g×? a. M©u thuÉn chñ yÕu. b. M©u thuÉn bªn trong c. M©u thuÉn c¬ b¶n. C©u 499: M©u thuÉn næi lªn hμng ®Çu ë mét giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña sù vËt, chi phèi c¸c m©u thuÉn kh¸c trong giai ®o¹n ®ã ®−îc gäi lμ m©u thuÉn g×? a. M©u thuÉn c¬ b¶n c. M©u thuÉn thø yÕu. b. M©u thuÉn chñ yÕu d. M©u thuÉn ®èi kh¸ng C©u 500: LuËn ®iÓm nμo thÓ hiÖn quan ®iÓm siªu h×nh trong c¸c luËn ®iÓm sau a. Sù ph©n biÖt gi÷a m©u thuÉn bªn trong vμ m©u thuÉn bªn ngoμi chØ lμ t−¬ng ®èi b. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn trong liªn hÖ chÆt chÏ víi viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn ngoμi. c. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn trong kh«ng quan hÖ víi viÖc gi¶i quyÕt m©u thuÉn bªn ngoμi. C©u 501: M©u thuÉn ®èi kh¸ng tån t¹i ë ®©u? a. Trong c¶ tù nhiªn, x·, héi vμ t− duy. b. Trong mäi x· héi. c. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng C©u 502: Trong quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh sù thay thÕ sù vËt nμy b»ng sù vËt kia (thÝ dô: nô thμnh hoa, hoa thμnh qu¶ v.v.) ®−îc gäi lμ g×? a. M©u thuÉn c. Tån t¹i b. Phñ ®Þnh d. VËn ®éng C©u 503: Sù tù thay thÕ sù vËt nμy b»ng sù vËt kia kh«ng phô thuéc vμo ý thøc con ng−êi trong phÐp biÖn chøng duy vËt ®−îc gäi lμ g×? a. VËn ®éng c. Phñ ®Þnh biÖn chøng b. Phñ ®Þnh d. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh C©u 504: T«i nãi "b«ng hoa hång ®á". T«i l¹i nãi "b«ng hoa hång kh«ng ®á" ®Ó phñ nhËn c©u nãi tr−íc cña t«i. §©y cã ph¶i lμ phñ ®Þnh biÖn chøng kh«ng? a. Kh«ng c. Võa ph¶i võa kh«ng ph¶i b. Ph¶i C©u 505: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Phñ ®Þnh biÖn chøng cã tÝnh kh¸ch quan b. Phñ ®Þnh biÖn chøng lμ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn bªn trong sù vËt c. Phñ ®Þnh biÖn chøng phô thuéc vμo ý thøc cña con ng−êi C©u 506: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? 63 a. Phñ ®Þnh biÖn chøng xo¸ bá c¸i cò hoμn toμn b. Phñ ®Þnh biÖn chøng kh«ng ®¬n gi¶n lμ xo¸ bá c¸i cò. c. Phñ ®Þnh biÖn chøng lo¹i bá nh÷ng yÕu tè kh«ng thÝch hîp cña c¸i cò d. Phñ ®Þnh biÖn chøng gi÷ l¹i vμ c¶i biÕn nh÷ng yÕu tè cßn thÝch hîp cña c¸i cò. C©u 507: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "C¸i míi ra ®êi trªn c¬ së ph¸ huû hoμn toμn c¸i cò" a. Quan ®iÓm siªu h×nh b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m C©u 508: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "C¸i míi ra ®êi trªn c¬ së gi÷ nguyªn c¸i cò". a. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m c. Quan ®iÓm siªu h×nh, ph¶n biÖn chøng. C©u 509: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "TriÕt häc M¸c ra ®êi trªn c¬ së phñ ®Þnh hoμn toμn c¸c hÖ thèng triÕt häc trong lÞch sö". a. quan ®iÓm duy t©m siªu h×nh. b. Quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt. c. Quan ®iÓm biÖn chøng duy t©m. C©u 510: Sù tù phñ ®Þnh ®Ó ®−a sù vËt d−êng nh− quay l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu trong phÐp biÖn chøng ®−îc gäi lμ g×? a. Phñ ®Þnh biÖn chøng. b. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh c. ChuyÓn ho¸ C©u 511: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh cã tÝnh kh¸ch quan vμ kÕ thõa b. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh hoμn toμn lÆp l¹i c¸i ban ®Çu c. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh lÆp l¹i c¸i ban ®Çu trªn c¬ së míi cao h¬n C©u 512: Con ®−êng ph¸t triÓn cña sù vËt mμ quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh v¹ch ra lμ con ®−êng nμo? a. §−êng th¼ng ®i lªn b. §−êng trßn khÐp kÝn c. §−êng xo¸y èc ®i lªn C©u 513: theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh kÕt thóc mét chu kú ph¸t triÓn cña sù vËt b. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh kÕt thóc sù ph¸t triÓn cña sù vËt. c. Phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh më ®Çu mét chu kú ph¸t triÓn míi cña sù vËt C©u 514: VÞ trÝ cña quy luËt phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh trong phÐp biÖn chøng duy vËt? a. ChØ ra nguån gèc cña sù ph¸t triÓn b. ChØ ra c¸ch thøc cña sù ph¸t triÓn c. ChØ ra xu h−íng cña sù ph¸t triÓn 64 d. C¶ a, b vμ c C©u 515: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho nhËn thøc lμ sù kÕt hîp c¸c c¶m gi¸c cña con ng−êi a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan d. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh C©u 516: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "Chóng ta chØ nhËn thøc ®−îc c¸c c¶m gi¸c cña chóng ta th«i". a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 517: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho nhËn thøc lμ "sù håi t−ëng" cña linh hån vÒ thÕ giíi ý niÖm? a. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan b. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 518: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho nhËn thøc lμ sù tù ý thøc vÒ m×nh cña ý niÖm tuyÖt ®èi a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 519: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Chñ nghÜa duy vËt ®Òu thõa nhËn nhËn thøc lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμo ®Çu ãc con ng−¬×. b. CNDV ®Òu thõa nhËn nhËn thøc lμ sù ph¶n ¸nh s¸ng t¹o hiÖn thùc kh¸ch quan vμo trong ®Çu ãc con ng−êi dùa trªn c¬ së thùc tiÔn. c. CNDVBC thõa nhËn nhËn thøc lμ qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh s¸ng t¹o hiÖn thùc kh¸ch quan vμo trong ®Çu ãc con ng−êi trªn c¬ së thùc tiÔn. C©u 520: Tr−êng ph¸i triÕt häc nμo cho thùc tiÔn lμ c¬ së chñ yÕu vμ trùc tiÕp nhÊt cña nhËn thøc? a. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 521: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc ®Þnh nghÜa ph¹m trï thùc tiÔn: "Thùc tiÔn lμ toμn bé nh÷ng ........... cña con ng−êi nh»m c¶i t¹o tù nhiªn vμ x· héi" a. Ho¹t ®éng. b. Ho¹t ®éng vËt chÊt c. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých d. Ho¹t ®éng vËt chÊt cã môc ®Ých, mang tÝnh lÞch sö - x· héi C©u 522: Ho¹t ®éng nμo sau ®©y lμ ho¹t ®éng thùc tiÔn a. Mäi ho¹t ®éng vËt chÊt cña con ng−êi b. Ho¹t ®éng t− duy s¸ng t¹o ra c¸c ý t−ëng 65 c. Ho¹t ®éng quan s¸t vμ thùc nghiÖm khoa häc. C©u 523: H×nh thøc ho¹t ®éng thùc tiÔn c¬ b¶n nhÊt quy ®Þnh ®Õn c¸c h×nh thøc kh¸c lμ h×nh thøc nμo? a. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt b. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi. c. Ho¹t ®éng quan s¸t vμ thùc nghiÖm khoa häc. C©u 524: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC tiªu chuÈn cña ch©n lý lμ g×? a. §−îc nhiÒu ng−êi thõa nhËn. b. §¶m b¶o kh«ng m©u thuÉn trong suy luËn c. Thùc tiÔn C©u 525: §©u lμ quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vÒ tiªu chuÈn ch©n lý a. Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý cã tÝnh chÊt t−¬ng ®èi. b. Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi c. Thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn cña ch©n lý võa cã tÝnh chÊt t−¬ng ®èi võa cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi. C©u 526: Giai ®o¹n nhËn thøc diÔn ra trªn c¬ së sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c sù vËt lªn c¸c gi¸c quan cña con ng−êi lμ giai ®o¹n nhËn thøc nμo? a. NhËn thøc lý tÝnh c. NhËn thøc khoa häc b. NhËn thøc lý luËn d. NhËn thøc c¶m tÝnh C©u 527: NhËn thøc c¶m tÝnh ®−îc thùc hiÖn d−íi c¸c h×nh thøc nμo? a. Kh¸i niÖm vμ ph¸n ®o¸n b. C¶m gi¸c, tri gi¸c vμ kh¸i niÖm c. C¶m gi¸c, tri gi¸c vμ biÓu t−îng C©u 528: Sù ph¶n ¸nh trõu t−îng, kh¸i qu¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm chung, b¶n chÊt cña c¸c sù vËt ®−îc gäi lμ giai ®o¹n nhËn thøc nμo? a. NhËn thøc c¶m tÝnh b. NhËn thøc lý tÝnh c. NhËn thøc kinh nghiÖm C©u 529: NhËn thøc lý tÝnh ®−îc thùc hiÖn d−íi h×nh thøc nμo? a. C¶m gi¸c, tri gi¸c vμ biÓu t−îng b. Kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n, suy luËn c. Tri gi¸c, biÓu t−îng, kh¸i niÖm C©u 530: Kh¸i niÖm lμ h×nh thøc nhËn thøc cña giai ®o¹n nμo? a. NhËn thøc c¶m tÝnh. b. NhËn thøc lý tÝnh c. NhËn thøc kinh nghiÖm C©u 531: Giai ®o¹n nhËn thøc nμo g¾n víi thùc tiÔn? a. NhËn thøc lý luËn b. NhËn thøc c¶m tÝnh c. NhËn thøc lý tÝnh C©u 532: LuËn ®iÓm sau ®©y thuéc lËp tr−êng triÕt häc nμo: "C¶m gi¸c lμ h×nh ¶nh chñ quan cña thÕ giíi kh¸ch quan". a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng 66 b. Chñ nghÜa duy t©m chñ quan c. Chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan C©u 533: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. NhËn thøc c¶m tÝnh g¾n liÒn víi thùc tiÔn b. NhËn thøc c¶m tÝnh ch−a ph©n biÖt ®−îc c¸i b¶n chÊt víi c¸i kh«ng b¶n chÊt c. NhËn thøc c¶m tÝnh ph¶n ¸nh sai sù vËt d. NhËn thøc c¶m tÝnh ch−a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vμ s©u s¾c sù vËt. C©u 534: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. NhËn thøc lý tÝnh ph¶n ¸nh nh÷ng mèi liªn hÖ chung, b¶n chÊt cña sù vËt. b. NhËn thøc lý tÝnh ph¶n ¸nh sù vËt s©u s¾c, ®Çy ®ñ vμ chÝnh x¸c h¬n nhËn thøc c¶m tÝnh. c. NhËn thøc lý tÝnh lu«n ®¹t ®Õn ch©n lý kh«ng m¾c sai lÇm. C©u 535: LuËn ®iÓm sau ®©y lμ cña ai vμ thuéc tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: "Tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t− duy trõu t−îng vμ tõ t− duy trõu t−îng ®Õn thùc tiÔn, ®ã lμ con ®−êng biÖn chøng cña sù nhËn thøc ch©n lý, nhËn thøc thùc t¹i kh¸ch quan" a. Phoi-¬-b¾c; chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh. b. Lªnin; chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. c. Hªghen; chñ nghÜa duy t©m kh¸ch quan. C©u 536: theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. Thùc tiÔn kh«ng cã lý luËn lμ thùc tiÔn mï qu¸ng. b. Lý luËn kh«ng cã thùc tiÔn lμ lý luËn su«ng c. Lý luËn cã thÓ ph¸t triÓn kh«ng cÇn thùc tiÔn. C©u 537: Thªm côm tõ thÝch hîp vμo chç trèng cña c©u sau ®Ó ®−îc kh¸i niÖm vÒ ch©n lý: "Ch©n lý lμ nh÷ng ...(1) ... phï hîp víi hiÖn thùc kh¸ch quan vμ ®−îc ...(2) ... kiÓm nghiÖm" a. 1- c¶m gi¸c cña con ng−êi; 2- ý niÖm tuyÖt ®èi b. 1- Tri thøc ; 2- thùc tiÔn c. 1- ý kiÕn; 2- nhiÒu ng−êi . C©u 538: Theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai a. Ch©n lý cã tÝnh kh¸ch quan b. Ch©n lý cã tÝnh t−¬ng ®èi c. Ch©n lý cã tÝnh trõu t−îng d. Ch©n lý cã tÝnh cô thÓ C©u 539: Theo quan ®iÓm cña CNDVBC, luËn ®iÓm nμo sau ®©y lμ sai? a. NhËn thøc kinh nghiÖm tù nã kh«ng chøng minh ®−îc tÝnh tÊt yÕu b. NhËn thøc kinh nghiÖm tù nã chøng minh ®−îc tÝnh tÊt yÕu c. Lý luËn kh«ng tù ph¸t xuÊt hiÖn tõ kinh nghiÖm 67 C©u 540: Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn kh«ng coi träng lý luËn th× sÏ thÕ nμo? a. SÏ r¬i vμo chñ nghÜa kinh viÖn gi¸o ®iÒu b. SÏ r¬i vμo chñ nghÜa kinh nghiÖm hÑp hßi. c. SÏ r¬i vμo ¶o t−ëng. C©u 541: Chän ph−¬ng ¸n ®óng theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt? a. VËt chÊt lμ tÝnh thø nhÊt, ý thøc lμ tÝnh thø hai. b. VËt chÊt cã tr−íc, ý thøc cã sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. c. ý thøc tån t¹i ®éc lËp t¸ch khái vËt chÊt. C©u 542: C¸c h×nh thøc nμo d−íi ®©y lμ h×nh thøc c¬ b¶n cña chñ nghÜa duy vËt? a. Chñ nghÜa duy vËt chÊt ph¸c b. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh c. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 543: Ai lμ nhμ duy vËt tiªu biÓu trong lÞch sö triÕt häc ®−îc kÓ d−íi ®©y? a. §ª m« crÝt b. Cant¬ c. Ph. Bª c¬n d. Hi-um C©u 544: Quan ®iÓm nμo thuéc chñ nghÜa duy t©m? a. VËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. b. ý thøc cã tr−íc, vËt chÊt cã sau; ý thøc quyÕt ®Þnh vËt chÊt. c. VËt chÊt vμ ý thøc song song tån t¹i, kh«ng c¸i nμo phô thuéc c¸i nμo. d. ý thøc lμ tÝnh thø nhÊt, vËt chÊt lμ tÝnh thø hai. C©u 545: Ai lμ ®¹i biÓu cña chñ nghÜa duy t©m trong lÞch sö ®−îc kÓ d−íi ®©y? a. Plat«ng b. Hª ra clÝt c. Hi-um 68 d. C¶ a vμ c C©u 546: ThÕ nμo lμ nhÊt nguyªn luËn? a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m C©u 547: ThÕ nμo lμ nhÞ nguyªn luËn? a. VËt chÊt cã tr−íc, ý thøc cã sau. b. VËt chÊt vμ ý thøc song song tån t¹i, kh«ng c¸i nμo phô thuéc c¸i nμo. c. ý thøc cã tr−íc, vËt chÊt cã sau. C©u 548: ThÕ nμo lμ ph−¬ng ph¸p siªu h×nh? a. Xem xÐt c¸c sù vËt trong tr¹ng th¸i c« lËp, t¸ch rêi tuyÖt ®èi. b. Xem xÐt trong tr¹ng th¸i tÜnh t¹i, kh«ng vËn ®éng, ph¸t triÓn. c. Xem xÐt ph¸t triÓn thuÇn tóy vÒ l−îng, kh«ng cã thay ®æi vÒ chÊt. C©u 549: ThÕ nμo lμ ph−¬ng ph¸p biÖn chøng? a. Xem xÐt sù vËt trong mèi liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. b. Xem xÐt sù vËt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, ph¸t triÓn. c. Thõa nhËn cã sù ®øng im t−¬ng ®èi cña c¸c sù vËt, hiÖn t−îng trong thÕ giíi vËt chÊt. C©u 550: C©u "nh©n chi s¬ tÝnh b¶n thiÖn" lμ cña ai? a. Khæng Tö b. M¹nh Tö c. Tu©n Tö d. L·o Tö C©u 551: TriÕt häc Hªghen cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? a. BiÖn chøng b. Duy t©m, b¶o thñ c. C¸ch m¹ng d. C¶ a vμ b C©u 552: TriÕt häc Phoi ¬ b¾c cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? a. Duy vËt 69 b. Duy t©m trong x· héi c. Siªu h×nh d. C¶ a,b vμ c C©u 553: Trong lÞch sö t− t−ëng triÕt häc ViÖt Nam, t− t−ëng nμo lμ ®iÓn h×nh nhÊt? a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m c. T− t−ëng yªu n−íc d. Siªu h×nh C©u 554: T¸c phÈm "Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n" ®−îc C. M¸c vμ Ph. ¡ng ghen viÕt vμo n¨m nμo? a. N¨m 1844 b. N¨m 1847 c. N¨m 1848 d. N¨m 1850 C©u 555: T¸c phÈm "Chèng §uyrinh" ®−îc Ph. ¡ng ghen viÕt vμo thêi gian nμo? a. Tõ 1876 - 1877 b. Tõ 1875 - 1878 c. Tõ 1876 - 1878 C©u 556: Trong sè ba ph¸t minh d−íi ®©y, ph¸t minh nμo lμ thuéc vÒ triÕt häc M¸c? a. Ph¸t minh ra “giai cÊp”. b. Ph¸t minh ra c¸c quy luËt c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng. c. Ph¸t minh ra r»ng: ®Êu tranh giai cÊp lμ ®éng lùc ph¸t triÓn trong c¸c x· héi cã giai cÊp. C©u 557: H·y x¸c ®Þnh mÖnh ®Ò ®óng trong ba mÖnh ®Ò d−íi ®©y: a. TriÕt häc macxit lμ mét häc thuyÕt ®· hoμn chØnh, xong xu«i. b. TriÕt häc macxit ch−a hoμn chØnh, xong xu«i vμ cÇn ph¶i bæ sung ®Ó ph¸t triÓn. c. TriÕt häc macxit lμ “khoa häc cña mäi khoa häc”. C©u 558: H·y chØ ra nhËn ®Þnh ®óng trong sè ba nhËn ®Þnh sau ®©y vÒ b¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng: 70 a. B¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng lμ phª ph¸n, c¸ch m¹ng vμ kh«ng hÒ biÕt sî. b. B¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng lμ h−íng ®Õn c¸i tuyÖt ®èi. c. B¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng C©u 559: H·y chØ ra ph−¬ng ¸n ®óng trong ba nhËn xÐt d−íi ®©y vÒ mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu dïng: a. S¶n xuÊt ®èi lËp hoμn toμn víi tiªu dïng, v× s¶n xuÊt lμ s¸ng t¹o cßn tiªu dïng lμ ph¸ huû. b. S¶n xuÊt còng lμ tiªu dïng. c. S¶n xuÊt lμ c¸i cã tr−íc vμ quy ®Þnh tiªu dïng. C©u 560: V× sao C. M¸c ®Õn n−íc Anh ®Ó thu thËp t− liÖu cho bé T− b¶n næi tiÕng cña m×nh? a. V× chØ ®Õn n−íc Anh, C. M¸c míi nhËn ®−îc sù gióp ®ì tμi chÝnh cña Ph. ¨ngghen. b. V× c¸c häc thuyÕt kinh tÕ lín mμ C. M¸c dù ®Þnh phª ph¸n ®Òu b¾t nguån tõ Anh Quèc. c. V× vμo thêi ®iÓm ®ã, chñ nghÜa t− b¶n ®¹t ®−îc tr¹ng th¸i chÝn muåi nhÊt ë Anh. H·y x¸c ®Þnh mét ph−¬ng ¸n tr¶ lêi mμ b¹n coi lμ ®óng. C©u 561: C. M¸c viÕt: "Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng cña t«i kh«ng nh÷ng kh¸c ph−¬ng ph¸p cña Hª ghen vÒ c¨n b¶n, mμ cßn ®èi lËp h¼n víi ph−¬ng ph¸p Êy n÷a". C©u ®ã C.M¸c viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. "Phª ph¸t triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hª ghen" b. "Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n" c. "T− b¶n" C©u 562: Cèng hiÕn vÜ ®¹i nhÊt cña C.M¸c vÒ triÕt häc lμ g×? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö d. Coi thùc tiÔn lμ trung t©m C©u 563: §Þnh nghÜa cña V.I. Lªnin vÒ vËt chÊt ®−îc nªu ra trong t¸c phÈm nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n. b. Bót ký triÕt häc 71 c. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng. C©u 564: Thuéc tÝnh c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt vËt chÊt víi ý thøc? a. Thùc t¹i kh¸ch quan b. VËn ®éng c. Kh«ng gian vμ thêi gian. C©u 565: C¸c h×nh thøc tån t¹i c¬ b¶n cña vËt chÊt. a. VËn ®éng b. Tån t¹i kh¸ch quan c. Kh«ng gian vμ thêi gian d. a vμ c C©u 566: Thuéc tÝnh chung nhÊt cña vËn ®éng lμ g×? a. Thay ®æi vÞ trÝ trong kh«ng gian b. Sù thay ®æi vÒ chÊt c. Sù biÕn ®æi nãi chung d. a vμ b C©u 567: §øng im cã t¸ch rêi vËn ®éng kh«ng? a. T¸ch rêi vËn ®éng b. Cã quan hÖ víi vËn ®éng c. Bao hμm vËn ®éng d. b vμ c C©u 568: Bμi häc kinh nghiÖm mμ §¶ng ta ®· rót ra trong c«ng cuéc ®æi míi lμ g×? a. §æi míi kinh tÕ tr−íc, ®æi míi chÝnh trÞ sau. b. §æi míi chÝnh trÞ tr−íc, ®æi míi kinh tÕ sau. c. KÕt hîp ®æi míi kinh tÕ víi ®æi míi chÝnh trÞ. C©u 569: T− t−ëng nμo lμ cña §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø IX ®Ò ra: a. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc. b. TÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc. c. §Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc. 72 C©u 570: C©u nãi sau ®©y cña C.M¸c lμ trong t¸c phÈm nμo: "C¸i cèi xay quay b»ng tay ®−a l¹i x· héi cã l·nh chóa phong kiÕn, c¸i cèi xay ch¹y b»ng h¬i n−íc ®−a l¹i x· héi cã nhμ t− b¶n c«ng nghiÖp". a. Lêi nãi ®Çu gãp phÇn phª ph¸n kinh tÕ chÝnh trÞ. b. Sù khèn cïng cña triÕt häc c. T− b¶n C©u 571: C©u nãi sau ®©y cña C.M¸c lμ trong t¸c phÈm nμo: "Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn". a. T− b¶n b. Lêi nãi ®Çu gãp phÇn phª ph¸n kinh tÕ chÝnh trÞ. c. HÖ t− t−ëng §øc C©u 572: C©u nãi sau ®©y cña V.I.Lªnin lμ trong t¸c phÈm nμo: "ChØ cã ®em quy nh÷ng quan hÖ x· héi vμo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt, vμ ®em quy nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vμo tr×nh ®é cña nh÷ng lùc l−îng s¶n xuÊt th× ng−êi ta míi cã ®−îc c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó quan niÖm sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn". a. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ - x· héi ra sao. b. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng x· héi. c. BÖnh Êu trÜ t¶ khuynh vμ tÝnh tiÓu t− s¶n. C©u 573: Tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë? a. Tr×nh ®é c«ng cô lao ®éng vμ con ng−êi lao ®éng b. Tr×nh ®é tæ chøc vμ ph©n c«ng lao ®éng x· héi. c. Tr×nh ®é øng dông khoa häc vμo s¶n xuÊt. C©u 574: Tiªu chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt b. Quan hÖ s¶n xuÊt c. ChÝnh trÞ, t− t−ëng. 73 C©u 575: Trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta, chóng ta ph¶i. a. Chñ ®éng x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt tr−íc, sau ®ã x©y dùng lùc l−îng s¶n xuÊt phï hîp. b. Chñ ®éng x©y dùng lùc l−îng s¶n xuÊt tr−íc, sau ®ã x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp. c. KÕt hîp ®ång thêi x©y dùng lùc l−îng s¶n xuÊt víi x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp. C©u 576: TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa lμ: a. Phï hîp víi qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn. b. Kh«ng phï hîp víi qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn. c. VËn dông s¸ng t¹o cña §¶ng ta. C©u 577*: TriÕt häc ra ®êi tõ thùc tiÔn, nã cã c¸c nguån gèc: a. Nguån gèc nhËn thøc vμ nguån gèc x· héi b. Nguån gèc nhËn thøc, nguån gèc x· héi vμ giai cÊp c. Nguån gèc tù nhiªn, x· héi vμ t− duy d. Nguån gèc tù nhiªn vμ nhËn thøc C©u 578: §èi t−îng nghiªn cøu cña triÕt häc lμ: a. Nh÷ng quy luËt cña thÕ giíi kh¸ch quan b. Nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vμ t− duy c. Nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi, con ng−êi; quan hÖ cña con ng−êi nãi chung, t− duy cña con ng−êi nãi riªng víi thÕ giíi xung quanh. d. Nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi, tù nhiªn. C©u 579: TriÕt häc cã vai trß lμ: a. Toμn bé thÕ giíi quan b. Toμn bé thÕ giíi quan, nh©n sinh quan vμ ph−¬ng ph¸p luËn c. H¹t nh©n lý luËn cña thÕ giíi quan. d. Toμn bé thÕ giíi quan vμ ph−¬ng ph¸p luËn C©u 580: VÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc lμ: 74 a. Quan hÖ gi÷a tån t¹i víi t− duy vμ kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ng−êi. b. Quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc, tinh thÇn víi tù nhiªn vμ con ng−êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc thÕ giíi hay kh«ng? c. Quan hÖ gi÷a vËt chÊt víi ý thøc, tinh thÇn víi tù nhiªn, t− duy víi tån t¹i vμ con ng−êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc thÕ giíi hay kh«ng? d. Quan hÖ gi÷a con ng−êi vμ nhËn thøc cña con ng−êi víi giíi tù nhiªn C©u 581: LËp tr−êng cña chñ nghÜa duy vËt khi gi¶i quyÕt mÆt thø nhÊt cña vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc? a. VËt chÊt lμ tÝnh thø nhÊt, ý thøc lμ tÝnh thø hai b. VËt chÊt cã tr−íc, ý thøc cã sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. c. C¶ a vμ b. d. VËt chÊt vμ ý thøc cïng ®ång thêi tån t¹i, cïng quyÕt ®Þnh lÉn nhau. C©u 582*: ý nμo d−íi ®©y kh«ng ph¶i lμ h×nh thøc c¬ b¶n cña chñ nghÜa duy vËt: a. Chñ nghÜa duy vËt chÊt ph¸c b. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 583: Ai lμ nhμ triÕt häc duy vËt tiªu biÓu trong lÞch sö triÕt häc Hy L¹p La M· cæ ®¹i ®−îc kÓ d−íi ®©y? a. §ªm«crit vμ £piquya b. Arixtot vμ £piquya c. £piquya vμ X«crat d. X«crat vμ §ªm«crit C©u 584: ý thøc cã tr−íc, vËt chÊt cã sau, ý thøc quyÕt ®Þnh vËt chÊt, ®©y lμ quan ®iÓm: a. Duy vËt b. Duy t©m c. NhÞ nguyªn d. Duy t©m chñ quan C©u 585: VËt chÊt vμ ý thøc tån t¹i ®éc lËp, ý thøc kh«ng quyÕt ®Þnh vËt chÊt vμ vËt chÊt kh«ng quyÕt ®Þnh ý thøc, ®©y lμ quan ®iÓm cña: a. Duy vËt 75 b. Duy t©m c. NhÞ nguyªn d. Duy vËt tÇm th−êng C©u 586*: Chñ nghÜa duy vËt chÊt ph¸c trong khi thõa nhËn tÝnh thø nhÊt cña vËt chÊt ®·: a. §ång nhÊt vËt chÊt víi vËt thÓ b. §ång nhÊt vËt chÊt víi mét hoÆc mét sè vËt thÓ cô thÓ c¶m tÝnh. c. §ång nhÊt vËt chÊt víi nguyªn tö vμ khèi l−îng. d. §ång nhÊt vËt chÊt víi nguyªn tö C©u 587*: Khi cho r»ng “tån t¹i lμ ®−îc tri gi¸c”, ®©y lμ quan ®iÓm: a. Duy t©m kh¸ch quan b. NhÞ nguyªn c. Duy t©m chñ quan d. Duy c¶m C©u 588: Khi thõa nhËn trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt th× bªn c¹nh c¸i “hoÆc lμ… hoÆc lμ…” cßn cã c¸i “võa lμ… võa lμ…” n÷a; thõa nhËn mét chØnh thÓ trong lóc võa lμ nã võa kh«ng ph¶i lμ nã… ®©y lμ: a. Ph−¬ng ph¸p siªu h×nh b. Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng c. ThuyÕt bÊt kh¶ tri d. Chñ nghÜa duy vËt C©u 589: ThÕ nμo lμ ph−¬ng ph¸p siªu h×nh? a. Xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i c« lËp, t¸ch rêi tuyÖt ®èi b. Xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i tÜnh, kh«ng vËn ®éng ph¸t triÓn c. Xem xÐt sù ph¸t triÓn chØ lμ sù t¨ng tiÕn thuÇn tuý vÒ l−îng, kh«ng cã thay ®æi vÒ chÊt d. C¶ a, b vμ c. . C©u 590: TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i lμ mét trong ba nÒn triÕt häc tiªu biÓu thêi kú ®Çu cña lÞch sö triÕt häc, ®ã lμ: a. TriÕt häc Ên §é, triÕt häc Trung Quèc vμ ¶ RËp b. TriÕt häc Ên §é, triÕt häc ¶ rËp vμ triÕt häc Hy l¹p – La M· c. TriÕt häc Ên §é, triÕt häc Trung Quèc, triÕt häc Hy L¹p – La M· d. TriÕt häc Ph−¬ng T©y 76 . C©u 591: Vai trß cña kinh Vªda ®èi víi triÕt häc Ên ®é cæ ®¹i: a. Lμ céi nguån cña v¨n ho¸ Ên §é b. Lμ c¬ së cña mäi tr−êng ph¸i triÕt häc Ên §é c. Lμ c¬ së cña c¸c tr−êng ph¸i triÕt häc chÝnh thèng d. C¶ a vμ c C©u 592*: HÖ thèng triÕt häc kh«ng chÝnh thèng ë Ên §é cæ ®¹i gåm c¸c tr−êng ph¸i: a. Sμmkhuya, §¹o Jaina, §¹o PhËt b. L«kayata, §¹o Jaina, §¹o PhËt c. Vªdanta, §¹o Jaina, §¹o PhËt d. §¹o Jaina, §¹o PhËt, Yoga . C©u 593*: HÖ thèng triÕt häc chÝnh thèng ë Ên §é cæ ®¹i gåm 6 tr−êng ph¸i: a. Sμmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Lokayata, Vaseisika. b. Sμmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, §¹o Jaina, Vaseisika. c. Sμmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Nyaya, Vaseisika. d. Sμmkhuya, Yoga, Lokayata, Vaseisika, Mimansa. . C©u 594: Quan niÖm tån t¹i tuyÖt ®èi (Brahman) ®ång nhÊt víi “t«i” (Atman) lμ ý thøc c¸ nh©n thuÇn tuý. Quan niÖm ®ã lμ cña tr−êng ph¸i triÕt häc cæ ®¹i nμo ë Ên §é: a. Sμmkhuya b. Nyaya c. Vªdanta d. Yoga . C©u 595: ThÕ giíi ®−îc t¹o ra bëi 4 yÕu tè: ®Êt, n−íc, löa, kh«ng khÝ lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc cæ ®¹i nμo ë Ên §é: a. Lokayata b. Nyaya c. Sμmkhuya d. Mimansa . C©u 596*: ThÕ giíi vËt chÊt lμ thÓ thèng nhÊt cña 3 yÕu tè: Sattva (nhÑ, s¸ng, t−¬i vui), Rajas (®éng, kÝch thÝch), Tamas (nÆng, khã kh¨n) lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc cæ ®¹i nμo ë Ên §é:: 77 a. b. c. d. L«kayata Sμmkhuya Mimansa Nyaya . C©u 597: Quan ®iÓm c¸c vËt thÓ vËt chÊt h×nh thμnh do c¸c nguyªn tö hÊp dÉn vμ kÕt hîp víi nhau theo nhiÒu d¹ng kh¸c nhau lμ cña tr−êng ph¸i triÕt häc Ên §é cæ ®¹i nμo: a. Mimansa b. §¹o Jaina c. L«kayata d. Yoga . C©u 598: C¬ së lý luËn cña ®¹o Hindu ë Ên §é cæ ®¹i lμ tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: a. Mimansa b. Y«ga c. Vªdanta d. L«koyata . C©u 599*: Trong triÕt häc cæ ®¹i Ên §é, nh©n sinh quan PhËt gi¸o thÓ hiÖn tËp trung trong thuyÕt “tø ®Õ”. Ph−¬ng ¸n nμo sau ®©y ph¶n ¸nh ®−îc “tø ®Õ” ®ã? a. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, Nh©n ®Õ, §¹o ®Õ b. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, Nh©n ®Õ, DiÖt ®Õ c. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, DiÖt ®Õ, §¹o ®Õ d. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, §¹o ®Õ, NiÕt bμn . C©u 600*: B¸t chÝnh ®¹o cña §¹o PhËt n»m trong ph−¬ng ¸n nμo sau ®©y: a. ChÝnh kiÕn, chÝnh t− duy, chÝnh ng÷, chÝnh nghiÖp, chÝnh mÖnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®¹o. b. ChÝnh kiÕn, chÝnh t− duy, chÝnh ng÷, chÝnh nghiÖp, chÝnh mÖnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®Þnh. c. ChÝnh kiÕn, chÝnh t− duy, chÝnh ng÷, chÝnh nghiÖp, chÝnh ®Þnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®¹o. d. ChÝnh kiÕn, chÝnh khÈu, chÝnh t− duy, chÝnh nghiÖp, chÝnh mÖnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®Þnh. . 78 C©u 601: Trong triÕt häc cæ ®¹i nμo Trung Hoa, ng−êi chñ tr−¬ng c¶i biÕn x· héi lo¹n l¹c b»ng “Nh©n trÞ” lμ: a. Khæng Tö b. Tu©n Tö c. Hμn Phi Tö d. M¹nh Tö . C©u 602: Nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo ®−a ra quan ®iÓm “Nh©n tri s¬ tÝnh b¶n thiÖn”? a. D−¬ng Hïng b. M¹nh Tö c. MÆc Tö d. L·o Tö . C©u 603: Nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo ®−a ra quan ®iÓm: “D©n vi quý, x· t¾c thø chi, qu©n vi khinh” (D©n lμ träng h¬n c¶, x· t¾c ®øng ®»ng sau, vua cßn nhÑ h¬n): a. Khæng Tö b. Tu©n Tö c. M¹nh Tö d. L·o Tö . C©u 604: T¸c gi¶ c©u nãi næi tiÕng: “L−íi trêi lång léng, th−a mμ kh«ng lät”? a. L·o Tö b. Hμn Phi Tö c. Trang Tö d. Tu©n Tö . C©u 605*: Quan ®iÓm: “§êi kh¸c th× viÖc ph¶i kh¸c, viÖc kh¸c th× ph¸p ®é ph¶i kh¸c” lμ cña nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo? a. Th−¬ng ¦ëng b. Hμn Phi Tö c. MÆc Tö d. Tu©n Tö . C©u 606: T− t−ëng vÒ sù giμu nghÌo, sèng chÕt, ho¹ phóc, thμnh b¹i kh«ng ph¶i lμ do sè mÖnh quy ®Þnh mμ do hμnh vi con ng−êi g©y nªn lμ cña ai: a. L·o Tö b. Trang Tö 79 c. MÆc Tö d. Khæng Tö . C©u 607: Nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo quan niÖm nguyªn nh©n vμ ®éng lùc c¨n b¶n cña mäi sù biÕn ®æi lÞch sö lμ do d©n sè vμ cña c¶i Ýt hoÆc nhiÒu? a. Hμn Phi Tö b. Khæng Tö c. M¹nh Tö d. Tu©n Tö C©u 608*: ¤ng cho r»ng tù nhiªn kh«ng cã ý chÝ tèi cao, ý muèn chñ quan con ng−êi kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc quy luËt kh¸ch quan, vËn mÖnh cña con ng−êi lμ do con ng−êi tù quyÕt ®Þnh lÊy. ¤ng lμ ai? a. Trang Tö b. MÆc Tö c. Hμn Phi Tö d. Khæng Tö . C©u 609: Häc thuyÕt “Kiªm ¸i” kªu gäi yªu th−¬ng tÊt c¶ mäi ng−êi nh− nhau, kh«ng ph©n biÖt th©n s¬, trªn d−íi, sang hÌn lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. D−¬ng Chu b. L·o Tö c. MÆc Tö d. M¹nh Tö . C©u 610*: Chñ tr−¬ng chñ nghÜa “vÞ ng·” tøc lμ v× m×nh trong triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i lμ cña t¸c gi¶ nμo? a. L·o Tö b. D−¬ng Chu c. Trang Tö d. M¹nh Tö . C©u 611*: Ng−êi ®−a ra t− t−ëng vÒ sù h×nh thμnh kh¸i niÖm tr−íc hÕt lμ dùa vμo kinh nghiÖm c¶m quan. Con ng−êi lÊy tÝnh chÊt chung cña sù vËt kh¸ch quan do c¶m gi¸c chung ®−a l¹i ®Ó so s¸nh vμ quy n¹p thμnh tõng lo¹i, ®Æt cho nã mét tªn gäi chung, do ®ã h×nh thμnh lêi vμ kh¸i niÖm. ¤ng lμ ai? a. Tu©n Tö b. MÆc Tö 80 c. Trang Tö d. Khæng Tö . C©u 612*: §Ò cËp vÒ nguån gèc x· héi cña con ng−êi, mét triÕt gia Trung Quèc cæ ®¹i cho r»ng con ng−êi kh¸c ®éng vËt ë chç cã tæ chøc x· héi vμ cã sinh ho¹t x· héi theo tËp thÓ. Së dÜ nh− vËy lμ ®Ó sinh tån, ng−êi ta cÇn ph¶i cã sù liªn hÖ, trao ®æi vμ gióp ®ì nhau mét c¸ch tù nhiªn vμ tÊt yÕu. ¤ng lμ ai? a. L·o Tö b. M¹nh Tö c. Tu©n Tö d. Khæng Tö . C©u 613: Quan ®iÓm: “Ho¹ lμ chç tùa cña phóc, phóc lμ chç n¸u cña ho¹” t− t−ëng vÒ sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp Êy lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. MÆc Tö b. L·o Tö c. Tu©n Tö d. Hμn Phi Tö . C©u 614*: LuËn ®iÓm næi tiÕng: “Trêi cã bèn mïa, ®Êt cã s¶n vËt, ng−êi cã v¨n tù” lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Khæng Tö b. M¹nh Tö c. Hμn Phi Tö d. Tu©n Tö . C©u 615: Theo TalÐt (~ 624-547 TCN) b¶n nguyªn cña mäi vËt trong thÕ giíi lμ: a. N−íc b. Kh«ng khÝ c. £te d. Löa . C©u 616: ¤ng cho r»ng vò trô kh«ng ph¶i do Chóa trêi hay mét lùc l−îng siªu nhiªn thÇn bÝ nμo t¹o ra. Nã “m·i m·i ®·, ®ang vμ sÏ lμ ngän löa vÜnh viÔn ®ang kh«ng ngõng bïng ch¸y vμ tån t¹i”. ¤ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Plat«n c. Hªraclit 81 d. Arixtèt . C©u 617*: LuËn ®iÓm “cïng mét c¸i ë trong chóng ta – sèng vμ chÕt, thøc vμ ngñ, trÎ vμ giμ. V× r»ng c¸i nμy mμ biÕn ®æi thμnh c¸i kia, vμ ng−îc l¹i c¸i kia mμ biÕn ®æi thμnh c¸i nμy” lμ cña ai? a. L¬xip b. Hªraclit c. Arixtèt d. §ªm«crit . C©u 618*: ¤ng cho r»ng linh hån lu«n vËn ®éng sinh ra nhiÖt lμm cho c¬ thÓ h−ng phÊn vμ vËn ®éng, n¬i c− tró cña linh hån lμ tr¸i tim. ¤ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Plat«n c. Arixtèt d. Hªraclit . C©u 619: T− t−ëng vª sù vËn ®éng, ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña thÕ giíi do quy luËt kh¸ch quan (l«gos) quy ®Þnh lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Arixtèt b. §ªm«crit c. Hªraclit d. Xªn«phan . C©u 620*: Quan ®iÓm thÕ giíi lμ mét khèi “duy nhÊt” bÊt sinh bÊt dÞch. ThÕ giíi kh«ng ph¶i do thÇn th¸nh t¹o ra lμ cña triÕt gia nμo? a. Pitago b. Xªn«phan c. Pacmªnit d. Hªraclit . C©u 621*: Nhμ triÕt häc Hy l¹p cæ ®¹i ®Çu tiªn quan niÖm, kh«ng ph¶i thÇn th¸nh s¸ng t¹o ra con ng−êi, mμ chÝnh con ng−êi nghÜ ra, s¸ng t¹o c¸c vÞ thÇn th¸nh theo trÝ t−ëng t−îng vμ theo h×nh t−îng cña m×nh. ¤ng lμ ai? a. Hªraclit b. §ªm«crit c. Xªn«phan d. Pacmªnit . 82 C©u 622: ¤ng cho r»ng khëi nguyªn cña thÕ giíi vËt chÊt lμ 4 yÕu tè vËt chÊt: ®Êt, n−íc, löa, kh«ng khÝ. ¤ng lμ ai? a. Dªnon b. Empª®oc c. Anaxago d. Xªn«phan . C©u 623*: Nhμ triÕt häc ®−a ra quan niÖm sù sèng lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña b¶n th©n tù nhiªn; ®−îc ph¸t sinh tõ nh÷ng vËt thÓ Èm −ít, d−íi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é. ¤ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Hªraclit c. Xªn«phan d. Anaxago . C©u 624: Ng−êi ®−îc Arixtèt coi lμ tiÒn bèi cña m×nh vÒ l«gÝc häc, «ng lμ ai? a. Plat«n b. Hªraclit c. §ªm«crit d. Pitago . C©u 625: T− t−ëng vÒ nguån gèc t©m lý cña tÝn ng−ìng, t«n gi¸o lμ v× con ng−êi bÞ ¸m ¶nh bëi nh÷ng hiÖn t−îng khñng khiÕp trong tù nhiªn, lμ cña nhμ triÕt häc Hy l¹p cæ ®¹i nμo? a. Hªraclit b. §ªm«crit c. Arixtèt d. Plat«n . C©u 626*: Ng−êi ®−a ra luËn ®iÓm “v¹ch ra khuyÕt ®iÓm cña riªng m×nh tèt h¬n lμ v¹ch ra khuyÕt ®iÓm cña ng−êi kh¸c”, «ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Arixtèt c. Hªraclit d. Plat«n . C©u 627: ¤ng cho r»ng vËt chÊt còng lμ c¸i cã thùc nh−ng kh«ng ph¶i lμ c¸i tån t¹i, nã chØ lμ c¸i bãng cña c¸i tån t¹i “ý niÖm”, «ng lμ ai? 83 a. b. c. d. Pitago X«crat Plat«n Arixtèt . C©u 628*: Ng−êi ®Çu tiªn nhÊn m¹nh vai trß ®Æc biÖt cña kh¸i niÖm trong nhËn thøc, khi «ng cho r»ng kh¸m ph¸ ra ch©n lý ®Ých thùc vÒ b¶n chÊt sù vËt tøc lμ ph¶i hiÓu nã ë møc ®é kh¸i niÖm. ¤ng lμ ai? a. Arixtèt b. X«crat c. Plat«n d. §ªm«crit . C©u 629: Ng−êi ®−a ra quan ®iÓm r»ng ý niÖm lμ ®èi t−îng cña nhËn thøc ch©n lý b»ng sù håi t−ëng cña linh hån bÊt tö, «ng lμ ai? a. Pitago b. Pacmªnit c. Plat«n d. Arixtèt . C©u 630: Nhμ triÕt häc Hy l¹p cæ ®¹i ®−îc C.M¸c suy t«n lμ “ng−êi khæng lå vÒ t− t−ëng”, «ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Arixtèt c. Plat«n d. Hªraclit . C©u 631*: Qu¸ tr×nh t− duy diÔn ra qua c¸c kh©u: C¬ thÓ – t¸c ®éng bªn ngoμi – c¶m gi¸c – t−ëng t−îng – t− duy, lμ kh¸i qu¸t cña nhμ triÕt häc nμo? a. Arixtèt b. Hªraclit c. §ªm«crit d. Plat«n . C©u 632: Ng−êi ®−a ra quan ®iÓm trong viÖc xem xÐt nhμ n−íc vÒ 3 ph−¬ng diÖn: lËp ph¸p, hμnh ph¸p vμ ph¸n xö, «ng lμ nhμ triÕt häc nμo? a. Plat«n b. Anaxago c. Arixtèt 84 d. §ªm«crit . C©u 633: Thêi kú trung cæ b¾t ®Çu tõ: a. ThÕ kû V ®Õn thÕ kû XIII b. ThÕ kû V ®Õn thÕ kû XV c. ThÕ kû V ®Õn thÕ kû XVI d. ThÕ kû IV ®Õn thÕ kû XIV . C©u 634: H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nμo thèng trÞ thêi kú trung cæ ë T©y ¢u: a. ChiÕm h÷u n« lÖ b. Céng s¶n nguyªn thuû c. Phong kiÕn d. T− b¶n chñ nghÜa . C©u 635: Ng−êi ®−a ra quan niÖm Th−îng ®Õ lμ mét vËt thÓ, «ng lμ ai? a. Tectuliªng b. ¤guytxtanh c. Gi¨ngxicèt ¥rigieno d. T«m¸t §acanh . C©u 636*: ¤ng cho r»ng qu¸ tr×nh nhËn thøc cña con ng−êi lμ qu¸ tr×nh nhËn thøc Th−îng ®Õ, nhËn thøc Th−îng ®Õ chØ ®Ó ®¹t ®−îc bëi niÒm tin t«n gi¸o vμ Th−îng ®Õ lμ ch©n lý tèi cao? a. T«m¸t§acanh b. ¤guytxtanh c. §¬nxcèt d. Tectuliªng . C©u 637: Thêi kú h−ng thÞnh cña chñ nghÜa Kinh viÖn ë T©y ¢u thêi kú trung cæ: a. ThÕ kû X b. ThÕ kû X ®Õn thÕ kû XII c. ThÕ kû XIII d. ThÕ kû X ®Õn ThÕ kû XIII . C©u 638*: Ng−êi ®−a ra t− t−ëng ®ång nhÊt t«n gi¸o víi triÕt häc r»ng: “triÕt häc ch©n chÝnh vμ t«n gi¸o ch©n chÝnh lμ mét”, «ng lμ ai? a. Gi¨ngxicèt ¥rigieno 85 b. Tectuliªng c. T«mat§acanh d. §¬nxcèt . C©u 639: Khi gi¶i quyÕt quan hÖ gi÷a lý trÝ vμ lßng tin, «ng quan niÖm r»ng niÒm tin ph¶i lÊy lý trÝ lμm cho c¬ së “hiÓu ®Ó mμ tin”, «ng lμ ai? a. §¬nxcèt b. Pie Ab¬la c. R«giª Bªc¬n d. ¤guytxtanh . C©u 640: Quan niÖm ®èi t−îng cña triÕt häc lμ nghiªn cøu “ch©n lý vμ lý trÝ”, cßn ®èi t−îng cña thÇn häc lμ “ch©n lý cña lßng tin t«n gi¸o” lμ cña ai? a. Pie Ab¬la b. ¤guytxtanh c. T«mat §acanh d. R«giª Bªc¬n . C©u 641: Ng−êi theo chñ nghÜa Duy thùc triÖt ®Ó, «ng lμ ai? a. T«m¸t §acanh b. Gi¨ngxicèt ¥rigieno c. §¬nxcèt d. Pie Ab¬la . C©u 642: Ng−êi coi khoa häc thùc nghiÖm lμ chóa tÓ cña khoa häc, «ng lμ ai? a. R«giª Bªc¬n b. Pie Ab¬la c. Guy«m ¤ccam d. §¬nxcèt C©u 643: Ng−êi ®−îc coi lμ nhμ triÕt häc duy t©m chñ quan triÖt ®Ó nhÊt trong lÞch sö triÕt häc Trung Quèc, «ng lμ ai? a. Lý ChÝ (1527-1602) b. Lôc Cöu Uyªn c. V−¬ng Thñ Nh©n (1472-1528) d. ThiÖu Ung . 86 C©u 644: ¤ng ®−îc coi lμ ng−êi tiªn phong trong viÖc kÕt hîp Nho – PhËt – L·o, «ng lμ ai? a. Chu §«n Di (1017-1073) b. ThiÖu Ung (1011-1077) c. Chu Hy (1130-1200) d. V−¬ng Thñ Nh©n (1472-1528) . C©u 645*: Quan niÖm: “H×nh (thÓ x¸c) lμ c¸i chÊt cña tinh thÇn, tinh thÇn lμ t¸c dông cña (h×nh) thÓ x¸c” lμ cña nhμ triÕt häc hoÆc tr−êng ph¸i triÕt häc nμo ë Trung Quèc? a. Bïi Nguþ (265-299) b. Ph¹m ChÈn (450-515) c. Ph¸i Hμn Dò, LiÔu T«n Nguyªn, ¢u D−¬ng Tu, T« §«ng Pha. d. Chu Hy (1130-1200) . C©u 646*: Quan niÖm: “Kh«ng cã hai mÆt ®èi lËp kh«ng thÓ thÊy ®−îc sù thèng nhÊt th× t¸c dông cña hai mÆt ®èi lËp còng kh«ng cã” lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Tr×nh H¹o (1032-1085) b. Tr×nh Di (1033-1107) c. Tr−¬ng T¶i (1020-1077) d. ThiÖu Ung (1011-1077) . C©u 647: T− t−ëng thÕ giíi lμ mét chØnh thÓ kh«ng thÓ ph©n chia trong ®ã cã c¸c sù vËt, hiÖn t−îng ®Òu cã mèi liªn hÖ víi nhau, vÝ nh− c¬ thÓ con ng−êi, ®ã lμ t− t−ëng cña ai? a. TrÇn L−îng (1143-1194) b. Lôc Cöu Uyªn (1139-1192) c. Chu Hy(1130-1200) d. Tr×nh Di (1033-1107) . C©u 648*: ¤ng cho r»ng chØ cã nghiªn cøu sù vËt cô thÓ, t×m hiÓu ®êi sèng con ng−êi míi cã thÓ t×m ra quy luËt kh¸ch quan, t×m ra ch©n lý. ¤ng lμ ai? a. Tr−¬ng T¶i (1020 - 1077) b. ThiÖu Ung (1011 - 1077) c. TrÇn L−îng (1143 - 1194) d. Lôc Cöu Uyªn (1139-1192) 87 C©u 649: ¤ng nãi: “Trêi ®Êt sinh ë Th¸i cùc. Th¸i cùc lμ c¸i T©m cña ta; mu«n vËt biÕn ho¸ lμ do Th¸i cùc sinh ra, tøc lμ T©m cña ta sinh ra vËy. Bëi vËy, míi nãi §¹o cña trêi ®Êt cã ®ñ ë ng−êi”. ¤ng lμ nhμ triÕt häc nμo? a. Chu §«n Di (1017 - 1073) b. ThiÖu Ung (1011 - 1077) c. Tr×nh Di (1033 - 1107) d. Chu Hy(1130-1200) C©u 650: T¸c phÈm nμo ®−îc coi lμ ®¸nh dÊu sù chÝn muåi cña thÕ giíi quan míi (chñ nghÜa duy vËt vÒ lÞch sö)? a. HÖ t− t−ëng §øc b. B¶n th¶o kinh tÕ triÕt häc 1844 c. Sù khèn cïng cña triÕt häc d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c . C©u 651: YÕu tè nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong tån t¹i x· héi? a. M«i tr−êng tù nhiªn b. §iÒu kiÖn d©n sè c. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt d. Lùc l−îng s¶n xuÊt . C©u 652: S¶n xuÊt vËt chÊt lμ g×? a. S¶n xuÊt x· héi, s¶n xuÊt tinh thÇn b. S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt c. S¶n xuÊt vËt chÊt vμ s¶n xuÊt tinh thÇn d. S¶n xuÊt ra ®êi sèng x· héi . C©u 653: T− liÖu s¶n xuÊt bao gåm: a. Con ng−êi vμ c«ng cô lao ®éng b. Con ng−êi lao ®éng, c«ng cô lao ®éng vμ ®èi t−îng lao ®éng c. §èi t−îng lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng d. C«ng cô lao ®éng vμ t− liÖu lao ®éng . C©u 654: Tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë: a. Tr×nh ®é c«ng cô lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng b. Tr×nh ®é tæ chøc, ph©n c«ng lao ®éng x· héi c. Tr×nh ®é øng dông khoa häc vμo s¶n xuÊt d. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , b, c. 88 C©u 655*: Tiªu chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt c¸c chÕ ®é x· héi trong lÞch sö? a. Quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc tr−ng b. ChÝnh trÞ t− t−ëng c. Lùc l−îng s¶n xuÊt d. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt . C©u 656: YÕu tè c¸ch m¹ng nhÊt trong lùc l−îng s¶n xuÊt: a. Ng−êi lao ®éng b. C«ng cô lao ®éng c. Ph−¬ng tiÖn lao ®éng d. T− liÖu lao ®éng . C©u 657: Trong quan hÖ s¶n xuÊt, quan hÖ nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh: a. Quan hÖ së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt b. Quan hÖ tæ chøc, qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c. Quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm. d. Quan hÖ së h÷u t− nh©n vÒ t− liÖu s¶n xuÊt . C©u 658: Thêi ®¹i ®å ®ång t−¬ng øng víi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi: a. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi céng s¶n nguyªn thuû b. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi phong kiÕn c. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi chiÕm h÷u n« lÖ d. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi t− b¶n chñ nghÜa . C©u 659*: Néi dung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt lμ: a. T− liÖu s¶n xuÊt vμ quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi ®èi víi t− liÖu s¶n xuÊt b. T− liÖu s¶n xuÊt vμ ng−êi lao ®éng víi kü n¨ng lao ®éng t−¬ng øng víi c«ng cô lao ®éng c. T− liÖu s¶n xuÊt vμ tæ chøc, qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. d. T− liÖu s¶n xuÊt vμ con ng−êi. . C©u 660: NÒn t¶ng vËt chÊt cña toμn bé lÞch sö nh©n lo¹i lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt b. Quan hÖ s¶n xuÊt c. Cña c¶i vËt chÊt d. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt 89 . C©u 661: Ho¹t ®éng tù gi¸c trªn quy m« toμn x· héi lμ ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña nh©n tè chñ quan trong x· héi? a. Céng s¶n nguyªn thuû b. T− b¶n chñ nghÜa c. X· héi chñ nghÜa d. Phong kiÕn . C©u 662*: Khuynh h−íng cña s¶n xuÊt lμ kh«ng ngõng biÕn ®æi ph¸t triÓn. Sù biÕn ®æi ®ã bao giê còng b¾t ®Çu tõ: a. Sù biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña c¸ch thøc s¶n xuÊt b. Sù biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt c. Sù biÕn ®æi, ph¸t triÓn cña kü thuËt s¶n xuÊt d. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt C©u 663: TÝnh chÊt x· héi cña lùc l−îng s¶n xuÊt ®−îc b¾t ®Çu tõ: a. X· héi t− b¶n chñ nghÜa b. X· héi x· héi chñ nghÜa c. X· héi phong kiÕn d. X· héi chiÕm h÷u n« lÖ. . C©u 664: Quy luËt x· héi nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña x· héi? a. Quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt. b. Quy luËt tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi c. Quy luËt c¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th−îng tÇng d. Quy luËt ®Êu tranh giai cÊp . C©u 665: Trong sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë n−íc ta, chóng ta cÇn ph¶i tiÕn hμnh: a. Ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn ®Ó t¹o c¬ së cho viÖc x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi. b. Chñ ®éng x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¹o c¬ së thóc ®Èy lùc l−îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn c. KÕt hîp ®ång thêi ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt víi tõng b−íc x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp. d. Cñng cè x©y dùng kiÕn tróc th−îng tÇng míi cho phï hîp víi c¬ së h¹ tÇng 90 . C©u 666*: Thùc chÊt cña quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng: a. Quan hÖ gi÷a ®êi sèng vËt chÊt vμ ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi b. Quan hÖ gi÷a kinh tÕ vμ chÝnh trÞ c. Quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ tinh thÇn. d. Quan hÖ gi÷a tån t¹i x· héi víi ý thøc x· héi . C©u 667: Ph¹m trï h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ ph¹m trï ®−îc ¸p dông: a. Cho mäi x· héi trong lÞch sö b. Cho mét x· héi cô thÓ c. Cho x· héi t− b¶n chñ nghÜa d. Cho x· héi céng s¶n chñ nghÜa . C©u 668*: C.M¸c viÕt: “T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö – tù nhiªn”, theo nghÜa: a. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi còng gièng nh− sù ph¸t triÓn cña tù nhiªn kh«ng phô thuéc chñ quan cña con ng−êi. b. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi tu©n theo quy luËt kh¸ch quan cña x· héi. c. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi ngoμi tu©n theo c¸c quy luËt chung cßn bÞ chi phèi bëi ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ cña mçi quèc gia d©n téc. d. Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi tu©n theo c¸c quy luËt chung. , b, c. C©u 669*: Chñ tr−¬ng thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn ë n−íc ta hiÖn nay lμ: a. Sù vËn dông ®óng ®¾n quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt. b. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi c. Nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ d. Nh»m ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt , c. C©u 670: CÊu tróc cña mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi gåm c¸c yÕu tè c¬ b¶n hîp thμnh: a. LÜnh vùc vËt chÊt vμ lÜnh vùc tinh thÇn b. C¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng c. Quan hÖ s¶n xuÊt, lùc l−îng s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng 91 d. Quan hÖ s¶n xuÊt, c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng . C©u 671: TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta hiÖn nay lμ: a. Tr¸i víi tiÕn tr×nh lÞch sö tù nhiªn b. Phï hîp víi qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn c. VËn dông s¸ng t¹o cña §¶ng ta d. Kh«ng phï hîp víi quy luËt kh¸ch quan , c. C©u 672*: LuËn ®iÓm: “T«i coi sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö – tù nhiªn” ®−îc C.M¸c nªu trong t¸c phÈm nμo? a. T− b¶n b. HÖ t− t−ëng §øc c. Lêi nãi ®Çu gãp phÇn phª ph¸n khoa kinh tÕ chÝnh trÞ d. Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n . C©u 673*: C©u nãi sau cña V.I.Lªnin lμ trong t¸c phÈm nμo: “ChØ cã ®em qui nh÷ng quan hÖ x· héi vμo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vμ ®em quy nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vμo tr×nh ®é cña nh÷ng lùc l−îng s¶n xuÊt th× ng−êi ta míi cã ®−îc c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó quan niÖm sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö – tù nhiªn”. a. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng b. Chñ nghÜa t− b¶n ë Nga c. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ x· héi ra sao. d. Lμm g×? . C©u 674: Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm: a. Quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn vμ con ng−êi víi con ng−êi b. Quan hÖ gi÷a con ng−êi víi con ng−êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l−u th«ng, tiªu dïng hμng ho¸ c. C¸c quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d. Quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi trong ®êi sèng x· héi . C©u 675: C¸ch viÕt nμo sau ®©y lμ ®óng: a. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi b. H×nh th¸i kinh tÕ cña x· héi c. H×nh th¸i x· héi d. H×nh th¸i kinh tÕ, x· héi . 92 C©u 676: C¬ së h¹ tÇng cña x· héi lμ: a. §−êng x¸, cÇu tμu, bÕn c¶ng, b−u ®iÖn b. Tæng hîp c¸c quan hÖ s¶n xuÊt hîp thμnh c¬ cÊu kinh tÕ cña x· héi c. Toμn bé c¬ së vËt chÊt – kü thuËt cña x· héi d. §êi sèng vËt chÊt . C©u 677: KiÕn tróc th−îng tÇng cña x· héi bao gåm: a. Toμn bé c¸c quan hÖ x· héi b. Toμn bé c¸c t− t−ëng x· héi vμ c¸c tæ chøc t−¬ng øng c. Toμn bé nh÷ng quan ®iÓm chÝnh trÞ, ph¸p quyÒn, vμ nh÷ng thiÕt chÕ x· héi t−¬ng øng nh− nhμ n−íc, ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ, ®−îc h×nh thμnh trªn c¬ së h¹ tÇng nhÊt ®Þnh. d. Toμn bé ý thøc x· héi . C©u 678: XÐt ®Õn cïng, nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi cña mét trËt tù x· héi míi lμ: a. N¨ng suÊt lao ®éng b. Søc m¹nh cña luËt ph¸p c. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ d. Sù ®iÒu hμnh vμ qu¶n lý x· héi cña Nhμ n−íc . C©u 679: Trong 3 ®Æc tr−ng cña giai cÊp th× ®Æc tr−ng nμo gi÷ vai trß chi phèi c¸c ®Æc tr−ng kh¸c: a. TËp ®oμn nμy cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp ®oμn kh¸c b. Kh¸c nhau vÒ quan hÖ së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt x· héi c. Kh¸c nhau vÒ vai trß trong tæ chøc lao ®éng x· héi d. Kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ trong hÖ thèng tæ chøc x· héi . C©u 680: Sù ph©n chia giai cÊp trong x· héi b¾t ®Çu tõ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nμo? a. Céng s¶n nguyªn thuû b. ChiÕm h÷u n« lÖ c. Phong kiÕn. d. T− b¶n chñ nghÜa . C©u 681: Nguyªn nh©n trùc tiÕp cña sù ra ®êi giai cÊp trong x· héi? a. Do sù ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt lμm xuÊt hiÖn “cña d−” t−¬ng ®èi b. Do sù chªnh lÖch vÒ kh¶ n¨ng gi÷a c¸c tËp ®oμn ng−êi c. Do sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt 93 d. Do sù ph©n ho¸ gi÷a giμu vμ nghÌo trong x· héi . C©u 682*: §Êu tranh giai cÊp, xÐt ®Õn cïng lμ nh»m: a. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt b. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn giai cÊp c. LËt ®æ sù ¸p bøc cña giai cÊp thèng trÞ bãc lét. d. Giμnh lÊy chÝnh quyÒn Nhμ n−íc . C©u 683*: M©u thuÉn ®èi kh¸ng gi÷a c¸c giai cÊp lμ do: a. Sù kh¸c nhau vÒ t− t−ëng, lèi sèng b. Sù ®èi lËp vÒ lîi Ých c¬ b¶n – lîi Ých kinh tÕ c. Sù kh¸c nhau gi÷a giμu vμ nghÌo d. Sù kh¸c nhau vÒ møc thu nhËp . C©u 684: Trong c¸c h×nh thøc ®Êu tranh sau cña giai cÊp v« s¶n, h×nh thøc nμo lμ h×nh thøc ®Êu tranh cao nhÊt? a. §Êu tranh chÝnh trÞ b. §Êu tranh kinh tÕ c. §Êu tranh t− t−ëng d. §Êu tranh qu©n sù . C©u 685: Vai trß cña ®Êu tranh giai cÊp trong lÞch sö nh©n lo¹i? a. Lμ ®éng lùc c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn x· héi. b. Lμ mét ®éng lùc quan träng cña sù ph¸t triÓn x· héi trong c¸c x· héi cã giai cÊp c. Thay thÕ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi tõ thÊp ®Õn cao. d. LËt ®æ ¸ch thèng trÞ cña giai cÊp thèng trÞ . C©u 686: Cuéc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp v« s¶n lμ: a. Nh»m môc ®Ých cuèi cïng thiÕt lËp quyÒn thèng trÞ cña giai cÊp v« s¶n b. Cuéc ®Êu tranh giai cÊp gay go, quyÕt liÖt nhÊt c. Cuéc ®Êu tranh giai cÊp cuèi cïng trong lÞch sö d. Thùc hiÖn chuyªn chÝnh v« s¶n , c. C©u 687: §iÒu kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n nhÊt cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp v« s¶n trong thêi kú qu¸ ®é: a. Giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng bÞ lËt ®æ b. Giai cÊp v« s¶n ®· giμnh ®−îc chÝnh quyÒn 94 c. Sù ñng hé gióp ®ì cña giai cÊp v« s¶n quèc tÕ d. Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n . C©u 688: Trong hai nhiÖm vô cña ®Êu tranh giai cÊp trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi sau ®©y, nhiÖm vô nμo lμ c¬ b¶n quyÕt ®Þnh? a. C¶i t¹o x· héi cò, x©y dùng x· héi míi b. B¶o vÖ thμnh qu¶ c¸ch m¹ng ®· giμnh ®−îc c. Cñng cè, b¶o vÖ chÝnh quyÒn d. Ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt . C©u 689*: Trong c¸c néi dung chñ yÕu sau cña ®Êu tranh giai cÊp ë n−íc ta hiÖn nay theo quan ®iÓm §¹i héi IX cña §¶ng, néi dung nμo lμ chñ yÕu nhÊt? a. Lμm thÊt b¹i ©m m−u chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch b. Chèng ¸p bøc bÊt c«ng, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi c. Thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc d. §Êu tranh chèng l¹i c¸c tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ tham nhòng, l·ng phÝ. . C©u 690*: LuËn ®iÓm sau cña C.M¸c: “Sù tån t¹i cña c¸c giai cÊp chØ g¾n liÒn víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt” ®−îc hiÓu theo nghÜa: a. Giai cÊp chØ lμ mét ph¹m trï lÞch sö b. Sù tån t¹i cña giai cÊp g¾n liÒn víi lÞch sö cña s¶n xuÊt c. Sù tån t¹i giai cÊp chØ g¾n liÒn víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt d. Giai cÊp chØ lμ mét hiÖn t−îng lÞch sö , c. C©u 691: C¬ së cña liªn minh c«ng – n«ng trong cuéc ®Êu tranh giai cÊp cña giai cÊp c«ng nh©n chèng giai cÊp t− s¶n lμ g×? a. Môc tiªu lý t−ëng b. Cïng ®Þa vÞ c. Thèng nhÊt vÒ lîi Ých c¬ b¶n d. Mang b¶n chÊt c¸ch m¹ng . C©u 692: H×nh thøc ®Êu tranh ®Çu tiªn cña giai cÊp v« s¶n chèng giai cÊp t− s¶n lμ h×nh thøc nμo? a. §Êu tranh t− t−ëng b. §Êu tranh kinh tÕ c. §Êu tranh chÝnh trÞ 95 d. §Êu tranh vò trang . C©u 693*: C¸ch hiÓu nμo sau ®©y vÒ môc ®Ých cuèi cïng ®Êu tranh giai cÊp trong lÞch sö lμ ®óng? a. §Êu tranh giai cÊp nh»m thay ®æi ®Þa vÞ lÉn nhau gi÷a c¸c giai cÊp b. §Êu tranh giai cÊp xÐt ®Õn cïng lμ nh»m chiÕm lÊy quyÒn lùc nhμ n−íc c. §Êu tranh giai cÊp nh»m môc ®Ých cuèi cïng lμ xo¸ bá giai cÊp. d. §Êu tranh giai cÊp nh»m thay ®æi hiÖn thùc x· héi . C©u 694: Theo sù ph¸t triÓn cña lÞch sö x· héi, thø tù sù ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc céng ®ång ng−êi lμ: a. Bé l¹c – Bé téc – ThÞ téc – D©n téc b. Bé téc – ThÞ téc – Bé l¹c - D©n téc c. ThÞ téc – Bé l¹c – Bé téc - D©n téc d. ThÞ téc – Bé l¹c – Liªn minh thÞ téc - Bé téc - D©n téc . C©u 695: H×nh thc céng ®ång ng−êi nμo h×nh thμnh khi x· héi loμi ng−êi ®· b¾t ®Çu cã sù ph©n chia thμnh giai cÊp? a. Bé l¹c b. thÞ téc c. Bé téc d. D©n téc . C©u 696: Sù h×nh thμnh d©n téc phæ biÕn lμ g¾n víi: a. X· héi phong kiÕn b. Sù h×nh thμnh chñ nghÜa t− b¶n c. Phong trμo c«ng nh©n vμ c¸ch m¹ng v« s¶n d. X· héi cæ ®¹i . C©u 697*: §Æc ®iÓm nμo sau ®©y thuéc vÒ chñng téc: a. Cïng c− tró trªn mét khu vùc ®Þa lý b. Cïng mét së thÝch nhÊt ®Þnh c. Cïng mét tÝnh chÊt vÒ mÆt sinh häc d. Cïng mét quèc gia, d©n téc . C©u 698: TÝnh chÊt cña d©n téc ®−îc quy ®Þnh bëi: a. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt thèng trÞ trong d©n téc b. Giai cÊp l·nh ®¹o x· héi vμ d©n téc 96 c. Xu thÕ cña thêi ®¹i d. §Æc ®iÓm ng«n ng÷, v¨n ho¸ , b. C©u 699: Trong c¸c mèi liªn hÖ céng ®ång sau ®©y, h×nh thøc liªn hÖ nμo lμ quan trong nhÊt quy ®Þnh ®Æc tr−ng cña céng ®ång d©n téc? a. Céng ®ång l·nh thæ b. Céng ®ång kinh tÕ c. Céng ®ång ng«n ng÷ d. Céng ®ång v¨n hãa ,d C©u 700*: Trong c¸c h×nh thøc nhμ n−íc d−íi ®©y, h×nh thøc nμo thuéc vÒ kiÓu nhμ n−íc phong kiÕn? a. Qu©n chñ lËp hiÕn, céng hoμ ®¹i nghÞ b. Qu©n chñ tËp quyÒn, qu©n chñ ph©n quyÒn c. ChÝnh thÓ qu©n chñ, chÝnh thÓ céng hoμ d. Qu©n chñ chuyªn chÕ . C©u 701: Chøc n¨ng nμo lμ c¬ b¶n nhÊt trong 3 chøc n¨ng sau ®©y cña c¸c nhμ n−íc trong lÞch sö: a. Chøc n¨ng ®èi néi vμ chøc n¨ng ®èi ngo¹i b. Chøc n¨ng x· héi c. Chøc n¨ng thèng trÞ giai cÊp d. Chøc n¨ng ®èi néi . C©u 702*: VÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña chÝnh trÞ lμ: a. §¶ng ph¸i chÝnh trÞ b. ChÝnh quyÒn nhμ n−íc, quyÒn lùc nhμ n−íc c. Quan hÖ giai cÊp. d. Lîi Ých kinh tÕ cña giai cÊp . C©u 703*: Nguyªn nh©n xÐt ®Õn cïng cña nh÷ng hμnh ®éng chÝnh trÞ trong x· héi? a. Kinh tÕ b. chÝnh trÞ c. T− t−ëng d. Lîi Ých . C©u 704: Sù ra ®êi vμ tån t¹i cña nhμ n−íc: 97 a. b. c. d. Lμ nguyÖn väng cña giai cÊp thèng trÞ Lμ nguyÖn väng cña mçi quèc gia d©n téc Lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan do nguyªn nh©n kinh tÕ Lμ do sù ph¸t triÓn cña x· héi . C©u 705: §¸p ¸n nμo sau ®©y nªu ®óng nhÊt b¶n chÊt cña Nhμ n−íc: a. C¬ quan phóc lîi chung cña toμn x· héi b. C«ng cô thèng trÞ ¸p bøc cña giai cÊp thèng trÞ ®èi víi toμn x· héi, c¬ quan träng tμi ph©n xö, hoμ gi¶i c¸c xung ®ét x· héi. c. Lμ c¬ quan quyÒn lùc cña giai cÊp d. Lμ bé m¸y qu¶n lý x· héi . C©u 706: §Æc tr−ng chñ yÕu cña c¸ch m¹ng x· héi lμ g× : a. Sù thay ®æi vÒ hÖ t− t−ëng nãi riªng vμ toμn bé ®êi sèng tinh thÇn x· héi nãi chung. b. Sù thay ®æi vÒ toμn bé ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi nãi chung c. Sù thay ®æi chÝnh quyÒn nhμ n−íc tõ tay giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng sang tay giai cÊp c¸ch m¹ng. d. Sù thay ®æi ®êi sèng vËt chÊt vμ ®êi sèng tinh thÇn cña x· héi nãi chung. ®¸p ¸n : c. C©u 707: Nguyªn nh©n s©u xa nhÊt cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Nguyªn nh©n chÝnh trÞ b. Nguyªn nh©n kinh tÕ c. Nguyªn nh©n t− t−ëng d. Nguyªn nh©n t©m lý . C©u 708: §iÒu kiÖn kh¸ch quan cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Ph−¬ng ph¸p c¸ch m¹ng b. Thêi c¬ c¸ch m¹ng c. T×nh thÕ c¸ch m¹ng d. Lùc l−îng c¸ch m¹ng , c. C©u 709*: Vai trß cña c¸ch m¹ng x· héi ®èi víi tiÕn hãa x· héi: a. C¸ch m¹ng x· héi më ®−êng cho qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ x· héi lªn giai ®o¹n cao h¬n. b. C¸ch m¹ng x· héi lμm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ x· héi c. C¸ch m¹ng x· héi kh«ng cã quan hÖ víi tiÕn ho¸ x· héi d. C¸ch m¹ng x· héi phñ ®Þnh tiÕn ho¸ x· héi 98 . C©u 710: Vai trß cña c¶i c¸ch x· héi ®èi víi c¸ch m¹ng x· héi: a. C¶i c¸ch x· héi kh«ng cã quan hÖ víi c¸ch m¹ng x· héi b. C¶i c¸ch x· héi thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiÕn hãa x· héi, tõ ®ã t¹o tiÒn ®Ò cho c¸ch m¹ng x· héi c. C¶i c¸ch x· héi cña lùc l−îng x· héi tiÕn bé vμ trong hoμn c¶nh nhÊt ®Þnh trë thμnh bé phËn hîp thμnh cña c¸ch m¹ng x· héi. d. C¶i c¸ch x· héi kh«ng cã ¶nh h−ëng g× tíi c¸ch m¹ng x· héi , c. C©u 711*: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa c¶i l−¬ng ®èi víi c¸ch m¹ng x· héi, ®ã lμ: a. Chñ tr−¬ng c¶i c¸ch riªng lÎ trong khu«n khæ chñ nghÜa t− b¶n b. Chñ tr−¬ng thay ®æi chñ nghÜa t− b¶n b»ng ph−¬ng ph¸p hoμ b×nh c. Tõ bá ®Êu tranh giai cÊp vμ c¸ch m¹ng x· héi d. TiÕn hμnh ho¹t ®éng ®Êu tranh kinh tÕ , c. C©u 712: Cuéc c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 ë n−íc ta do §¶ng céng s¶n §«ng D−¬ng l·nh ®¹o: a. Lμ cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n b. Lμ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n c. Lμ cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp d. Lμ cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc . C©u 713*: YÕu tè gi÷ vai trß quan träng nhÊt cña nh©n tè chñ quan trong c¸ch m¹ng v« s¶n lμ: a. §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n cã ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n b. TÝnh tÝch cùc chÝnh trÞ cña quÇn chóng c. Lùc l−îng tham gia c¸ch m¹ng d. Khèi ®oμn kÕt c«ng – n«ng – trÝ thøc. . C©u 714*: §iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®Ó cuéc c¸ch m¹ng x· héi ®¹t tíi thμnh c«ng theo quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin: a. B¹o lùc c¸ch m¹ng b. Sù gióp ®ì quèc tÕ c. Giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng tù nã kh«ng duy tr× ®−îc ®Þa vÞ thèng trÞ d. Sù khñng ho¶ng cña chÕ ®é x· héi cò . 99 C©u 715: Theo Ph. ¡ngghen, vai trß quyÕt ®Þnh cña lao ®éng ®èi víi qu¸ tr×nh biÕn v−în thμnh ng−êi lμ: a. Lao ®éng lμm cho bμn tay con ng−êi hoμn thiÖn h¬n b. Lao ®éng lμm cho n·o ng−êi ph¸t triÓn h¬n c. Lao ®éng lμ nguån gèc h×nh thμnh ng«n ng÷ d. Lao ®éng t¹o ra nguån thøc ¨n nhiÒu h¬n , b, c. C©u 716*: KÕt luËn cña Ph. ¡ngghen vÒ vai trß quyÕt ®Þnh cña lao ®éng trong viÖc h×nh thμnh con ng−êi vμ lμ ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi lμ nhê: a. ¸p dông quan ®iÓm cña §ac-uyn trong t¸c phÈm “Nguån gèc loμi ng−êi” cña «ng. b. ¸p dông quan ®iÓm duy vËt lÞch sö vμo nghiªn cøu vÊn ®Ò nguån gèc loμi ng−êi c. ¸p dông quan ®iÓm cña c¸c nhμ kinh tÕ chÝnh trÞ häc Anh “lao ®éng lμ nguån gèc cña mäi cña c¶i”. d. Suy luËn chñ quan cña Ph. ¡ngghen . C©u 717: Tiªu chuÈn c¬ b¶n nhÊt cña tiÕn bé x· héi lμ: a. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt b. Tr×nh ®é d©n trÝ vμ møc sèng cao cña x· héi c. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt d. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc, luËt ph¸p, t«n gi¸o . C©u 718: Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña nhμ n−íc: a. Nhμ n−íc qu¶n lý d©n c− trªn mét vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh b. Lμ bé m¸y quyÒn lùc ®Æc biÖt mang tÝnh c−ìng chÕ ®èi víi mäi thμnh viªn trong x· héi c. Nhμ n−íc h×nh thμnh hÖ thèng thuÕ kho¸ ®Ó duy tr× vμ t¨ng c−êng bé m¸y cai trÞ d. Nhμ n−íc qu¶n lý d©n c− b»ng luËt ph¸p , b, c. C©u 719*: Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi cña C.M¸c ®−îc V.I.Lªnin tr×nh bμy kh¸i qu¸t trong t¸c phÈm nμo sau ®©y: a. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng b. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ x· héi ra sao. c. Chñ nghÜa t− b¶n ë Nga d. Bót ký triÕt häc 100 . C©u 720: Thùc chÊt cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Thay ®æi thÓ chÕ chÝnh trÞ nμy b»ng thÓ chÕ chÝnh trÞ kh¸c b. Thay ®æi thÓ chÕ kinh tÕ nμy b»ng thÓ chÕ kinh tÕ kh¸c c. Thay ®æi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi thÊp lªn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi cao h¬n. d. Thay ®æi chÕ ®é x· héi . C©u 721*: C.M¸c viÕt: “C¸c häc thuyÕt duy vËt chñ nghÜa cho r»ng con ng−êi lμ s¶n phÈm cña nh÷ng hoμn c¶nh gi¸o dôc C¸c häc thuyÕt Êy quªn r»ng chÝnh nh÷ng con ng−êi lμm thay ®æi hoμn c¶nh vμ b¶n th©n nhμ gi¸o dôc còng cÇn ph¶i ®−îc gi¸o dôc”. C©u nãi nμy trong t¸c phÈm nμo sau ®©y: a. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c b. HÖ t− t−ëng §øc c. B¶n th¶o kinh tÕ – triÕt häc n¨m 1844 d. Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªgen . C©u 722: §iÓm xuÊt ph¸t ®Ó nghiªn cøu x· héi vμ lÞch sö cña C.M¸c, Ph.¡ngghen lμ: a. Con ng−êi hiÖn thùc b. S¶n xuÊt vËt chÊt c. C¸c quan hÖ x· héi d. §êi sèng x· héi . C©u 723*: T− t−ëng vÒ vai trß c¸ch m¹ng cña b¹o lùc nh− lμ ph−¬ng thøc ®Ó thay thÕ x· héi cò b»ng x· héi míi cña F.¡ngghen ®−îc tr×nh bμy trong t¸c phÈm: a. Nh÷ng bøc th− duy vËt lÞch sö b. Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t− h÷u vμ cña nhμ n−íc. c. Chèng §uyrinh d. BiÖn chøng cña tù nhiªn . C©u 724: §Æc tr−ng nμo dÔ biÕn ®éng nhÊt trong c¸c ®Æc tr−ng cña d©n téc: a. sinh ho¹t kinh tÕ b. L·nh thæ c. Ng«n ng÷ d. V¨n hãa vμ cÊu t¹o t©m lý . 101 C©u 725: Chøc n¨ng x· héi cña nhμ n−íc víi t− c¸ch lμ: a. Mét tæ chøc x· héi b. Mét c¬ quan c«ng quyÒn c. Mét bé m¸y trÊn ¸p d. Mét c¬ quan ph¸p chÕ . C©u 726: Chøc n¨ng giai cÊp cña nhμ n−íc bao gåm: a. Tæ chøc, kiÕn t¹o trËt tù x· héi b. Thùc hμnh chuyªn chÝnh trÊn ¸p c¸c giai cÊp ®èi lËp c. Cñng cè, më réng c¬ së chÝnh trÞ x· héi cho sù thèng trÞ cña giai cÊp cÇm quyÒn. d. Qu¶n lý x· héi , c. C©u 727*: NhËn xÐt cña V.I.Lªnin vÒ mét t¸c phÈm cña C.M¸c vμ Ph.¡ngghen: “T¸c phÈm nμy tr×nh bμy mét c¸ch hÕt søc s¸ng t¹o vμ râ rμng thÕ giíi quan míi chñ nghÜa duy vËt triÖt ®Ó” (tøc chñ nghÜa duy vËt lÞch sö). §ã lμ t¸c phÈm: a. T− b¶n b. LutvÝch Phoi¬b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc cæ ®iÓn §øc c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c . C©u 728: LÞch sö diÔn ra mét c¸ch phøc t¹p lμ do: a. BÞ t¸c ®éng bëi quy luËt lîi Ých b. BÞ chi phèi víi quy luËt chung cña x· héi c. BÞ chi phèi bëi ®Æc thï truyÒn thèng v¨n ho¸ cña mçi quèc gia d©n téc. d. C¶ a vμ c C©u 729: Chän c©u cña C.M¸c ®Þnh nghÜa b¶n chÊt con ng−êi trong c¸c ph−¬ng ¸n sau: a. Trong tÝnh hiÖn thùc, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ c¸c mèi quan hÖ x· héi. b. Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ x· héi. c. B¶n chÊt con ng−êi kh«ng ph¶i lμ c¸i trõu t−îng cè h÷u cña c¸ nh©n riªng biÖt. Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi. d. Con ng−êi lμ ®éng vËt x· héi . 102 C©u 730*: BiÓu hiÖn vÜ ®¹i nhÊt trong b−íc ngoÆt c¸ch m¹ng do C.M¸c vμ Ph.¡ngghen thùc hiÖn: a. Lμm thay ®æi tÝnh chÊt cña triÕt häc b. S¸ng t¹o ra chñ nghÜa duy vËt vÒ lÞch sö c. Thèng nhÊt chñ nghÜa duy vËt víi phÐp biÖn chøng sau khi c¶i t¹o, ph¸t triÓn cho ra ®êi chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. d. Ph¸t hiÖn ra quy luËt kinh tÕ cña chñ nghÜa t− b¶n . C©u 731: B¶n chÊt cña con ng−êi ®−îc quyÕt ®Þnh bëi: a. C¸c mèi quan hÖ x· héi b. Nç lùc cña mçi c¸ nh©n c. Gi¸o dôc cña gia ®×nh vμ nhμ tr−êng d. Hoμn c¶nh x· héi . C©u 732: Con ng−êi lμ thÓ thèng nhÊt cña c¸c mÆt c¬ b¶n a. Sinh häc b. T©m lý c. X· héi d. PhÈm chÊt ®¹o ®øc ,c C©u 733*: C©u nãi sau cña Ph.¡ngghen: “Nhμ n−íc lμ yÕu tè tuú thuéc, cßn x· héi c«ng d©n tøc lμ lÜnh vùc nh÷ng quan hÖ kinh tÕ, lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh”, ®−îc nªu trong t¸c phÈm: a. Lutvich Phoi¬b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc cæ ®iÓn §øc b. Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t− h÷u vμ cña nhμ n−íc c. Chèng §uyrinh d. BiÖn chøng cña tù nhiªn . C©u 734: Lùc l−îng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña lÞch sö lμ: a. Nh©n d©n b. QuÇn chóng nh©n d©n c. VÜ nh©n, l·nh tô d. C¸c nhμ khoa häc . C©u 735: H¹t nh©n c¬ b¶n cña quÇn chóng nh©n d©n lμ: a. C¸c giai cÊp, tÇng líp thóc ®Èy sù tiÕn bé x· héi. b. Nh÷ng ng−êi lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt c. Nh÷ng ng−êi chèng l¹i giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng d. Nh÷ng ng−êi nghÌo khæ 103 . C©u 736*: C¬ së lý luËn nÒn t¶ng cña ®−êng lèi x©y dùng chñ nghÜa x· héi cña §¶ng ta lμ: a. Häc thuyÕt vÒ giai cÊp vμ ®Êu tranh giai cÊp cña triÕt häc M¸c-Lªnin b. PhÐp biÖn chøng duy vËt c. Häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi d. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö . C©u 737: NÒn t¶ng cña quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vμ x· héi: a. Quan hÖ chÝnh trÞ b. Quan hÖ lîi Ých c. Quan hÖ ph¸p quyÒn d. Quan hÖ ®¹o ®øc . C©u 738: C¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o thμnh cÊu tróc cña mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt. b. Quan hÖ s¶n xuÊt c. Quan hÖ x· héi d. KiÕn tróc th−îng tÇng , b, d. C©u 739: Vai trß cña mÆt x· héi trong con ng−êi: a. Lμ tiÒn ®Ò tån t¹i cña con ng−êi b. C¶i t¹o n©ng cao mÆt sinh vËt c. QuyÕt ®Þnh b¶n chÊt con ng−êi d. Ph©n biÖt sù kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a ng−êi víi ®éng vËt , c, d. C©u 740: KiÕn tróc th−îng tÇng chÞu sù quyÕt ®Þnh cña c¬ së h¹ tÇng theo c¸ch: a. Chñ ®éng b. Thô ®éng . C©u 741*: X©y dùng Nhμ n−íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n, v× d©n ë n−íc ta hiÖn nay cÇn: a. T¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng b. D©n chñ ho¸ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhμ n−íc c. X©y dùng hÖ thèng luËt ph¸p hoμn chØnh vμ ph©n lËp râ c¸c quyÒn lËp ph¸p, hμnh ph¸p vμ t− ph¸p. 104 d. §−a luËt ph¸p vμo cuéc sèng , b. C©u 742: T− t−ëng vÒ hai giai ®o¹n cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi céng s¶n chñ nghÜa ®−îc C.M¸c vμ Ph.¡ngghen tr×nh bμy râ rμng trong t¸c phÈm nμo: a. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n b. HÖ t− t−ëng §øc c. Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«ta d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c . C©u 743*: Theo quan ®iÓm m¸cxit th× mäi xung ®ét trong lÞch sö xÐt ®Õn cïng ®Òu b¾t nguån tõ: a. M©u thuÉn vÒ lîi Ých gi÷a nh÷ng tËp ®oμn ng−êi, gi÷a c¸c c¸ nh©n b. M©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt c. M©u thuÉn vÒ hÖ t− t−ëng d. M©u thuÉn giai cÊp . C©u 744*: Theo C.M¸c vμ Ph.¡ngghen th× qu¸ tr×nh thay thÕ c¸c h×nh thøc së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt phô thuéc vμo: a. Tr×nh ®é cña c«ng cô s¶n xuÊt b. Tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt c. Tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng x· héi d. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt . C©u 745: Trong c¸ch m¹ng v« s¶n, néi dung nμo xÐt ®Õn cïng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh: a. Kinh tÕ b. ChÝnh trÞ c. V¨n ho¸ d. T− t−ëng . C©u 746: Quan niÖm nμo vÒ s¶n xuÊt vËt chÊt sau ®©y lμ ®óng: a. S¶n xuÊt vËt chÊt lμ qu¸ tr×nh con ng−êi t¸c ®éng vμo tù nhiªn lμm biÕn ®æi tù nhiªn b. S¶n xuÊt vËt chÊt lμ qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt c. S¶n xuÊt vËt chÊt lμ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi d. S¶n xuÊt vËt chÊt lμ qu¸ tr×nh t¹o ra t− liÖu s¶n xuÊt . 105 C©u 747*: HiÓu vÊn ®Ò “bá qua” chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa ë n−íc ta nh− thÕ nμo lμ ®óng: a. Lμ sù “ph¸t triÓn rót ng¾n” vμ “bá qua” viÖc x¸c lËp ®Þa vÞ thèng trÞ cña quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa b. Lμ “bá qua” sù ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt c. Lμ sù ph¸t triÓn tuÇn tù d. C¶ a, b vμ c C©u 748. Cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n, vÒ c¬ b¶n kh¸c c¸c cuéc c¸ch m¹ng tr−íc ®ã trong lÞch sö a. thñ tiªu sù thèng trÞ cña giai cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng b. Thñ tiªu së h÷u t− nh©n nãi chung c. Thñ tiªu chÕ ®é t− h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt d. Thñ tiªu nhμ n−íc t− s¶n C©u 749* T− t−ëng vÒ gi¶i phãng nh©n lo¹i ®−îc C.M¸c ®Ò xuÊt vμo n¨m nμo, trong t¸c phÈm nμo? a. N¨m 1844 trong t¸c phÈm “B¶n th¶o kinh tÕ - triÕt häc 1844” b. N¨m 1843 trong t¸c phÈm “b¶n th¶o gãp phÇn phª ph¸n kinh tÕ -chÝnh trÞ häc” c. N¨m 1843 trong t¸c phÈm: ”Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen” d. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c . C©u 750: C¸ nh©n lμ s¶n phÈm cña x· héi theo nghÜa: a. Mçi c¸ nh©n ra ®êi, tån t¹i trong nh÷ng mèi quan hÖ x· héi nhÊt ®Þnh b. X· héi lμ m«i tr−êng, ®iÒu kiÖn, ph−¬ng tiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸ nh©n c. X· héi quy ®Þnh nhu cÇu, ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn cña c¸ nh©n d. C¸ nh©n lμ mét con ng−êi trong x· héi ,b,c. C©u 751: ChÕ ®é d©n chñ x· héi chñ nghÜa lμ: a. KiÓu tæ chøc tù qu¶n cña nh©n d©n lao ®éng b. Mét h×nh thøc nhμ n−íc c. C¬ quan quyÒn lùc c«ng céng d. KiÓu tæ chøc tù qu¶n cña giai cÊp v« s¶n . C©u 752: §Æc ®iÓm lín nhÊt cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta lμ: a. NhiÒu thμnh phÇn x· héi ®an xen tån t¹i 106 b. Lùc l−îng s¶n xuÊt ch−a ph¸t triÓn c. N¨ng xuÊt lao ®éng thÊp d. Tõ mét nÒn s¶n xuÊt nhá lμ phæ biÕn qu¸ ®é lªn CNXH kh«ng qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa C©u 753* Tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕn bé x· héi: a. Sù ph¸t triÓn ®ång bé cña kinh tÕ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ vμ x· héi b. Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vËt chÊt vμ s¶n xuÊt tinh thÇn c. Sù ph¸t triÓn toμn diÖn con ng−êi d. Sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt . C©u 754: §iÒu kiÖn d©n sè- mét yÕu tè cña tån t¹i x· héi ®−îc xem xÐt trªn c¸c mÆt nμo? a. Sè l−îng vμ chÊt l−îng d©n sè b. C¶ a vμ c c. MËt ®é ph©n bè, tèc ®é t¨ng d©n sè d. §Æc ®iÓm d©n sè C©u 755*: Quèc gia nμo sau ®©y trong lÞch sö ®· tõng ph¸t triÓn bá qua mét vμi h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi? a. Nga vμ Ucraina b. Hoa Kú, ¤txtr©ylia vμ ViÖt Nam c. ViÖt Nam vμ Nga d. §øc vμ Italia . C©u 756. Vai trß cña ý thøc c¸ nh©n ®èi víi ý thøc x· héi: a. ý thøc c¸ nh©n lμ ph−¬ng thøc tån t¹i vμ biÓu hiÖn cña ý thøc x· héi b. Tæng sè ý thøc c¸ nh©n b»ng ý thøc x· héi c. ý thøc c¸ nh©n ®éc lËp víi ý thøc x· héi d. ý thøc c¸ nh©n quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi . C©u 757: C¨n cø ®Ó lý gi¶i mét hiÖn t−îng ý thøc cô thÓ: a. Quan ®iÓm cña (c¸ nh©n, tÇng líp, giai cÊp) víi t− c¸ch lμ chñ thÓ cña hiÖn t−îng ý thøc Êy b. Tån t¹i x· héi cô thÓ lμm n¶y sinh hiÖn t−îng ý thøc cô thÓ cÇn lý gi¶i c. C¶ a vμ b. d. HÖ ý thøc cña giai cÊp . C©u 758. Theo quy luËt, nhμ n−íc lμ c«ng cô cña giai cÊp m¹nh nhÊt, ®ã lμ 107 a. b. c. d. Giai cÊp ®«ng ®¶o nhÊt trong x· héi Giai cÊp thèng trÞ vÒ kinh tÕ Giai cÊp tiÕn bé ®¹i diÖn cho x· héi t−¬ng lai Giai cÊp thèng trÞ vÒ chÝnh trÞ . C©u 759*. §Ó cã chñ nghÜa x· héi th×: “Ph¶i ph¸t triÓn d©n chñ ®Õn cïng, t×m ra nh÷ng h×nh thøc cña sù ph¸t triÓn Êy, ®em thÝ nghiÖm nh÷ng h×nh thøc Êy trong thùc tiÔn”. LuËn ®iÓm ®ã cña Lªnin ®−îc viÕt trong t¸c phÈm: a. S¸ng kiÕn vÜ ®¹i b. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng c. Nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cña chÝnh quyÒn X« viÕt d. Bót ký triÕt häc . C©u 760: VÊn ®Ò xÐt ®Õn cïng chi phèi sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña mét giai cÊp lμ: a. HÖ t− t−ëng b. §−êng lèi tæ chøc c. Lîi Ých c¬ b¶n d. §−êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp thèng trÞ . C©u 761*. Mét giai cÊp kh«ng ph¶i bao giê còng lμ mét tËp ®oμn ng−êi ®ång nhÊt vÒ mäi ph−¬ng diÖn, mμ trong ®ã th−êng ph©n ra c¸c nhãm, lμ do: a. Nh÷ng lîi Ých cô thÓ kh¸c nhau, ngμnh nghÒ ®iÒu kiÖn lμm viÖc kh¸c nhau, sinh ho¹t kh¸c nhau. b. Ngμnh nghÒ ®iÒu kiÖn lμm viÖc kh¸c nhau, sinh ho¹t kh¸c nhau, së thÝch kh¸c nhau c. Sinh ho¹t kh¸c nhau, lîi Ých vμ së thÝch kh¸c nhau d. Së thÝch kh¸c nhau, ®iÒu kiÖn lμm viÖc kh¸c nhau . C©u 762. Thùc chÊt cña lÞch sö x· héi loμi ng−êi lμ: a. LÞch sö ®Êu tranh giai cÊp b. LÞch sö cña v¨n ho¸ c. LÞch sö cña s¶n xuÊt vËt chÊt d. LÞch sö cña t«n gi¸o . C©u 763. Giai cÊp thèng trÞ vÒ kinh tÕ trong x· héi trë thμnh giai cÊp thèng trÞ vÒ chÝnh trÞ, lμ nhê: a. HÖ thèng luËt ph¸p b. Nhμ n−íc 108 c. HÖ t− t−ëng d. VÞ thÕ chÝnh trÞ . C©u 764*: ý thøc lý luËn ra ®êi tõ: a. sù ph¸t triÓn cao cña ý thøc x· héi th«ng th−êng b. S¶n phÈm t− duy cña c¸c nhμ lý luËn, c¸c nhμ khoa häc c. Sù kh¸i qu¸t tæng kÕt tõ kinh nghiÖm cña ý thøc x· héi th«ng th−êng d. Thùc tÕ x· héi C©u 765: Bé m¸y cai trÞ cña nhμ n−íc bao gåm: a. Lùc l−îng vò trang chuyªn nghiÖp vμ hÖ thèng luËt ph¸p b. Bé m¸y hμnh chÝnh vμ hÖ thèng ph¸p luËt cña nã c. Lùc l−îng vò trang chuyªn nghiÖp vμ bé m¸y hμnh chÝnh d. Qu©n ®éi, c¶nh s¸t, toμ ¸n . C©u 766: TÝnh chÊt kh«ng ®Òu cña tiÕn bé x· héi thÓ hiÖn: a. Gi÷a c¸c bé phËn cÊu thμnh x· héi, gi÷a c¸c quèc gia d©n téc, gi÷a c¸c vïng trªn thÕ giíi. b. Gi÷a c¸c quèc gia d©n téc, gi÷a c¸c giai cÊp trong x· héi, gi÷a c¸c vïng trªn thÕ giíi c. Gi÷a c¸c vïng trªn thÕ giíi, gi÷a c¸c giai cÊp trong x· héi, gi÷a c¸c quèc gia d©n téc d. Gi÷a c¸c giai cÊp trong x· héi, gi÷a c¸c vïng trªn thÕ giíi, gi÷a c¸c bé phËn cÊu thμnh x· héi . C©u 767: ý thøc x· héi kh«ng phô thuéc vμo tån t¹i x· héi mét c¸ch thô ®éng mμ cã t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i tån t¹i x· héi, ®ã lμ sù thÓ hiÖn: a. TÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi cña ý thøc x· héi. b. TÝnh h−íng ®Þnh cña ý thøc x· héi. c. C¶ a vμ b. d. TÝnh v−ît tr−íc cña ý thøc x· héi. . C©u 768: §Ó ®i ®Õn diÖt vong hoμn toμn th× Nhμ n−íc v« s¶n ph¶i hoμn thμnh nhiÖm vô lÞch sö vÜ ®¹i cña m×nh lμ: a. Hoμn thiÖn chÕ ®é d©n chñ. b. Xo¸ bá hoμn toμn giai cÊp. 109 c. X©y dùng thμnh c«ng x· héi céng s¶n chñ nghÜa. d. ThiÕt lËp chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt . C©u 769: YÕu tè nμo sau ®©y t¸c ®éng ®Õn c¬ së h¹ tÇng mét c¸ch gi¸n tiÕp: a. §¶ng chÝnh trÞ, viÖn triÕt häc b. ViÖn triÕt häc, tæ chøc t«n gi¸o c. ChÝnh phñ, tæ chøc t«n gi¸o d. Tæ chøc t«n gi¸o, §¶ng chÝnh trÞ . C©u 770: lîi Ých c¬ b¶n cña mét giai cÊp ®−îc biÓu hiÖn râ nÐt ë mÆt nμo sau ®©y: a. ChÝnh trÞ. b. §¹o ®øc. c. lèi sèng. d. V¨n ho¸. C©u 771: §Æc ®iÓm cña ý thøc x· héi th«ng th−êng. a. Cã tÝnh chØnh thÓ, hÖ thèng vμ rÊt phong phó sinh ®éng. b. ph¶n ¸nh trùc tiÕp ®êi sèng hμng ngμy vμ rÊt phong phó sinh ®éng. c. RÊt phong phó sinh ®éng vμ cã tÝnh chØnh thÓ, hÖ thèng. d. ph¶n ¸nh gi¸n tiÕp hiÖn thùc vμ rÊt phong phó sinh ®éng. . C©u 772: §Æc ®iÓm cña quy luËt x· héi: a. Quy luËt x· héi lμ mét h×nh thøc biÓu hiÖn cña quy luËt tù nhiªn. b. C¶ a vμ c. c. Quy luËt x· héi mang tÝnh khuynh h−íng vμ vÒ c¬ b¶n nã biÓu hiÖn mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a c¸c tËp ®oμn ng−êi. d. Quy luËt x· héi lμ quy luËt ®Æc thï . 110 C©u 773: ChØ râ quan ®iÓm sai vÒ ®Êu tranh giai cÊp sau ®©y: a. ®Êu tranh giai cÊp lμ ®Êu tranh cña c¸c tËp ®oμn ng−êi cã quan ®iÓm tr¸i ng−îc nhau. b. §Êu tranh giai cÊp lμ ®Êu tranh cña nh÷ng tËp ®oμn ng−êi cã lîi Ých c¨n b¶n ®èi lËp nhau. c. §Êu tranh giai cÊp lμ ®éng lùc trùc tiÕp cña lÞch sö c¸c x· héi cã giai cÊp d. C¶ b vμ c . C©u 774: Tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ giai cÊp c¸ch m¹ng: a. NghÌo nhÊt trong x· héi. b. BÞ thèng trÞ bãc lét. c. Cã kh¶ n¨ng gi¶i phãng lùc l−îng s¶n xuÊt bÞ k×m h·m trong ph−¬ng thøc s¶n xuÊt cò l¹c hËu. d. Cã tinh thÇn c¸ch m¹ng . C©u 775: Vai trß cña yÕu tè d©n téc trong cuéc ®Êu tranh giai cÊp: a. D©n téc lμ ®Þa bμn diÔn ra cuéc ®Êu tranh giai cÊp. b. §Êu tranh d©n téc quyÕt ®Þnh xu h−íng cña ®Êu tranh giai cÊp. c. D©n téc lμ c¬ së, lμ nguån t¹o nªn søc m¹nh giai cÊp. d. C¶ a vμ c. . C©u 776: C.M¸c nãi vÒ viÖc phª ph¸n t«n gi¸o lμ dÓ loμi ng−êi vøt bá “ nh÷ng xiÒng xÝch, nh÷ng b«ng hoa t−ëng t−îng” trong t¸c phÈm nμo sau ®©y. a. T− b¶n. b. Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hª ghen( lêi nãi ®Çu) c. LuËn c−¬ng vÒ Phoi¬b¾c d. HÖ t− t−ëng §øc 111 C©u 777: §Æc tr−ng ph¶n ¸nh cña nghÖ thuËt: a. NghÖ thuËt ph¶n ¸nh hiÖn thùc b»ng ng«n ng÷ nghÖ thuËt. b. NghÖ thuËt ph¶n ¸nh hiÖn thùc mét c¸ch chØnh thÓ. c. NghÖ thuËt ph¶n ¸nh hiÖn thùc b»ng h×nh t−îng nghÖ thuËt. d. NghÖ thuËt ph¶n ¸nh hiÖn thùc mét c¸ch trùc tiÕp . C©u 778: §Ó cã thÓ lμm chñ ®èi víi hoμn c¶nh, con ng−êi cÇn cã c¸c kh¶ n¨ng: a. Tù ý thøc, tù gi¸o dôc, tù ®iÒu chØnh. b. Tù gi¸o dôc, tù ®iÒu chØnh, tù hoμn chØnh m×nh c. Tù ®iÒu chØnh, tù ý thøc, tù hoμn chØnh m×nh. d. Tù hoμn chØnh m×nh, tù ý thøc, tù gi¸o dôc . C©u 779: §Æc tr−ng ph¶n ¸nh cña khoa häc? a. Khoa häc ph¶n ¸nh hiÖn thùc b»ng hÖ thèng ph¹m trï, quy luËt cña m×nh. b. Khoa häc ph¶n ¸nh hiÖn thùc b»ng t− duy trõu t−îng. c. Khoa häc ph¶n ¸nh hiÖn thùc b»ng tæng kÕt kinh nghiÖm. d. Khoa häc ph¶n ¸nh hiÖn thùc b»ng t− duy trõu t−îng, kh¸i qu¸t. . C©u 780: TÝnh chÊt chung cña khoa häc? a. TÝnh hÖ thèng, tÝnh cã c¨n cø vμ tÝnh quy luËt b. TÝnh chÝnh trÞ, giai cÊp, tÝnh hÖ thèng vμ tÝnh cã c¨n cø. c. TÝnh ®èi t−îng vμ tÝnh kh¸ch quan, tÝnh hÖ thèng vμ tÝnh cã c¨n cø. d. TÝnh quy luËt, tÝnh chÝnh trÞ, giai cÊp . C©u 781: B¶n chÊt cña c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i lμ g×? a. T¹o ra b−íc nh¶y vät vÒ chÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt. 112 b. C¶i biÕn vÒ chÊt c¸c lùc l−îng s¶n xuÊt hiÖn cã trªn c¬ së biÕn khoa häc thμnh lùc l−îng s¶n xuÊt trùc tiÕp. c. t¹o ra nÒn kinh tÕ tri thøc. d. t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao . C©u 782: ChÝnh trÞ lμ: a. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c tÇng líp trong x· héi. b. mèi quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia, d©n téc. c. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c giai cÊp. d. Mèi quan hÖ gi÷a giai cÊp thèng trÞ vμ giai cÊp bÞ thèng trÞ C©u 783: Nguån gèc cña ng«n ng÷: a. Tù nhiªn. b. Lao ®éng. c. Nhu cÇu trao ®æi, gi¸n tiÕp. d. §Êng siªu nhiªn, thÇn th¸nh . C©u 784*: T¸c phÈm Lót vÝch Phoi - ¬ - b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc cæ ®iÓn §øc ®−îc Ph. ¡ng ghen viÕt vμo n¨m: a. 1886. b. 1885. c. 1887. d. 1884 . C©u 785: Thêi ®¹i” §å s¾t” t−¬ng øng víi h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi: a. Céng s¶n nguyªn thuû. b. ChiÕm h÷u n« lÖ. c. Phong kiÕn. 113 d. T− b¶n chñ nghÜa . C©u 786: Nh÷ng quan ®iÓm t− t−ëng mμ kh«ng g¾n víi c¸c thiÕt chÕ t−¬ng øng th× thuéc ph¹m trï nμo d−íi ®©y: a. ý thøc giai cÊp. b. ý thøc x· héi. c. ý thøc c¸ nh©n. d. ý thøc tËp thÓ . C©u 787: C¸c ph¹m trï nμo sau ®©y thuéc lÜnh vùc chÝnh trÞ cña ®êi sèng x· héi? a. Giai cÊp, ®Êu tranh giai cÊp, c¸ch m¹ng x· héi, Nhμ n−íc. b. ®¹o ®øc, nghÖ thuËt, t«n gi¸o, triÕt häc. c. Quan hÖ x· héi, quan hÖ s¶n xuÊt, quan hÖ thÈm mü. d. Quan hÖ kinh tÕ . C©u 788: Quan hÖ s¶n xuÊt lμ: a. Quan hÖ gi÷a ng−êi vμ ng−êi vÒ kinh tÕ – kü thuËt. b. Quan hÖ gi÷a ng−êi vμ ng−êi trong s¶n xuÊt, trao ®æi s¶n phÈm. c. Quan hÖ s¶n xuÊt lμ h×nh thøc x· héi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt. d. Quan hÖ gi÷a ng−êi vμ ng−êi trong tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt C©u 789: XÐt ®Õn cïng, vai trß cña c¸ch m¹ng x· héi lμ: a. Ph¸ bá x· héi cò l¹c hËu. b. Gi¶i phãng lùc l−îng s¶n xuÊt. c. §−a giai cÊp tiÕn bé lªn ®Þa vÞ thèng trÞ. d. LËt ®æ chÝnh quyÒn cña giai cÊp thèng trÞ 114 C©u 790: C¸ nh©n theo C. M¸c lμ “ thùc thÓ x· héi” theo nghÜa: a. C¸ nh©n ®ång nhÊt víi x· héi. b. C¸ nh©n s¸ng t¹o x· héi. c. C¸ nh©n tån t¹i ®¬n nhÊt, hiÖn thùc lμ s¶n phÈm cña x· héi. d. C¸ nh©n tån t¹i ®éc lËp víi x· héi C©u 791: ý thøc chÝnh trÞ thùc tiÔn th«ng th−êng ®−îc nÈy sinh: a. Tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn trong m«i tr−êng chÝnh trÞ - x· héi trùc tiÕp. b. Tõ ho¹t ®éng ®Êu tranh giai cÊp. c. Tõ ho¹t ®éng Nhμ n−íc. d. Tõ ho¹t ®éng kinh tÕ – chÝnh trÞ . C©u 792: §Æc tr−ng cña ý thøc chÝnh trÞ: a. Th¸i ®é ®èi víi ®Êu tranh giai cÊp. b. ThÓ hiÖn lîi Ých giai cÊp mét c¸ch trùc tiÕp. c. ThÓ hiÖn quan ®iÓm vÒ quyÒn lùc. d. Th¸i ®é chÝnh trÞ cña c¸c ®¶ng ph¸i, tæ chøc chÝnh trÞ . C©u 793: B¶n chÊt hÖ t− t−ëng chÝnh trÞ x· héi chñ nghÜa? a. Lμ ý thøc chÝnh trÞ cña toμn x· héi. b. lμ ý thøc chÝnh trÞ cña nh©n d©n lao ®éng. c. Lμ ý thøc chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n. d. Lμ ý thøc chÝnh trÞ cña d©n téc . C©u 794: Nguån gèc cña ®¹o ®øc: a. b¾t nguån tõ t«n gi¸o. b. B¾t nguån tõ thùc tiÔn x· héi. 115 c. B¾t nguån tõ b¶n n¨ng sinh tån. d. B¾t nguån tõ ®êi sèng tinh thÇn . C©u 795: C¸c yÕu tè c¬ b¶n cÊu thμnh ®¹o ®øc? a. ý thøc ®¹o ®øc. b. Quan hÖ ®¹o ®øc vμ thùc hiÖn ®¹o ®øc. c. tri thøc ®¹o ®øc. d. t×nh c¶m ®¹o ®øc. , b. C©u 796*: Cèng hiÕn quan träng nhÊt cña triÕt häc M¸c vÒ b¶n chÊt con ng−êi: a. V¹ch ra b¶n chÊt con ng−êi lμ chñ thÓ s¸ng t¹o lÞch sö. b. V¹ch ra vai trß cña quan hÖ x· héi trong viÖc h×nh thμnh b¶n chÊt con ng−êi. c. V¹ch ra hai mÆt c¬ b¶n t¹o thμnh b¶n chÊt con ng−êi lμ c¸i sinh vËt vμ c¸i x· héi. d. V¹ch ra b¶n chÊt con ng−êi võa lμ s¶n phÈm cña hoμn c¶nh, võa lμ chñ thÓ cña hoμn c¶nh . C©u 797: H¹t nh©n cña nh©n c¸ch lμ g×? a. “ C¸i t«i” c¸ nh©n b. c¸ tÝnh. c. ThÕ giíi quan c¸ nh©n. d. Tù ý thøc . C©u 798: Trong t− t−ëng truyÒn thèng ViÖt Nam, vÊn ®Ò nμo vÒ con ng−êi ®−îc quan t©m nhiÒu nhÊt? a. VÊn ®Ò b¶n chÊt con ng−êi. b. VÊn ®Ò ®¹o lý lμm ng−êi. 116 c. VÊn ®Ò quan hÖ gi÷a linh hån vμ thÓ x¸c. d. VÊn ®Ò b¶n chÊt cuéc sèng C©u 799: ThuËt ng÷ “Quan hÖ s¶n xuÊt” lóc ®Çu ®−îc C.M¸c gäi lμ: a. Quan hÖ lao ®éng. b. Quan hÖ x· héi. c. Quan hÖ giao tiÕp. d. H×nh thøc giao tiÕp. . C©u 800: C¸c quan hÖ c¬ b¶n quy ®Þnh ®Þa vÞ cña giai cÊp th−êng lμ do: a. “ Cha truyÒn con nèi”. b. Ph¸p luËt quy ®Þnh vμ thõa nhËn. c. Thμnh mét c¸ch tù nhiªn. d. §Þnh mÖnh C©u 801: “ Sîi d©y xuyªn suèt toμn bé lÞch sö nh©n lo¹i” theo C M¸c lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt. b. Quan hÖ s¶n xuÊt. c. ®Êu tranh giai cÊp d. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt . C©u 802: ViÖc ph¸t hiÖn ra chñ nghÜa duy vËt vμ lÞch sö, C.M¸c ®· b−íc ®Çu ®Æt c¬ së lý luËn cho: a. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc. b. Chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. c. §¹o ®øc häc. d. Chñ nghÜa x· héi khoa häc . C©u 803: C¸i quy ®Þnh hμnh vi lÞch sö ®Çu tiªn vμ còng lμ ®éng lùc thóc ®Èy con ng−êi ho¹t ®éng trong suèt lÞch sö cña m×nh lμ: 117 a. Môc tiªu, lý t−ëng. b. Kh¸t väng quyÒn lùc vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ. c. Nhu cÇu vμ lîi Ých. d. Lý t−ëng sèng C©u 804: §iÓm xuÊt ph¸t ®Ó con ng−êi ®Æt ra môc ®Ých cña m×nh lμ g×? a. Nhu cÇu vμ lîi Ých. b. §iÒu kiÖn kh¸ch quan. c. N¨ng lùc cña hä. d. Hoμn c¶nh sèng . C©u 805: ý nghÜa cña ph¹m trï h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi? a. §em l¹i sù hiÓu biÕt toμn diÖn vÒ mäi x· héi trong lÞch sö. b. §em l¹i sù hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ mét x· héi cô thÓ. c. §em l¹i nh÷ng nguyªn t¾c ph−¬ng ph¸p luËn xuÊt ph¸t ®Ó nghiªn cøu x· héi. d. §em l¹i mét ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn x· héi míi. C©u 806* : C«ng lao ph¸t hiÖn ra vÊn ®Ò giai cÊp vμ ®Êu tranh giai cÊp g¾n víi tªn tuæi: a. c¸c nhμ sö häc Ph¸p. b. c¸c nhμ kinh tÕ chÝnh trÞ häc Anh. c. C M¸c vμ Ph. ¡ng ghen. d. c¸c nhμ t− t−ëng t− s¶n C©u 807: C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c giai cÊp theo quan ®iÓm cña triÕt häc M¸c – Lªnin? a. Quan hÖ s¶n xuÊt. b. Lùc l−îng s¶n xuÊt. c. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt. 118 d. C¬ së h¹ tÇng. . C©u 808: Nguyªn nh©n tÝnh l¹c hËu cña ý thøc x· héi? a. Do ý thøc x· héi kh«ng ph¶n ¸nh kÞp sù ph¸t triÓn cña cuéc sèng. b. Do søc ú cña t©m lý x· héi. c. Do ®Êu tranh t− t−ëng gi÷a c¸c giai cÊp. d. Do tÝnh b¶o thñ cña ý thøc x· héi , b. C©u 809: T«n gi¸o cã c¸c nguån gèc lμ: a. nguån gèc x· héi. b. nguån gèc t©m lý c. Nguån gèc giai cÊp d. Nguån gèc nhËn thøc. C©u 810: §Æc tr−ng chñ yÕu cña ý thøc t«n gi¸o? a. Sù ph¶n kh¸ng ®èi víi bÊt c«ng x· héi. b. NiÒm tin vμo sù tån t¹i cña c¸c ®Êng siªu nhiªn thÇn th¸nh. c. Kh¸t väng ®−îc gi¶i tho¸t. d. Ph¶n ¸nh kh«ng ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan C©u 811: c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®· vμ ®ang tr¶i qua: a. 2 giai ®o¹n. b. 3 giai ®o¹n c. 4 giai ®o¹n d. NhiÒu giai ®o¹n . C©u 812* : KÕt luËn sau cña Ph. ¨ng ghen: “ TÊt c¶ c¸c cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ ®Òu lμ ®Êu tranh giai cÊp” ®−îc viÕt trong t¸c phÈm nμo? 119 a. Lót vÝch Phoi ¬ b¾c vμ sù c¸o chung cña triÕt häc Cæ ®iÓn ®øc. b. Chèng §uy - Rinh. c. T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh. d. BiÖn chøng cña tù nhiªn . C©u 813: KÕt cÊu giai cÊp trong x· héi cã giai cÊp th−êng gåm: a. C¸c giai cÊp c¬ b¶n. b. c¸c giai cÊp c¬ b¶n vμ c¸c giai cÊp kh«ng c¬ b¶n. c. C¸c giai cÊp c¬ b¶n, c¸c giai cÊp kh«ng c¬ b¶n vμ tÇng líp trung gian. d. c¸c giai cÊp ®èi kh¸ng C©u 814: TÝnh chÊt cña lùc l−îng s¶n xuÊt lμ : a. TÝnh chÊt hiÖn ®¹i vμ tÝnh chÊt c¸ nh©n b. tÝnh chÊt c¸ nh©n vμ tÝnh chÊt x· héi ho¸. c. tÝnh chÊt x· héi ho¸ vμ tÝnh chÊt hiÖn ®¹i. d. tÝnh chÊt x· héi vμ tÝnh chÊt hiÖn ®¹i C©u 815: ý thøc ph¸p quyÒn lμ toμn bé nh÷ng quan ®iÓm, t− t−ëng vμ th¸i ®é cña mét giai cÊp vÒ: a. b¶n chÊt vμ vai trß cña ph¸p luËt. b. TÝnh hîp ph¸p hay kh«ng hîp ph¸p trong hμnh vi cña con ng−êi. c. VÒ quyÒn lîi vμ nghÜa vô cña mçi thμnh viªn trong x· héi. d. C¶ a, b vμ c C©u 816 : Nh÷ng gi¸ trÞ phæ biÕn nhÊt cña ý thøc ®¹o ®øc lμ nh÷ng gi¸ trÞ: a. Mang tÝnh d©n téc b. Mang tÝnh nh©n lo¹i c. Mang tÝnh giai cÊp d. Mang tÝnh x· héi 120 C©u 817* : §Þnh nghÜa kinh ®iÓn vÒ t«n gi¸o cña Ph. ¡ngghen:” BÊt cø t«n gi¸o nμo còng chØ lμ sù ph¶n ¸nh h− ¶o vμo ®Çu ãc con ng−êi ta søc m¹nh ë bªn ngoμi chi phèi cuéc sèng hμng ngμy cña hä; chØ lμ sù ph¶n ¸nh mμ trong ®ã nh÷ng søc m¹nh ë trªn thÕ gian ®· mang søc m¹nh siªu thÕ gian” ®−îc viÕt trong t¸c phÈm nμo ? a. Chèng §uy-Rinh b. BiÖn chøng cña tù nhiªn c. Nh÷ng bøc th− duy vËt lÞch sö d. BiÖn chøng cña tù nhiªn C©u 818: Yªu cÇu c¬ b¶n cña tÝnh khoa häc khi xem xÐt lÞch sö x· héi lμ: a. Ph¶i m« t¶ ®−îc lÞch sö x· héi cô thÓ b. Ph¶i nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh hiÖn thùc, c¸c quy luËt chi phèi sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña lÞch sö x· héi c. Ph¶i t×m ra tÝnh phøc t¹p cña qu¸ tr×nh lÞch s. d. Ph¶i mang tÝnh hÖ thèng C©u 819* Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng x· héi lμ qu¸ tr×nh: a. Liªn minh gi÷a c¸c giai cÊp b. KÕt hîp biÖn chøng gi÷a c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ.x· héi c. KÕt hîp biÖn chøng gi÷a ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vμ nh©n tè chñ quan d. Liªn minh gi÷a giai cÊp víi d©n téc C©u 820 : §Æc ®iÓm næi bËt cña t©m lý x· héi lμ : a. Ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t ®êi sèng x· héi b. Ph¶n ¸nh trùc tiÕp ®iÒu kiÖn sinh sèng hμng ngμy, ph¶n ¸nh bÒ mÆt cña tån t¹i x· héi c. Ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña tån t¹i x· héi d. Ph¶n ¸nh t×nh c¶m, t©m tr¹ng cña mét cång ®ång ng−êi . 121 C©u 821 : Nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt cña c¸c nhμ x· héi häc tr−íc M¸c vÒ tiªu chuÈn cña tiÕn bé x· héi lμ : a. Giíi h¹n tiÕn bé x· héi trong ph¹m vi x· héi t− b¶n vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña tinh thÇn b. Xem xÐt con ng−êi lμ tiªu chuÈn tæng hîp vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc c. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña tinh thÇn vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc d. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®¹o ®øc vμ giíi h¹n tiÕn bé x· héi trong ph¹m vi x· héi t− b¶n C©u 822: §iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ý thøc x· héi t¸c ®éng trë l¹i tån t¹i x· héi. a. ý thøc x· héi ph¶i phï hîp víi tån t¹i x· héi b. Ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng−êi c. §iÒu kiÖn vËt chÊt b¶o ®¶m d. ý thøc x· héi ph¶i “v−ît tr−íc” tån t¹i x· héi C©u 823: Trong x· héi cã giai cÊp, ý thøc x· héi mang tÝnh giai cÊp lμ do: a. Sù truyÒn b¸ t− t−ëng cña giai cÊp thèng trÞ. b. C¸c giai cÊp cã quan niÖm kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ. c. §iÒu kiÖn sinh ho¹t vËt chÊt, ®Þa vÞ vμ lîi Ých cña c¸c giai cÊp kh¸c nhau. . C©u 824 *: c¸c tÝnh chÊt nμo sau ®©y biÓu hiÖn tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi cña ý thøc x· héi. a. TÝnh l¹c hËu. b. TÝnh lÖ thuéc. c. TÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o. d. C¶ a vμ c . 122 C©u 825: TÝnh chÊt ®èi kh¸ng cña kiÕn tróc th−îng tÇng lμ do nguyªn nh©n: a. Kh¸c nhau vÒ quan ®iÓm t− t−ëng. b. Tõ tÝnh ®èi kh¸ng cña c¬ së h¹ tÇng. c. Tranh giμnh quyÒn lùc. d. C¶ a vμ b C©u 826*: Nh÷ng nhu cÇu nμo sau ®©y lμ nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña con ng−êi? a. Nhu cÇu ¨n, mÆc, ë. b. Nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt x· héi. c. Nhu cÇu t×nh c¶m. d. C¶ a, b vμ c. . C©u 827* : ChÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt: a. Lμ môc ®Ých tù th©n cña chñ nghÜa x· héi. b. Lμ kÕt qu¶ cña tr×nh ®é x· héi hãa cao cña lùc l−îng s¶n xuÊt. c. Lμ môc tiªu cña lý t−ëng céng s¶n. d. C¶ a vμ c C©u 828 *: Muèn nhËn thøc b¶n chÊt con ng−êi nãi chung th× ph¶i: a. Th«ng qua tån t¹i x· héi cña con ng−êi. b. Th«ng qua phÈm chÊt vμ n¨ng lùc cña con ng−êi, c. Th«ng qua c¸c quan hÖ x· héi hiÖn thùc cña con ng−êi. d. C¶ a vμ b . C©u 829: B¶n chÊt chÕ ®é së h÷u x· héi chñ nghÜa lμ: a. §a h×nh thøc së h÷u. b. ChÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt. 123 c. Së h÷u hçn hîp. d. C¶ c vμ c . C©u 830: Mèi quan hÖ gi÷a lÜnh vùc kinh tÕ vμ lÜnh vùc chÝnh trÞ cña x· héi ®−îc kh¸i qu¸t trong quy luËt nμo? a. Quy luËt vμ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vμ kiÕn tróc th−îng tÇng. b. Quy luËt ®Êu tranh giai cÊp. c. Quy luËt tån t¹i x· héi quyÕt ®Þnh ý thøc x· héi. d. C¶ a, b vμ c . C©u 831: Quan hÖ nμo sau ®©y gi÷ vai trß chi phèi trong c¸c quan hÖ thuéc lÜnh vùc x· héi: a. Quan hÖ gia ®×nh. b. Quan hÖ giai cÊp. c. Quan hÖ d©n téc. d. C¶ a vμ b . C©u 832 * : Tiªu chÝ c¬ b¶n ®¸nh gi¸ phÈm chÊt cña mçi c¸ nh©n? a. Th¸i ®é hμnh vi ®¹o ®øc cña c¸ nh©n. b. §Þa vÞ x· héi cña c¸ nh©n. c. Sù thùc hiÖn kh¶ n¨ng lμm chñ ®èi víi hoμn c¶nh vμ hμnh ®éng thùc tiÔn cña c¸ nh©n. d. C¶ a, b vμ c C©u 833: C¬ së kh¸ch quan, chñ yÕu cña ®¹o ®øc lμ: a. Sù tháa thuËn vμ lîi Ých. b. Sù c«ng b»ng vÒ lîi Ých trong ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ. c. Môc tiªu lý t−ëng, lÏ sèng cña c¸ nh©n. 124 d. C¶ a vμ b C©u 834: VÞ trÝ vai trß cña nghÖ thuËt trong ý thøc thÈm mü? a. NghÖ thuËt lμ mét h×nh thøc biÓu hiÖn cña ý thøc thÈm mü. b. NghÖ thuËt lμ b¶n chÊt cña ý thøc thÈm mü. c. NghÖ thuËt lμ h×nh thøc biÓu hiÖn cao nhÊt cña ý thøc thÈm mü. d. C¶ a vμ b . C©u 835: Nguån gèc xÐt ®Õn cïng cña nghÖ thuËt: a. Tõ quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp trong cuéc sèng. b. Tõ t«n gi¸o. c. Tõ lao ®éng s¶n xuÊt. d. Tõ chÕ ®é chÝnh trÞ C©u 836 *: TÝnh ®¶ng cña nghÖ thuËt lμ sù thÓ hiÖn: a. TÝnh chÝnh trÞ cña nghÖ thuËt. b. TÝnh khuynh h−íng cña nghÖ thuËt. c. TÝnh hiÖn thùc cña nghÖ thuËt d. C¶ a, b vμ c . C©u 837: Tiªu chÝ c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c d©n téc? a. §Þa bμn c− tró cña d©n téc. b. tr×nh ®é ph¸t triÓn cña d©n téc. c. B¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc. d. C¶ a, b vμ c . C©u 838*: §Æc tr−ng riªng cña chøc n¨ng ®iÒu chØnh hμnh vi cña ®¹o ®øc? a. B»ng d− luËn x· héi. b. B»ng sù tù gi¸c cña chñ thÓ. 125 c. B»ng quy t¾c, chuÈn mùc. d. C¶ a, b vμ c C©u 839: Trong lÞch sö x· héi, chÕ ®é nμo sau ®©y ra ®êi ®Çu tiªn? a. MÉu quyÒn. b. Phô quyÒn. c. §ång thêi d. C¶ a, b vμ c . C©u 840: Sù kiÖn næi bËt cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ ë ph−¬ng T©y: a. Cuéc chiÕn gi÷a hai thμnh bang Aten vμ Sp¸c. b. Khëi nghÜa cña Xp¸c – ta quyt. c. Maxª®oan lªn ng«i Hoμng ®Õ. d. C¶ a vμ b . C©u 841 *: Vai trß cña “c¸i x· héi”®èi víi “ c¸i sinh vËt” cña con ng−êi? a. X· héi ho¸ c¸i sinh vËt, lμm mÊt tÝnh sinh vËt. b. X· héi ho¸ c¸i sinh vËt, lμm cho c¸i sinh vËt cã tÝnh x· héi. c. T¹o m«i tr−êng cho c¸i sinh vËt ph¸t triÓn ®Ó thÝch øng víi yªu cÇu cña x· héi. d. C¶ b vμ c . C©u 842: C¬ së cña Nhμ n−íc phong kiÕn: a. Nhμ n−íc phong kiÕn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ®éc tμi. b. Nhμ n−íc phong kiÕn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së “ cha truyÒn con nèi”. c. Nhμ n−íc phong kiÕn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña ®Þa chñ quý téc. d. C¶ a vμ b . 126 C©u 843: Quan hÖ xuÊt ph¸t lμm c¬ së cho c¸c quan hÖ kh¸c trong gia ®×nh lμ: a. Quan hÖ cha mÑ víi con c¸i. b. Quan hÖ anh em ruét. c. Quan hÖ vî chång. d. Quan hÖ huyÕt thèng . C©u 844 *: Trong thêi ®¹i ngμy nay, thùc chÊt cña vÊn ®Ò d©n téc lμ: a. Kinh tÕ. b. ChÝnh trÞ. c. T«n gi¸o. d. V¨n ho¸ . C©u 845: Sù ra ®êi cña giai cÊp trong lÞch sö cã ý nghÜa: a. Lμ mét sai lÇm cña lÞch sö. b. Lμ b−íc thôt lïi cña lÞch sö. c. Lμ mét b−íc tiÕn cña lÞch sö. d. C¶ a vμ b. . C©u 846: Trong c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi sau h×nh th¸i ý thøc x· héi nμo t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ mét c¸ch trùc tiÕp: a. ý thøc ®¹o ®øc. b. ý thøc chÝnh trÞ c. ý thøc ph¸p quyÒn. d. ý thøc thÈm mü. C©u 847: D−íi gãc ®é tÝnh chÊt ph¶n ¸nh th× hÖ t− t−ëng ®−îc ph©n chia thμnh. a. 2 lo¹i. 127 b. 3 lo¹i. c. 4 lo¹i. d. 5 lo¹i . C©u 848* : TiÕn bé x· héi lμ: a. Mét qua tr×nh tù ®éng. b. Mét qu¸ tr×nh th«ng qua ho¹t ®éng cña ®«ng ®¶o ng−êi trong x· héi. c. Mét qu¸ tr×nh phøc t¹p ®Çy m©u thuÉn. , c. C©u 849: khoa häc kh¸c víi t«n gi¸o trªn c¸c mÆt nμo sau ®©y? a. VÒ c¬ së ph¶n ¸nh hiÖn thùc. b. VÒ tÝnh chÊt cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. c. VÒ nguån gèc ph¸t sinh. , b. C©u 850: CÊu tróc cña ý thøc ®¹o ®øc bao gåm: a. HÖ gi¸ trÞ ®¹o ®øc, tri thøc ®¹o ®øc, t×nh c¶m ®¹o ®øc, niÒm tin ®¹o ®øc, lý t−ëng ®¹o ®øc. b. C¸c quan hÖ ®¹o ®øc. c. C¸c hμnh vi ®¹o ®øc. . C©u 851: NÒn t¶ng vËt chÊt cña h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ: a. T− liÖu s¶n xuÊt. b. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt. c. Lùc l−îng s¶n xuÊt. d. C¶ a vμ b . 128 C©u 852* : ChÕ ®é c«ng h÷u theo quan ®iÓm biÖn chøng cña C M¸c lμ sù phñ ®Þnh cña phñ ®Þnh, nghÜa lμ: a. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u nãi chung. b. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u vμ së h÷u c¸ nh©n nãi chung. c. Sù thèng nhÊt gi÷a së h÷u x· héi víi së h÷u c¸ nh©n. d. C¶ a vμ b C©u 853: Quan ®iÓm m¸c - xÝt vÒ b¹o lùc c¸ch m¹ng: a. Lμ c¸i s¶n sinh ra x· héi míi. b. Lμ c«ng cô ph−¬ng tiÖn ®Ó cho x· héi míi ra ®êi. c. Lμ c¸i tμn ph¸ x· héi. d. C¶ a, b vμ c . C©u 854: Theo quan ®iÓm cña §¶ng ta th× ®éng lùc chñ yÕu nhÊt cña sù ph¸t triÓn ®Êt n−íc hiÖn nay lμ: a. Khoa häc – kü thuËt. b. Kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. c. Liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi n«ng d©n vμ ®éi ngò trÝ thøc do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o. d. §¹i ®oμn kÕt toμn d©n téc C©u 855*: Lo¹i h×nh gi¸ trÞ nμo xuÊt hiÖn sím nhÊt trong lÞch sö: a. Gi¸ trÞ hμng ho¸. b. Gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc. c. Gi¸ trÞ ®¹o ®øc. d. Cïng xuÊt hiÖn . C©u 856: Trong c¸c h×nh thøc ®Êu tranh giai cÊp cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, h×nh thøc nμo lμ c¬ b¶n nhÊt? a. Kinh tÕ. 129 b. ChÝnh trÞ. c. V¨n ho¸ t− t−ëng. d. Qu©n sù. . C©u 857: C¸ nh©n lμ mét hiÖn t−îng cã tÝnh lÞch sö ®−îc hiÓu theo nghÜa nμo sau ®©y lμ ®óng? a. c¸ nh©n lμ s¶n phÈm cña toμn bé tiÕn tr×nh lÞch sö. b. c¸ nh©n lμ chñ thÓ s¸ng t¹o lÞch sö. c. C¸c thêi ®¹i lÞch sö kh¸c nhau th× cã c¸c kiÓu c¸ nh©n kh¸c nhau. d. C¶ a vμ b . C©u 858: Lîi Ých c¸ nh©n vμ lîi Ých x· héi vÒ c¬ b¶n lμ thèng nhÊt trong x· héi nμo? a. X· héi phong kiÕn b. x· héi t− b¶n. c. X· héi x· héi chñ nghÜa. d. X· héi céng s¶n chñ nghÜa. . C©u 859: c¸c h×nh thøc cña quan hÖ giai cÊp trong x· héi cã giai cÊp: a. Liªn minh giai cÊp. b. KÕt hîp giai cÊp. c. §Êu tranh giai cÊp. d. C¶ a vμ c . C©u 860: ThÞ téc xuÊt hiÖn vμo thêi kú: a. §å ®¸ cò. b. §å ®¸ míi. c. §å ®ång. 130 d. §å s¾t . C©u 861: Muèn cho c¸ch m¹ng x· héi næ ra vμ giμnh th¾ng lîi, ngoμi t×nh thÕ c¸ch m¹ng th× cÇn ph¶i cã: a. Nh©n tè chñ quan. b. Sù chÝn muåi cña nh©n tè chñ quan vμ sù kÕt hîp ®óng ®¾n nh©n tè chñ quan vμ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. c. TÝnh tÝch cùc vμ sù gi¸c ngé cña quÇn chóng d. Sù khñng ho¶ng x· héi . C©u 862: KiÓu tiÕn bé x· héi nμo sau ®©y lμ kiÓu tiÕn bé x· héi kh«ng ®èi kh¸ng? a. KiÓu tiÕn bé x· héi céng s¶n nguyªn thuû. b. kiÓu tiÕn bé x· héi chñ nghÜa. c. KiÓu tiÕn bé x· héi t− b¶n chñ nghÜa. d. C¶ a vμ b . C©u 863: §iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ nhËn thøc ®¹o ®øc thμnh hμnh vi ®¹o ®øc: a. Quan hÖ ®¹o ®øc. b. T×nh c¶m, niÒm tin ®¹o ®øc. c. Tri thøc ®¹o ®øc. ÈC a, b vμ c . C©u 864: Nh÷ng h×nh thøc nμo sau ®©y thÓ hiÖn sù ¶nh h−ëng lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc? a. ChiÕn tranh. b. Trao ®æi hμng ho¸. c. Trao ®æi v¨n ho¸, khoa häc. d. C¶ a, b vμ c 131 . C©u 865*: Nguyªn nh©n lμm cho qu¸ tr×nh chung cña lÞch sö nh©n lo¹i cã tÝnh ®a d¹ng lμ: a. §iÒu kiÖn ®Þa lý. b. Chñng téc, s¾c téc. c. TruyÒn thèng v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. d. C¶ a vμ c . C©u 866: Cuéc c¸ch m¹ng x· héi thø 2 trong lÞch sö ®· thùc hiÖn b−íc chuyÓn x· héi tõ: a. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi chiÕm h÷u n« lÖ lªn h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi phong kiÕn. b. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi phong kiÕn lªn h×nh th¸i kinh tÕ -x· héi t− b¶n t− b¶n chñ nghÜa. c. H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi t− b¶n lªn h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi céng s¶n chñ nghÜa d. C¶ a, b vμ c C©u 867*: Ph−¬ng ph¸p luËn “gi¶i thÝch sù h×nh thμnh t− t−ëng c¨n cø vμo hiÖn thùc vËt chÊt” ®−îc C.M¸c vμ Ph.¡ngghen viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. Gia ®×nh thÇn th¸nh b. HÖ t− t−ëng §øc c. Nh÷ng bøc th− duy vËt lÞch sö d. Nh÷ng nguyªn lý cña Chñ nghÜa céng s¶n C©u 868*: Mèi quan hÖ gi÷a mÆt kh¸ch quan vμ mÆt chñ quan cña tiÕn tr×nh lÞch sö nh©n lo¹i ®· ®−îc C.M¸c ®Æt ra vμ gi¶i quyÕt b»ng nh÷ng cÆp ph¹m trï nμo sau ®©y: a. Ho¹t ®éng tù gi¸c vμ ho¹t ®éng tù ph¸t trong sù ph¸t triÓn lÞch sö 132 b. Tån t¹i x· héi vμ ý thøc x· héi, tÊt yÕu vμ tù do, ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vμ nh©n tè chñ quan c. C¶ a vμ b d. C¸ nh©n vμ x· héi; d©n téc vμ nh©n lo¹i 133 ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Ask a homework question - tutors are online