{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chu_de_-_StoreProcedure_-_Function

Chu_de_-_StoreProcedure_-_Function - Bi tp H qun tr CSDL...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài t p H qu n tr CSDL B môn H th ng thông tin Khoa Công ngh thông tin Đạ i h c Khoa h c t nhiên 1 Hướ ng d n th c hành môn CSDL C nhân tài năng Ch đề Stored-Procedure & Function & Bài t p M ục đích - Xây d ng Stored procedure và Functions để th c hi n các ch ức năng củ a h th ng. S d ng các l nh Transact-SQL, Cursor. Table of Contents 1. Stored-Procedure ........................................................................................................... 3 1.1. Gi i thi u ..................................................................................................................................................... 3 1.2. Định nghĩa ................................................................................................................................................... 5 1.3. Cú pháp ....................................................................................................................................................... 5 1.3.1. L nh t o Procedure ........................................................................................................................... 5 1.3.2. Khai báo bi ế n và gán giá tr cho bi ế n, Ghi chú ............................................................................. 5 1.3.3. Biên d ch và g i th c thi m t stored-procedure ........................................................................... 5 1.3.4. L nh c p nh t Procedure ................................................................................................................. 6 1.3.5. L nh xóa Procedure .......................................................................................................................... 6 1.4. Ví d ............................................................................................................................................................. 6 2. Cursor ............................................................................................................................ 7 2.1. Cú pháp ....................................................................................................................................................... 7 2.2. Ví d ............................................................................................................................................................. 8 3. Function ....................................................................................................................... 10 3.1. Cú pháp ..................................................................................................................................................... 10 3.2. Ví d ........................................................................................................................................................... 10 4. Đặ c t CSDL Qu n lý th ư vi n ....................................................................................... 11 4.1. Đăng ký: .................................................................................................................................................... 11 4.2. M ượ n sách: ............................................................................................................................................... 12 4.3. Tr sách: ................................................................................................................................................... 12 4.4. Các quy đị nh c a h th ng ..................................................................................................................... 12 4.5. L ược đồ CSDL ........................................................................................................................................... 13 5. Bài t p Store Procedure cho CSDL Qu n lý th ư vi n ...................................................... 15 5.1. Xem thông tin độ c gi : ........................................................................................................................... 15 5.2. Thông tin đầ u sách: ................................................................................................................................ 15 5.3. Li t kê nh ững độ c gi ng ườ i l ớn đang mượ n sách: ............................................................................ 15 5.4. Li t kê nh ững độ c gi ng ườ i l ớn đang mượ n sách quá h n: ............................................................ 15 5.5. Li t kê nh ững độ c gi ng ườ i l ớn đang mượ n sách có tr em cũng đang mượ n sách: .................. 15 5.6. C p nh t tr ng thái c ủa đầ u sách: ........................................................................................................ 16 5.7. Thêm t a sách m i: ................................................................................................................................ 16 5.8. Thêm cu n sách m i: .............................................................................................................................. 16 5.9. Thêm độ c gi ng ườ i l n: ......................................................................................................................... 17
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài t p H qu n tr CSDL B môn H th ng thông tin Khoa Công ngh thông tin Đạ i h c Khoa h c t nhiên 2 5.10. Thêm độ c gi tr em: ......................................................................................................................... 17 5.11. Xóa độ c gi : ......................................................................................................................................... 18 5.12. M ượ n sách: ........................................................................................................................................... 19 5.13. Tr sách: ............................................................................................................................................... 20
Image of page 2
Bài t p H qu n tr CSDL B môn H th ng thông tin Khoa Công ngh thông tin Đạ i h c Khoa h c t nhiên 3 1. Stored-Procedure 1.1. Gi i thi u Khi chúng ta t o m t ng d ng v i Microsoft SQL Server, ngôn ng l p trình Transact-SQL là ngôn ng chính giao ti ế p gi a ng d ng và database c a SQL Server. Khi chúng ta t ạo các chương trình b ng Transact- SQL, hai phương pháp chính có thể dùng để lưu trữ và th c thi cho c ác chương trình là: - Chúng ta có th lưu trữ các chương trình cụ c b và t o các ng d ụng để g i các l ệnh đế n SQL Server và x lý các k ế t qu , - Chúng ta có th lưu trữ nh ững chương trình như các stored procedure trong SQL Server và tạ o ng d ụng để g i th c thi các stored procedure và x lý các k ế t qu .
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern