BTVN_Tuan4 - BI TP TRUY VN GOM NHM Cho bit tn ngnh v s lng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI TẬP TRUY VẤN GOM NHÓM 1. Cho biết tên ngành và số lượng thí sinh trong từng ngành. 2. Cho biết tên thí sinh và số lượng môn đã dự thi. 3. Cho biết tên khối và tổng số chỉ tiêu trong từng khối. 4. Cho biết tên các thí sinh ở Tp HCM và đã đậu “khối A”. 5. Xuất ra tên thí sinh và tổng điểm của các thí sinh đậu ngành CNTT (thí sinh đậu là thí sinh thi đủ 3 môn và có tổng điểm >= 17.5). 6. Với mỗi ngành cho biết tên ngành và số lượng thí sinh ở Tphố HCM. 7. Với mỗi ngành cho biết tên ngành và số lượng thí sinh thi ở HCM nhưng học
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Ask a homework question - tutors are online