BTVN6_PhepChia - BTVN6 C s d liu YU CU 1 Cho bit tn cc th...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BTVN6 - Cơ sở dữ liệu YÊU CẦU 1. Cho biết tên các thí sinh ở TP HCM và thi đủ các môn của ngành công nghệ sinh học. 2. Cho biết địa điểm ở TPHCM và tổ chức thi tất cả các ngành khối A. 3. Cho biết danh sách thí sinh (SBD, HoTen) thi đủ các buổi thi của khối A
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online