HDTHbai03 - HDTH mn H i u hnh Truy xu t tr c ti p a s d ng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HDTH môn H ñ i u hành Truy xu t tr c ti ế p ñĩ a s d ng hàm C Khoa Công Ngh Thông Tin – Tr ườ ng ð H KHTN Tp.HCM 1 H ướ ng d n th c hành bài 3 A. Lý thuy ế t I. T ch c d li u trên ñĩ a t ðĩ a t hình tròn g m nhi u m t (head). M i m t có t ươ ng ng m t ñầ u ñọ c ñể ñọ c ho c ghi d li u. Các m t ñượ c ñ ánh s t 0 theo th t sau: M t trên: 0 2 4 6 8 ... M t d ướ i: 1 3 5 7 9 ... Trên m i m t có nhi u ñườ ng tròn ñồ ng tâm (track) ñượ c ñ ánh s t ngoài vào, b t ñầ u t track 0. M i track ñượ c chia thành nhi u cung tròn (sector). Sector ñượ c ñ ánh s t 1 ðơ n v c ơ s c a ñĩ a là sector, m i l n ñọ c / ghi ít nh t m t sector. M t sector thông th ườ ng có kích th ướ c 512 bytes. Cyclinder là t p h p các track cùng s hi u trên t t c các m t. ðĩ a m m 1.44 MB có 2 head / disk, 80 track / head, 18 sector / track. => có 2880 sector trên ñĩ a, m i sector = 512 bytes. II. Sector V t lý và Sector Logic M t sector ñượ c xác ñị nh v trí b ng 2 cách: Sector V t lý: ñượ c xác ñị nh b ng 3 tham s : (sector, track, head) Sector Logic: ñượ c xác ñị nh là v
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

HDTHbai03 - HDTH mn H i u hnh Truy xu t tr c ti p a s d ng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online