{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CV05-2006.QuyDinh.CNTN-2006 - Trng i hc Khoa hc T nhin Khoa...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr ườ ng Đạ i h c Khoa h c T nhiên C ng Hòa Xã H i Ch Ngh ĩ a Vi t Nam Khoa Công Ngh Thông Tin Độ c l p – T do – H nh phúc YZ ---oOo--- S : 05-2006/CV-CNTT-CNTN Tp. H Chí Minh, ngày 12 tháng 09 n ă m 2006 1. Quy đị nh v vi c xét sinh viên đượ c ti ế p t c theo h c l p C nhân tài n ă ng ngành Công Ngh Thông Tin: - Cu i m i h c k , sinh viên ph i có đ i m trung bình h c k 5.0 . - Cu i m i n ă m h c, sinh viên ph i đạ t đ i m trung bình tích l ũ y t i thi u là đ i m chu n theo quy đị nh sau: o Đ i m chu n (cu i n ă m 1): 6.0 o Đ i m chu n (cu i n ă m 2): 6.5 o Đ i m chu n (cu i n ă m 3): 7.0 - Nh ng tr ườ ng h p đặ c bi t s do Ban Giám Hi u quy ế t đị nh theo đề ngh c a Khoa Công Ngh Thông Tin và Phòng Đ ào T o. 2. Quy đị nh v vi c xét tuy n sinh viên h c d thính l p C nhân tài n ă ng ngành Công Ngh Thông Tin: - Ch xét tuy n sinh viên vào h c d thính l p C nhân tài n ă ng ngành Công Ngh Thông Tin vào đầ u h c k 2, 3, 4 .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}