{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BTVNT5_Truy_van_long - 1 B mn H Thng Thng Tin Khoa CNTT...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 B môn H Th ng Thông Tin Khoa CNTT BTVN5 Truy vấn lồng CÂU HỎI 1. Cho bi ế t kh ối nào có lượ ng thí sinh d thi đông nhấ t. 2. Cho bi ế t ngành nào có ch tiêu tuy ển sinh đông nhấ t. 3. Cho bi ết danh sách thí sinh (SBD, HoTen) thi đủ các bu i thi c a kh i A. 4. Cho bi ết tên và điể m chu n c a các ngành thu c kh ối B mà có điể m chu ẩn cao hơn điể m chu n c a các ngành thu c kh i A. 5. Cho bi ế t tên các thí sinh h c PTTH t ại trườ ng m t thành ph và d thi t
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online