{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LICH_THI_GIUA_HK1_0910_ - i h c Qu c Gia TP.HCM TR NG I H C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ðạ i h c Qu c Gia TP.HCM C ng Hòa Xã H i Ch Ngh ĩ a Vi t Nam TR ƯỜ NG ðẠ I H C KHOA H C T NHIÊN ðộ c L p - T Do - H nh Phúc PHÒNG ð ÀO T O * Sinh viên ph i mang theo th sinh viên ho c CMND khi vào phòng thi. Không gi i quy ế t tr ườ ng h p không mang th * SV xem danh sách thi trên m ng t ngày 22/10/2009 . Sinh viên ñượ c ngh h c trong tu n l thi gi a h c k , ngày 02/11/2009 h c l i bình th ườ ng. Ngành S Gi Phòng HP l p h c SV thi thi 1 TTH024 Gi i tích 3 1A Toán TH 74 7h00 T2 - 26/10/09 C33 2 TTH024 Gi i tích 3 1A Toán TH 50 7h00 T2 - 26/10/09 C43 3 TTH024 Gi i tích 3 1B Toán TH 50 7h00 T2 - 26/10/09 E301 4 TTH024 Gi i tích 3 1B Toán TH 50 7h00 T2 - 26/10/09 E401 5 TTH024 Gi i tích 3 1B Toán TH 50 7h00 T2 - 26/10/09 E402 6 TTH024 Gi i tích 3 TN1 Toán TH, Tài n ă ng 23 7h00 T2 - 26/10/09 I.34 7 DCH008 ðị a V t lý 6 ðị a ch t 80 7h00 T2 - 26/10/09 F205 8 DCH008 ðị a V t lý 6 ðị a ch t 79 7h00 T2 - 26/10/09 F303 9 HDH001 ðị a lý h c t nhiên 11 H i d ươ ng 21 7h00 T2 - 26/10/09 F206 10 VLH024 Nhi t-Nhi t ñộ ng l c 3 V t lý 43 9h15 T2 - 26/10/09 E301 11 VLH024 Nhi t-Nhi t ñộ ng l c 3 V t lý 75 9h15 T2 - 26/10/09 F205 12 VLH024 Nhi t-Nhi t ñộ ng l c 3 V t lý 75 9h15 T2 - 26/10/09 F303 13 VLH024 Nhi t-Nhi t ñộ ng l c TN3 V t lý, Tài n ă ng 28 9h15 T2 - 26/10/09 I.34 L CH THI GI A H C K 1 N Ă M H C 2009 - 2010 CÁC H C PH N GIAI ð O N C Ơ B N H ðẠ I H C CHÍNH QUI KHÓA 2008 STT Tên h c ph n Ngày thi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
14 KVL001 ðạ i c ươ ng v KHVL 9 KHVL 99 9h15 T2 - 26/10/09 C43 15 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2A CNTT 95 12h45 T2 - 26/10/09 C43 16 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2A CNTT 95 12h45 T2 - 26/10/09 C33 17 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2B CNTT 80 12h45 T2 - 26/10/09 F205 18 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2B CNTT 102 12h45 T2 - 26/10/09 G ð 1 19 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2C CNTT 30 12h45 T2 - 26/10/09 F02 20 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2C CNTT 30 12h45 T2 - 26/10/09 F304 21 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2C CNTT 76 12h45 T2 - 26/10/09 F303 22 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2C CNTT 50 12h45 T2 - 26/10/09 E404 23 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th 2C CNTT 40 12h45 T2 - 26/10/09 35TTTH 24 CTT005 Lý thuy ế t ñồ th TN2 CNTT, Tài n ă ng 59 12h45 T2 - 26/10/09 I.42 25 HOH110 C ơ s hóa LT 4 Hóa 119 15h00 T2 - 26/10/09 G ð 1 26 HOH110 C ơ s hóa LT 4 Hóa 70 15h00 T2 - 26/10/09 B11 27 HOH110 C ơ s hóa LT TN4 Hóa, Tài n ă ng 27 15h00 T2 - 26/10/09 I.42 28 SHH101 Ti ế n hóa & ð DSH 5A Sinh 75 15h00 T2 - 26/10/09 C33 29 SHH101 Ti ế n hóa & ð DSH 5A Sinh 97 15h00 T2 - 26/10/09 C43 30 SHH101 Ti ế n hóa & ð DSH 5B Sinh 30 15h00 T2 - 26/10/09 C31 31 SHH101 Ti ế n hóa & ð DSH 5B Sinh 129 15h00 T2 - 26/10/09 C41 32 SHH101 Ti ế n hóa & ð DSH 8 CN Sinh h c 80 15h00 T2 - 26/10/09 C23 33 SHH101 Ti ế n hóa & ð DSH 8 CN Sinh h c 53 15h00 T2 - 26/10/09 F303 34 DCH003 ðị a m o ð C 6 ðị a ch t 100 7h00 T3 - 27/10/09 C33 35 DCH003 ðị a m o ð C 6 ðị a ch t 100 7h00 T3 - 27/10/09 C43 36
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}