{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HDTHBai04 - HDTH mn H i u hnh Truy xu t tr c ti p a DIR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HDTH môn H ñ i u hành Truy xu t tr c ti ế p ñĩ a: DIR, FORMAT Khoa Công Ngh Thông Tin – Tr ườ ng ð H KHTN Tp.HCM 1 H ướ ng d n th c hành bài 4 A. Lý thuy ế t 1. T ch c d li u trên ñĩ a m m Nh c l i: ðĩ a m m 1.44Mb có 2 head (side), m i head có 80 track, m i track có 18 sector, m i sector có kích th c 512 byte Do ñ ó, t ng s sector c a ñĩ a m m là: 2 (head) * 80 (track/head) * 18 (sector / track) = 2880 sector. 2880 sector này ñượ c phân b nh ư sau: Sector 0: Boot Sector 9 sector ti ế p theo: b ng FAT1 ( F ile A llocation T able) 9 sector ti ế p theo: b ng FAT2 14 sector ti ế p theo: b ng th ư m c g c RDET ( R oot D irectory E ntry T able) 2847 sector còn l i: vùng ch a d li u DATA . Sector 0 Sector 10 Sector 33 Boot Sector (1 sector) FAT1 (9 sector) FAT2 (9 sector) RDET (14 sector) DATA (2880-1-9-9-14 sector) Sector 1 Sector 19 2. C u trúc Boot Sector OFFSET ðỘ DÀI (byte) N I DUNG 0 3 L nh nh y ñế n ñầ u ñ o n mã Boot 3 8 Tên công ty hay version 0Bh 2 S byte cho 1 sector 0Dh 1 S sector cho 1 cluster 0Eh 2 S sector dành riêng 10h 1 S b ng FAT 11h 2 S entry t i ñ a cho Root 13h 2 T ng s sector trên ñĩ a 15h 1 Byte mô t ñĩ a 16h 2 S sector cho 1 b ng FAT 18h 2 S sector trên 1 track 1Ah 2 S head 1Ch 4 S sector d u m t 20h 4 T ng s sector trên ñĩ a (n ế u 13h b ng 0) 24h 1 S ñĩ a v t lý 25h 1 Dành riêng 26h 1 Ký hi u nh n di n MS-DOS4.xx
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
HDTH môn H ñ i u hành Truy xu t tr c ti ế p ñĩ a: DIR, FORMAT Khoa Công Ngh Thông Tin – Tr ườ ng ð H KHTN Tp.HCM 2 27h 4 Serial number 2Bh B Volume label 36h 8 Dành riêng 3Eh ? ðầ u ñ o n mã ch ươ ng trình 3. Cluster - Khái ni m: o ðơ n v ñọ c ghi trên ñĩ a là sector, nh ư ng ñơ n v l ư u tr n i dung t p tin không ph i là sector mà là cluster g m N sector liên ti ế p (N 1). o M i v trí ñể l ư u tr n i dung t p tin s là 1 cluster. o Cluster ch t n t i trên vùng d li u. - Lý do phát sinh khái ni m cluster: o N ế u sector trên vùng d li u quá nhi u thì có th s khó ho c không qu n ñượ c (ph i dùng nhi u sector cho b ng FAT ñể ñ ánh ñị a ch ) , khi ñ ó qu n lý trên cluster s d dàng hi u qu h ơ n. o
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

HDTHBai04 - HDTH mn H i u hnh Truy xu t tr c ti p a DIR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online