Mo_ta_QLTB_TGHONG_up - QUẢN LÍ THIẾT BỊ Mô tả...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: QUẢN LÍ THIẾT BỊ Mô tả CSDL quản lí cho mượn thiết bị giảng dạy của trường HUNG VUONG như sau: LOAITHIETBI : lưu thông tin về loại thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy (vd: máy chiếu, mic, loa, laptop, …). Thông tin của loại thiết bị gồm: MaLoaiTB xác định duy nhất từng loại thiết bị của trường( dùng số nguyên để quản lí mã), TenLoaiTB là tên gọi của từng loại thiết bị giảng dạy (lưu dưới dạng chuổi Unicode), SoLuong lưu số lượng của từng thiết bị của từng loại. LOAITHIETBI ( MaLoaiTB , TenLoaiTB, SoLuong) THIETBI : lưu thông tin về các thiết bị của trường. Các thông tin thiết bị gồm: MaTB là mã thiết bị dùng xác định duy nhất từng thiết bị cụ thể của từng loại thiết bị (dùng số nguyên để lưu), TenTB là tên của từng thiết bị giảng dạy cụ thể (Vd: Mic1, Loa1…), TinhTrang lưu tình trạng...
View Full Document

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 2

Mo_ta_QLTB_TGHONG_up - QUẢN LÍ THIẾT BỊ Mô tả...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online