Chu_de_-_Trigger - Bài th ự c hành môn CSDL – C ử...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bài th ự c hành môn CSDL – C ử nhân tài năng B ộ môn H ệ th ố ng thông tin – Khoa Công ngh ệ thông tin – Đạ i h ọ c Khoa h ọ c t ự nhiên 1 Hướ ng d ẫ n th ự c hành môn CSDL – C ử nhân tài năng Ch ủ đề Trigger M ục đích - Xây d ự ng trigger để th ự c hi ệ n các ch ức năng củ a h ệ th ố ng. Table of Contents 1. Trigger .............................................................................................................. 2 1.1. Gi ớ i thi ệ u ........................................................................................................................................... 2 1.2. Cú pháp ............................................................................................................................................. 2 1.2.1. L ệ nh t ạ o Trigger ....................................................................................................................... 2 1.2.2. L ệ nh xóa Trigger ...................................................................................................................... 2 1.3. Ví d ụ .................................................................................................................................................. 2 ....
View Full Document

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 3

Chu_de_-_Trigger - Bài th ự c hành môn CSDL – C ử...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online