{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BTVN3 - Mn C S D Liu Bi tp 3 V nh I Truy vn n gin 1 Cho bit...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môn Cơ Sở Dữ Liệu Bài tập 3: Về nhà I. Truy vấn đơn giản : 1. Cho biết danh sách các thí sinh có hộ khẩu tại Bến Tre 2. Cho biết danh sách các thí sinh học tại trường Bùi Thị Xuân 3. Cho biết SBD của các thí sinh dự thi tại phòng 027 và có điểm số từ 8 đến 10 4. Cho biết SBD, họ tên và hộ khẩu của các thí sinh có năm sinh từ 1983 đến 1985 5. Cho biết tên những ngành có chỉ tiêu tuyển sinh >=300
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}