CH07_Stream_File - Chng 07 Stream v File N i dung chnh C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L ươ ng Tr n Hy Hi ế n Ch ươ ng 07 Stream và File 2 N i dung chính c C++ File I/O c File nh phân c Con tr File 3 1. C++ File I/O c I/O trong đ ượ c xây d ng trên 3 class: istream , ostream iostream . c C++ coi các file là lu ng các byte (stream). c Khi I/O v i các file trên đĩa, ta ph i s d ng các l p ifstream, ofstream, và fstream đ ượ c đ nh nghĩa trong <fstream.h>. c Chú ý: r ifstream th a k ế t istream. r ofstream th a k ế t ostream. r fstream th a k ế t iostream. 4 Input File c Đ đ c 100 s t file numbers.dat , ph i khai báo bi ế n có ki u input file. ifstream data_file; c Xác đ nh tên file c n đ c, b ng cách s d ng hàm open. data_file.open("numbers.dat" ); c Đ c d li u t file ra: for (i = 0; i < 100; ++i) data_file >> data_array[i]; c Sau khi s d ng xong, đóng file l i. data_file.close();
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5 Input File … c C++ cho phép g i open ngay trong hàm t o: ifstream data_file("numbers.dat"); c Khi m file s d ng ch ng toán t ! đ ki m tra file có đ ượ c m thành công hay không c Khi đ c file, đ ki m tra l i s d
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

CH07_Stream_File - Chng 07 Stream v File N i dung chnh C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online