Chu_de_-_StoreProcedure_-_Function

Chu_de_-_StoreProcedure_-_Function - Bài t ậ p H ệ qu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bài t ậ p H ệ qu ả n tr ị CSDL B ộ môn H ệ th ố ng thông tin – Khoa Công ngh ệ thông tin – Đạ i h ọ c Khoa h ọ c t ự nhiên 1 Hướ ng d ẫ n th ự c hành môn CSDL – C ử nhân tài năng Ch ủ đề Stored-Procedure & Function & Bài t ậ p M ục đích - Xây d ự ng Stored procedure và Functions để th ự c hi ệ n các ch ức năng củ a h ệ th ố ng. S ử d ụ ng các l ệ nh Transact-SQL, Cursor. Table of Contents 1. Stored-Procedure ........................................................................................................... 3 1.1. Gi ớ i thi ệ u ..................................................................................................................................................... 3 1.2. Định nghĩa ................................................................................................................................................... 5 1.3. Cú pháp ....................................................................................................................................................... 5 1.3.1. L ệ nh t ạ o Procedure ........................................................................................................................... 5 1.3.2. Khai báo bi ế n và gán giá tr ị cho bi ế n, Ghi chú ............................................................................. 5 1.3.3. Biên d ị ch và g ọ i th ự c thi m ộ t stored-procedure ........................................................................... 5 1.3.4. L ệ nh c ậ p nh ậ t Procedure ................................................................................................................. 6 1.3.5. L ệ nh xóa Procedure .......................................................................................................................... 6 1.4. Ví d ụ ............................................................................................................................................................. 6 2. Cursor ............................................................................................................................ 7 2.1. Cú pháp ....................................................................................................................................................... 7 2.2. Ví d ụ ............................................................................................................................................................. 8 3. Function ....................................................................................................................... 10 3.1. Cú pháp ..................................................................................................................................................... 10 3.2. Ví d ụ ........................................................................................................................................................... 10 ....
View Full Document

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 20

Chu_de_-_StoreProcedure_-_Function - Bài t ậ p H ệ qu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online