BTVNT5_Truy_van_long - 1 B mn H Thng Thng Tin Khoa CNTT...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT BTVN5 Truy vấn lồng CÂU HỎI 1. Cho biết khối nào có lượng thí sinh dự thi đông nhất. 2. Cho biết ngành nào có chỉ tiêu tuyển sinh đông nhất. 3. Cho biết danh sách thí sinh (SBD, HoTen) thi đủ các buổi thi của khối A. 4. Cho biết tên và điểm chuẩn của các ngành thuộc khối B mà có điểm chuẩn cao hơn điểm chuẩn của các ngành thuộc khối A. 5. Cho biết tên các thí sinh học PTTH tại trường ở một thành phố và dự thi tại địa điểm
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Ask a homework question - tutors are online