De cuong on tap PTTKHT - CNG MN PHN TCH THIT K CI T H THNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐỀ C ƯƠ NG MÔN PHÂN TÍCH, THI T K & CÀI ĐẶ T H TH NG THÔNG TIN Ng ườ i biên so n: PGS-TS Đặ ng Minh t. Đố i t ượ ng: Dùng cho sinh viên h Hoàn ch nh ki ế n th c t Cao đẳ ng lên Đạ i h c Ngành Khoa h c máy tính, chuyên ngành Công ngh thông tin h c t i Tr ườ ng Đạ i h c Kinh T ế Qu c Dân. M c đ ích : B sung ki ế n th c cho các C nhân Cao đẳ ng t t nghi p các tr ườ ng Cao đẳ ng & Đạ i h c trong c n ướ c d thi vào h Hoàn ch nh ki ế n th c (liên thông t Cao đẳ ng lên Đạ i h c). Th i gian : 30 ti ế t N I DUNG ÔN T P B SUNG KI N TH C Ch ươ ng 1: Các khái ni m c ơ s . I. H th th ng thông tin (HTTT) 1. Khái ni m v thông tin. 2. L ượ ng hóa thông tin. Đ o thông tin b ng độ b t đị nh Entropia. 3. Khái ni m v h th ng, h th ng thông tin, h th ng qu n lý. 4. Các thành ph n (tài nguyên) c a HTTT. 5. Chu trình s ng c a h th ng. Vòng phát tri n c a h th ng. II. Các b ướ c xây d ng HTTT 1. Chi ế n l ượ c và kh o sát (kh o sát s ơ b và kh o sát chi ti ế t) 2. Phân tích h th ng v ch c n ă ng (x lý) 3. Phân tích h th ng v d li u 4. Thi ế t k ế h th ng. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
5. Xây d ng h th ng (l p trình) 6. Cài đặ o trì h th ng III. Ph ươ ng pháp phân tích, thi ế t k ế có c u trúc. 1.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 6

De cuong on tap PTTKHT - CNG MN PHN TCH THIT K CI T H THNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online