{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BTVN_Tuan4 - BI TP TRUY VN GOM NHM Cho bit tn ngnh v s lng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P TRUY V N GOM NHÓM 1. Cho bi ế t tên ngành và s lượ ng thí sinh trong t ng ngành. 2. Cho bi ế t tên thí sinh và s lượng môn đã dự thi. 3. Cho bi ế t tên kh i và t ng s ch tiêu trong t ng kh i. 4. Cho bi ế t tên các thí sinh Tp HCM và đã đậ u kh i A . 5. Xu t ra tên thí sinh và t ổng điể m c ủa các thí sinh đậ u ngành CNTT ( thí sinh đậ u là thí sinh thi đủ 3 môn và có t ổng điể m >= 17.5). 6. V i m i ngành cho bi ế t tên ngành và s lượ ng thí sinh Tph HCM. 7. V i m i ngành cho bi ế t tên ngành và s lượ ng thí sinh thi HCM nhưng họ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}