BTTL7_PhepChia - BTTL6 C s d liu YU CU 1 2 3 4 5 6 Cho bit...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BTTL6 - Cơ sở dữ liệu YÊU CẦU 1. Cho biết tên các nhân viên làm tất cả các đề án có địa điểm đề án tại ‘Hà Nội’. 2. Cho biết địa điểm phòng chủ trì mọi đề án có số lượng công việc = 2. 3. Cho biết tên nhân viên làm mọi đề án của trưởng phòng nghiên cứu tham gia.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Ask a homework question - tutors are online