Lab03 - Bi tp h CSDL HK2/2009 Lab 4 Relational model Bi tp...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài tập hệ CSDL – HK2/2009 Lab 4- Relational model 1 Bài tập hệ CSDL – HK2/2009 Tuần 4 Ánh xạ các mô hình dữ liệu ý niệm sau đây sang mô hình dữ liệu quan hệ Bài 1: E1 E2 E4 R1 A1 A2 A3 A1 A5 A6 A7 A8 R4 A16 A14 A13 A11 A1 A12 A17 E3 R3 A9 A10 A18 A19 1 1 1 n n n R2 n 1 A15 A4 Bài 2:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bài tập hệ CSDL – HK2/2009 Lab 4- Relational model 2 Bài 3: Person ID Name DoB Address Patient Doctor Manager Occupation Specialities Position YearsExp O Bài 4: Chuyên về Loại máy bay Sức chứa Kiểu dáng Nhân viên Ca Lương m n Máy bay Mã đăng Thuộc Trọng lượng 1 n Nhà chứa máy bay Chứa n 1 Sức chứa Vị trí Người chủ Sở hữu n m Ngày
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 3

Lab03 - Bi tp h CSDL HK2/2009 Lab 4 Relational model Bi tp...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online