NV135768 - 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ MINH HOÄI THI OLYMPIC CAÙC MOÂN KHOA HOÏC MAÙC-LEÂNIN, TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH LAÀN 5 – NAÊM 2004 -------------------------------------------------------------------------------- ÑEÀ THI SOÁ 1: 1. Vò vua naøo ñaõ cho ñuùc tieàn ñoàng ñaàu tieân ôû nöôùc ta? a. Lyù Nam Ñeá b. Leâ Thaùnh Toân c. Hoà Quyù Ly d. Traàn Nhaân Toâng 2. Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ ban haønh Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi töø thaùng naêm naøo? a. 12/1986 b. 1/1987 c. 12/1987 d. 6/1987 3. APEC (dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông) ñöôïc thaønh laäp naêm naøo? a. 1986 b. 1989 c. 1992 d. 1995 4. Quyeát ñònh “ñöa nöôùc ta vaøo thôøi kyø ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa, phaán ñaáu ñeán naêm 2020 cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp” ñöôïc ñöa ra taïi Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù maáy? a. Ñaïi hoäi VI b. Ñaïi hoäi V c. Ñaïi hoäi VII d. Ñaïi hoäi VIII 5. Trong “Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi naêm 2001 – 2010”, ñeán naêm 2010 toång saûn löôïng löông thöïc quy ra thoùc cuûa nöôùc ta ñaït bao nhieâu taán? a. 40 trieäu taán b. 50 trieäu taán c. 60 trieäu taán d. 70 trieäu taán 6. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù IX xaùc ñònh vieäc phoå caäp caùc phöông tieän phaùt, truyeàn hình ñeán moãi gia ñình seõ hoaøn thaønh cô baûn vaøo naêm naøo? a. 2010 b. 2015 c. 2020 d. 2007 7. Taùi saûn xuaát xaõ hoäi goàm coù 4 khaâu : saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi vaø tieâu duøng . Vaäy cung vaø caàu naèm ôû khaâu naøo cuûa quaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi? a. saûn xuaát b. phaân phoái c. trao ñoåi d. tieâu duøng 8. C.Maùc ñaõ keá thöøa “haït nhaân hôïp lyù” trong trieát hoïc cuûa oâng ñeå xaây döïng pheùp bieän chöùng duy vaät. OÂng laø ai? a. Phoi-ô-baùch b. Aristole c. Hegel d. Pythagore 9. Naêm 1993 nöôùc ta ñaõ khai thoâng quan heä quoác teá vôùi caùc toå chöùc taøi chính tieàn teä quoác teá naøo? a. IMF b. World Bank c. ADB d. Caû 3 toå chöùc treân 10. Caùc hình thöùc ñaàu tö quoác teá chuû yeáu laø gì? a. Ñaàu tö tröïc tieáp b. Ñaàu tö giaùn tieáp c. Tín duïng quoác teá d. Caû 3 hình thöùc treân 11. Ñaïi hoäi laàn thöù maáy cuûa ñaûng ñaõ ñeà ra boán muïc tieâu cô baûn cuûa thôøi kyø quaù ñoä: xaây döïng cheá ñoä laøm chuû taäp theå chuû nghóa xaõ hoäi; xaây döïng neàn saûn xuaát lôùn xaõ hoäi chuû nghóa; xaây döïng neàn vaên hoaù môùi; xaây döïng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

NV135768 - 1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP HOÀ CHÍ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online