{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LA0417 - 4 MC LC Li m u Phn th nht Kinh t tri thc Xu hng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4 M C L C L i m đầ u 8 Ph n th nh t : Kinh t ế tri th c – Xu h ướ ng phát tri n c a th i đạ i: C ơ s lý lu n và th c ti n 12 I- Kinh t ế tri th c: vai trò, nh ng khái ni m c ơ b n 12 I.1- M t s khái ni m c ơ b n 12 I.1.1- Tri th c và vai trò c a tri th c đố i v i phát tri n 12 I.1.2- Khái ni m v n n kinh t ế tri th c 20 I.2- S xu t hi n c a kinh t ế tri th c – h qu t t y ế u c a ti ế n trình l ch s t nhiên c a nhân lo i 24 I.2.1- Cu c cách m ng khoa h c công ngh hi n đạ i - đặ c đ i m và vai trò c a nó đố i v i kinh t ế tri th c 24 I.2.2- Kinh t ế th tr ườ ng là độ ng l c m nh m đẩ y nhanh cu c cách m ng khoa h c – công ngh , và do đ ó thúc đẩ y s hình thành và phát tri n n n kinh t ế tri th c toàn c u 28 I.2.3- S phát tri n kinh t ế th tr ườ ng và th ươ ng m i th ế gi i đ i li n v i cách m ng khoa h c – công ngh thúc đẩ y s hình thành và phát tri n n n kinh t ế tri th c toàn c u 29 I.3- Đặ c tr ư ng ch y ế u c a n n kinh t ế tri th c 31 I.3.1- Tri th c tr thành y ế u t ch y ế u nh t c a n n kinh t ế 31 I.3.2- C ơ c u các ngành kinh t ế chuy n đổ i ngày càng nhanh theo h ướ ng t ă ng nhanh giá tr gia t ă ng 33 I.3.3- T c độ đổ i m i nhanh, s n xu t công ngh tr thành ngành s n xu t đặ c bi t quan tr ng 34 I.3.4- Công ngh thông tin và vi n thông đượ c ng d ng r ng rãi và ngày càng sâu trong m i l ĩ nh v c đờ i s ng kinh t ế – xã h i 38 I.3.5- Đặ c tính, c ơ c u và ch t l ượ ng ngu n nhân l c trong n n kinh t ế tri th c thay đổ i c ă n b n 39 I.4- Các ch s nh n bi ế t xu th ế , đ ánh giá m c độ phát tri n c a n n kinh t ế tri th c 43 I.4.1- Các ch s đ ánh giá theo đề xu t c a OECD 44 I.4.2- Các ch s đ ánh giá theo ki ế n ngh c a APEC 44
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5 I.4.3- Ph ươ ng pháp đ ánh giá c a Ngân hàng Th ế gi i 45 I.4.4- Ph ươ ng pháp đ ánh giá c a M 48 I.5- Độ ng l c cho s phát tri n kinh t ế tri th c 49 I.5.1- B n độ ng l c chính rút ra t kinh nghi m c a các n ướ c đ i tr ướ c 49 I.5.2- Độ ng l c c a kinh t ế tri th c theo cách ti ế p c n c a Ngân hàng Th ế gi i 50 I.5.3- Độ ng l c c a kinh t ế tri th c theo cách ti ế p c n c a OECD 50 I.5.4- Các n ướ c đ ang phát tri n có th rút ra đượ c gì ? 51 II- Xu th ế tác độ ng c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

LA0417 - 4 MC LC Li m u Phn th nht Kinh t tri thc Xu hng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online