HDTHBai02 - HDTH mn H i u hnh Gi l p cc l nh Dos s d ng hm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HDTH môn H ñ i u hành Gi l p các l nh Dos s d ng hàm C Khoa Công Ngh Thông Tin – Tr ườ ng ð H KHTN Tp.HCM 1 H ướ ng d n th c hành bài 2 A. Lý thuy ế t - K n ă ng l p trình C c ă n b n. - Các k thu t l p trình liên quan ñế n t p tin. - Các hàm trong th ư vi c DOS.H và DIR.H - Khái ni m mã ASCII và mã SCAN (mã quét) B. Th c hành 1. VCT gi l p các l nh c a DOS: MD, CD, RD, DEL, REN, TYPE, COPY, COPY CON, MOVE, DIR b ng cách s d ng các hàm c a C. 2. VCT th c hi n hi n th a các phím nh p vào. Ch ươ ng trình k ế t thúc khi nh n phím 0 bên dãy NumPad. H ướ ng d n: Bài 1: s d ng các hàm trong th ư vi n DIR.H và STDIO.H nh ư : - T o th ư m c – MD : int mkdir(const char *path) - Chuy n th ư m c – CD : int chdir(const char *path) - Xóa th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 2

HDTHBai02 - HDTH mn H i u hnh Gi l p cc l nh Dos s d ng hm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online