he-thong-cac-yeu-cau-phan-mem

he-thong-cac-yeu-cau-phan-mem - Phn mm qun l hc sinh h thng...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Phần mềm quản lý học sinh hệ thống các yêu cầu 1. Các yêu cầu nghiệp vụ 2. Các yêu cầu chất lượng 3. Các yêu cầu hệ thống 4. Các yêu cầu công nghệ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ Stt Tên yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú 1 Tiếp nhận học sinh BM1 QĐ1 2 Xếp lớp BM2 QĐ2 3 Tra cứu học sinh
Background image of page 2
Yêu cầu tiếp nhận hồ sơ học sinh BM1: Hồ sơ học sinh Họ và tên: Giới tính: Ngày sinh: Địa chỉ: QĐ1: Tuổi từ 15 đến 20
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yêu cầu xếp lớp BM2: Danh sách lớp Lớp: Sĩ số: QĐ2: Có 3 khối lớp, mỗi khối có 4 lớp, mỗi lớp không quá 30 học sinh Stt Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Background image of page 4
Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ Stt Nghiệp vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Tiếp nhận học sinh Cung cấp thông tin về hồ sơ học sinh Kiểm tra qui định và ghi nhận Cho phép hủy, cập nhật lại hồ sơ 2 Xếp lớp Cung cấp thông tin về danh sách lớp Kiểm tra qui định và ghi nhận Cho phép hủy,chuyển lớp học sinh đã xếp lớp 3 Tra cứu học sinh Cung cấp thông tin về học sinh Tìm,xuất thông tin liên quan
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yêu cầu tiến hóa Stt Nghiệp vụ Tham số cần thay đổi Miền giá trị cần thay đổi 1 Thay đổi qui định tiếp nhận học sinh Tuổi tối thiểu Tuổi tối đa 2 Thay đổi qui định xếp lớp Sĩ số tối đa Khối lớp Lớp
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

he-thong-cac-yeu-cau-phan-mem - Phn mm qun l hc sinh h thng...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online